Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 r.

 

PROTOKÓŁ Nr IV/2011

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2011 roku


 

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach. Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był radny Zbigniew Kołodziej, który telefonicznie usprawiedliwił swoją nieobecność.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska,Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, a zarazem Prezes Zarządu Powiatowego PSL – Edward Sadłowski, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka, Prezes Zarządu Gminnego PSL, a zarazem Sołtys wsi Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak,Sołtysi wsi obecnej i poprzedniej kadeencji.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2.

Na sesji obecny byli: Wanda Bonarska i Dariusz Gotowski-mieszkańcy gminy Bielice.

Ad.1 Obrady IV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków o zmianę do przedstawionego porządku obrad.

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Bielice na rok 2011.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy Bielice proponując, aby przed punktem "Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych" wprowadzić jako punkt 17 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu gminy Bielice na rok 2011. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych będą w punkcie 18, w punkcie 19, będą "Wolne wnioski i zapytania", a zamknięcie sesji jako punkt 20.

Wniosek Wójta i propozycja Przewodniczącego, aby przed punktem Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych wprowadzić jako punkt 17 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu gminy Bielice na rok 2011. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych będą w punkcie 18, jako 19 punkt będą Wolne wnioski i zapytania, a zamknięcie sesji jako punkt 20 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Porządek IV sesji przedstawiał sie nastepująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Bielice.

4. Informacja o przeprowadzonych wyborach do organów solectw na terenie gminy Bielice na kadencję lat 2010-2014.

Wręczenie podziękowań ustępującym Sołtysom i Radom Sołeckim oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo wybranym Sołtysom.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami Rady Gminy Bielice.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2010 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za 2010 rok.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

Przerwa 15-minutowa

11.Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 152 położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

14.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 256/1, położonej w obrębie Swochowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

15.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Gotowskiego.

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wandy Bonarskiej.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011.

18.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

 

Porządek IV sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Bielice.

Protokół z III sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Ad.4. Informacja o przeprowadzonych wyborach do organów solectw na terenie gminy Bielice na kadencję lat 2010-2014.

Wójt poinformował, że zakończono zebrania sprawozdawczo-wyborcze do organów sołectw na terenie gminy Bielice. W związku z tym, Wójt pogratulował nowo wybranym Sołtysom i Radom Sołeckim, życząc realizacji zamierzonych celów, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a ustępującym Sołtysom i Radom Sołeckim podziękował za rzetelną pracę na rzecz swoich sołectw oraz za dobrą współpracę z Urzędem Gminy Bielice składając życzenia zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym oraz zawodowym.

Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranym Sołtysom i Radom Sołeckim zaufania społecznego, życząc wszelkiej pomyślności w pełnieniu zaszczytnego mandatu Sołtysa. Serdeczne podziękowania, Przewodniczący skierował do ustępujących Sołtysów i Rad Sołeckich za zaangażowanie życząc wszystkiego, co najlepsze w życiu rodzinnym i zawodowym.

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal wyczytywał z listy poszczególne sołectwa z nowowybranymi Sołtysami i składami Rad Sołeckich, według terminu wyboru organów sołectw, po czym nowo wybrani Sołtysi otrzymali z rąk Wójta zaświadczenia o wyborze, od Przewodniczącego Rady niezbędne materiały do pełnienia swojej funkcji, a od Sekretarz Gminy symboliczny kwiatek.

Ustępującym Sołtysom wręczono dyplomy z podziękowaniami oraz po symbolicznym kwiatku.

Wójt nadmienił, że zamierza w miesiącu kwietniu br. zorganizować spotkanie z Sołtysami z udziałem Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Nie było zapytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Brak było zapytań w powyższym zakresie.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2010 rok.

Brak było zapytań w powyższym zakresie.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2010 rok stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad.8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.

Brak było zapytań w powyższym zakresie.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za 2010 rok.

Wójt: pocieszającym jest fakt wzrostowej tendencji rozwojowej szkoły, co wynika z załączonych wykresów, więc Pani Dyrektor zrealizowała polecenie w tym zakresie. W sprawozdaniach, nie ma mowy o przedsięwzięciach zmierzających do szukania oszczędności, przede wszystkim podjęcia działań przerostu zatrudnienia. Pani Dyrektor otrzymała wycinek prasowy dotyczący sześciu sposobów na obniżenie kosztów w oświacie.W naszym przypadku zmalała liczba uczniów, a zatrudnienie wzrosło. Jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywała, to w październiku br. zabraknie na pensje w oświacie. Należy niezwłocznie przystąpić do realizacji przedmiotowych punktów w kierunku zmniejszenia kosztów na oświatę, szczególnie należy skupić się na punkcie 3. Zgodnie z przepisami prawa, nie można łączyć klas od I-III w szkole podstawowej, ale nie ma przeszkód łączenia klas starszych i w tym kierunku trzeba będzie pójść- mówił Wójt.

Dyrektor ZSP-Małgorzata Woronowicz: podejmowane są działania, aby ograniczać koszty poprzez:

 • motywowanie nauczycieli do podejmowania studiów podyplomowych, w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,a tym samym wpłynie to na zmniejszenie ilości zatrudnionych nauczycieli,

 • zachęcenie rodziców dzieci sześcioletnich, które opanowały program wychowania przedszkolnego do wcześniejszego posłania ich do klasy pierwszej/ związane jest to z subwencją oświatową/,

 • uświadamianie rodzicom, aby nie ukrywali opinii, orzeczeń wystawianych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ich dzieciom, gdyż uniemożliwiają w ten sposób dostosowanie odpowiednich warunków nauki oraz pozbawiają szkołę zwiększonej subwencji oświatowej.

  Łączenie klas sprawiłoby to, że w klasie będzie 38 uczniów, byłoby to mało atrakcyjne i mało skuteczne. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała oczywiście można to zrobić.

  Zmniejszenie ilości zatrudnionych nauczycieli spowoduje zmniejszenie godzin na zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań. Według założeń MEN, z każdym rokiem będzie zmniejszała się pula godzin do dyspozycji dyrektora/obecnie z tych godzin można zaplanować dodatkowe lekcje z języków obcych, historii, zajęcia wyrównawcze/ na rzecz godzin z art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela, zwanych"karcianymi". Od roku szkolnego 2010/2011, każdy nauczyciel zatrudniony na cały etat ma obowiązek przepracowania 2 godzin tygodniowo dodatkowo. Może przeznaczyć je na zajęcia wyrówwnawcze, koła zainteresowań. Jeżeli zmniejszę ilość etatów nauczycielskich i dołożę pozostałym nauczycielom godziny/ liczone jako ponadwymiarowe/ wówczas zmniejszy sie ilość godzin "karcianych" - mówila pani dyrektor.

  Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: należy poprawić drogę Parsów-Parsówek ponieważ w niektórych miejscach nie można przejechać.

Radny Piotr Wilczyński: powiadomić mieszkańców, iż koszty nabycia,zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał, ponieważ radni otrzymali stosowne materiały.

 

Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęty.

 

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński

 

poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/23/11 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok.

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/24/11 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 152 położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 152 położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/25/11 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 14 .Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 256/1, położonej w obrębie Swochowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 256/1, położonej w obrębie Swochowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/26/11 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Gotowskiego

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Dariusz Gotowski: Jeżeli Rada nie podejmie uchwały o wygaśnięciu mandatu Mariusza Przepiórki, będzie świadczyło to o kolesiostwie. Zdaniem pana Dariusza Gotowskiego, Mariusz Przepiórka nie zamieszkuje w Swochowie, a Rada Gminy nie pochyliła się nad tą sprawą.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dariusza Gotowskiego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/27/11 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wandy Bonarskiej

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Wanda Bonarska: zaskoczona jestem treścią uchwały o bezzasadności mojej skargi,

przytaczając zdarzenia, które powinny mieć zdaniem pani Bonarskiej wpływ na pozytywne załatwienie skargi. Świetlica nie powinna być pobudowana w dotychczasowym miejscu ze względu na opisane w skardze sytuacje.

Zdaniem pani Bonarskiej należało sprawę świetlicy rozłożyć na lata, planując inną lokalizację, zabezpieczając środki na zakup terenu pod budowę nowej świetlicy, ponieważ obecna to ruina.Po czym stopniowo w latach realizować zadanie, a w tym przypadku tak nie zrobiono przez co zmarnowano sześć lat.

Radny Marcin Zięcina: zanim Pani Bonarska przystąpiła do budowy domu, to świetlica już była, więc należało sobie zdawać z tego sprawę, że może być dyskomfort wynikający z bliskiego sąsiedztwa świetlicy wiejskiej.

Wanda Bonarska: otrzymując warunki zabudowy, nie miałam warunku z Urzędu Gminy, że muszę dostosować się do istniejącej świetlicy. Kiedyś nie było przypadków złego zachowania młodzieży. Na początku atmosfera była bardzo dobra,ale od kiedy pan Sołtys zaczął pozwalać na korzystanie ze świetlicy o każdej porze i w każdym czasie, nie da się żyć.

Sołtys wsi Chabówko-Jan Kazimierz Geldner: zgadzam się z tym, że w pewnym okresie czasu, może i przyczyniłem się do takiej sytuacji, bo dałem klucz do sali, po tym jak młodzież wyremontowała salę we własnym zakresie. Napewno nie będzie już takiego przypadku. Nie będę dawał klucza młodzieży na co dzień.Mogę dać przyrzeczenie. Nie mogę zrozumieć dlaczego upiera się Pani Bonarska, że nie może być świetlicy w dotychczasowym miejscu. Należy odciąć grubą kreską co było i zacząć od nowa, a może być tylko lepiej.Trzeba to przemyśleć i nie upierać się przy swoim - mówił pan Sołtys zapewniając, iż nie będzie przykrych sytuacji.

Wanda Bonarska: uprzedzam, że będę w dalszym ciągu walczyła jak lwica, aby świetlica była w godnym miejscu. Będę broniła swojego zdrowia i dobytku kończąc swoją wypowiedź mówiła pani Bonarska.

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wandy Bonarskiej został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/28/11 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Wyszła pani Wanda Bonarska.

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011

Przewodniczący komisji posiedzenia wspólnego Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował, że pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IV/29/11 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje i zapytania radnych mówił, że:

 • jest już umówiony z wykonawcą drogi Parsów – Parsówek, w celu poprawienia nawierzchni drogi/ interpelacja radnego Wądołowskiego/,

 • przygotujemy stosowne pismo w sprawie ponoszenia kosztów zakupu i montażu wodomierza głównego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne/ interpelacja radnego Piotra Wilczyńskiego/.

Ad.19. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo z podpisami mieszkańców gminy Bielice na temat tragicznego stanu dróg powiatowych przebiegających przez gminę Bielice i konieczności podjęcia niezwłocznych działań w tym zakresie.

Wójt: prześlemy przedmiotowe pismo mieszkańców wraz z pismem przewodnim do adresata odpowiedzialnego za utrzymanie w należytym stanie dróg powiatowych.

Radny Marcin Łapeciński: z dniem dzisiejszym został powołany klub radnych PSL, do którego należą wszyscy radni, członkowie partii oraz jej sympatycy, a Przewodniczącym klubu jestem ja-mówił radny Łapeciński.

 

Dariusz Gotowski:

 

_ czy mogę wiedzieć jakie spotkanie odbyło się po ostatniej sesji?

 • Kto poniósł koszty rozebrania i ponownego położenia parkingu przy cmentarzu w Swochowie?

 • przy wjeździe do miejscowości Swochowo nie uporządkowano terenu przy działce Nr 35/1,

 • zginęło zabytkowe ogrodzenie krzyża w Swochowie, gdy budowano chodnik.

  Przewodniczący Rady: odpowiadając na pytanie pana Gotowskiego mówił, że spotkanie po ostatniej sesji dotyczyło omówienia kwestii zawiązania klubu radnych.

  Wójt::

  Wykonawca na własny koszt rozebrał i ponownie wybudował parking przy cmentarzu w Swochowie ponieważ były złe spadki, które we własnym zakresie poprawiono.

  Na pozostałe zapytania,udzielę odpowiedzi panu Gotowskiemu na piśmie-mówił Wójt.

  Radny Marcin Łapeciński: małe nagłośnienie przydałoby się do naszej sali konferencyjnej.

   

   

Ad.20. Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady IV sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.40 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2011 10:23:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2011 10:24:32