Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

INFORMACJA
w sprawie wyboru ławników na lata 2012 – 2015

 

 

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Rada Gminy Bielice przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2012-2015. Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2011 r.
Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszecszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 30 maja 2011 r. Nr 109, poz. 627 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zmienia zasady i warunki naboru kandydatów na ławników na ławników sądów powszechnych. .
Przepisy ustawy zmieniającej wejdą w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, więc zaczną obowiązywać od dnia 14 czerwca br., a tegoroczny nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 będzie prowadzony zgodnie z tymi zasadami.
Liczba ławników ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie wynosi:
 • 1 ławnik dla spraw rodzinnych,
 • 1 ławników dla spraw pracy.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są;
 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
  partii politycznych,
 • obywatele – grupa co najmniej 50 osób mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 
 

 

Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w związku z planowanym w najbliższym czasie wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zmianie ulegnie min. wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, który do tej pory określony był w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370).
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest na stronie www.bip.bielice.pl  (karta w formacie rtf, karta w formacie pdf ) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy Bielice(pok. nr 14).
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego, (druk zapytania rtf, pdf)
  (gdzie można uzyskać informację
 2. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, (druk oświadczenia)
 3. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, (druk oświadczenia)
 4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 
 

 

 

 

W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji lub stowarzyszenia zgłaszającego kandydata na ławnika datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz opłaty za badanie i zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszeń kandydatów na ławników należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Bielice w Biurze Obsługi Rady , pok. nr 14.

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 5644220 lub 91 5644235 wew.23.
Wiceprzewodniczący Rady
Krzysztof Mordal

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-06-2011 09:12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2011 14:08:11