Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

                                                                                                        

UCHWAŁA   Nr V/31/11

RADY GMINY BIELICE

z dnia  11 maja 2011 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

            Na podstawie art. 7 ust.1pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 81  ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwała określa:

   1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

         2) rodzaj danych i informacje, które należy zawrzeć we wniosku o dotację,

         3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji,

         4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,

         5) zasady rozliczenia, kontroli i zwrotu dotacji,

        6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

  2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy.

   3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

    1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

      2) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy na prace lub roboty budowlane przy zabytku, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

      3) środkach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych,

§ 2. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

       1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Bielice,

       2) jest dostępny publiczne,

    3) posiada istotne znaczenie, historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy Bielice,

       4) jest wpisany do rejestru zabytków.

 2. Dotację, o której mowa w § 2 ust.1 przeznacza się zgodnie z wyznaczoną kategorią rodzajową nakładów koniecznych, wyszczególnionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).

 

§ 3. 1.O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zapisu § 2 ust.1.

        2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§ 4.1. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

        2. Jeżeli zabytek, posiada wyjątkową wartość, historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

         3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz  z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5.1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy Bielice.

       2. Wnioski o przyznanie dotacji, po ich przekazaniu Wójtowi, są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Gminy Bielice właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.

 § 6.1.  Wniosek,o którym mowa w  § 5 powinien zawierać:

    1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy ,

       2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,

       3) fotograficzną dokumentację zabytku,

       4) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem,

     5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

     6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

     7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją,

    8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

   9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

 10) informację środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów,

  11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej kwoty nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych,

   12) określenie organu, u którego ubiega się dotację.

  2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Bielice, w uchwale określającej:

        1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

      2) prace konserwatorskie, restauratorskie wyszczególnione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) przy obiekcie zabytkowym, na którego wykonanie przyznano dotację,

       3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym,

   2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przy ustalaniu wysokości przyznanych dotacji Rada Gminy Bielice uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy.

  3. Przyznając dotację, Rada Gminy Bielice może postanowić, że kwota dotacji, zostanie przekazana beneficjentowi w następnym roku budżetowym.

§ 8. Uwzględniając § 7 uchwały oraz dane zawarte we wniosku o dotację, Wójt zawiera z beneficjentem umowę określającą w szczególności:

     1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i terenie ich wykonania,

    2) kwotę dotacji i terminy jej przekazania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

 3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

 4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków finansowych w całości lub części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,

  5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie przeznaczenia dotacji wykonania prac lub robót budowlanych,

  6) sposób i termin rozliczania udzielonej dotacji,

   7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

  8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,

       9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na mocy art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze ze zmianami) – beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta i polega na:

    1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna),

    2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

§ 10.1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminie określonych w umowie składa Wójtowi sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych.

        2. Sprawozdanie określa:

         1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

            2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

§11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych umową.

§ 12.1. Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Bielice.

          2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

            1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

        2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

            3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji,

           4) kserokopię umowy o dotację,

      5) informację o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji,

       6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.

       3. Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

       Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz                                                                    

 

 

 


 

Załącznik

                                                                                                                                       do Uchwały Nr V/31/11

Rady Gminy Bielice

z dnia  11 maja 2011r.

...........................                                                                   ........................................

(pieczęćpodmiotu)                                                                          (data i miejsce złożenia oferty)

WNIOSEK

o dotacjęna prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku

..............................................................................................................

(nazwa zadania)

Wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy Bielice

.................................. zł

I. Dane na temat podmiotu:

1) pełna nazwa

......................................................................................................................................

2) forma prawna

......................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub w innym rejestrze

...........................................................................

4) NIP................................................................

 

REGON............................................................

5) data wpisu i numer wpisu do rejestru zabytków

......................................................................................................................................

6) inne dane ewidencyjne, w tym tytuł prawny do władania zabytkiem

 

......................................................................................................................................

7) dokładny adres:

miejscowość........................................ …………………..ul./nr

...........................................

gmina ............................... powiat ...................................

województwo…………………….

8) tel. ............................................................... tel. kom…………………………

faks.....................................................……....

e-mail:………………………………………

..........................................................http://..................................................………

9) nazwa banku i numer

rachunku…………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................

......................................................................................................................................

10) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolnośćdo podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu ubiegającego sięo dotacjęz budżetu Gminy Bielice

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnieńi uzupełnieńdotyczących oferty (imię

i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

......................................................................................................................................

II. Opis zadania:

 

 

 

 

 

1. Nazwa zadania:

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania:

 

 

 

 

3. Dane zabytku wpisanego do rejestru:

 

 

 

 

4. Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mająbyć

objęte dotacją:

 

 

 

 

 

5. Cel zadania oraz zakładane rezultaty:

 

 

 

 

6. Harmonogram prac lub robót budowlanych przy zabytku wraz z przewidywanym

terminem realizacji zadania oraz jego zakończenia:

 

 

 

 

 

7. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich

3 lat, z podaniem wielkości nakładów finansowych oraz źródła dofinansowania

otrzymanego ze środków publicznych:

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych prac lub robót budowlanych (koszty realizacji zadania)

Całkowity koszt (w zł) [............................................................]

w tym wnioskowana wielkośćdotacji (w zł)

[............................................................]

w tym wielkośćśrodków własnych (w zł) [............................................................]

w tym wysokość środków pozyskanych z innych źródeł […………………………..]

Proponowany termin przekazania dotacji

[............................................................]

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt w PLN

W tym z wnioskowanej dotacji

W tym ze środków własnych*

W tym środki pozyskane z innych źródeł*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania

 

Źródło finansowania

PLN

%

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

Środki własne*

 

 

Środki publiczne* ( podać nazwę organu).

Na jakiej podstawie zostały przyznane lub zagwarantowane?

 

 

Ogółem

 

 

 

*UWAGA! Należy podać wysokość faktycznie posiadanych środków finansowych.

Uwagi mogące miećznaczenie przy ocenie kosztorysu

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Pozafinansowy wkład własny w realizacjęzadania (np. świadczenia wolontariuszy)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem

Organów administracji publicznej)

 

 

 

2. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Oświadczam / my, że:

1) wszystkie podane we wniosku informacje sązgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym,

2) zadanie zostanie w całości wykonane w …………roku,

3) wszystkie zadeklarowane środki finansowe, za wyjątkiem wnioskowanej  kwoty dotacji, są faktycznie posiadanymi środkami.

 ...............................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)

Obowiązkowe załączniki:

1. Potwierdzona za zgodnośćz oryginałem kserokopia wpisu do rejestru zabytków,

2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem:

a) odpis z Księgi Wieczystej,

b) wypis z rejestru gruntów,

c) dokument potwierdzający pełnioną funkcję np. powołanie na stanowisko dyrektora, powołanie na proboszcza parafii itp.,

d) wypis z KRS w przypadku stowarzyszeń;

3. Fotograficzna dokumentacja zabytku,

4. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa i

jednostek samorządu terytorialnego,

5. Aktualne (ważne w okresie realizacji zadania wskazanego we wniosku) zezwolenie

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, które obejmuje

zadanie wskazane we wniosku (oryginał lub ew. potwierdzona kopia)

6. kosztorys przedwykonawczy,

8. dokumenty potwierdzające przyznanie środków finansowych na wykonanie zadania, o których mowa w Kosztorysie ze względu na źródło finansowania,

9. Inne załączniki oraz ewentualne referencje

........................................................................

Poświadczenie złożenia wniosku

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 1_(2).jpg (JPG, 465.20Kb) 2011-05-12 11:45:32 278 razy
2 1_(1).jpg (JPG, 1.04Mb) 2011-05-12 11:45:32 287 razy
3 1.jpg (JPG, 879.14Kb) 2011-05-12 11:45:32 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-05-2011 11:45:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-05-2011 11:30:14