Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr III/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r.

 

 

PROTOKÓŁ Nr III/2011

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 23 lutego 2011 roku

Początek sesji - godz. 1000. Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach. Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 15 radnych.Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska,Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, sołtysi wsi: Swochowo-Krystyna Krzanowska, Linie-Irena Szczęsna, Będgoszcz- Mirosław Samoćko, Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak,Nowe Chrapowo – Rafał Malinowski.Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2.

Na sesji obecny był Dariusz Gotowski-mieszkaniec wsi Swochowo.

Ad.1 Obrady III sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków o zmianę do przedstawionego porządku obrad. Nie zgloszono propozycji zmian.

Porządek III sesji przedstawiał sie nastepująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Bielice.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami Rady Gminy Bielice.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przerwa, w czasie której radni i zaproszeni goście zapoznają się ze stanem technicznym Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, w celu podjęcia konkretnych działań eliminujących dalsze podtopienia placówki oświatowej.

 

7.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018.

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na relizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ściekó w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów".

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

15.Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

16.Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

17.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na rok 2011.

19.Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2011.

20.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Bielice.

Protokół z II sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Nie było zapytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt - Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Brak było zapytań w powyższym zakresie.

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Radosław Pluta: proszę o podjęcie działań, aby ustawiono tablice z nazwą miejscowości przy wjazdach do miejscowości Nowe Linie.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: odnowić przystanek PKS w Bielicach.

Radny Cezary Tumasz: zabezpieczyć teren boiska i okna świetlicy w Liniach, w tym także okna dachowe, aby piłka w czasie gry nie spowodowała szkód.

Poza tym radny Tumasz mówił, że zmywarka do sali wiejskiej w Liniach jest zbędna, bardziej przydatny byłby projektor lub sprzęt nagłaśniający.

Marcin Zięcina: na cmentarz w Starym Chrapowie należałoby przywieść ziemię celem jej rozplantowania w miejsca najniżej położone. Poza tym radny prosił, aby na sesji Rady Powiatu Wójt zgłosił wniosek o wykonanie naprawy drogi powiatowej na odcinku Stare Chrapowo-Linie.

Przerwa, w czasie której radni i zaproszeni goście zapoznają się ze stanem technicznym Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, w celu podjęcia konkretnych działań eliminujących dalsze podtopienia placówki oświatowej.

Radni, Wójt i Sołtysi oraz dyrektor ZSP udali się do Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach, którzy zapoznali sie z obecną sytuacją w zakresie stanu technicznego obiektu.

W czasie oględzin uczestniczył dr inż. Jan Bobkiewicz- Prezes Pracowni Budowlanej Projekt Serwice Szczecin, specjalizujący się m.in. w dokonywaniu ekspertyz, w przypadku stwierdzenia szkód wywołanych podtopieniami, które mogą przyczynić się do katastrofy budowlanej, Robert Budnicki i Zdzisław Badora-pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Bielice.

Jan Bobkiewicz: cały teren przy szkole powinien być dobrze zmeliorany. Podłączenie sieci kanalizacyjnej jest złe. Są źle poustawiane rzędne sieci, które odpowiadają za zmelioranie terenu, co należy poprawić. Trzeba rozkopać i położyć odpowiednią drenarkę z odpowiednim poziomem.Należy zrobić pełne odkrywki i zinwentaryzować sieć. Prace powinny być robione w II etapach. I etap byłby rozpoznawczy. Jest zła izolacja pozioma. W części piwnicznej stwierdzono, iż pomimo temperatury minusowej na zewnątrz, w podłodze wybijała woda, terakota nie trzymała sie podłoża. Ściany były pokryte plamami, złuszczeniami i osypywaniem się tynku.

Po ustąpieniu mrozów zostaną wykonane wykopy kontrolne na podstawie, których będzie opracowany projekt wykonania drenażu.W okresie wakacji należy wykonać prace określone w projekcie,

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: za wykonane prace powinna być wskazana osoba odpowiedzialna, aby w przyszłości nie było kłopotów z zalewaniem szkoły.

Jan Bobkiewicz: jak się dobrze zrobi, to napewno będzie dobrze.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: a co z rowem?

Jan Bobkiewicz: rów pomijamy.

Muszą być zrobione wykopy, trzeba odpowiednio zabezpieczyć ten teren /ogrodzić/.Rok czasu musi trwać remont wewnątrz.

Stanisław Kulig: czy drenaż będzie zamknięty?

Jan Bobkiewicz: tak.

Wszyscy byli zgodni, że stan techniczny obiektu jest bardzo zły, szczególnie część piwniczna, więc należy podjąć niezwłocznie działania, zgodnie z diagnozą.

O godz. 11.00 Przewodniczący wznowił obrady.

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał , ponieważ radni otrzymali stosowne materiały.

Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęty.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr II//10/11 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/11/11 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został podjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/12/11 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na relizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ściekó w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów".

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na relizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów". został podjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/13/11 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/14/11 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/15/11 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/16/11 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/17/11 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/18/11 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/19/11 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/20/11 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na rok 2011.

Przewodniczący komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński przedstawił projekt planu komisji na rok 2011.

Przewodniczący komisji Marcin Zięcina zaproponował, aby zmienić termin spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych i zorganizować je w miesiącu marcu zapraszając także na spotkanie Starostę Pyrzyckiego.

Wniosek Marcina Zięciny został przyjęty jednogłośnie 15 głosamiu "za".

Przewodniczący komisji ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka i Przewodniczący komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina przedstawili swoje plany pracy, do których nie wniesiono porpozycji zmian.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na rok 2011 został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/21/11 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.19. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2011.

 

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Gminy Bielice na rok 2011, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Plan pracy został uchwalony jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/22/11 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad.20. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje i zapytania radnych mówił, że:

- zamówimy tablice z nazwą miejscowości Nowe Linie /interpelacja radnego Radosława Pluty/,

- na dzień dzisiejszy nie ma środków, ale postaramy się odnowić przystanek autobusowy w Bielicach/ interpelacja radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego/,

- w zwiazku z tym, że środki na budowę świetlicy w Liniach pozyskano z Unii Europejskiej, przez 5 lat nie możemy dokonywać żadnych przeróbek, jak równiez zabezpieczeń okien/interpelacja radnego Cezarego Tumasza/,

- pracownica Urzędu Gminy Bielice konsultowała z przedstawicielami wsi, jakie wyposażenie świetlicy jest najbradziej pożądane. Na tym etapie nie ma możliwości zmiany, ponieważ jest złożony i zatwierdzony wniosek /interpelacja radnego Cezarego Tumasza/,

- będzie wywożona ziemia, więc należy tylko wskazać, gdzie ma być wysypana/interpelacja radnego Marcina Zięciny/,

- w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu drogi powiatowej na odcinku Stare Chrapowo-Linie, w dniu dzisiejszym na sesji powiatu zgłoszę ten wniosek/ interpelacja radnego Marcina Zięciny/.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.

Ad.21. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady-Andrzej Kołobycz: W związku z pismem pana Dariusza Gotowskiego zam.w Swochowie, z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Mariusza Adama Przepiórki, informuję, że na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Bielice w dniach 21 i 22 lutego 2011 roku, nie podjęto inicjatywy wystąpienia z projektem uchwaly w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Adama Przepiórki. Wójt także nie wystąpił z projektem, o którym mowa wyżej. W związku, z tym w porządku dzisiejszej sesji nie było żądanego przez pana Gotowskiego projektu uchwały.

W dniu 21 lutego 2011 roku podczas mojego dyżuru, pan Dariusz Gotowski złożył skargę na Wójta Gminy Bielice, w której oskarża Wójta i Radę Gminy Bielice o działania noszące zdaniem pana Gotowskiego znamiona koterii itd. Postawa ta jest, w sposób delikatny powiedziawszy nieprzyzwoita, uwłacza powadze i godności organów gminy, więc bez głosu sprzeciwu uznano, aby Wójt poczynił odpowiednie kroki w tym zakresie, tzn. występując z pozwem do Sądu.

Przewodniczący zapytał Wójta, czy chciałby coś dodać.

Wójt odpowiedział, że nie ma nic do dodania, bo pan Gotowski nie jest stroną. Wydałem stosowną decyzję, którą otrzymała zainteresowana strona- mówił Wójt.

Radni Stanisław Ryszard Wadołowski: małe nagłośnienie może przydałoby się na salę konferencyjną w tutejszym urzędzie.

Radny Marcin Łapeciński:

1/ w Będgoszczy dołożyć dodatkowe punkty świetlne, od pana Kubiaka w kierunku dawnej drogi Nr 3i w kierunku ośrodka Jazgarz,

2/ należałoby wymienić witacze przy dawnej drodze Nr 3 ponieważ jest już inny herb gminy.

Sołtys wsi Linie-Irena Szczęsna pytała Wójta, czy dzieci i mlodzież mogą korzystać z boiska w Liniach.

Wójt odpowiedział, że na razie jeszcze nie.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak występują problemy związane z należytym utrzymaniem dróg powiatowych na naszym terenie i faktem braku radnego powiatowego z naszego terenu, dobrze byłoby,o terminach sesji Rady Gminy Bielice informować Stanisława Włodarczyka radnego powiatowego. Można także zaprosić Posła Arłukowicza na jedną z sesji naszej Rady.

 

Ad.22 .Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady III sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.10 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-04-2011 13:28:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-04-2011 13:37:42