Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)do sprzedaży przeznaczone zostały następujące nieruchomości:

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Księga wieczysta

Obciążenia i zobowiązania

Cena wywoławcza

nieruchomości netto

Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 200/2, o pow. 1 060 m2, położona w obrębie parsów gm. Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.

 

 

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami. Decyzja Wójta Gminy Bielice nr 57/2010, znak: 7331/57/2010 z dnia 23.12.2010 r. o warunkach zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami w Parsowie na dz. 200.

SZ2T/00029053/5

Dojazd do działki nr 200/2 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/3. Dojazd do działki nr 200/3 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/2.

 

 

 

 

 

 

17.858,00 zł

Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 200/3, o pow. 1 059 m2, położona w obrębie parsów gm. Bielice. Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Bielice. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.

SZ2T/00029053/5

Dojazd do działki nr 200/2 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/3. Dojazd do działki nr 200/3 zapewniony przez obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu w działce 200/1 i 200/2.

 

 

 

 

 

 

17.843,00 zł

Działki niezabudowane oznaczone nr ewidencyjnym 200/2 i 200/3, o pow. 1 060 m2 i 1 059 m2, położone w obrębie Będgoszcz powstały w wyniku podziału działki oznaczonej nr ewidencyjnym 200, położonej w obrębie Parsów gm. Bielice. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie do dnia 26 kwietnia 2011 r.

 

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W URZĘDZIE GMINY BIELICE

W dniach od 15 marca 2011 r. do 4 kwietnia 2011 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach, pokój nr 14 lub telefonicznie: 091 56 44 220 wewn. 23  oraz www.bielice.com.pl.

Bielice, dnia 15 marca 2011 roku


Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji geodezyjnej nr działki 91/4, o pow. 358 m2 (powstała z podziału działki 91/2), położona w obrębie Stare Chrapowo gm. Bielice. Nieruchomość stanowi własność Gminy Bielice. Posiada Księgę Wieczystą nr 79088 prowadzona przez Sad Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej ww. działki, jako przedmiot prawa własności przysługującego Gminie Bielice, dla potrzeb jej sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ), na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji numerem działki 92/6, położonej w obrębie Stare Chrapowo.

Obciążeń i zobowiązań na nieruchomości brak.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, niekorzystne proporcje (wydłużony, wąski prostokąt) i płaskie ukształtowanie terenu. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną i wodociąg.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w centralnej części wsi, w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej, przy drodze prowadzącej do Bielic i Pyrzyc.

Cena nieruchomości ustalona została na kwotę: 6.463,00 zł netto. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokośći 23%. Cena obejmuje również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie do dnia 26 kwietnia 2011 r. 

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

W URZĘDZIE GMINY BIELICE

w dniach od 15 marca 2011 r. do 4 kwietnia 2011 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach, pokój nr 14 lub telefonicznie: 091 56 44 220 wewn. 23  oraz www.bielice.com.pl.

Bielice, dnia 15 marca 2011 roku

 


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice położonej w miejscowości Linie.

 1. Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 2/15 (powstała w wyniku podziału działki 2/3), położona w miejscowości Linie, o powierzchni 1,1491 ha.
 2. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielice. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą nr 72122 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach.
 3. Wartość rynkowa działki gruntu jako prawo własności przysługujące Gminie Bielice obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Skład gatunkowy drzewostanu (starodrzewu) rosnącego na działce to w zdecydowanej większości dąb. Pozostałe gatunki to jesion, topola-osika, modrzew, grochodrzew, lipa oraz zakrzaczenia. Drzewa wg gatunków dominujących: dąb 140-150 lat, jesion 130 – 140.
 4. Działka oznaczona w ewidencji nr 2/15 o powierzchni 1,1491 ha stanowi własność Gminy Bielice. W rejestrze gruntów posiada rodzaj użytku: RIIIb - 0,2597 ha, PsIII - 0,0622 ha, LsIII - 0,7277 ha, WPsIII - 0,0742 ha, WPsIV - 0,0253 ha.
 5. Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym, drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu).
 6. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 2/15, położona w obrębie Linie wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: boisko i zieleń parkowa.
 7. Dojazd do przedmiotowej działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2/15 zapewnione będzie przez obciążenie służebnością drogową sąsiadującej działki nr 2/16. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.
 8. Terminy poprzednich przetargów: 28.11.08., 16.02.09., 20.04.09, 22.06.09., 24.08.09, 26.10.09, rokowania 10.03.2010, 12.05.2010, 13.07.2010, 13.09.2010, 22.11.2011.
 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki w kasie urzędu lub na konto:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 11 kwietnia 2011 r.

 1. Wartość nieruchomości   do negocjacji- wynosi 174.059,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych).

wysokość zaliczki 17.405,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięć złotych 90/100),

Do ceny sprzedaży doliczony zostaniepodatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W BIELICACH

w dniach od 15 marca 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Bielice, dnia 15 marca 2011 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

 

Regulamin i warunki rokowań

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice. 

 1. Cel rokowań.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości niezabudowanej, opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Zgłoszenie udziału rokowaniach.
 2. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.
 3. Przedmiotem rokowań jest: ieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2/15 o pow. 1,1491 ha, położona obrębie Linie gm. Bielice.
 4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kwocie podanej dla każdej nieruchomości w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070– do dnia 11 kwietnia 2011 r. Liczy się data wpływu środków na konto.
 5. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania przegrał lub nie przystąpił do rokowań podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu.
 6. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Oferty w formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.: do dnia 11 kwietnia 2011 r. – do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach.
 8. Oferty na zakup w drodze rokowań nieruchomości opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, należy składać w zamkniętych kopertach i podpisać wg podanego niżej wzoru, zależnie od tego jakiej nieruchomości oferta dotyczy:

„Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2/15 położonej w miejscowości Linie”.

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Wysokość proponowanej ceny, (która nie może być niższa niż przewidziana przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują,
  6. Kopię dowodu wpłaty zaliczki,
  7. Podpis oferenta.
  8. Rokowania.
 2. Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli nawet wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.
 3. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.
 4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.
 5. Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:
  1. Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.
  2. Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
  3. Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
 6. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty
  1. Nie odpowiadają warunkom rokowań,
  2. Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  3. Nie zawierają danych zawartych w pkt. II ppkt. 6.
  4. Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.
 7. W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.
 8. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.
 9. Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.
 10. Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 11. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

IV              Umowa

 • Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a pozostałe dla osoby lub osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości.
 • Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.
 • Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 • Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
 • Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oraz terminie zapłaty ceny za nabycie nieruchomości oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.
 • Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.

Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.

 


WÓJT GMINY BIELICE

zaprasza do rokowań na sprzedaży nieruchomości gminnych w dniu 15 kwietnia 2011 r. od godz. 900

(sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielice)

Lp.

Opis i oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia, KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Terminy poprzednich przetargów

i rokowań

Wartość nieruchomości do negocjacji

Wysokość zaliczki wpłata do 11.03.2011.

 

 

 

 

 

 

900

Działka zabudowana oznaczona nr ewidencyjnym 247, o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej zabudowanej z udziałem wynoszącym 54/200 części jest Gmina Bielice. Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 41 i 42 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, z które miały funkcję inwentarską. KW 9000.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako strefa cmentarza i teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi ulgami.

4.05.2009 r.

30.07.2009 r

30.09.2009 r.

30.11.2009 r.

5.02.2010 r.

6.05.2010 r.

13.07.2010 r

13.09.2010 r.

22.11.2011 r.

31.519,00 zł

4.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

WYWIESZONO NA TABLICY URZĘDU GMINY W BIELICACH

w dniach od 15 marca 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Bielice, dnia 15 marca 2011 r.


 

Regulamin i Warunki Rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice. 

I. Cel rokowań.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zgłoszenie udziału rokowaniach.

 1. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.
 2. Przedmiotem rokowań są następujące nieruchomości: Działka zabudowana, oznaczona nr ewidencyjnym 247, o pow. 0,40 ha, położona w Bielicach. Współwłaścicielem nieruchomości wspólnej zabudowanej z udziałem wynoszącym 54/200 części jest Gmina Bielice. Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 41 i 42 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, które miały funkcję inwentarską. KW 9000.
 3. Rokowania wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę kupna nieruchomości.
 4. Termin rokowań ustalony został na dzień 11 kwietnia 2011 r.
 5. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070– do dnia 11 kwietnia 2011 r.
 6. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania przegrał, lub do nich nie przystąpił podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu.
 7. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości.
 8. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 9. Ofertyw formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.: 11 kwietnia 201 r. – do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach.
 10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (zależnie od zainteresowania daną nieruchomością), oznaczonych napisem:

 „Rokowania na sprzedaż działki nr 247 położonej w Bielicach”,

 1. Oferta powinna zawierać:

a/Imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę.

b/Datę sporządzenia oferty.

c/Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

d/Wysokość proponowanej ceny i sposób jej zapłaty (cena może być określona kwotowo lub procentowo).

e/Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują.

e/Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

f/Podpis oferenta.

III. Rokowania

 1. Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.
 3. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.
 4. Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:

a/Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.

b/Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań.

c/Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 1. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty:

a/Nie odpowiadają warunkom rokowań.

b/Zostały złożone po wyznaczonym terminie.

c/Nie zawierają danych zawartych w pkt. II ppkt. 11.

d/Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.

 1. W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.
 2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.
 3. Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.
 4. Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 5. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

IV Umowa

 • Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 • Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.
 • Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 • Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
 • Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.
 • Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.

Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

 


O G Ł O S Z E N I E

W dniu 15 kwietnia 2011 r. od godz. 1000 sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Bielice położonych w miejscowości Będgoszcz.

 

Godz.

Obręb i nr działki

Powierzchnia działki

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Stawka wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalna wysokość postąpienia

Terminy przetargów

1000

Będgoszcz

60/2

1804 m2

6099

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc. Brak obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

51.487,00 zł

5.148,00 zł

514,87 zł

20.04.2009 r.

22.06.2009 r.

24.08.2009 r.

26.10.2009 r.

6.01.2010 r.

10.03.2010 r.

12.05.2010 r.

13.07.2010 r.

13.09.2010 r.

22.11.2010 r.

 

1015

Będgoszcz

60/3

2189 m2

6099

58.873,00 zł

5.887,00 zł

588,73 zł

1030

Będgoszcz

60/4

1553 m2

6099

36.722,00 zł

3.672,00 zł

367,22 zł

1045

Będgoszcz

60/5

1813 m2

6099

51.737,00 zł

5.713,00

517,37 zł

Nieruchomości w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty rolne, zatem na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., nr 64, poz. 592) Agencja Nieruchomości Rolnych może skorzystać z prawa pierwokupu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr
r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 11 kwietnia 2011 r.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie 23 % podatku VAT.

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY W BIELICACH

od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

 

Bielice, dnia 15 marca 2011 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl.

 

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

§1

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.

§2

Komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

§3

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Będgoszcz gm. Bielice, oznaczone w ewidencji jako działki:

Lp.

Obręb

i nr działki

Księga

wieczysta

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

1.

Będgoszcz 60/2

6099

1804 m2

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc.

 

2.

Będgoszcz 60/3

6099

2189 m2

 

3.

Będgoszcz 60/4

6099

1553 m2

 

4.

Będgoszcz 60/5

6099

1813 m2

§4

Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę nieruchomości.

§5

Postąpienie nie może być niższe niż podane w ogłoszeniu (załącznik nr 1).

§6

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszeniu uczestnictwa oraz wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 do dnia 15 kwietnia 2011 r.

§7

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

§8

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał lub nie przystąpił do przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni

po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu.

§9

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości.

§10

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy sprzedaży traci wpłacone wadium,

a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

§11

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

§12

Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§13

Protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

zostanie podpisany w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu.

 

§14

Cena osiągnięta w przetargu + 23 % podatku VAT stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, w kasie urzędu l

ub na konto Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r-ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.

 

§15

Uczestnik, który wygrał przetarg zostaje nabywcą nieruchomości będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych

w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§16

Koszty związane z nabyciem nieruchomości np.; koszty notarialne i inne ponosi nabywca.

§17

Przetarg może zostać odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

(tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.


 

W  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-04-2011 13:07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-04-2011 13:19:23