Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

 

                                                                                              Projekt

   U C H W A Ł A Nr …………….

R a d y  G m i n y  B i e l i c e

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142
i 146, Nr 106, poz.675) i art.6 ustawy z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008r. Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144 poz.1175,
z 2010r.  Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558, z 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz.962 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W rozdziale Postanowienia końcowe pkt.6 załącznika do Uchwały Nr XXXI/189/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych […] wyrazy „ 37.000 zł” zastępuje się wyrazami „40.800zł” .

  1. w rubryce :

1/Lp. 1. Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach wyrazy „700 zł”  
   zastępuje się wyrazami „ 800 zł”.
2/ Lp. 5. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych [..] wyrazy „18.110 zł” zastępuje się
    wyrazami „ 24.068,97 zł”.
3/ Lp.6. Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych […] wyrazy
    „3.140 zł” zastępuje się wyrazami „ 1.824 zł".
4/ Lp. 7. Podróże służbowe krajowe wyrazy „ 200 zł” zastępuje się  wyrazami „ 35,10 zł”.
5/ Lp. 8. Posiedzenia Komisji wyrazy „3.000 zł” zastępuje wyrazami „1.824 zł”.
6/ Lp. 9. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów   alkoholowych
    wyrazy „ 3.550 zł” zastępuje wyrazami „ 3.529,31 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Propozycje zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20010r. przekłada się po przeanalizowaniu wykonania wydatków za 12 miesięcy 2010 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-12-2010 12:33:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-12-2010 12:33:02