Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010 r.

 

P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2010

 

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

 

z dnia 17 września 2010 roku

 

Początek sesji – godz.10oo

Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 9 członków Rady Gminy Bielice.

Radni nieobecni: Jan Kazimierz Geldner, Sławomir Władysław Jędrzejczyk, Mariusz Adam Przepiórka, Marek Szczęsny, Wiesław Tumasz, Marzena Wolniakowska.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska,Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach- Małgorzata Woronowicz , sołtysi wsi:Nowe Chrapowo- Rafał Malinowski, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak i Swochowo – Krystyna Krzanowska oraz Stanisław Kościelski wyróżniony medalem Ministra Rolnictwa "Zasłużony" dla rolnictwa".

W trakcie obrad, na sesję przybyla mieszkanka wsi Bielice – Wanda Woszczyńska.

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Bielice poinformowal, że radny Mariusz Adam Przepiórka nie mógł w dniu dzisiejszym uczestniczyć w sesji i przedstawić informacji dotyczącej działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo/ punkt 7/. W związku z tym Przewodniczący stwierdził, że punkt ten będzie wyłączony z porządku dzisiejszych obrad. Poza tym Przewodniczący obrad poinformował, że na dzisiejszą sesję zaproszony został pan Stanisław Kościelski wyróżniony medalem Ministra Rolnictwa " Zasłużony dla rolnictwa", który nie mógł brać udziału w uroczystościach "Święta Chleba" w dniu 04 września 2010 roku w miejscowości Linie, w czasie których uhonorowano wybranych przodujących rolników z terenu gminy Bielice.

Porządek XXXVIII sesji przedstawiał się nastepująco:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" Stanisławowi Kościelskiemu.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 2. Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2010 roku.

 3. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice. 10.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

 

Ad.2 Porządek XXXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad.4. Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" Stanisławowi Kościelskiemu.

 

Wójt – Zdzisław Lech Twardowski wręczył panu Stanisławowi Kościelskiemu rolnikowi z miejscowości Babin medal "Zasłużony dla rolnictwa", który nie mógł odebrać odznaczenia w czasie Święta Chleba w miejscowości Linie składając serdeczne gratulacje, w zwiazku wyróżnieniem Ministra Rolnictwa.

 

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXVII sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XXXVII sesji, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.7 Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2010 roku.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że informacja z wykonania budzetu gminy Bielice za I półrocze, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu była omawiana na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Bielice, po czym odczytał Uchwałę Nr XCVI/260/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bielice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku, która stanowi załącznik 7 do protokołu.

 

 

Ad 8. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w w sprawie realizowania uchwały dotyczącej zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice w roku szkolnym 2009/20010

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice w roku szkolnymn 2009/20010, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

 

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację, aby drogą mediacji z właścicielem nieruchomości zlokalizowanej przy plebanii w Bielicach doprowadzić do rozebrania ruiny, która straszy swoim wyglądem.

Radny Piotr Wilczyński poprosił o interwencję pana Wójta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach o naprawienie uskoku w drodze na zakręcie w miejscowości Linie.

Radny Marcin Zięcina zgłosił interpelację w sprawie interwecji w powiecie o utrzymywanie rowów w należytym stanie w Starym Chrapowie przede wszystkim w okolicy zakrętu od strony wsi Linie i konieczności reagowania w sprawie zapadającego się rowu przy nieruchomości pana Bernackiego. Poza tym powiat powinien oczyścić studzienki między innymi przy przystanku. Należy także zająć się sprawą zalewania gruntów za torami w Starym Chrapowie.

Ponadto radny zgłosił interpelację o naprawienie dziury w drodze przed Urzędem Gminy Bielice.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski zgłosił interpelację dotyczącą konieczności interwencji Wójta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach o niezwłoczne prześwietlenie drzewa lipy rosnącej przy przystanku PKS w Babinie.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – w zastępstwie członek Komisji Artur Kuświk

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 9 głosami "za".

Uchwała Nr XXXVIII/211/10 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Opinie Komisji w powyższej sprawie były pozytywne poinformowali Przewodniczący Konmisji oraz w imieniu komisji ds Spolecznych- Artur Kuświk.

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/212/10 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu..

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa.

 

Opinie komisji Rady Gminy Bielice dotyczące projektu uchwały w powyższej sprawie były pozytywne.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/213/10 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

 

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje mówił, że:

- w sprawie rozwalającego się budynku przy plebanii w Bielicach podejmowano już kroki. Proces trwa 6 lub 7 miesięcy. Współwłaścicielka tej nieruchomości zwracała się o pomoc. Był Inspektor Nadzoru Budowlanego, ale niestety nie znam decyzji w tym zakresie. Nie jest to tylko kwestia estetyki, ale nade wszystko bezpieczeństwo.

Wójt zadeklarował, że zajmie się tą sprawą, chociaż nie jest to proste./interpelacja radnego Wądołowskiego/,

 • zajmiemy się sprawami dotyczącymi zgłoszonych w dniu dzisiejszym interpelacjami przez radnego Marcina Zięcinę poprzez ponowienie pisma do pana Bernackiego. Jeżeli chodzi o osuszenie terenu za torami w Starym Chrapowie, podjęliśmy już pewne kroki, ale niestety znalazła się osoba, która oświadczyła, że nie życzy sobie, żeby chodzono przez jego działkę i że nie przeszkadza mu taki stan rzeczy.

  Radny Piotr Wilczyński : na zebraniu wiejskim w Starym Chrapowie poinformować o tej sytuacji,

 • monitowaliśmy w sprawie dziur w drogach przy Urzędzie Gminy w Bielicach/ interpelacja radnego Zięciny/ i na zakręcie w kierunku Bielic w miejscowości Linie / interpelacja radnego Wilczyńskiego/ będziemy w dalszym ciągu pilotować te sprawy,

 • niezwłocznie powiadomimy Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach o konieczności wykonania przecinki lipy przy przystanku w Babinie./interpelacja Przewodniczącego Rady Gminy Bielice/

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Sołtys wsi Starego Chrapowa Ignacy Maćkowiak powiedział, że jego zdaniem należy doprowadzić do spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych i radnymi powiatu pyrzyckiego z terenu gminy Bielice w Starym Chrapowie, aby rozwiązać nurtujące problemy. Pan Sołtys sugerował aby po zakończeniu inwestycji budowy chodników w Swochowie zamiast w Liniach w pierwszej kolejności rozpocząć budowę chodnika w Starym Chrapowie.

Pod koniec wolnych wniosków, na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Bielice pismo złożyła Wanda Woszczyńska.

 

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.10 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:39:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:39:47