Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r.

 

  

P r o t o k ó ł Nr XXXVII/2010

 

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

 

z dnia 22 czerwca 2010 roku

Początek sesji – godz.10oo

Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczył pełny skład Rady Gminy Bielice.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Spóźnił się radny Sławomir Władysław Jędrzejczyk.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – Mirosław Rabiega, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach – Janusz Świercz,Teresa Zmorczyńska – Prezes Spółki z o.o. Paan bus ze Starego Czarnowa, sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak.

 

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :

- Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

- Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach

5.Informacja Paan-busa na temat funkcjonowania kursów autobusowych na terenie gminy Bielice

6. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie wydatków na podróże służbowe.

7 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXIV sesji Rady Gminy Bielice.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIV i XXXVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice i Nowe Chrapowo.

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

12.Projekt uchwaływ sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie sesji.

Wójt – Zdzisław Lech Twardowski wystąpił z wnioskiem o przyjęcie poprawki w części tytułowej projektu uchwały dot. punktu 10 porządku obrad w sprawie Planów Odnowy Miejscowości, który powinien mieć brzmienie: "Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości", zamiast projekt uchwały w sprawie zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice i Nowe Chrapowo.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną przez Wójta poprawkę dotyczącą zmiany części tytułowej projektu uchwały, o której mowa wyżej.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Porzadek XXXVII sesji przedstawiał się nastepująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :

- Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

- Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach

5.Informacja Paan-busa na temat funkcjonowania kursów autobusowych na terenie gminy Bielice

6. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie wydatków na podróże służbowe.

7 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXIV sesji Rady Gminy Bielice.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIV i XXXVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

12.Projekt uchwaływ sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17.Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek XXXVII sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

Ad.4. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :

- Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

- Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach

 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – Mirosław Rabiega przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice za okres od 1.01. - 30.06.2010 r., która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wójt podziękował panu Komendantowi za współpracę, która układa się dobrze zdaniem Wójta.

Na dzisiaj wszystkie baseny p-poż odkryte na terenie gminy Bielice zostały zlikwidowane są zbiorniki podziemne, oprócz wsi Linie , w której basen pełni funkcję melioracyjną, więc nie może być zlikwidowany.

Wójt zwrócił sie o pomoc do Komendanta PPSP w sprawie przyspieszenia remontu wozów bojowych, które gmina pozyskała z policji, szczególnie jeżeli chodzi o wóz bojowy do Bielic.

Wójt nawiązał do kwestii przydziału środków z Krajowego Systemu Ratownictwa wyrażając swoją opinię, iż powinna być elastyczność w tym zakresie ponieważ jednostki najlepiej wiedzą jakie są największe potrzeby.

Wójt poprosił o pomoc, aby gmina Bielice mogła otrzymać torbę z wyposażeniem medycznym z KRUS, o którą się ubiegała i będzie czynić takowe starania.

Komendant – są wskazane priorytety na dany rok określone odgórnie, które są realizowane. Oczywiście, tak jak mówił Wójt powinny być inicjatywy oddolne, gdzie najlepiej się wie co jest w danym roku najważniejsze.Jest zamiar spotkania sie z naczelnikami OSP w celu wypracowania stanowiska dotyczącego potrzeb w jednostkach OSP.

Jeżeli chodzi o torby ratownicze to były trzy na całe województwo zachodniopomorskie, z tego dwie trafiły na teren dawnego województwa koszalińskiego i jedna na powiat pyrzycki.Złożyliśmy 11 wniosków. Pan komendant zapewnił, że będzie wspierał starania gminy.

Radny Piotr Wilczyński : jaka jest wartość takiej torby medycznej?

Komendant: 4.800 zł.

Komendant Zarządu Gminnego OSP w Bielicach – Janusz Świercz przedstawił informację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

 

Ad.5.Informacja Paan-busa na temat funkcjonowania kursów autobusowych na terenie gminy Bielice.

 

Pani Teresa Zmorczyńska:- Prezes Spółki z o.o."Paan bus" Stare Czarnowo: na usilne starania pana Wójta, firma uruchomiła kurs ranny do Szczecina i z powrotem. Niestety na dzień dzisiejszy kursy te są nieopłacalne. Dlatego też na okres wakacji zostaną one zawieszone. Nie możemy sobie pozwolić na utrzymywanie nierentowanych kursów. Co będzie od września br. nie wiem. Jeździ mniej osób aniżeli zakładano.Nie tylko te dwa kursy przynosiły straty. Zmuszeni byliśmy dokonać zmian w rozkładzie jazdy naszych autobusów przez gminę Bilice poprzez zlkikwidowanie jednego kursu o 7.30 do Pyrzyc przez gminę Bielice, bo był nieopłacalny. Jest zamiar zawieszenia kursu ze Szczecina do Pyrzyc przez gminę Bielice o 5.30.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: ile osób jeździ do Szczecina w godzinach rannych?

Teresa Zmorczyńska: początkowo wykupiono 7 biletów miesięcznych, obecnie tylko 3. Jest tak, że jeździ nie raz 20 osób, ale też 3-4 osoby.

Wójt: ekonomia i cyfry nie kłamią. Pocieszajacym jest to, że nie likwiduje sie tych kursów, tylko zawiesza na okres wakacji. Z uwagi na potrzeby mieszkańców, aby te kursy były realizowane, proszę o uruchomienie kursu rano do Szczecina i z powrotem przez gminę Bielice od września 2010 roku. Pod koniec września br.będzie orientacja jak przedstawia się sytuacja w tym zakresie, jakie będą realia, i jeżeli trzeba będzie do tego kursu dopłacać do końca bieżącego roku, to pozostawiam decyzję Radzie Gminy. Moim zdaniem powinniśmy wyciągnąć rękę i pomóc naszym mieszkańcom. Nikt oprócz Paan busa nie podejmie się tego zadania – mówił Wójt.

Teresa Zmorczyńska: opłacalnym kursem jest na terenie gminy kurs do Szczecina, który wyjeżdża z Pyrzyc o 11.30. W porze zimowej w tym roku, z uwagi na zaśnieżone drogi nie jeździł autobus ze Szczecina o 6 rano. Sprawdzano w terenie szerokość odśnieżonych dróg na terenie gminy Bielice, które niestety dla autobusów były za wąskie, nie można narażać pasażerów na niebezpieczeństwo. Stąd też była taka decyzja. Należy tłumaczyć mieszkańcom, jakie były przyczyny zaistnienia takiego stanu rzeczy.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski : trudno przewidzieć ilu będzie uczniów dojeżdżało do Szczecina i jakie będą konieczne kroki gminy, trzeba więc na zebraniach wiejskich tłumaczyć jakie są przyczyny odstępowania od nierentownych kursów autobusowych.

Radny Andrzej Kołobycz: przekazać informacje dla mieszkańców o zawieszeniu kursów autobusowych przez okres wakacji na terenie gminy Bielice.

Teresa Zmorczyńska:będą odpowiednie informacje podane do publicznej wiadomości.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie w obradach nie uczestniczyli komendanci Straży Pożarnych oraz Prezes Paan busa.

Przewodniczący po przerwie wznowił obrady.

 

Ad 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie wydatków na podróże służbowe.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z kontroli w sprawie postępowań przetargowych na zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

 

Ad.7 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXIV sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XXXIV sesji, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIV i XXXVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIV i XXVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Brak

 

Ad. 10. .Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości

 

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał , ponieważ radni otrzymali stosowne materiały.

Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęty.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r.w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości został przyjęty jednogłosnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XXXVII/206/10 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

 

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVII/207/10 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu..

 

Ad.12.Projekt uchwaływ sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVII/208/10 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie .

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVII/209/10 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie .

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVII/210/10 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Brak było interpelacji i zapytań radnych.

 

 

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania.

Wójt poinformował o podziękowaniach Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie za udział Gminy Bielice w XVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin/ Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 2010/ jednocześnie za przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju na terenie Bielic.

Pismo w tej sprawie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Wójt poruszył problem związany z pracą pracowników Urzędu Gminy, w tym pracowników interwencyjnych, którzy zatrudnieni są na okres 7 m-cy. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy mają jakieś źródło utrzymania, chcieliśmy pomóc. Nie są to specjaliści i robią na tyle na ile potrafią. Trzeba to zrozumieć.

Sekretarz Gminy – z budżetu gminy przeznaczamy tylko 30 zł. na pokrycie kosztów badania lekarskiego dla każdego pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych i około 120 zł. na wypłatę ekwiwalentu za odzież., zwracając się do radnych, aby reagowali na różne negatywne opinie na ten temat.

Wójt: są pewne zastrzeżenia do pracy niektórych pracowników administracyjnych, ale przyczyn jest wiele, m.in.brak osób chętnych do pracy na niektórych stanowiskach.

Sekretarz: zakresy obowiązków pracowników są szerokie i dotyczą wielu dziedzin.

Wójt nawiązując do sugestii zgłoszonej na ostatnim posiedzeniu komisji Budżetu, aby zwrócić się do dyrekcji w Gardnie w sprawie naprawy drogi w Swochowie,bo w rozmowie z kierownikiem budowy radny Swochowa miał zapewnienie, że kierownik poprze ten zamysł mówił, że udał się do Gardna,gdzie stacjonuje dyrekcja firmy budującej drogę S-3 i okazuje się, że brygadzista wprowadza ludzi w błąd, że trzeba tylko pojechać i napewno drogę zrobią. Hubertus Otto – dyrektor kontraktu stwierdził, że brygadzista robi propagandę i nie tylko tutaj zapewniał, że są takie możliwości naprawy dróg, co jest nieprawdą. Firma kończy zakres swych prac z ostatnim dniem czerwca i już nie produkuje mas bitumicznych. Dwukrotnie pomagano Gminie w doprowadzeniu tej drogi do właściwego stanu. Jeżeli będzie dodatkowa masa będzie ona przeznaczona na uzupełnienie kolejnych ubytków w tej drodze.Z końcem czerwca br. droga na odcinku Swochowo-Kunowo zostanie przez firmę wyrównana za pomocą równiarki.

Fax w tej sprawie stanowi załącznik Nr 15 do protokułu.

Przewodniczący obrad odczytał podziękowanie Kapitułu Konkursu "Laur Gospodarności"za uczestnictwo w konkursie. Gmina Bielice znalazła się w elitarnym gronie 200 samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich,których dorobek i gospodarność zasługują na specjalne wyróżnienie.

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Wójt : na przełomie sierpnia i września br. chcemy zorganizować pomoc dla powodzian.

Dla gminy w Szczurowie planujemy już teraz zakupić 15 szt. osuszaczy za kwotę ok.3.000 zł., które byłyby wysłane pocztexem jako darowizna. Na następnej sesji przekażę informację na ten temat – mówił Wójt.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zaprosił na obchody 40 lecia Unii Swochowo na dzień 10 lipca 2010 roku, zwracając sie do radnych o wsparcie dietą z dzisiejszej sesji.

Ignacy Maćkowiak – Sołtys poprosił o wykoszenie boiska w Starym Chrapowie Sami do tej pory kosiliśmy, ale w innych wsiach, gmina robi to za mieszkańców, więc nie będzie już takiego zaangażowania i może dobrze byłoby zrobić harmonogram koszenia na terenie gminy, żeby chociaż raz w roku, w każdej wsi były wykaszane tereny gminne. Poza tym Sołtys mówił, że mieszkańcy Starego Chrapowa zadeklarowali pomoc dla powodzian w postaci rzeczowej i finansowej.

Wójt podziękował panu Sotysowi za koszenie terenów gminnych. Nad grafikiem koszenia się zastanowimy. Napewno rozwiążemy ten problem po wyremontowaniu ciągniczka z kosiarką.Będziemy kosili na wyprofilowanych boiskach – odpowiadał Wójt.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVII sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.20 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.

 Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:36:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:38:15