Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Projekt                                                                                                                                                        

                                                       Uchwała Nr /  /10                                

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia 9 listopada  2010 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:                                         

 

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                               362.821  zł

1.  Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                            362.821 zł

rozdział  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                      362.821 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       362.821 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                          310.200 zł

 

1.  Dział 600 Transport i łączność                                                                                         182.200 zł

rozdział 60016  Drogi publiczne gminne                                                                                  2.200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               2.200 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         180.000 zł

-chodnik w miejscowości Bielice 85.700 zł

-chodnik w miejscowości Linie 90.000 zł

-chodnik w miejscowości Nowe Chrapowo 4.300 zł

 

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         20.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       20.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             20.000 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     10.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                           10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                10.000 zł

 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa                                    5.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                               5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                              5.000 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                         8.000 zł

rozdział  80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                         8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               8.000 zł

 

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   31.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      31.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             21.000 zł

 

7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                       54.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność                                                                                      54.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             19.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(parking przy boisku w Swochowie)                                                                                       35.000 zł

                                                                                                                                                                         

 

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :                                                              673.021 zł

 

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   125.120 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                        125.120 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         125.120 zł                                                                                                                                               

- budowa sieci wodociągowej Bielice 40.000 zł

- budowa sieci wodociągowej Będgoszcz  85.120 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          3.901 zł

rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                           3.901 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        3.901 zł                                

 

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     544.000 zł   

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    544.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         544.000 zł

- świetlica w m. Bielice  184.000 zł

- świetlica w m. Nowe Chrapowo 360.000 zł                                                                                                                                        

                                            

                                                                                                                                                  

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:28:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:28:42