Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji.

 

Projekt

 

Uchwała Nr .....................

Rady Gminy Bielice

z dnia 22 października 2010 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241),z 2010 r.Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146, Nr 106,poz.675/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku

publicznego, w przypadku jej powołania lub organizacjami pozarządowymi i

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej

„organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych

działalnością statutową tych organizacji.

 

§ 2.Konsultacje z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza

się w oparciu o zasady: pomocy, partnerstwa, suwerenności, efektywności,

uczciwej konkurencji i jawności.

 

Rozdział II

Przedmiot i forma konsultacji

 

§ 3.Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej organizacji,

  1. programów współpracy z organizacjami.

     

§ 4.1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o danej

sprawie.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje z siedzibą na

terenie gminy Bielice.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji wymienionymi w

ust. 2,

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii, po wcześniejszym zapoznaniu

się z zamieszczonym projektem aktu prawa miejscowego na stronach

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielice.

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich

organizacji.

 

§ 5.O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Bielice.

 

Rozdział III

Sposób dokumentowania i powiadomienia

 

§ 6.Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie

zawiadomienia, terminie, temacie i wynikach konsultacji.

 

§ 7.Informacje o podejmowanych konsultacjach organ zarządzający publikuje na

stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice.

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z nowelizacją art.5 ust.5 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika obowiązek dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego podjęcia uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wobec powyższego przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:51:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:51:13