Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Uchwała Nr ...............

Rady Gminy Bielice Projekt

z dnia

 

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy

Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących

projektowi budżetu.

 

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Bielice, Wójt w terminie do 30 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie, gminne jednostki organizacyjne, uwzględniając w nim między innymi:

 • założenia do projektu budżetu określających między innymi główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej gminy w roku budżetowym,

 • przewidywane stawki podatków i opłat lokalnych

 • informacje o przyznanych gminie kwotach subwencji, dotacji do budżetu i prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

 • prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

 • przewidywane zatrudnienie na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym ( z uwzględnieniem ewentualnych zmian),

 • wynagrodzenia obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,

 • planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

 

2. Radni, Komisje Rady Gminy, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy ( sołectw) , mieszkańcy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy mogą składać do Wójta Gminy Bielice wnioski dotyczące wprowadzenia zadań do budżetu gminy.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych i samodzielne stanowiska przedkładają Skarbnikowi Gminy materiały planistyczne na drukach według wzorów ustalonych przez Wójta w zarządzeniu w terminie do 15 października .

4. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi o których mowa w ust.3 przedstawiają objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

 

 

 

5.Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski , a także obliczone szacunkowe kwoty dochodów własnych gminy , projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków (w szczegółowości do działu , rozdziału i paragrafu) do projektu budżetu w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust.2 i 3, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 3. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

 1. W zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów.

 2. W zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

 3. W zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

 

 

§ 4. Wójt Gminy Bielice przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz wieloletnią prognozą finansową:

 • Radzie Gminy,

 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 5. Wójt Gminy opracowany projekt uchwały budżetowej umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bielice.

 

§ 6. Przewodniczący Rady Gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do zaopiniowania stałym komisjom rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji, na której uchwalony będzie budżet.

 

 

§ 7. 1. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których formułują swoje opinie o projekcie budżetu.

2. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania przez Komisję Budżetową opinii końcowej o projekcie budżetu.

3. W przypadku zgłoszenia przez Komisję propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia przewidzianego w projekcie budżetu ma ona obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania.

 

§ 8. 1. Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.

2. W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta wniosków zawartych w opiniach Komisji, Wójt zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko.

 

 

§ 9. 1. Uchwałę budżetową Rada Gminy Bielice uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

2. W przypadku nie uchwalenia uchwały budżetowej w terminie do 31 stycznia roku budżetowego , Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego ustala budżet gminy. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 11.Traci moc uchwała Nr XV/93/04 z 28 września 2004 r. Rady Gminy Bielice w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Edward Mocarski

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-09-2010 08:25:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-09-2010 08:25:23