Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

 

Uchwała Nr / /10 Projekt

Rady Gminy Bielice

z dnia 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.


 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 97.240 zł

1. Dział 600 Transport i łączność 70.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 70.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna 20.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 20.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20.000 zł


 

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.240 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 7.240 zł

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.825 zł

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 675 zł

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.329 zł

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 411 zł


 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 379.740

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł

rozdział 01009 Spółki wodne 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

 

2. Dział 600 Transport i łączność 75.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 75.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 75.000 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna 49.500 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 49.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.500 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000 zł

 

 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł


 

5. Dział 757 Obsługa długu publicznego 95.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 95.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego 95.000 zł


 

6. Dział 801 Oświata i wychowanie 25.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 22.900 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.900 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 2.100 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów 2.100 zł


 

7. Dział 852 Pomoc społeczna 64.000 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 54.000 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego (z.wł.UG) 54.000 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 2.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne( z.wł.UG) 2.000 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.UG) 4.000 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (z.wł.UG) 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (z.wł.UG) 1.000 zł

 

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.240 zł

 

rozdział 85395 Pozostała działalność 7.240 zł

1/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice” 4.500 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.530 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 270 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 2.295 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 405 zł

2/ „Sportowa integracja Bielic” 2.740 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 204 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 36 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 425 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 1.700,01 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 299,99 zł


 

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 25.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł

 

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł

 

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 14.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność 14.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

 

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 282.500 zł

 

1. Dział 600 Transport i łączność 128.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 128.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(droga Swochowo-Kunowo) 128.000 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie 50.500 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 38.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 12.500 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.500 zł


 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104.000 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 104.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104.000 zł

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


 


 

Uzasadnienie

Przedkładam projekt URG z tytułu zwiększenia dochodów w związku z przekazaną darowizną na wsparcie finansowe organizacji dla dzieci i młodzieży z okazji IV Gminnego Dnia Dziecka od Spółki z o.o. LUKOIL POLSKA w kwocie 5.000 zł i kwotę 85.000 zł na wykonanie zadań z zakresu opracowania zmian studium dla lokalizacji Parku Wiatrowego przez Spółkę Akcyjną ELSAM . Ponadto zwiększono środki na projekty z POKL „Sportowa integracja Bielic” na kwotę 2.740 zł oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice” na kwotę 4.500 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-09-2010 08:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-09-2010 08:22:25