Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

                                                                                                                                                        
                                                       Uchwała Nr XXXVII /208 /10                               
Rady Gminy Bielice
                                                       z dnia  22 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                            491.113,51  zł
 
1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     13.500 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              13.500 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      13.500 zł
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       477.613,51 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                               477.613,51zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach środków europejskich                                                                                      374.443,71 zł
 
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   6.439,60 zł
 
§ 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
 podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    91.352 zł
 
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego                                                                                                                        5.378,20 zł
 
 
§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                          380.883,31 zł
1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                        380.883,31 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                              374.443,71 zł
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach środków europejskich                                                                                      374.443,71 zł
 
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   6.439,60 zł
 
 
 
§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                             521.113,51
 
1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     13.500 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              13.500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                13.500 zł
 
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       477.613,51 zł
 
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                             477.613,51 zł                                                            
1/  „Świetlica miejscem integracji społecznej mieszkańców”                                                 39.593 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            740,86 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            119,51 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    3.729,63 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                11.271 zł                             
§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.899 zł
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   833 zł
 
2/  „ Zielone przedszkole”                                                                                                334.850,71 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            42.824 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         5.235,80 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     165.276 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                43.948 zł
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                10.255 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                        65.731,67 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                                       1.580,24 zł
 
3/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice”                           1.275 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.275 zł
 
4/ „Sportowa integracja Bielic”                                                                                          5.164,60 zł                                                                                            
§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                          5.164,60 zł
 
5/ „Nowa szansa”                                                                                                               96.730,20 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       11.332,80 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            667,20 zł                                                                           
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         3.777,60 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                           222,40 zł                                                                                          
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  30.596,10 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   1.801,30 zł                                                                                   
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             3.147,50 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                185,30 zł
 § 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                            42.498 zł                      
§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               2.502 zł
                                  
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       30.000 zł   
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      30.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          30.000 zł
 („Remont świetlicy wiejskiej w m. Swochowo wraz z wyposażeniem” -30.000 zł)                                                                             
 
 
§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :                                                          410.883,31 zł
 
1. Dział 600 Transport i łączność                                                                                           30.000 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                30.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (estetyka wsi Swochowo)                 30.000 zł                                                        
 
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       380.883,31 zł
 
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                              380.883,31 zł                                                            
                               
1/ „Świetlica miejscem integracji społecznej mieszkańców”                                                  39.593 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            740,86 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            119,51 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    3.729,63 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                11.271 zł                             
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.899 zł
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   833 zł
 
2/ „ Zielone przedszkole”                                                                                                334.850,71 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            42.824 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         5.235,80 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     165.276 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                43.948 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                10.255 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                        65.731,67 zł
§ 4418 Podróże służbowe krajowe                                                                                       1.580,24 zł
 
3/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice”                           1.275 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.275 zł
 
4/ „Sportowa integracja Bielic”                                                                                           5.164,60 zł                                                                                           
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                          5.164,60 zł
 
 
 
                                                                                                                                                       
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-06-2010 08:40:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 28-06-2010 08:40:46