Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

 

UCHWAŁA Nr ….........

Rady Gminy Bielice

z dnia …...............................


w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BieliceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008; z 2006r. Nr 144 poz. 1042; z 2008r. Nr 223 poz. 1464; z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice (Dz.Urz.Woj. Zach. z 2009r. Nr 1 poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale VI § 16 ust. 3 dodaje się punkty 1 i 2, które otrzymują brzmienie:


1. Zużyte baterie lub akumulatory należy przekazywać przedsiębiorcom wprowadzającym je do obrotu. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika końcowego potrzeby odbioru zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych, przedsiębiorca który wprowadził je do obrotu, jest obowiązany do odebrania od użytkownika końcowego, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, tych baterii i akumulatorów, w ilości nie większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi końcowemu, i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu. Do czasu przekazania baterii lub akumulatorów przedsiębiorcy należy przetrzymywać je na nieprzepuszczalnych podłożach zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób trzecich”2. Zużyte baterie obowiązkowo należy zwracać do specjalnie oznaczonych pojemników ustawionych w sklepach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy i w Zespole Szkół w Bielicach. Po telefonicznym zgłoszeniu winny być odebrane przez wyspecjalizowaną firmę”§ 2.1 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.


  1. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bielicach.

     


§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm.) na gminy został nałożony obowiązek unormowania przepisów w obowiązujących regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gmin w kwestii prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów.

Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. dotycząca zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice regulowała kwestię dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Nie uwzględniała jedynie kwestii zbierania zużytych akumulatorów. W związku z tym został przedłożony projekt niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-06-2010 10:32:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 15-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-06-2010 10:32:30