Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r.

                                P r o t o k ó ł Nr XXXII/2010
 
                     z s e s j i   R a d y   G m i n y   B i e l i c e
 
                                  z dnia 30 marca 2010 roku
 
Początek sesji – godz.10oo
Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy Bielice.
Radni nieobecni: Marzena Wolniakowska i Marek Szczęsny.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Spóźnił sie radny Piotr Wilczyński.
   Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski,Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach – Marek Lenkiewicz, Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach – Ryszard Słomiński,
Główny projektant Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice- Leszek Jastrzębski/przy omawianiu punktu 14/, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, p.o.Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi : Nowe Chrapowo – Rafał Malinowski, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak i Linie – Stanisław Zelek.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 Na sesji obecny był pan Dariusz Gotowski- mieszkaniec wsi Swochowo, gmina Bielice.
 Obrady XXXII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
     Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.
Przewodniczący przedstawił następujący porądek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdania z dzialalności Policji za rok 2009.
5.Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach za rok 2009.
6.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Spolecznej w Bielicach za rok 2009.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009.
8.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie wydatków poniesionych na szkolenia radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Bielice.
9.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXI sesji Rady Gminy Bielice.
10.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
13. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.
14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice.
15.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.
16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie.
17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo.
18.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek Nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Wolne wnioski i zapytania
21.Zamknięcie sesji.
 
Do przedstawionego porzadku obrad nie wniesiono propozycji zmian, przyjmując porządek jednogłośnie 12 głosami "za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
 
Ad.4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdania z dzialalności Policji za rok 2009.
 
 Pan Marek Lenkiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego w roku 2009 na terenie gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
W trakcie przekazywania informacji, o której mowa wyżej, przybył radny Piotr Wilczyński.
Pan Zdzisław Lech Twardowski – Wójt Gminy Bielice podziękował za dotychczasową dobrą współpracę z Policją pytajac pana Komendanta, czy na terenie gmin, które przystąpiły do Straży Międzygminnej odnotowano zmiany w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ilości zdarzeń. 
Pan Komendant:tam gdzie jest Straż Międzygminna to jest o jednego policjanta więcej.Oceniam bardzo pozytywnie współpracę ze Strażą Międzygminną, która prowadzi nie tylko działania policyjne ale także porządkowe. Nie prowadzi się statystyk w zakresie poruszanym przez pana Wójta.
Przewodniczący Rady – czy przestępczość zmalała?
Komendant – jest na tym samym poziomie.
Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak pytał czy policjant przejżdżając
 widzi, że przykleja się różne ogłoszenia np. na przystankach PKS może ukarać taką osobę.
Komendant: musi być zgłoszenie właściciela, w przeciwnym razie sami nie możemy działać.
Komendant podziękował Wójtowi za czujność i wzięcie większej ilości samochodów używanych z Policji, które są przerabiane na samochody strażackie.
 W dalszej części sesji nie uczestniczył Komendant -Marek Lenkiewicz, który podziękował za zaproszenie, przepraszając, że nie może uczestniczyć w dalszej części sesji z uwagi na liczne obowiazki służbowe.
 
Ad.5.Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach za rok 2009.
 
 
 Pani Małgorzata Woronowicz – p.o.Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawla II w Bielicach przedstawiła sprawozdanie z dzialalności za rok 2009, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o przekazywanie do szkoły zużytych tuszy i tonerów do drukarek. Pieniądze z tej akcji będą przeznaczone na potrzeby szkoły.
Przewodniczący Rady- Edward Mocarski- poinformował, że 27 marca 2010 r.w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach miały prawo uczestniczyć po 2 osoby z każdej grupy wiekowej.Z naszej szkoły uczniowie zajęli dwa czołowe miejsca w swoich kategoriach. Przedstawiciele naszej szkoły jako jedyni tj. Jakub Przybył ze szkoły podstawowej i Amanda Ociepa z gimnazjum z powiatu pyrzyckiego zakwalifikowali się do zmagań na szczeblu wojewódzkim. Drugie miejsce w eliminacjach pisemnych zajął Andrzej Łukasiewicz, uczeń szkoły podstawowej w Bielicach.
W dniu 10 kwietnia 2010 r. odbędą się eliminacje wojewódzkie w Gryficach. Przewodniczący pogratulował i podziękował pani Dyrektor za bardzo dobre przygotowanie i zaprezentowanie się w eliminacjach powiatowych życząc powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.
Wójt: do mocnych stron szkoły należy zaliczyć sukcesy uczniów w organizowanych turniejach. Wójt podziękował za wysiłek, ale są jeszcze obszary nad którymi trzeba ciagle pracować dlatego też, po ostatniej interpelacji radnego Piotra Wilczyńskiego, zorganizował spotkanie na temat pozyskiwania przez szkołę środków z zewnętrznych źródeł finansowania. Zdaniem pana Wójta jest to słaba strona szkoły.
Dyrektor ZSP : wystąpiliśmy z wnioskami do KRUS, ARiMR i ANR w Szczecinie o pozyskanie wsparcia finansowego. Nie tylko piszemy, ale również dzwonimy i dowiadujemy sie gdzie ewentualnie są jakiekolwiek szanse na uzyskanie pomocy finansowej.
Pani Dyrektor: dobrze pracuje się z małą ilością uczniów, ale jest problem, gdyż brakuje pomieszczeń nadających sie na klasy. Niestety pomieszczenia piwniczne nie nadają się dla gimnazjalistów.
Wójt : chyba nie ma złego odzewu grona nauczycielskiego, że z dwóch pokojów nauczycielskich zrobiono jeden, aby umiejscowić Zielone Przedszkole, prosząc panią Dyrektor o tonowanie nastrojów wśród nauczycieli.
Niepokojącym faktem są słabe wyniki na sprawdzianach i egzaminach w gimnazjum z matematyki, fizyki i chemii wyrażając nadzieję, iż w roku nastepnym sytuacja ulegnie poprawie – mówił Wójt.
Dyrektor ZSP: w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z tych przedmiotów, aby uzyskiwac lepsze wyniki nauczania.
Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: przyjrzeć sie kadrze nauczycielskiej, niektórzy nauczyciele mogliby przejść na emeryturę.
Dyrektor: są już podjete odpowiednie kroki.
 
Ad. 6.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Spolecznej w Bielicach za rok 2009.
 
 Pani Anna Maria Kopacka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące działalności OPS nawiązując do sprawozdania, które radni otrzymali stanowiące załącznik Nr 6 do protokołu.
Wójt: zwrócił się z prośbą do pani Kierownik, aby rozwiązać kwestię nieuporządkowanego pasa drogowego po zwożonym drewnie przez podopiecznych, bo w tym roku było dość dużo ściętych drzew wzdłuż drogi powiatowej i niestety były sytuacje, że między Bielicami a Parsowem tylko jedna osoba uporządkowała teren. Jest to nie do przyjęcia, potrzeba więc konsekwencji działania ze strony pani kierownik.
Kierownik OPS – nad tym tematem pracujemy, aby sytuacje poruszane przez pana Wójta nie mialy miejsca w przyszlości.
 
Ad.7.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009 przedstawiła pani Anna Maria Kopacka – koordynator GKRPA w Bielicach, do którego nie wniesiono zapytań.
Wyszedł radny Zbigniew Kolodziej.
Sprawozdanie, o którym mowa wyzej stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
Ad.8.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie wydatków poniesionych na szkolenia radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Bielice.
 
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice – Marcin Zięcina odczytal protokół z kontroli z dnia 25 lutego 2010 roku w zakresie wydatków poniesionych na szkolenia radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Bielice w roku 2009, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
Ad.9 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między 
           sesjami.
 
    Przyszedł radny Zbigniew Kołodziej.
    Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 Wójt informując o swojej dzialalności w okresier między sesjami mówił, że wpłynęły kolejne pisma od pani Wandy Bonarskiej cytując niektóre akapity w nich zawarte.
 W celu łagodzenia panującej sytuacji w Chabówku wstrzymałem działalność w świetlicy do czasu jej zmodernizowania.
 Na zgłoszenie pana Sołtysa Starego Chrapowa w sprawie oklejania przystanków informacjami o różnego rodzaju pożyczkach, zwróciłem się na piśmie do tych banków wyznaczając termin na usunięcie tych ogłoszeń, który właśnie mija.
 Ze względów proceduralnych wnioski w ramach Odnowy Wsi będą przyjmowane na początku kwietnia, a nie jak to było planowane od marca.
 Zarząd Powiatu Pyrzyckiego nie ma koncepcji na przeprowadzanie remontu dróg, bo kasa jest pusta. W przyszłym tygodniu wybieram się z radnym powiatowym panem Edwardem Sadłowskim do Starosty w tej sprawie oraz poruszymy kwestię koszenia poboczy dróg powiatowych i
 
wycinki zakrzaczeń wzdłuż ich dróg, które niestety nie zostały nawet ruszone.
Poza tym Wójt mówił o planowanych rozwiązaniach dotyczących przejmowania drogi Nr 3 przez gminy po oddaniu do użytkowania drogi A-3, z czym nie zgadzają się samorządy gminne, a interepelację poselską w tej sprawie ma zglaszać pani Poseł Kochan.
 
 
Ad.10 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych
          na XXXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
W dalszej części sesji nie uczestniczył radny Piotr Wilczyński.
 
Ad.11. Interpelacje i zapytania radnych.  
    
 Radny Stanisław Ryszard Wądołowski- należy przedsięwziąć kroki z uwagi na bezpieczeństwo w sprawie rozwalającej sie stodoły przy posesji pana Gadowskiego w Bielicach.
    Radny Michał Bednarczyk – pytał dlaczego tak się stało, że w szatni sportowców w Swochowie popękaly wszystkie urządzenia wodne.
 
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010rok
 
    Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.
Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęty.
 Przewodniczący komisji poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.W imieniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych opinie przekazywał czlonek tej komisji – Stanisław Ryszard Wądołowski.
   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłosnie 12 głosami "za"..
Uchwała Nr XXXII/191/10 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
Ad.13. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.
 
 Przewodniczący komisji poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.
Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 12 głosami "za".
Uchwała Nr XXXII/192/10 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu..
 
Ad.14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice.
 
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Pan Ignacy Maćkowiak poruszył sprawę działki Nr 103 w obrębie geodezyjnym Linie i negatywnej odpowiedzi dotyczącej uwzględnienia tej działki w projekcie Studium pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.
Pan Leszek Jastrzębski-główny projektant Studium:działka Nr 103 obręb geodezyjny Linie znajduje się na terenie obowiązującego planu i jest przeznaczona zgodnie z ustaleniami planu do rolniczego użytkowania.
Ignacy Maćkowiak – ale z czym to koliduje?
Leszek Jastrzębski- : przeanalizowaliśmy z panem Pawłem Maćkowiakiem i doszlismy do porozumienia, że jest sporo działek pod zabudowę mieszkaniową, z tego też względu nie ma potrzeby przeznaczania całości działek na ten cel. Było to zaakceptowane na spotkaniu.
Ignacy Maćkowiak: tzn. , że nic nie zmieniono.
Leszek Jastrzębski – działka Nr 103 została objęta planem. Studium nie jest przepisem prawa miejscowego, są to kierunki rozwoju miejscowości. Został uchwalony przez Radę Gminy plan miejscowy, z którego wynika zakaz zabudowy. Taki jest stan formalny.
Ignacy Maćkowiak : dlaczego w stronę cmentarza nie można przeznaczać terenów pod zabudowę mieszkaniową w Starym Chrapowie?
Leszek Jastrzębski – uznaliśmy, że są tam grunty rolne,i taki charakter które pozostaną.Wyjaśniliśmy to na spotkaniu z panem Pawłem Maćkowiakiem, nie odebrano mu możliwości rozwoju jego gospodarstwa.
Ignacy Maćkowiak: nie mogę zrozumieć, że na piśmie jest pozytywna odpowiedź, a na mapie nie jest zaznaczone.
Leszek Jastrzębski – w trakcie wyłożenia Studium teren był mniejszy, po rozmowach z panem Maćkowiakiem powiększyliśmy teren zmian dając możliwości rozwoju jego gospodarstwa co zostało zaakceptowane przez pana Pawła Maćkowiaka.
Wójt: proszę odpowiedzieć, czy można to zrobić, co kwestionuje pan Maćkowiak, czy też nie.
Leszek Jastrzębski: na rozwój gospodarstwa pana Pawła Maćkowiaka zasięg zmian jest wystarczający.
Radny Michał Bednarczyk – w Swochowie na działce prywatnej na mapie jest zaznaczony punkt o maszcie telefonii komórkowej. Niezbędna była zgoda właścicieli sąsiednich działek, której nie uzyskano. Właściciel działki oświadczył, że rezygnuje z tego masztu prosząc mieszkańców, aby go wsparli. Ale ostatnio dochodzą słuchy, że maszt ten ma być budowany. Jest protest mieszkańców Swochowa w tej sprawie. Odleglość od najbliższej działki wynosi ok.50 m. Obawiamy się szkodliwości oddzialywania masztu telefonii komórkowej.Co zrobić, aby ten maszt nie był budowany pytał radny Bednarczyk.
Leszek Jastrzębski – nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo nie jest to naszych rękach.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice został przyjęt7y jednogłosnie 12 głosami "za".
Uchwała Nr XXXII/193/10 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
Ad.15.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok.
 
   Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
   Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/194/10 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
 
 
Ad.16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie
 
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie został przyjęty jednogłośnie 12 głosami "za".
Uchwała Nr XXXII/195/10 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
 
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo.
 
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo. został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/196/10 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
 
Ad.18.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek Nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin.
 
 
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek Nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXII/197/10 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
 
 
 
Ad.19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
     Wójt odpowiadając na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych mówił, że:
-       jeden ze współwłaścicieli nieruchomości na której posadowiona jest rozwalająca się stodoła w Bielicach nie wyraża zgody na jej rozebranie, spróbujemy po raz ostatni przeprowadzić z tą osobą rozmowę. Jeżeli nie da ona oczekiwanych rezultatów będę zmuszony skierować sprawę do sądu/interpelacja radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego/.
-        odpowiedzialnośc za popękane urządzenia sanitarne w szatni sportowców biorę na siebie, bo niestey pracownicy niedokładnie spuścili wodę/zapytanie radnego Michała Bednarczyka/.
 Radny Mariusz Adam Przepiórka – pękły dwie rury i sedes w szatni sportowców w Swochowie. Nie ma w tym winy Wójta, bo w czasie przenoszenia skrzynki energetycznej nie było prądu, przez co nie grzały grzejniki i nastąpiło pęknięcie dwóch rur i sedesu, no i nie była spuszczona do końca woda, niestety mróz był dość duży.
 
      Ad.20. Wolne wnioski i zapytania. 
 
 Radny Artur Kuświk – ponowił swój wniosek w sprawie konieczności naprawy drogi wewnętrznej w Babinku.
Wójt złożył wszystkim obecnym na sesji oraz rodzinom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
 W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXII sesji Rady Gminy Bielice o godzinie 12.10 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 06-05-2010 08:00:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 06-05-2010 08:00:27