Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

                                                                                                                                                        
                                                       Uchwała Nr                                   Projekt
Rady Gminy Bielice
                                                       z dnia ………  2010 r. 
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                 406.025  zł
1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                             406.025 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                                   406.025 zł
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach środków europejskich                                                                                      374.443,71 zł
 § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach środków europejskich                                                                                        24.005,29 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   6.439,60 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   1.136,40 zł
 
 
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                  644.595 zł
 
1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                             417.595 zł
 
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                          822 zł
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     822 zł
 
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                                  416.773 zł                                                            
§ 3110 Świadczenia społeczne „Nowa szansa” śr.własne UG                                                10.748 zł                                 
1/ „Świetlica miejscem integracji społecznej mieszkańców”                                                  46.580 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            740,86 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            130,74 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            119,51 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                              21,09 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   3.729,63 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      658,17 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                11.271 zł                             
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 1.989 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.899 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               4.041 zł
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   833 zł
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   147 zł
 
2/  „ Zielone przedszkole”                                                                                                     351.869 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            42.824 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              2.176 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         5.235,80 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            264,20 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     165.276 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        8.404 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                43.948 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             2.233,11 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                10.255 zł
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                521,51 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                        65.731,67 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                          3.341,33 zł
§ 4418 Podróże służbowe krajowe                                                                                       1.580,24 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe                                                                                            78,14 zł
 
3/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice”                           1.500 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.275 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    225 zł
 
4/ „Sportowa integracja Bielic”                                                                                                6.076 zł                                                                                           
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                          5.164,60 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                             911,40 zł                                                                                
2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     227.000 zł   
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    227.000 zł
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        227.000 zł
(„Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Bielice wraz
z wyposażeniem” -197.000 zł )
(„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Chrapowo wraz z wyposażeniem
 oraz zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”- 30.000 zł)                                               
 
 
§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :                                                               238.570 zł
 
1. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                      227.000 zł
 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                     227.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         227.000 zł                                                    
(„ Pokrycie boiska przy ZSP w Bielicach”)                                                                          227.000 zł
 
2. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                 11.570 zł
rozdział 85295 Pozostała działalność                                                                                      11.570 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.UG)                                                                               10.748 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (z.wł.UG)                                                                    822 zł
 
                                                                                                                                                       
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie do projektu URG z dnia …. 2010 r.
Zwiększono dochody na podstawie zawartych umów:
1/ z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie na projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 „Świetlica miejscem integracji społecznej mieszkańców” na kwotę 46.580 zł
 „ Zielone przedszkole” na kwotę 351.869 zł (zgodnie z harmonogramem płatności w 2010 r.)
2/ z Firmą Euro-Dofinansowanie w Szczecinie reprezentowaną przez Przemysława Witek lidera projektu:
„Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży” na kwotę 1.500 zł
„Sportowa integracja Bielic” na kwotę 6.076 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-03-2010 14:09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-03-2010 14:09:21