Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie

Uchwała Nr …/…/10
Rady Gminy Bielice
z dnia …….... 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Dz. U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Linie.
 
2.      Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
 
3.      Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z ustaleniami Studium obszar objęty uchwałą położony jest w „strefie istniejącego zainwestowania - terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych”. W granicach obszaru objętego uchwałą występują tereny o różnorodnych funkcjach, często wzajemnie kolidujących: zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. Obecnie zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustalane są w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. Taka sytuacja nie zapewnia pożądanej spójności rozstrzygnięć przestrzennych. Stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń, zapewniających tą ochronę. Istniejący stan użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej i wprowadzenia stosownych regulacji planistycznych. W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości.
 

Bielice, ………… 2010 r.
 
 
 
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bielice dla miejscowości Linie.
 
  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu – do opracowania planu przystępuje się w obszarze miejscowości Linie. W granicach obszaru objętego uchwałą występują tereny o różnorodnych funkcjach, często wzajemnie kolidujących: zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. Obecnie zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustalane są w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. Taka sytuacja nie zapewnia pożądanej spójności rozstrzygnięć przestrzennych. Stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń, zapewniających tą ochronę. Istniejący stan użytkowania terenów oraz przyszłe przeznaczenie tych terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga wnikliwej analizy funkcjonalno-przestrzennej i wprowadzenia stosownych regulacji planistycznych. W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości.
 
  1. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium - sporządzenie planu dotyczy jednej miejscowości, terenów oznaczonych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice jako „strefa istniejącego zainwestowania - terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych”. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) plan miejscowy dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony przez radę gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, a więc po przyjęciu przez radę gminy zmiany studium.
 
  1. Zakres prac planistycznych – zakres obszarowy planu obejmie tereny wskazane na załączniku graficznym do uchwały. Przedmiotem planu będzie ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych opracowaniem planu. Rysunek projektu planu zostanie sporządzony na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:1000 lub 1:2000.
 
 
Wójt Gminy Bielice
 
 
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_Linie.tif (TIF, 566.69Kb) 2010-03-23 11:51:20 283 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-03-2010 11:51:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-03-2010 11:51:20