Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 11/2010 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E z dnia 8 lutego 2010 roku W sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu.

ZARZĄDZENIE NR 11/2010
 
W Ó J T A   G M I N Y   B I E L I C E
 
 z dnia 8 lutego 2010 roku
 
 
W sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia regulaminu.
 
            Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XI/75/04 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy zarządzam, co następuje:
 
§ 1
  1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, położonych w obrębie Będgoszcz. Szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 10 marca 2010 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.
  3. Przyjąć Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójt Gminy Bielice
Zdzisław Lech Twardowski
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 11/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku.
 
O G Ł O S Z E N I E
W dniu 10 marca 2010 r. od godz. 900 sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Bielice położonych w miejscowości Będgoszcz.
Godz.
Obręb i nr działki
Powierzchnia działki
Księga
Wieczysta
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Stawka wywoławcza
Wysokość wadium
Minimalna wysokość postąpienia
Terminy przetargów
900
Będgoszcz
60/2
1804 m2
6099
Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc. Brak obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
66.685,00 zł
6.668,00 zł
666,85 zł
20.04.2009 r.
22.06.2009 r.
24.08.2009 r.
26.10.2009 r.
6.01.2010 r.
915
Będgoszcz
60/3
2189 m2
6099
71.448,00 zł
7.144,00 zł
714,48 zł
930
Będgoszcz
60/4
1553 m2
6099
42.507,00 zł
4.250,00 zł
425,70 zł
945
Będgoszcz
60/5
1813 m2
6099
67.012,00 zł
6.700,00 zł
670,12 zł
Nieruchomości w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty rolne, zatem na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2003 r., nr 64, poz. 592) Agencja Nieruchomości Rolnych może skorzystać z prawa pierwokupu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr
r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 6 marca 2010 r.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży.
 
OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĄDU GMINY W BIELICACH
od dnia 8 lutego 2010 r. do dnia 10 marca 2010 r.
 
 
Bielice, dnia 8 lutego 2010 r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl.


Załącznik nr 2 do Zarządzania Wójta Bielice Nr 11/2010 z dnia 8.02.2010 r

 

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

§1

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.

§2

Komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

§3

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Będgoszcz, gm. Bielice, oznaczone w ewidencji jako działki:

Lp.

Obręb

i nr działki

Księga

wieczysta

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

·          

·          

·          

·          

·          

·          

·          

1.

Będgoszcz 60/2

6099

1804 m2

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc.

2.

Będgoszcz 60/3

6099

2189 m2

3.

Będgoszcz 60/4

6099

1553 m2

4.

Będgoszcz 60/5

6099

1813 m2

§4

Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę nieruchomości.

§5

Postąpienie nie może być niższe niż podane w ogłoszeniu (załącznik nr 1).

§6

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszeniu uczestnictwa oraz wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 do dnia 8 lutego 2010 r.

§7

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

§8

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu.

§9

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości.

§10

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy sprzedaży traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

§11

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

§12

Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§13

Protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zostanie podpisany w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu.

 

§14

Cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT stanowi cenę nabycia nieruchomości. Powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, w kasie urzędu lub na konto Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r-ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.

§15

Uczestnik, który wygrał przetarg zostaje nabywcą nieruchomości będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§16

Koszty związane z nabyciem nieruchomości np.; koszty notarialne i inne – związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

§17

Przetarg może zostać odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:50:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:50:20