Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 12/2010 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E Z dnia 8 lutego 2010 roku W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia regulaminu.

ZARZĄDZENIE NR 12/2010
 
W Ó J T A   G M I N Y   B I E L I C E
 
 Z dnia 8 lutego 2010 roku
 
 
W sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia regulaminu.
 
                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 38, i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz §3 ust. 1 i i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XIX/99/08 z dnia 10 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie, zarządzam co następuje:
§ 1
 1. Ogłosić termin rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice - działkę gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 2/15 położona w miejscowości Linie. Szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 10 marca 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.
 3. Przyjąć Regulamin Rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 12/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku.
 
O G Ł O S Z E N I E
W dniu 8 lutego 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej rzędu Gminy w Bielicach przeprowadzone zostaną rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice położonej w miejscowości Linie.
1.       Działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Działka gruntu oznaczona jest w ewidencji gruntów nr 2/15 (powstała w wyniku podziału działki 2/3), położona w miejscowości Linie, o powierzchni 1,1491 ha.
2.       Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Bielice. Nieruchomość posiada Księgę wieczystą nr 72122 prowadzoną przez Sąd rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
3.       Wartość rynkowa działki gruntu jako prawo własności przysługujące Gminie Bielice obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Skład gatunkowy drzewostanu (starodrzewu) rosnącego na działce to w zdecydowanej większości dąb. Pozostałe gatunki to jesion, topola-osika, modrzew, grochodrzew, lipa oraz zakrzaczenia. Drzewa wg gatunków dominujących: dąb 140-150 lat, jesion 130 – 140.
4.       Działka oznaczona w ewidencji nr 2/15 o powierzchni 1,1491 ha stanowi własność Gminy Bielice. W rejestrze gruntów posiada rodzaj użytku: RIIIb - 0,2597 ha, PsIII - 0,0622 ha, LsIII - 0,7277 ha, WPsIII - 0,0742 ha, WPsIV - 0,0253 ha.
5.       Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym i drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu).
6.       Działka oznaczona nr ewidencyjnym 2/15, położona w obrębie Linie wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. W nieobowiązującym już planie, działka wchodziła w zakres terenów określanych jako: boisko i zieleń parkowa.
7.       Dojazd do przedmiotowej działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 2/15 zapewnione będzie przez obciążenie służebnością drogową sąsiadującej działki nr 2/16. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.
8.       Terminy poprzednich przetargów: 28.11.08., 16.02.09., 20.04.09, 22.06.09., 24.08.09, 26.10.09.
9.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie zaliczki w kasie urzędu lub na konto:
Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 6 marca 2010-02-11 r.
10. Wartość nieruchomości       do negocjacji - wynosi 189.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
- wysokość zaliczki 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych),
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.
 
OGŁOSZENIE WYWIESZONO W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W BIELICACH
w dniach od 8 lutego 2010 r. do dnia 10 marca 2010 r.
 
Bielice, dnia 8 lutego 2010 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl
 
Załącznik nr 2 do Zarządzania Wójta Bielice Nr 12/2010 z dnia 8 lutego 2010 r.
 
Regulamin i warunki rokowań
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.
 
I.                    Cel rokowań.
Celem rokowań jest zbycie nieruchomości niezabudowanej, opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
II.                 Zgłoszenie udziału rokowaniach.
 1. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.
 2. Przedmiotem rokowań jest
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2/15 o pow. 1,1491 ha, położona obrębie Linie gm. Bielice
 1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kwocie podanej dla każdej nieruchomości w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070– do dnia 6.03.2010 r. Liczy się data wpływu środków na konto
 2. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania przegrał lub nie przystąpił do rokowań podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu.
 3. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Oferty w formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.: do 5 marca 2010 r. – do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach.
 5. Oferty na zakup w drodze rokowań nieruchomości opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, należy składać w zamkniętych kopertach i podpisać wg podanego niżej wzoru, zależnie od tego jakiej nieruchomości oferta dotyczy:
„Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2/15 położonej w miejscowości Linie”,
 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. Wysokość proponowanej ceny, (która nie może być niższa niż przewidziana przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
  5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują,
  6. Kopię dowodu wpłaty zaliczki,
  7. Podpis oferenta.
III.               Rokowania
1.    Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli nawet wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.
2.    Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.
3.    Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.
4.    Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:
a.       Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.
b.       Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
c.       Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
5.      Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty
a.      Nie odpowiadają warunkom rokowań,
b.      Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
c.      Nie zawierają danych zawartych w pkt. II ppkt. 6.
d.      Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.
6        W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.
7        W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.
8        Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.
9        Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
10    Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
IV Umowa
1        Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
2        Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.
3        Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
4        Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.
5        Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
6        Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.
7        Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oraz terminie zapłaty ceny za nabycie nieruchomości oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.
8        Kwota ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.
9        Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.
Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:49:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:49:33