Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 14/2010 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E z dnia 10 lutego 2010 roku W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Chabówko

ZARZĄDZENIE    NR 14/2010

 

W Ó J T A   G M I N Y    B I E L I C E

 

z dnia 10 lutego 2010 roku

 

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Chabówko

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 38, i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz §3 ust. 1 i i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XXIX/168/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 56 położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zarządzam co następuje:

§ 1

1.      Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Termin przetargu ustalony został na dzień 15 marca 2010 r. na godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.

3.      Przyjąć Regulamin Przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2010 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 15 marca 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach przeprowadzony zostanie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gminnej

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym 56, położona w obrębie Chabówko, o powierzchni 800 m2. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej w/w działki gruntu jako przedmiot prawa własności przysługującego Gminie Bielice. Nieruchomość położona w obrębie Chabówko, gm. Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Bielice.

Nieruchomość Posiada Księgę Wieczystą nr SZ2T/00009291/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. Wycena została dokonana celem określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb jej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obciążeń i zobowiązań na nieruchomości – brak.

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 56, położona w obrębie Chabówko, wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice określa funkcję przedmiotowego terenu, jako: „Zabudowa mieszkaniowa”. Działka posiada niekorzystny wymiar (szerokość ok. 14 m), który może w pewnym stopniu ograniczać usytuowanie np. budynku mieszkalnego. Działka gruntu charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do prostokąta, posiada płaską konfigurację terenu. Zlokalizowana jest w kompleksie terenów zbrojonych w energię elektryczną i wodociąg.

Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomości.

Oszacowana rynkowa wartość nieruchomości wynosi 18.719,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Wysokość wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 11 marca 2010 r.

Wysokość minimalnego postąpienia: 188,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem złotych).

Nieruchomości w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty rolne, zatem na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz. U. z 2003 r., nr 64, poz. 592) Agencja Nieruchomości Rolnych może skorzystać z prawa pierwokupu.

 

 

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

URZĘDU GMINY W BIELICACH

od dnia 12 lutego 2010 r. do dnia 15 marca 2010 r.

 

 

 

Bielice, dnia 12 lutego 2010 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Załącznik nr 2 do Zarządzania Wójta Bielice Nr 14/2010 z dnia 12.02.2010 r

 

 

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

§1

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.

§2

Komisji przetargowej należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

§3

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w miejscowości Będgoszcz, gm. Bielice, oznaczone w ewidencji jako działki: nieruchomość gruntowa, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr ewidencyjnym 56, położona w obrębie Chabówko, gm. Bielice, o powierzchni 800 m2.

§4

Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę nieruchomości.

§5

Postąpienie nie może być niższe niż podane w ogłoszeniu (załącznik nr 1).

§6

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszeniu uczestnictwa oraz wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070 do dnia 11 marca 2010 r.

§7

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

§8

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu.

§9

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości.

§10

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy sprzedaży traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do sprzedaży.

§11

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

§12

Wyznaczony termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§13

Protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zostanie podpisany w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu.

 

§14

Cena osiągnięta w przetargu + podatek VAT stanowi cenę nabycia nieruchomości. Powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, w kasie urzędu lub na konto Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r-ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.

§15

Uczestnik, który wygrał przetarg zostaje nabywcą nieruchomości będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§16

Koszty związane z nabyciem nieruchomości np.; koszty notarialne i inne – związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

§17

Przetarg może zostać odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:48:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:48:46