Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 roku

P r o t o k ó ł Nr XXX/2009
 
                     z s e s j i   R a d y   G m i n y   B i e l i c e
 
                                 z dnia 30 grudnia 2009 roku
 
Początek sesji – godz.10oo
Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 10 radnych Rady Gminy Bielice. Radni nieobecni : Sławomir Władysław Jędrzejczyk, Zbigniew Kołodziej, Marek Szczęsny, Marzena Wolniakowska, Marcin Zięcina. 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
   Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Urzędu Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka, Dyrektor Biura „DIROW”- Radosław Rzepka oraz sołtysi wsi : Babin – Zbigniew Dawidowicz, Będgoszcz – Mirosław Samoćko, Swochowo – Krystyna Krzanowska/ od punktu 5 porzadku obrad/, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak i Linie – Stanisław Zelek.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 Na sesji obecni byli: Pełnomocnik pani Wandy Bonarskiej – Stanisław Różański i Ryszard Bonarski/ mąż pani Wandy Bonarskiej do chwili przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej/ oraz pan Dariusz Gotowski- mieszkaniec wsi Swochowo, gmina Bielice.
 Obrady XXX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
     Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych oraz pozostałe osoby obecne na sesji.
     Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania DIROW na temat działalności stowarzyszenia.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej.
6. Informacja dotycząca pozyskanych i planowanych do pozyskania przez gminę środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji w 2009 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na 
 XXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie.
14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo
15. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów.
18. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji.
20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej działania 7.3.”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok.
24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010
25. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2010.
26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na rok 2010.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i zapytania. 
29. Zamknięcie sesji.
 
Porządek XXX sesji został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.
Ad.4. Informacja Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania DIROW na temat działalności stowarzyszenia.
 
 Pan Radosław Rzepka – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania DIROW poinformował, że pełni swoją funkcję od 12 listopada 2009 roku. W skład stowarzyszenia wchodzi 10 gmin, w tym 8 gmin wywodzących się z powiatu gryfińskiego i 2 gminy z powiatu pyrzyckiego. Stowarzyszenie powstało w grudniu 2008 roku. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8. Czekamy na pieniądze na urządzenie biura, które od stycznia przyszłego roku zacznie funkcjonować. Biuro będzie czynne 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku – mówił pan Rzepka. 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, a w szczególności :
1/ promocja obszarów wiejskich,
2/ aktywizowania i mobilizowania ludności wiejskiej,
3/ upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
4/ stymulowania lokalnych inicjatyw,
5/ działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
6/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7/ wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8/ wspieranie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
9/ propagowanie sportu rekreacji i aktywnego trybu życia,
10/wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
11/ wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12/ podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia.
 W lipcu 2009 roku Stowarzyszenie podpisało umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która została złożona i zaakceptowana W listopadzie br. były tylko marginalne zmiany.
 Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. LEADER stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi, kładące silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym. Oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów w formie Lokalnej Grupy Działania.
Wójt – kiedy będziemy mogli aplikować o pozyskanie środków i na jakie działania jako gmina.
 Pozyskane przez LGD środki finansowe stanowią kwotę 9 mln.185 tys .zł. na lata 2008-2017.W ramach LGD będą składane wnioski na remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem. Maksymalna wysokość pomocy w jednej miejscowości wynosi 470 tys.zł.
Niestety nie będzie naboru wniosków w grudniu 2009 roku. Jest nadzieja, że nabór ruszy w styczniu 2010 roku. Opóźnienie nie wynika z winy stowarzyszenia. Musimy dostosować się do obowiązującego rozporządzenia wydanego na mocy dyrektywy unijnej– kontynuował Rzepka.
 Radny Andrzej Kołobycz – gmina pomimo faktu przynależenia do związku lub stowarzyszenia nigdy do tej pory nie skorzystała ze swojej przynależności, czy w tym przypadku sytuacja się nie powtórzy pytał radny Kołobycz.
 Radosław Rzepka – opracowany jest harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Zrozumiałe jest zdenerwowanie, ale liczymy na zaufanie, ponieważ robimy co możemy, aby założenia były zrealizowane. Nie mamy wpływu na terminy naboru wniosków. Obowiązują procedury i musimy się do tego dostosować.
Radny Piotr Wilczyński – LGD jest otwarta dla wszystkich tj. dla przedsiębiorców, stowarzyszeń , osób prawnych.
Program Odnowa i rozwój wsi jest ukierunkowany na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wspieranie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Beneficjentami pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi może być:
1/ gmina,
2/ instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
3/ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego RP i td.
Biuro LGD obsługiwać będzie tylko i wyłącznie swoich beneficjentów.
  
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej.
 
Przewodniczący obrad – Edward Mocarski odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
 
poinformowali, że komisje po wnikliwym rozpoznaniu sprawy, uznały skargę za bezzasadną.
Pełnomocnik pani Wandy Bonarskiej – Stanisław Różański zwrócił się do Rady Gminy o odstąpienie od rozpatrywania skargi na dzisiejszej sesji ze względu na :
1/ niewłaściwe zastosowanie przepisu art.231 kodeksu postępowania administracyjnego przez Wójta, który postanowieniem przekazał do rozpatrzenia skargę pani Wandy Bonarskiej - Radzie Gminy Bielice, która nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia w myśl przytoczonego wyżej przepisu prawa. Niedopuszczalne było przekazanie tej skargi Radzie, bo nie jest ona organem administracji publicznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w indywidualnych sprawach rozstrzygnięcia w myśl art.39 podejmuje Wójt,
 
2/ pani Wanda Bonarska nie zwracała się ze skargą na Wójta Gminy Bielice, tylko do Wójta. Pani Bonarska w dniu 21 września 2009 roku złożyła pierwszą skargę w sprawie likwidacji świetlicy i wtedy należało wszcząć postępowanie administracyjne art.233 kpa i wydać decyzję. Skarga nie była składana w trybie art.229 kpa lecz w sprawie likwidacji świetlicy na podstawie art.227 kpa,
 
3/ do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie należałoby się wstrzymać z podejmowaniem tej uchwały.
Jeżeli mimo wszystko Rada Gminy podejmie uchwałę, to ją zaskarżymy – mówił Pełnomocnik pani Bonarskiej.
Radny Andrzej Kołobycz- dla Rady oraz Wójta znaczenie decydujące miało zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy byli przeciwko likwidacji świetlicy w Chabówku.
Radny Piotr Wilczyński - Wójt jest organem wykonawczym, a stanowiącym Rada Gminy i jeżeli wpłynęła skarga na brak działań Wójta trudno, żeby Wójt sam rozpatrywał na siebie skargę.
Wójt – radcy prawni Urzędu Gminy pracowali nad tą sprawą wnikliwie i zdecydowano o podjęciu takich kroków uznając, iż jest to skarga na brak działań Wójta. Przykre jest to, że próbuje się zastraszać Radę zaskarżeniem uchwały.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna- art.222 kpa.
Brak jest konsekwencji działania ze strony pani Bonarskiej, z którą odbyło się spotkanie po pierwszym piśmie z dnia 21 września 2009 r. niby doszliśmy do porozumienia. Była akceptacja pani Bonarskiej dotycząca propozycji naszych działań, lecz niestety 4 grudnia 2009 roku wpłynęła skarga oznaczona Nr 2. Słowa rozchodzą się z czynami w przypadku pani Bonarskiej. Jako Wójt nie mogłem obiektywnie rozpatrzyć tej skargi, która jest na brak moich działań. Kieruję się zasadą, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Nie uchylam się od odpowiedzialności.- mówił Wójt prosząc o sprostowanie słów użytych w skardze na temat kompromitującego poziomu prawnego urzędu gminy.
Przewodniczący Rady – uważam, że skarga powinna być rozpatrzona przez Radę Gminy, gdyż dotyczy ona działań Wójta. Odbyło się zebranie wiejskie, które jest organem najważniejszym w sołectwie, na którym mieszkańcy byli przeciwni likwidacji świetlicy w Chabówku.
Pełnomocnik pani Bonarskiej –mandatka nie składała skargi na Wójta, ale w sprawie. Wójt jest urzędnikiem samorządowym i jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Skarga powinna być rozpatrzona przez wydanie decyzji, zgodnie z art.104 kpa. Jednakże do dnia dzisiejszego skarga z 21 września 2009 roku nie jest rozpatrzona. Jeżeli pani Bonarska chciałaby złożyć skargę na Wójta, to na pewno by tak uczyniła, podkreślając że nie jest to skarga na Wójta, ale na jego pracowników.
Wójt – mieszkańcy przybyli z zewnątrz do jednej, drugiej czy trzeciej miejscowości i próbują zaznaczać swoją obecność poprzez pisanie skarg.
Pełnomocnik mówił, że został zobowiązany przez swoją mandatkę, do złożenia oświadczenia, że jeżeli będzie podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi, to zostanie ona uchylona za co składa swoją głowę. Powoływanie się na samorząd wiejski jest nieporozumieniem, bo decyzje podejmuje tylko Wójt a nie zebranie wiejskie.
Radny Stanisław Ryszard Wądołowski – jest to parodia. Jakim prawem jedna mieszkanka ma decydować o likwidacji świetlicy, która jest dobrem wspólnym, powinna się raczej podporządkować woli większości mieszkańców wsi.
Pełnomocnik – bo jest zagrożona. Z tego względu świetlica powinna być przeniesiona w inne miejsce.
Wójt – jako Wójt nie zwoływałem żadnego zebrania wiejskiego w Chabówku. Zebranie zwołał Sołtys.
Dariusz Gotowski – mieszkaniec wsi Swochowo – jeśli tylko obcy składają skargi to tylko dlatego, że nie było wydanej decyzji w jednej czy drugiej sprawie, co miało miejsce także w moim przypadku, mówił pan Gotowski.
 
   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi został przyjęty 9 glosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Uchwała Nr XXX/171/09 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
   
Ad.6. Informacja dotycząca pozyskanych i planowanych do pozyskania przez gminę środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
 
Sekretarz – Kamela Wilczyńska przedstawiła informację dotyczącą pozyskanych i planowanych do pozyskania przez gminę środków z zewnętrznych źródeł finansowania, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
Ad.7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji w 2009 roku.
 
 W imieniu Komisji Rewizyjnej – członek komisji Jan Kazimierz Geldner odczytał protokół z kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji w 2009 roku, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
Ad.8 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między 
           sesjami.
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
Ad.9 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych
          na XXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
 
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
      Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację w sprawie konieczności podjęcia działań, aby lampy oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza i na skrzyżowaniu w Bielicach się świeciły.
Radny Piotr Wilczyński – zgłosił interpelację w sprawie wycinki zakrzaczeń i drzew przy drodze powiatowej od Starego Chrapowa do drogi Nr 3 .
 
Przewodniczący ogłosił przerwę 5 minutową w obradach.
Po 5 minutowej przerwie wznowiono obrady.
 
Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
 
    Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.
Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęty.
Przewodniczący Rady – Edward Mocarski poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok, który radni otrzymali w dniu dzisiejszym.
Skarbnik – Halina Butkowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Nie zgłoszono zapytań oraz wniosków w powyższym zakresie.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/172/09 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu..
 
Ad.12 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 
     Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/173/09 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu..
 
Ad.13.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie
 
     Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/174/09 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu..
 
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/175/09 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu..
 
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/176/09 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/177/09 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
 
 
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów.
 
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/178/09 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
 
Ad.18. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
 
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/179/09 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.
 
Ad.19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
 
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/180/09 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
 
Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek Komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie z poprawką, aby w § 1 wykreślenia przykładowego sposobu obliczenia pensum.
Poprawka dotycząca wykreślenia przykładowego sposobu obliczenia pensum została przyjęta jednogłośnie 10 głosami „za”
   Projekt uchwały w sprawie został ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracyzostał
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/181/09 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
 
Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/182/09 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
 
 
            
Ad.22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej działania 7.3.”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej działania 7.3.”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/183/09 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
 
Ad. 23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok.
 
 Przewodniczący komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok z poprawkami:
1/ w § 1pkt.a, kwotę 85 zł./m³ zastąpić kwotą 80 zł. /m³ za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych,
2/ za wywóz beczkowozem do 4 km odległości od punktu odbioru z 18,50 zł zmienić na 17,20 zł./m³,
3/ za wywóz beczkowozem od 4 km. do 10 km/włącznie/ odległości do punktu odbioru z 22,50 zł. na 21,10 zł./m³,
4/ od 10 km do 15 km/włącznie/ odległości do punktu odbioru z 24 zł. na 22,90 zł/m³
5/ powyżej 15 km odległości do punktu odbioru z 26,50zł. na 25,20 zł./m³.
Przewodniczący komisji: ds. Społecznych i Rewizyjnej poinformowali, że komisje wyraziły opinie o przełożeniu przedmiotowego projektu uchwały na następną sesję.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący komisji ds. Społecznych i Rewizyjnej o przełożeniu na następna sesję projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok było 8 głosów „za” i 2 głosy wstrzymujące się.
Odrzucony projekt uchwały stanowi załącznik Nr 21do protokołu.
 
Ad. 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010.
 
   Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
oraz członek komisji Rewizyjnej – Jan Kazimierz Geldner przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Przewodniczący obrad odczytał Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie :
1/ Nr CXXXII/361/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 rok, stanowiącą załącznik Nr 22 do protokołu
2/ Nr CXXXII/414/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r., stanowiącą załącznik Nr 23 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010 został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/184/09 stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
 
 
Ad.25. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2010.
 
    Przewodniczący obrad odczytał plan pracy Rady Gminy Bielice na 2010 rok.
Radny Michał Bednarczyk powiedział, że plan pracy na listopad i grudzień należy pozostawić nowej radzie, z uwagi na kończącą się kadencję obecnej Rady.
Radny Piotr Wilczyński lepiej uchwalić więcej jak za mało.
Przewodniczący obrad – przyszła kadencja Rady również będzie uchwalała budżet, więc nie będzie to w sprzeczności.
Plan Rady Gminy Bielice na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”, który stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
 
Na wniosek radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po 5 minutowej przerwie wznowiono obrady.
 
Ad.26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na rok 2010.
 
 Przewodniczący komisji odczytali plany pracy komisji na 2010 rok do których nie wniesiono propozycji zmian.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na rok 2010 został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za.”
Uchwała Nr XXX/185/09 stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.
 
Ad.27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
 Wójt odpowiadając na zgłoszone na dzisiejszej sesji interpelacje i zapytania radnych mówił, że :
- będzie interweniował w Zarządzie Powiatu Pyrzyckiego o zintensyfikowanie działań w zakresie wycinki drzew i zakrzewień przy drodze powiatowej od skrzyżowania drogi Nr 3 w kierunku Starego i Nowego Chrapowa/wniosek radnego Piotra Wilczyńskiego/.
- będzie interwencja w sprawie oświetlenia ulicznego w Bielicach / interpelacja radnego Wądołowskiego/.
 
Ad. 23 Wolne wnioski i zapytania.
 
   Radny Andrzej Kołobycz nawiązał do interpelacji w sprawie oświetlenia ulicznego w Bielicach dodając, że wystarczy tylko, że popada deszcz, wtedy nie
świecą lampy oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza.
 Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił wniosek o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach w sprawie piasku po posypywania najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi tj. na skrzyżowaniach w czasie zimy. Ponadto radny Wądołowski wnioskował o uporządkowanie placu targowego w Bielicach poprzez zniwelowanie terenu. A także o konieczności przykrycia studzienki przy nieruchomości zabudowanej p. Świercza i Szustaka w Bielicach.
 Radny Piotr Wilczyński zgłosił wniosek o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych na temat konieczności naprawy drogi w Nowym Chrapowie, ponieważ stan ten drogi jest skandaliczny.
 Radny – Jan Kazimierz Geldner zgłosił wniosek w sprawie konieczności naprawienia lampy oświetlenia ulicznego w Chabówku, która od nowości nie świeci.
Sołtys wsi Swochowo – Krystyna Krzanowska pytała czy w Swochowie nie można zmienić hierarchii ważności celów, proponując zwołanie zebrania wiejskiego na temat zmiany zadania inwestycyjnego w 2010 roku, ponieważ w odczuciu pani Sołtys i po przeprowadzonych rozmowach z mieszkańcami bardziej celowym jest inwestowanie w samej miejscowości np. poprzez budowę chodników, aniżeli angażowanie środków finansowych na obrzeżach wsi planując przez Radę Gminy modernizację drogi Swochowo – Kunowo.
Wójt - organem stanowiącym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Jeżeli będzie stanowisko mieszkańców na ten temat, to przedłożę uchwałę zebrania wiejskiego do rozpatrzenia przez Radę Gminy. Nie będę sprzeciwiał się woli mieszkańców – mówił Wójt.
Sołtys wsi Będgoszcz – Mirosław Samoćko zgłasił wniosek w sprawie konieczności posypywania piaskiem dróg w czasie zimy, bo niestety kierowca szkolny nie może podjechać na przystanek PKS i jedzie pod prąd, dzieci przebiegają przed autobusem i jest to niebezpieczne.
Wójt – wyjaśnię tę sytuację.
Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak podziękował Komisji ds. Społecznych, że chce się spotkać ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów.
Poza tym pan Maćkowiak prosił o rozważenie propozycji założenia kłódki i zamykania cmentarza w Starym Chrapowie, ponieważ na cmentarz wywożone są śmieci a także stare meble, co nie bardzo przystoi takiemu miejscu.
Pan Sołtys poprosił o informację na temat spotkania Rady Powiatu ZIR, o którym nie zostali poinformowali sołtysi.
Wójt – spotkanie organizowała pani Przewodnicząca Rady Powiatu ZIR, na które otrzymałem zaproszenie. Trudno powiedzieć dlaczego sołtysi nie zostali na to spotkanie zaproszeni- mówił Wójt.
Ignacy Maćkowiak w imieniu Zarządu PSL złożył noworoczne życzenia życząc sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.
Sołtys wsi Linie – Stanisław Zelek – podziękował Wójtowi w imieniu mieszkańców wsi Linie za wybudowaną świetlicę.
Stanisław Zelek zgłosił wnioski w sprawie :
1/ rozważenia zamontowania na osiedlu w Liniach progu zwalniającego na drodze przy tzw. Edenie,
2/ usunięcia konarów przy kościele w Liniach.
 Przewodniczący Rady – Edward Mocarski podziękował za miniony rok, za współpracę składając życzenia noworoczne uczestniczącym w sesji i ich rodzinom życząc miłej sylwestrowej zabawy i zwykłej ludzkiej życzliwości.
Dariusz Gotowski – mieszkaniec wsi Swochowo – mówił, że Wójt dzieli mieszkańców gminy na przyjezdnych i na tutejszych, poza tym broni się przed wydawaniem decyzji nadmieniając, że sam się o tym przekonał.
Wójt - pan Gotowski kłamie, bo nie boję się podejmowania decyzji, ale co by się działo gdybym podjął złą decyzję pytając pana Gotowskiego dlaczego nie mówi o toczącej się sprawie sądowej z jego powództwa żądając od gminy kwoty przekraczającej poniesione koszty przez pana Gotowskiego. Proponowano panu Gotowskiemu kwotę 1500 zł. za wykonane przyłącze kanalizacyjne, jednakże ta kwota nie zadowalała pana Gotowskiego– mówił Wójt.
Dariusz Gotowski – mówił, że gdyby wiedział, że gmina jest taka biedna to zadowoliłby się kwotą 100 czy 200 zł. Sądzimy się tylko, że pan Wójt przeciąga załatwianie spraw.
Wójt – nie wydam decyzji na pewno wtedy, jeżeli nie wynika to z przepisów prawa.
Jeżeli chodzi o zgłoszone na dzisiejszej sesji wnioski Wójt odpowiadał, że:
- będzie rozeznana sprawa ze studzienką w Bielicach,
- zainterweniuje w sprawie naprawienia dziur w drodze w Nowym Chrapowie,
- wyjaśnimy sprawę nieświecącej się lampy ulicznej w Chabówku
- załatwiona będzie sprawa autobusu szkolnego, aby kierowca nie jeździł pod prąd,
- w kwestii progu zwalniającego na osiedlu w Liniach, na miejscu będzie rozeznana sprawa, bo nie jest to łatwe do zrealizowania,
- na wiosnę będą obcinane konary drzew na cmentarzach i wtedy również będą przycięte konary drzew przy kościele w Liniach.
W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt poinformował, że 12 stycznia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbędzie się spotkanie na temat melioracji szczegółowych. Będą w tej sprawie wysłane zaproszenia do sołtysów.
 Rada Gminy Bielice uznała bez głosu sprzeciwu, aby Wójt przedstawił informację o naliczonej rencie planistycznej na najbliższej sesji.
  Wójt podziękował za współpracę w 2009 roku składając najserdeczniejsze życzenia życząc wzajemnej życzliwości. Wójt poinformował, że 14 stycznia 2010 roku odbędzie się spotkanie noworoczne w Liniach powiązane z otwarciem świetlicy w tej miejscowości.
W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXX sesji Rady Gminy Bielice o godzinie 13.05 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-02-2010 10:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 09-02-2010 10:25:00