Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice

Uchwała Nr
Rady Gminy Bielice
z dnia
 
w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania
usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009 – 2032”, a także art. 406 ust. 1 pkt. 6 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W celu stworzenia mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska wyrobów zawierających azbest, przyjmuje się „Regulamin w sprawie zasad dofinansowania do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§ 3.
 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Gminy Bielice
z dnia
 
w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania
dofinansowania do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice
 
 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009 – 2032”został przyjęty Uchwałą Nr XXV/142/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 r.
W „Programie...” określone zostały m.in. ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy,której Gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków lub budowli.
W celu określenia szczegółowych zasad dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, opracowany został „Regulamin w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice”.
Udzielana pomoc finansowa ma na celu zachęcenie do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszenie ryzyka, związanego z nieprawidłowym ich wykonaniem.
Wykonanie niniejszej uchwały pociąga za sobą skutki finansowe. Gmina będzie
udzielać dofinansowania na usuwanie i utylizację wyrobów, zawierających azbest ze środków oraz pozyskiwać środki na ten cel z funduszu wojewódzkiego i powiatowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
w Bielicach
z dnia
 
 
REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD DOFINANSOWANIA DO USUWANIA
I UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY BIELICE
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację działań, mających na celu usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, położonych na terenie gminy Bielice.
2. Pomocy udziela się właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości, będącym osobami fizycznymi, mającym tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania lub innej formy korzystania z nieruchomości, zlokalizowanej na terenie gminy Bielice, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), a także wspólnotom mieszkaniowym.
3. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest:
a) w Urzędzie Gminy Bielice
b) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2.
1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty wynikające z realizacji przedsięwzięć, związanych z usuwaniem wyrobów i utylizacją odpadów zawierających azbest
powstających przy:
1) Wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji, elementów budowlanych i wyposażenia obejmujących:
a) demontaż materiałów zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załadunek, transport i utylizację odpadów,
d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
2. Łączna kwota przyznanych dofinansowań nie może przekroczyć wysokości środków, zaplanowanych w budżecie gminy oraz uzyskanych z Powiatowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Wójt bądź pracownik upoważniony przez Wójta może przeprowadzić wizję na terenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, podczas której może wykonać dokumentację fotograficzną tychże wyrobów.
 
II. Składanie i rozpatrywanie wniosków
§ 3.
1. Warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o realizację zadania określonego w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Bielice:
1)                 informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zmianami),
2)                 oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk zał nr 2 do niniejszego regulaminu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649)
3)                 wypełnionego wniosku (druk załącznik nr 3 do regulaminu).
4) do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/ działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli,
b) mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
2. Druki wniosków o których mowa w ust. 3 są do pobrania w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej BIP Urzędu.
3. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 października poprzedzającego dany rok, w którym planuje się usuwanie wyrobów azbestowych z wyłączeniem roku bieżącego w którym to wnioski przyjmuje się w sposób ciągły.
4. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
5. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w następnym roku, zaś wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony, zawiera wszystkie niezbędne informacje, załączniki i jest podpisany.
7. Wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane według stopnia uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (w pierwszej kolejności wyroby z I stopniem uszkodzenia), do chwili wykorzystania łącznej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w danym roku.
8. W celu weryfikacji i rozpatrywania wniosków Wójt powołuje Komisję, w składzie trzech osób.
9. Zadaniem Komisji jest:
1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu
2)                 kwalifikacje złożonych wniosków.
10. Komisja w ciągu 30 dni, na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin budynku rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji o czym informuje Wójta Gminy.
11. Wójt gminy dokonuje weryfikacji wniosków oraz ustala, które wnioski kwalifikują się do dofinansowania, które zostają odrzucone, a które przechodzą na kolejny rok o czym informuje zainteresowanych właścicieli nieruchomości.
12. Po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania Wójt gminy podpisze z wnioskodawcą stosowną umowę.
 
III. Warunki uzyskania dofinansowania
§ 4.
1.                  Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.
2.                  Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
3. Wysokość dofinansowania zależna jest od pozyskania środków z zewnątrz i może wynosić nawet 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym 20% z budżetu gminy i 80%   ze środków zewnętrznych.
4. Przyznanie dofinansowania możliwe jest tylko jeżeli wykonanie zadań, o których mowa w § 4 ust.1 realizowane jest przez przedsiębiorcę,posiadającego decyzję zezwalającą na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest, wydaną przez Starostę Pyrzyckiego.
5. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części lub całości udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania po jego zakończeniu beneficjentowi bądź wykonawcy prac w zależności od treści podpisanej umowy o dofinansowanie. W tym celu po zakończeniu realizacji zadania do Urzędu Gminy w Bielicach należy dostarczyć:
1) oryginał rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za demontaż, usunięcie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest,
2) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonywania prac oraz oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt, innych elementów budowlanych oraz ciężaru materiałów zmagazynowanych zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych (terenu działki) i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia do wglądu);
6. Zatwierdzona przez Wójta Gminy kwota dofinansowania wpłacana będzie na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta bądź regulowana bezpośrednio u wykonawcy zadania.
7.Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły
odpady azbestowe, pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.
 
§ 5. Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:
1)      na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy,
2)      na stronie internetowej Gminy Bielice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaA_acznik_nr_1.doc (DOC, 28.50Kb) 2010-01-22 14:24:01 307 razy
2 zaA_acznik_nr_2.doc (DOC, 60.00Kb) 2010-01-22 14:24:01 320 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-01-2010 14:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 25-01-2010 09:00:27