Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r.

                                P r o t o k ó ł Nr XXIX/2009
 
                     z s e s j i   R a d y   G m i n y   B i e l i c e
 
                                 z dnia 26 listopada 2009 roku
 
Początek sesji – godz.10oo
Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 14 radnych Rady Gminy Bielice. Radny nieobecny Sławomir Władysław Jędrzejczyk.:
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
   Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Urzędu Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi : Swochowo – Krystyna Krzanowska, Nowe Chrapowo –Rafał Malinowski, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak i Linie – Stanisław Zelek.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Na sesji obecni byli: Artur Janikowski – Pełnomocnik PHUP BRO Sp.z o.o.Babinek / do chwili przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z o.o.- pkt 4 porządku sesji/ oraz pan Dariusz Gotowski- mieszkaniec wsi Swochowo, gmina Bielice.
 Obrady XXIX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
     Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych oraz pozostałe osoby.
     Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z .o.o Babinek.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na 
 XXVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie postępowań przetargowych na zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.
12. Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 roku.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A . w Warszawie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Stare Chrapowo, Bielice, Linie.
18. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 72 położonej w obrębie Linie.
19. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56, położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do partnerstwa i realizacji w partnerstwie projektów:” Sportowa integracja Bielic” oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice”, w ramach Programu Operacja Kapitał Ludzki 2007-2013.
21. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i zapytania. 
24. Zamknięcie sesji.
 
Porządek XXIX sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
 
Ad. 4 . Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z .o.o Babinek.
Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z o.o. Babinek
 
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
 
poinformowali, że na posiedzeniach komisji wnikliwie rozpatrywano skargę PHUP BRO Sp.z o.o. Babinek. Po rozpatrzeniu skargi, komisje uznały ją za bezzasadną.
 
   Pełnomocnik PHUP BRO Sp.z o.o. Babinek – pan Artur Janikowski powiedział, że sprawa toczy się od września ubiegłego roku. Dwukrotnie spółka odwoływała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i dwukrotnie wskazywano w orzeczeniach SKO o przysługującym prawie do ulgi w podatku rolnym. Gmina nie mając decyzji umarzającej ściga spółkę za podatek w roku bieżącym.
Wójt – Zdzisław Lech Twardowski- pan Pełnomocnik mija się z prawdą, bo żadnego orzeczenia SKO o nieprzestrzeganiu prawa nie było mowy.
Radca prawny - Tadeusz Mażewski – terminy zostały zachowane. Termin należało liczyć od dnia przekazania sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do ponownego rozpatrzenia, a nie jak wskazuje Skarżący od dnia złożenia przez podatnika wniosku o udzielenie ulgi. Niezrozumiałe jest żądanie przez Pełnomocnika niezwłocznego załatwienia sprawy, skoro zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zważywszy na skomplikowany pod względem faktycznym i prawnym charakter sprawy, można ją zakwalifikować jako taką, która mogła być rozpatrzona w ciągu 2 miesięcy. Z tych też względów należało uznać skargę za bezzasadną.
   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z .o.o Babinek. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
 
Uchwała Nr XXIX/159/09 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
 
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między 
           sesjami.
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych
          na XXVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
Ad 7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie postępowań przetargowych na zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku.
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z kontroli w sprawie postępowań przetargowych na zrealizowane zadania inwestycyjne w 2009 roku, który stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
 
Ad.8 Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 
   Z-ca Przewodniczącego odczytał informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez :
1/ Przewodniczącego Rady Gminy Bielice / dot. radnych /– załącznik Nr 8 do protokołu,
2/ Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach – załącznik Nr 9,
3/ Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim- załącznik Nr 10,
4/ Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie – załącznik Nr 11,
5/ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie / dot. Przewodniczącego Rady Gminy Bielice, Wójta Gminy Bielice/– załącznik Nr 12.
     Wójt – Zdzisław Lech Twardowski przedstawił informację o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych dotyczącą kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
      Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację w sprawie poczynienia starań w kwestii przywrócenia połączeń autobusowych do Szczecina umożliwiając w ten sposób dojazd do szkoły oraz pracy oraz powrót mieszkańcom naszej gminy.
      Radna – Marzena Wolniakowska – w imieniu własnym oraz mieszkańców, a w szczególności Rady Sołeckiej wsi Parsów podziękowała Wójtowi za wybudowany chodnik. Radna podkreśliła ważność tej inwestycji z uwagi na bezpieczeństwo dzieci pytając Wójta, czy będzie kontynuacja tego przedsięwzięcia i poprosiła o przybliżenie sprawy doświetlania w Parsowie.
   Radny Stanisław Ryszard Wądołowski – przekazał sugestię rodziców dzieci idących rano do szkoły, aby wydłużyć o godzinę czas oświetlenia ulicznego do godziny 7.00.
   Radny Jan Kazimierz Geldner pytał jakie były przesłanki, że pani dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach została odwołana.
 
Przewodniczący ogłosił przerwę 5 minutową w obradach.
 
 
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
 
    Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał , ponieważ radni otrzymali stosowne materiały.
 
Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęty.
     Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/160/09 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu..
 
Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.
 
 
     Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.
Projekt uchwały w sprawie jednogłośnie 14 głosami „za”.
 
Uchwała Nr XXIX/161/09 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
 
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice.
 
 
   Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice
został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/162/09 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. 
 
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 roku.
 
   Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatkuod nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 roku został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/163/09 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu
 
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
 
    Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/164/09 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu
 
 
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
    Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, który stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Projekt uchwały w powyższej sprawie został odrzucony jednogłośnie 14 głosami „za”.
 
Ad.16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.
 
 Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 
Projekt uchwały w sprawieuchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/165/09 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu
 
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A . w Warszawie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Stare Chrapowo, Bielice, Linie.
 
    Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A . w Warszawie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Stare Chrapowo, Bielice, Linie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/166/09 stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
 
Ad.18. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 72 położonej w obrębie Linie.
 
 Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 72 położonej w obrębie Linie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/167/09 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.
 
Ad.19. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56, położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
 Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56, położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/168/09 stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
 
Ad. 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do partnerstwa i realizacji w partnerstwie projektów:” Sportowa integracja Bielic” oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice”, w ramach Programu Operacja Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
 Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do partnerstwa i realizacji w partnerstwie projektów:” Sportowa integracja Bielic” oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice”, w ramach Programu Operacja Kapitał Ludzki 2007-2013 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/169/09 stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.
 
Ad. 21. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.
 
 Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. Uchwała Nr XXIX/ 170/09 stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.
 
 
 
Ad.22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
 Wójt odpowiadając na zgłoszone na dzisiejszej sesji interpelacje i zapytania radnych mówił, że :
- będzie dokładał wszelkich starań, aby uruchomiono kurs autobusowy do Szczecina w godzinach rannych i z powrotem w godzinach popołudniowych.
Jutro będzie rozmawiał z Marszałkiem na ten temat. /interpelacja radnego Wądołowskiego/.
 W związku z prośbami rodziców dzieci szkolnych o wydłużenie do godziny 7.00 czasu oświetlenia ulicznego w Bielicach, Wójt temat przyjął do realizacji.
 - zakończona jest budowa chodnika w Parsowie. W dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o położeniu chodnika przy łuku drogi prowadzącej do posadowionych pojemników na odpady komunalne w Parsowie .W przyszłorocznym projekcie budżetu proponuję przeznaczenie środków na budowę chodników m.in. w Parsowie. Na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie stosowne stanowisko w tej sprawie./ pytanie radnej Wolniakowskiej/.
- doświetlanie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem . Do końca br. ma być opracowana dokumentacja na doświetlanie miejscowości wynikających z harmonogramu, a w I kwartale przyszłego roku będzie zakończone doświetlanie. Środki finansowe na ten cel są zaplanowane w projekcie budżetu. Będą zlecane następne dokumentacje i w kolejnym roku będzie następowało doświetlanie następnej wsi./ zapytanie radnej Wolniakowskiej/.
 - w kwestii odwołania ze stanowiska Dyrektora ZSP w Bielicach i powierzenia p.o. dokonano w porozumieniu z Kuratorem. Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie, od którego odwołałem się do NSA. Stanowisko zostało podtrzymane, że pani dyrektor gdy przystępowała do konkursu nie posiadała. wykształcenia do pełnienia tej funkcji, pomimo faktu, który podnosiłem, że Komisja Konkursowa, w której skład wchodziły osoby reprezentujące m.in. Kuratorium Zachodniopomorskie, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, związki zawodowe nie dopatrzyła się tego. Opierałem się na protokole Komisji Konkursowej i powierzyłem pani Woronowicz stanowisko Dyrektora ZSP- mówił Wójt.
Wójt nadmienił, że w międzyczasie pani Dyrektor uzupełniła wykształcenie. Wójt prosił o wytypowanie radnego na przewodniczącego Komisji Konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 15 stycznia 2009 roku../ zapytanie radnego Geldnera/
Radni wnoszący interpelacje i zapytania uznali odpowiedzi Wójta za wyczerpujące.
 
Ad. 23 Wolne wnioski i zapytania.
 
 Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak – dobrze się stało, że będą przejęte działki od PKP. Trzeba będzie dopracować regulamin świetlic wiejskich, bo może być problem, że opiekun będzie brał pieniądze, a odpowiedzialny będzie sołtys.
Próbujemy skleić Związek Emerytów i Rencistów na terenie gminy Bielice, w sobotę organizujemy spotkanie w Babinie.
 Zarejestrowano Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Pyrzyckiej i mile są widziani sołtysi oraz Rady Sołeckie, aby wymieniać swoje poglądy i doświadczenia.
Wójt – 11 listopada 2009 roku w Pyrzycach odbyła się sesja nadzwyczajna, na której zostałem uhonorowany statuetką „Ludzie Ziemi Pyrzyckiej”. Wójt serdeczne podziękowania skierował do pana Przewodniczącego Rady Gminy oraz pani Sekretarz za inicjatywę. Jest to czynnik motywujący mnie do działania i realizacji zamierzonych celów- kontynuował Wójt.
Przewodniczący Rady – Edward Mocarski pogratulował Wójtowi przyznania przez kapitułę zaszczytnego wyróżnienia, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Przewodniczący Rady – pytał Wójta, na jakim etapie jest budowa świetlicy w Liniach.
Wójt – w ramach projektu została zrealizowana inwestycja dotycząca budowy świetlicy w Liniach. Odbiór i uroczyste otwarcie świetlicy w Liniach planuje się na 15 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał anonimową skargę dotyczącą działalności urzędu gminy, z treścią której zapoznał pana Wójta.
Wójt – w ślad za tą skargą, odbyło się zebranie z pracownikami urzędu. Zapewniając o swojej otwartości, Wójt mówił, że wyciąga wnioski z takich zdarzeń podkreślając, iż jest to krzywdzące, ponieważ nigdy nie straszył ani nie groził zwolnieniami. Zapewniam, że za nikogo na pewno na jakimkolwiek stanowisku nie będę pracował – mówił Wójt.
W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXIX sesji Rady Gminy Bielice o godzi.11.35 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 11-01-2010 12:24:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 11-01-2010 12:24:10