Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009

         Projekt
U C H W A Ł A Nr …../…./09
R a d y G m i n y B i e l i c e
z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) i art.6 ustawy z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U Nr 180 poz.1493) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176 poz.1238, z 2008, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 144 poz.1175) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007 r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558, z 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.817) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
§ 1. W rozdziale Postanowienia końcowe pkt.6 załącznika do Uchwały Nr XIII/131/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych […] wyrazy „ 35.000 zł” zastępuje się wyrazami „37.792,41zł” .
  1. w rubryce :
1/ lp. II. Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej wyrazy
    „3.600 zł zastępuje się wyrazami „ 3.688,36zł”
2/lp. III. Dofinansowanie do III Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem”
   Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo” wyrazy „3.000 zł” zastępuje się
    wyrazami „ 3.500 zł”
3/lp. IV. Uczestnictwo w Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno –
   edukacyjnej „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” wyrazy
   1.500zł” zastępuje wyrazami 1.231,11
4/ lp. VI. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej [..] wyrazy
    „16.402 zł” zastępuje się wyrazami „ 19.668,43 zł”
5/lp. VIII. Podróże służbowe krajowe wyrazy „ 150 zł” zastępuje się
   wyrazami „456,34 zł”
6/lp. IX. Wykreśla się pkt.6. „Szkolenie” w kwocie 300 zł
7/ lp. X. Posiedzenia Komisji wyrazy „3.000 zł” zastępuje wyrazami „2.280 zł”
8/ lp. XI. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów
   alkoholowych wyrazy „ 3.608 zł” zastępuje wyrazami „ 3.528,17 zł”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Propozycje zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009r. przekłada się po przeanalizowaniu wykonania wydatków za 12 miesięcy 2009 roku.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:42:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:42:42