Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009 r.

                                P r o t o k ó ł Nr XXVIII /2009
 
                     z s e s j i   R a d y   G m i n y   B i e l i c e
 
                                 z dnia 16 września 2009 roku
 
Początek sesji – godz.10oo
Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy Bielice. Radni nieobecni : Marzena Wolniakowska i Marek Szczęsny.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
   Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Urzędu Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, a zarazem radny powiatu pyrzyckiego – Edward Sadłowski, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi : Swochowo – Krystyna Krzanowska, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak i Linie – Stanisław Zelek.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Na sesji obecni byli mieszkańcy gminy Bielice: Bożena Kulig, i Maria Czaja/ mieszkanki wsi Linie/, Irena i Jerzy Adamscy/ do przerwy/ i Dariusz Gotowski/ mieszkańcy wsi Swochowo/.
 Obrady XXVIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
     Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.
     Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2009 roku
7. Informacja dotycząca realizacji Uchwały Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.
8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.
13. Projekt uchwały w sprawie herbu i flagi gminy Bielice.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zamknięcie sesji.
Z wnioskiem o zmianę porządku dzisiejszych obrad wystąpił radny Mariusz Adam Przepiórka, aby punkt 14 dotyczący projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego rozpatrywać jako punkt 4.
Za wnioskiem radnego Przepiórki było 11 głosów „za” i 2 głosy wstrzymujące się. Poprawka została przyjęta stwierdził Przewodniczący .
W związku z przyjęciem wniosku radnego Przepiórki, Przewodniczący odczytał porządek XXVIII sesji, który przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2009 roku
8. Informacja dotycząca realizacji Uchwały Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.
9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.
14. Projekt uchwały w sprawie herbu i flagi gminy Bielice.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zamknięcie sesji.
 
 
Porządek XXVIII sesji Rady Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
 
Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego.
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji wnikliwie rozpatrywano skargę pana Dariusza Gotowskiego. Po rozpatrzeniu skargi, komisje uznały skargę za bezzasadną.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bielice – Krzysztof Mordal odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Dariusza Gotowskiego, który został jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęty.
Uchwała Nr XXVIII/154/09 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
 
Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między 
           sesjami.
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Wójt przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi roszczeniowej postawy interesantów. Większość z tych osób widzi wyłącznie swój własny interes.
    W związku ze zlikwidowaniem kursu autobusowego Pyrzyce – Szczecin, który o godz.7.20 zajeżdżał do Szczecina, Wójt informował, że podjął niezwłocznie działania. Niestety spółka PKS rozwiązanie problemu widzi jedynie w dofinansowaniu tego kursu przez gminę, które miesięcznie może wynosić od 5-10 tys. zł. w zależności od ilości pasażerów. Zdaniem spółki był to kurs nierentowny. Prowadzono rozmowy z przewoźnikami. W wyniku tych rozmów niestety żaden z przewoźników nie był zainteresowany uruchomieniem próbnego kursu Pyrzyce-Szczecin przez gminę Bielice. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie i tylko firma MEWA- TUR wyraziła zgodę na eksperymentalny kurs Pyrzyce-Pyrzyce, aby mieszkańcy mieli możliwość przesiąść się w Będgoszczy na autobus do Szczecina. Na przystanku w Będgoszczy bus byłby z 10 minutowym wyprzedzeniem przed kursem Paan busa do Szczecina. Kurs ten ma charakter próbny, od ilości pasażerów będzie zależało, czy linia ta będzie na tyle opłacalna dla przewoźnika, aby na stałe weszła do rozkładu połączeń komunikacyjnych Wójt zaapelował o wykupienie biletów miesięcznych w Paan busie. Z powrotem bus będzie wyjeżdżał ze Szczecina o godz.16.
Zostały przygotowane stosowne informacje do każdego sołectwa.
   Na dzień 30 września 2009 roku ogłoszony jest przetarg na sprzedaż działki Nr 325/4 o pow.ok.1 ha w Bielicach / w okolicach oczyszczalni ścieków/ i jeżeli nie byłoby zainteresowania nabyciem tej działki, będzie ona wydzierżawiona zgodnie z przepisami prawa firmie demontującej tory na terenie naszej gminy.
Radny Michał Bednarczyk – w wykazie o planowanym kursie busa pominięto Swochowo.
Sołtys wsi Swochowo – Krystyna Krzanowska – ze Swochowa dojeżdżało dwóch uczniów.
Maria Czaja – dojazd do Będgoszczy byłby w porządku, ale powrót ze Szczecina o 16 jest zbyt wczesny, ponieważ dzieci kończą naukę o 16., więc nie zdążą. Najgorzej będzie zimą czekając na przystanku. Zlikwidowany autobus o 17.10 był odpowiedni. Poza tym będą droższe koszty , bo trzeba płacić za bilet do Będgoszczy.
Radny Andrzej Kołobyczy pytał jakie są propozycje pań dotyczące rozwiązania tej sprawy.
Bożena Kulig - dzieci już dwa tygodnie mieszkają w Szczecinie, więc nie ma sensu uruchomienia tego kursu we wrześniu, bilety należałoby wykupić od października br.
Wójt – pieniędzy w budżecie gminy nie ma, chyba że Rada wskaże źródło sfinansowania tego zadania.
Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski – to od października uruchomić linię prywatnego przewoźnika.
Wójt –musimy uzgodnić tę kwestię z przewoźnikiem.
Przewodniczący Rady – gminy nie stać na dotowanie spółki PKS, być może po uruchomieniu kursu przez prywatnego przewoźnika okaże się, że jest zainteresowanie mieszkańców wówczas sytuacja może się zmienić.
Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę w obradach.
Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie przyjęty.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.
 
Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych
          na XXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 
 
    Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
Ad 7. Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2009 roku
 
Pani Skarbnik – Halina Butkowska przedstawiła informację z wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2009 roku, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr CIII/281/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bielice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r., której kserokopia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad.8. Informacja dotycząca realizacji Uchwały Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.
 
    Wójt przedstawił informację dotyczącą realizacji Uchwały Nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Poza tym Wójt odczytał odpowiedź na interpelację pana Jana Kazimierza Geldnera zgłoszoną na XXVII sesji w dniu 30 czerwca 2009 roku, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
Ad.9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice.
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice, który stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 
 
Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.  
 
Brak było interpelacji i zapytań radnych.
 
Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
 
    Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał , ponieważ radni otrzymali stosowne materiały.
Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęty.
     Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/155/09 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu..
 
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 
 
     Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.
 
Uchwała Nr XXVIII/156/09 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.
 
   Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/157/09 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 
 
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie herbu i flagi gminy Bielice.
 
   Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie herbu i flagi gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVIII/158/09 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu
 
Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
 
Brak było interpelacji i zapytań radnych.
Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania.
 
 Radny Piotr Wilczyński – zgłosił wniosek o interwencję Wójta oraz radnego powiatowego w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach w sprawie naprawienia przejazdów kolejowych na terenie gminy Bielice, które znajdują się w katastrofalnym stanie.
Sołtys wsi Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak – skierował swój wniosek do radnego powiatowego Edwarda Sadłowskiego, aby interweniował w sprawie konieczności wykoszenia poboczy drogi powiatowej Pyrzyce - Gardno, szczególnie w obrębie Starego Chrapowa
Poza tym pan Sołtys mówił, że firma demontująca tory kolejowe nie powinna wjeżdżać na teren w Starym Chrapowie, na którym gmina zakładała przepusty. Jako drugi wniosek Sołtys Maćkowiak poprosił o rozważenie kwestii wsparcia finansowego dla mieszkańców, którzy będą budowali przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli nie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bielice.
   Wójt nawiązując do wniosków zgłoszonych na dzisiejszej sesji adresowanych do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach mówił, że będzie interweniował, niemniej jednak Wójt zwrócił się z prośbą do radnego powiatowego Edwarda Sadłowskiego, aby pilotował te sprawy na forum Rady Powiatu.
PKP wywiezie tory, ale koszty poprawienia przejazdów kolejowych ma ponieść powiat, które nie będą wielkie, dlatego należy dopilnować tej sprawy.
Miał być ustawiony znak zakazu wjazdu powyżej 6,5 tony w Starym Chrapowie, za wyjątkiem maszyn rolniczych, będzie to niezwłocznie wykonane.
Pozostanie ok.13 ha gruntów po torowiskach PKP, którymi na dzień dzisiejszy gmina nie jest zainteresowana. Jest propozycja kolei, aby przejąć grunty za zadłużenia, ale na dzień dzisiejszy jest nie do przyjęcia. Chcemy odzyskać zaległe podatki.
Radny - Artur Kuświk – w imieniu mieszkańców Babinka zgłosił wniosek o naprawienie drogi wewnętrznej w Babinku.
Edward Sadłowski – poprosił Wójta o pismo z Urzędu Gminy do 23 września 2009 r. w sprawie zgłoszonych na dzisiejszej sesji wniosków, ponieważ tego dnia odbędzie się sesja powiatowa. Pan Sadłowski zapewnił, że przekaże wnioski, także wniosek Sołtysa Maćkowiaka. Poza tym pan Sadłowski zaproponował, aby w porządku sesji ująć punkt dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie – Edward Sadłowski
zasygnalizował, że będzie wystosowane pismo z ZIR-u o zmniejszenie podatku rolnego na rok następny, o co w imieniu własnym także prosił, aby w jakimś stopniu złagodzić trudną sytuację rolników.
Pan Sadłowski przekazał informację na temat rozdysponowania gruntów po BRO Babinek.
Nawiązując do wniosku dotyczącego naprawy drogi wewnętrznej w Babinku, pan Sadłowski zasugerował, aby tłuczeń po zlikwidowanym torowisku oraz podkłady wykorzystać gdyby się tylko nadawały do tego celu.
Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski – poprosił radnego powiatowego o zgłoszenie wniosku o wycięcie przez powiat dwóch topoli rosnących przy uskoku w drodze Parsów – Babin. Niestety efekt naprawy tego odcinka jest mizerny, z uwagi na te drzewa, które zdaniem Przewodniczącego Rady ponownie przyczyniły się do zniszczenia tego odcinka drogi.
Wójt podziękował za podpowiedzi nadmieniając, że rozważano kwestię zorganizowania spotkania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Wójt zdementował wszelkie nieprawdziwe pogłoski o dotowaniu przez gminę Bielice budowy kościoła w Liniach. Fakt osobistego zaangażowania jako osoba fizyczna, nie znaczy, że przekazywane są jakiekolwiek środki finansowe z kasy gminy. Jest to nieprawda. „Jako Twardowski przekazałem na ten cel kilka tysięcy złotych i jest to sprawa osobista”- mówił Wójt informując, że jest zaangażowany także w pozyskanie wyposażenia z kaplic z misji pokojowej w Iraku.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz poinformowała, że szkoła pozyskała środki unijne w ramach projektu” „Moje gimnazjum- moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Przewodniczący Rady Gminy – Edward Mocarski zaproponował, aby ziemię zbędną, w czasie budowy chodników na terenie gminy Bielice przeznaczyć na wyrównanie boiska w Parsowie i Babinie. W Babinie, mieszkańcy we własnym zakresie zniwelują teren boiska.
   W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXVIII sesji Rady Gminy Bielice o godzi.11.35 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.
 
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 03-12-2009 13:23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 03-12-2009 13:24:10