Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku

                               P r o t o k ó ł Nr XXVII/2009
                                                                       
                     z s e s j i   R a d y   G m i n y   B i e l i c e
 
                                  z dnia 30 czerwca 2009 roku
 
 
Początek sesji – godz.10 oo
Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 12 radnych Rady Gminy Bielice.
Nieobecny byli radni : Michał Bednarczyk,Wiesław Tumasz i Marzena Wolniakowska.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
   Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – Jacek Marchlewicz, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach – Janusz Świercz, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi : Nowe Chrapowo –Rafał Malinowski i Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
W sesji uczestniczył mieszkaniec wsi Swochowo – pan Dariusz Gotowski.
    Obrady XXVII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
     Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym
 Następnie, Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, radnych oraz mieszkańca gminy Bielice.
     Przewodniczący Rady Gminy Bielice przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przerwa w trakcie, której radni oraz zaproszeni goście udadzą się do punktu aptecznego w Bielicach.
4. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :
   - Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
   - Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach
5. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie :
- wydatków na podróże służbowe
- sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową oraz na cele rekreacyjne.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXV sesji Rady Gminy Bielice.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXV i XXVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej.
11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania. 
 14. Zamknięcie sesji.
 
Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
   Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 12 głosami ”za”.
W czasie 10 – minutowej przerwy radni oraz zaproszeni goście udali się do punktu aptecznego w Bielicach, który będzie uruchomiony od 01 lipca 2009 roku.
 
Ad.4. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice przez :
   - Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
   - Komendanta Zarządu Gminnego OSP w Bielicach
 
   Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – Jacek Marchlewicz przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice za okres od 01.01.- 30.06.2009 r., która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i zapytań.
 Komendant Gminny Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach – Janusz Świercz przedstawił informację na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag i zapytań.
 
Ad.5. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie :
-wydatków na podróże służbowe sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową oraz na cele rekreacyjne.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice – Marcin Zięcina odczytał protokoły z przeprowadzonych kontroli w zakresie :
- wydatków na podróże służbowe
- sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową oraz na cele rekreacyjne.
Do przedstawionych protokołów nie wniesiono uwag i zapytań.
 
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXV sesji Rady Gminy Bielice.
 
    Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od XXV sesji 23 kwietnia 2009 r. do XXVII sesji 30.06.2009 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Do sprawozdania, o którym mowa wyżej nie wniesiono uwag i zapytań.
 
Ad.7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXV i XXVI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 
    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy z XXV i XXVI sesji przedstawił Wójt Gminy Bielice- Zdzisław Lech Twardowski.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Zbigniew Kołodziej – należy zabezpieczyć zbiorniki po dawnej przepompowni zlokalizowane za leśniczówką w Chabowie.
Radny Jan Kazimierz Geldner – sprawdzić gdzie przebiegają granice linii brzegowej jeziora w Babinie ponieważ teren jest zaniedbany, są odprowadzenia ścieków do jeziora. Dlatego też należy zająć się tą sprawą.
 
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r.
 
   Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski poprosił panią Skarbnik – Halinę Butkowską o informację dotyczącą przedłożonego na dzisiejszej sesji nowego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na wczorajszych posiedzeniach komisji informowała radnych, że jeżeli wpłynie od Starostwa Powiatowego w Pyrzycach dotacja w wysokości 25 tys.zł. na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Babin, będzie zmieniony projekt uchwały i tak się stało, gdyż w dniu dzisiejszym wpłynęła dotacja, o której mowa wyżej i dlatego przedłożono nowy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
W powyższym zakresie brak było zapytań i uwag.
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały /w nowej wersji/
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
 
Uchwała Nr XXVII/151/09 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej.
 
 Przewodniczący Komisji przekazali pozytywne opinie dotyczące projektu uchwały w powyższej sprawie z poprawką, aby w § 1 projektu uchwały po wyrazie „sprzedaż”, dopisać wyrazy w brzmieniu:” w drodze bezprzetargowej”.
Poprawka , o której mowa wyżej została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za”.
    Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/152/09 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję projektu uchwały z następującymi poprawkami :
1/ w §1 1/ po wyrazie „sprzedaż” dopisać „w drodze przetargu nieograniczonego”
2/ w ust. 1 §1 zmienić powierzchnię użytkową z 29,40 na 42,90 m²
3/ także w ust. 1 §1 zmienić udział w lokalu ze 191/100 na 191/1000
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka i Rewizyjnej – Marcin Zięcina przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak komisja budżetu.
Poprawki zgłoszone przez komisje Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie 12 głosami „za”.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego.został przyjęty jednogłośnie.12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVII/153/09 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
 
Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Wójt odpowiadając na zgłoszone na dzisiejszej sesji interpelacje mówił, że :
- zajmiemy się sprawą niezabezpieczonych zbiorników po dawnej przepompowni w Chabowie/ interpelacja radnego Zbigniewa Kołodzieja/
- podejmiemy stosowne działania w sprawie zaniedbanej linii brzegowej jeziora w Babinie/ interpelacja radnego Jana Kazimierza Geldnera/.
 
Ad.13. Wolne wnioski i zapytania. 
 
    Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił wniosek, aby wykosić teren przy oczyszczalni ścieków w Bielicach.
     Radny Andrzej Kołobycz - uzupełnić ubytki w drodze na wysokości posesji pana Gadowskiego w Bielicach i przy wyjeździe ze Swochowa w drodze gminnej Bielice-Swochowo.
 Wójt nawiązując do zgłoszonych wniosków powiedział, że w ramach gwarancji będą uzupełnione wyrwy w drodze gminnej. Nie będzie również pominięty teren przy oczyszczalni, który w miarę możliwości sił przerobowych będzie wykoszony.
 
       W związku z wyczerpaniem porządku XXVII sesję Rady Gminy Bielice o godz.11.45 zamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
 
 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady
                              
                                                                              Edward Mocarski
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-09-2009 13:55:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-09-2009 13:55:39