Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVI z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2004r.


P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2004

z sesji Rady Gminy B i e l i c e

z dnia 22 października 2004 roku

Początek sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XVI sesji Rady Gminy Bielice udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był radny pan Dariusz Krzysztof Chytryj.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na tej sesji byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Bielice - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta Gminy Bielice - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy Bielice - pani Halina Butkowska oraz sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska i Nowe Linie - pan Bolesław Gapys.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecnych był radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak.

Obradom XVI sesji Rady Gminy Bielice przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy - pan Wiesław Seniuk, który stwierdził, że jest quorum do prowadzenia i podejmowania prawomocnych uchwał w dniu dzisiejszym. Powitał wszystkich przybyłych na sesję oraz przedstawił następujący porządek obrad, do którego nie wniesiono innych propozycji;

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

 6. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych w obecnej kadencji.

 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004-2013.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Protokół z XV sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 28 września 2004r. do dnia dzisiejszego, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej

sesji do wykonania Wójtowi.

Wójt - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice podjętych na XV sesji - 28 września 2004r., które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych w obecnej kadencji.

Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych w obecnej kadencji Rady Gminy Bielice przedstawił Wójt - pan Jan Stefan Adamski, stanowiące załącznik Nr 6 do protokołu. Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał o sprawę z panem Antonim Lechem. Wójt odpowiadał, że pan Lech odwołał się od Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Radna pani Helena Ciesielska pytała jaka kwotę pomocy otrzymała gmina na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Bielicach.

Pani Skarbnik odpowiadała, że przyznano gminie dofinansowanie w wys. 487 tys. Zł.

Radny pan Michał Bednarczyk zgłosił wniosek o wydłużenie kursu z Pyrzyc do Szczecina przed godz. 9 o Swochowo, prosząc o interwencję Wójta w tej sprawie.

Ad.7 Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - pan Wiesław Seniuk odczytał pisma następujących podmiotów dokonujących analiz oświadczeń majątkowych:

1/ Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2004r. - ocena oświadczeń Wójta Gminy Bielice i przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Kserokopia pisma stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

2/ Przewodniczącego Rady Gminy Bielice dot. Oceny złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych gminy Bielice.

Pismo z dnia 14 października 2004r. stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

3/ Wójta Gminy Bielice z dnia 14 października 2004r. w sprawie oświadczeń majatkowych złożonych przez panią Z-ce Wójta Gminy Bielice, panią Skarbnik Gminy Bielice, panią Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach, panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach i pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

4/ Urzędu Skarbowego w Pyrzycach i w Gryfinie po przekazaniu przez osoby, którym złożono oświadczenia wg właściwości ze względu na miejsce zamieszkania składającego oświadczenie.

Kserokopie pism stanowią załącznik Nr 10 i 11 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice poinformowali, że projekt uchwały w powyższej sprawie komisje pozytywnie zaopiniowały.

Projekt uchwały w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XVI/98/04 w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady gminy Bielice, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - Uchwała Nr XVI/100/04 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.11 Wolne wnioski i zapytania.

Radny pan Wacław Smyk poprosił Wójta o wsparcie finansowe imprezy Dar Serca organizowanej przez sołtysa w Chabówku 31 października 2004r. dla 50 dzieci z Domu Dziecka z Czernic. Pan radny dodał, że mieszkańcy wsi będą mieli również swój udział, bo zbierane są składki po 10 zł od każdej rodziny.

Radny pan Piotr Wilczyński poprosił Wójta o interwencję w sprawie bardzo złej jakości wody oraz uruchomienie dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w Nowym Chrapowie w okolicy domu państwa Baran, który jest niezbędny z uwagi na dzieci idące do szkoły z tzw. Majątku.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że Statut Sołectwa mówi o obowiązku składania przez sołtysa sprawozdania na zebraniu wiejskim, z tego też względu zebrania sprawozdawcze powinny się odbywać.

Radny Powiatu Pyrzyckiego pan Ignacy Maćkowiak poprosił o sprawdzenie, czy odprowadzone są opłaty skarbowe do gminy, jeżeli jej mieszkańcy dokonywali formalności urzędowych w starostwie w związku ze sprowadzeniem auta z zagranicy. Jest to ważne bo pobierane opłaty wynoszą 150 zł od pojazdu, a z tego co wiadomo aut sprowadzonych przez naszych mieszkańców było dużo, więc uczyniłoby to dość znaczną sumę.

Poza tym pan Maćkowiak poprosił o wyjaśnienie, co było powodem wymówienia pomieszczenia dla Związku Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej w Urzędzie Gminy w Bielicach. Prawdopodobnie siedziba Związku ma być w Pyrzycach, trochę szkoda, że nie chce się preferować naszej gminy. Następnie pan Maćkowiak pytał, kto płaci kary na rzecz ochrony środowiska, bo prawdopodobnie do tej pory na oczyszczalnię ścieków w Bielicach nie ma zezwolenia.

Pan Maćkowiak poprosił o informację dlatego jednej z pań wchodzących w skład Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielicach do tej pory nie wypłacono kosztów przejazdu.

Pan Wójt - pan Jan Stefan Adamski odpowiadał na zgłoszone w dniu dzisiejszym wnioski i zapytania następująco:

 • w sprawie dofinansowania imprezy Dar Serca w Chabówku Wójt powiedział, że postara się znaleźć sponsora lub sam wesprze inicjatywę zastrzegając zarazem, że nie mogą powtarzać się w przyszłości takie sytuacje organizowania imprez bez odpowiedniego przygotowania. W terminie wcześniejszym o zamierzeniach takich Rada musi wiedzieć wcześniej, aby mogła przewidzieć fundusze na taki, czy też inny cel.

Dofinansowanie w tym przypadku nie może być przekazane z budżetu gminy.

 • zła jakość wody

Po otrzymaniu pinii SANEPiD-u w sprawie jakości wody interwencje są natychmiastowe.

 • uruchomienie dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w Nowym Chrapowie.

Sprawa będzie załatwiona, przesłane będzie pismo na ten temat.

 • zebrania sprawozdawcze

Niedograna była sprawa zebrania sprawozdawczego w Babinie. Ostatnio zorganizowane zebranie miało charakter konsultacyjny dot. Projektu Planu Rozwoju Lokalnego. Aby unikać nieporozumień w przyszłości Wójt powiedział, że przeprowadzi z panią sołtys rozmowę w kwestii proceduralnej zwoływania zebrań wiejskich. Pan Wójt nadmienił, ze mieszkańcy mało interesują się sprawami wspólnoty, a świadczy o tym mała frekwencja na zebraniach. Jeżeli tylko mieszkańcy chcieliby wiedzieć, co dzieje się na terenie gminy wydawany jest Biuletyn Informacyjny.

 • zwrotu opłat skarbowych za auta sprowadzane zza granicy.

Wójt powiedział, że sprawę wyjaśni dodając, że wcześniej prowadził wstępne rozmowy na ten temat.

 • pomieszczenia dla Związku Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej.

Pan Wójt mówił, że zwróci się z pismem do pana Prezesa Związku Grzegorza Senderka aby zwrócono pomieszczenie jeżeli nie jest ono wykorzystywane na działalność statutową proponując zamian bezpłatne wynajmowanie sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach. W trakcie rozmowy z panem Prezesem zapewniał, że dokumenty będą „przerzucone” do księgowego Związku, a nie do domu. Nie było mowy o likwidacji siedziby. Wystosowanie pisma to sprawa techniczna. Ostatnio była kontrola RIO, i musiałem występować do Prezesa ZPZZP o wyrażenie zgody na korzystanie z pomieszczenia, które nie jest wykorzystywane przez Związek. Na pewno nie był to zamach mówi pan Wójt.

 • kar na ochronę środowiska.

Gmina nie płaci żadnych kar jeżeli eksploatator oczyszczalni nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawnymi.

 • zwrotu kosztów dla członka komisji wyborczej.

Pan Wójt w imieniu własnym i pracownika urzędu porosił za powstała sytuację, która wynikała z bardzo krótkiego terminu rozliczenia się z przyznanych na ten cel środków finansowych. Sprawa zostanie załatwiona, będzie wypłacona należność członkowi komisji wyborczej.

Pan Ignacy Maćkowiak mówił, że Prezesowi Związku Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej na rękę jest, aby siedziba Związku była w Pyrzycach, a nie jak dotychczas w Bielicach.

Pan Wójt raz jeszcze zapewniał, że z jego strony nie było żadnej złośliwości.

Pan Ignacy Maćkowiak nadmieniał, że podobna gra była prowadzona z Agencją Nieruchomości Rolnych, której siedzibę przeniesiono z Pyrzyc do Myśliborza. Pan Maćkowiak poprosił, aby przyjrzeć się działalności Wodociągów Zachodniopomorskich eksploratora urządzeń wodnokanalizacyjnych na terenie gminy Bielice, bo jeżeli ponoszą kary na rzecz ochrony środowiska, odbija się to na mieszkańcach gminy poprzez podwyższanie cen za wodę i ścieki.

W związku z wyczerpaniem porządku obrady XVI sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.30 zamknął Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-10-2005 09:10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-10-2005 09:10:16