Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIV z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2005r.


P R O T O K Ó Ł Nr XXIV / 2005

z sesji RADY GMINY BIELICE

z dnia 29 czerwca 2005 roku

Rozpoczęcie sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XXIV sesji udział wziął pełny skład Rady Gminy Bielice.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na sesji obecni byli zaproszeni goście : Józef Jerzy Faliński-Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , Krystyna Kołodziejczak - Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , Janusz Kloczkowski - Dyrektor Biura Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie do punktu 7 porządku obrad. W sesji uczestniczyli także : Wójt Gminy Bielice - Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - Halina Rabenda , Skarbnik Gminy - Halina Butkowska, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie - Edward Sadłowski/ obecny do punktu 6 porządku obrad/, Radny Powiatu Pyrzyckiego - Ignacy Maćkowiak,Sołtysi wsi / obecne tylko do przerwy w obradach sesji/: Babinek - Agata Trun , Swochowo - Krystyna Krzanowska

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Wiesław Seniuk otworzył XXIV sesję i po powitaniu zaproszonych gości oraz radnych stwierdził, że zgodnie z podpisaną listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych /ustawowy skład Rady 15 radnych / co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał w dniu dzisiejszym .

Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Seniuk przedstawił następujący porządek sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Dyrektora Zwiazku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat kanalizacji gminy Bielice.

 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn.”Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w Zlewni Jeziora Miedwie”.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 9. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

 12. Informacja na temat stanu dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Bielice oraz opinii Komisji Rady Bielice w tym zakresie.

 13. Wolne wnioski i zapytania.

 14. Zakończenie sesji.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Wójt - Jan Stefan Adamski , proponując przyjęcie dwóch projektów uchwał, które były opiniowane na ostatnich posiedzeniach komisji Rady Gminy Bielice , a wynikają z faktu ubiegania się gminy o pomoc finansową na poprawienie infrastruktury wsi w sprawach dot:

1/ wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach,

2/ wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Witolda Józak zam.Chabówko.

Radny Edward Mocarski w imieniu klubu radnych PSL zgłosił wniosek o przyjęcie od najbliższej sesji na stałe do porządku obrad punktu „Interpelacje i zapytania radnych „ na poczatku sesji po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczący obrad - Wiesław Seniuk stwierdził , że wnioskiem radnego Mocarskiego w sprawie dodatkowego stałego punktu do porządku sesji Rada zajmie się w wolnych wnioskach.

Propozycje zmian porządku obrad zgłoszone przez Wójta Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .

 4. Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Dyrektora Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat kanalizacji gminy Bielice.

 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn.”Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w Zlewni Jeziora Miedwie”.

 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomosci na rzecz Związku Jeziora Miedwie .

 7. Sprawozdanie z działalności Wójta gminy Bielice w okresie międzysesjnym.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 9. Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie na czas okreslony 6 lat nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach .

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Witolda Józak zam. Chabówko.

 14. Informacja na temat stanu dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Bielice oraz opinii Komisji Rady Gminy Bielice w tym zakresie.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 16. Zakończenie sesji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”

Ad.4 Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Dyrektora

Związku Gmin Zlewni Jeziora MIEDWIE na temat kanalizacji

gminy Bielice.

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Józef Jerzy Faliński omówił kwestię wymogów Unii Europejskiej w zakresie dofinansowania zadania z Funduszu Spójności .Żadna z gmin nie jest w stanie zrealizować bardzo kosztownej inwestycji jaką jest budowa systemu kanalizacji . Do tej pory prawie wszystkie gminy należące do związku podjęły już uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu grupowego pn.”Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w Zlewni Jeziora Miedwie „ a także o przekazaniu z majątku gminy ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Jeżeli którakolwiek z gmin nie podjęłaby uchwał w powyższym zakresie automatycznie całe przedsięwzięcie nie będzie realizowane.Samorząd gminny nie przestanie mieć wpływu na swój majątek,gdyż gminy mają swoich przedstawicieli w Związku. Głównym celem przekazania przez gminę majątku,który jest tylko zapisem papierowym jest wytworzenie maksymalnego majątku Beneficjenta - mówił Wiceprzes WFOŚ i GW Józef Jerzy Faliński.

Dyrektor Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie - Janusz Kloczkowski nakreślił rys historyczny Związku.

Następnie przedstawił sytuację dotyczącą zgłoszonych 15 wniosków o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych .W wyniku weryfikacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostały się tylko 2 wnioski, w tym wniosek Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, a drugi Związku Dorzecza Parsęty,który skupia 22 gminy.

Przyspieszenie procesu inwestycyjnego mogło się odbyć przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poprzez sfinansowanie w 100% Studium Wykonalności . Koszt opracowania tego studium opiewał na kwotę ok.470 tys.zł.

Składając aplikację , Związek musi spełniać wiele warunków unijnych.

Prowadzono analizę porównawczą kosztów wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych /szamb/ i centralnego zrzutu ścieków.Rozwiązanie drugie okazało się o 50% tańsze.

Analiza metodologiczna obejmowała stan zamożności gmin, poziom dochodów mieszkańców musiał być uwidoczniony w Studium.Benificjentem jest Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie ,który może otrzymać pomoc finansową w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych , bo dochodowość mieszkańców gmin należących do Związku jest niska.

Rada Gminy będzie miała wpływ na cenę ścieków ,bo istnieją mechanizmy w postaci zastosowania zwolnienia lub obniżenia stawek z tytułu podatku od nieruchomości lub dofinansowania najbiedniejszych mieszkańców gminy.Niestety w 100% gmina Bielice nie może być skanalizowana, bo nie spełnia niektórych wymogów, między innymi ilości mieszkańców na km sieci.Liczba mieszkańców określona przez unię wynosi 120-125 osób była to bariera nie do przeskoczenia.Dzięki prowadzonym negocjacją w Warszawie, pani dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Krystyna Kołodziejczak wynegocjowała obniżenie tego progu do 78 mieszkańców na km sieci. Nie oznacza to, że miejscowości nie objęte tą inwestycją zostaną pominięte,kanalizacja realizowana będzie z funduszy strukturalnych. Wyliczono,że cały koszt inwestycji dot.gminy Bielice wynosić będzie 9 mln.zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynieść 7mln.200 tys.zł.Wkład własny gminy określono na 1 mln,.zł. + VAT,który nie jest kosztem kwalifikowanym.

Wspólnie tworzona będzie specyfikacja na prowadzenie inwestycji , co powinno obniżyc koszty. Na zabezpieczenie wkładu własnego i podatek VAT będą pobierane niskoprocentowe pożyczki.

Radny Wacław Smyk powiedział, że reprezentuje miejscowości Będgoszcz i Chabówko ,które nie będą objęte programem kanalizacji ,a zanieczyszczenie jeziora Miedwie szczególnie w okresie letnim jest znaczne .W tym czasie nad jeziorem Miedwie jest prawie 200 osób dodatkowo , gdyż jest duży ośrodek portowy w Będgoszczy i powinno to być uwzględnione zdaniem radnego w Studium Wykonalności.

Dyrektor Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie - Janusz Kloczkowski odpowiadał, że są wymogi proceduralne i niemożliwe jest przeskoczenie warunki stałego pobytu czyli zameldowania na terenie gminy.Liczą się dane statystyczne GUS - u. Nie wchodzi w rachubę sezonowe przebywanie osób w danej miejscowości.

Gmina Kozielice całościowo nie spełnia tego warunku ilości mieszkańców na 1 km. sieci z tego też względu została wyłączona z realizacji inwestycji kanalizacji gminy w ramach wspólnego programu Związku, będzie dofinansowywana z innych źródeł .

Nie będzie możliwe budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, tak więc gminy będą realizowały sukcesywnie inwestycje skanalizowania całej gminy potrwa to w czasie, ale póki co nie ma innej alternatywy.

Wiceprezes WFOŚi GW w Szczecinie - Józef Jerzy Faliński powiedział, że do 2015 roku Beneficjent musi spełnić wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej .Radny Smyk ma rację ,ale niestety Unia Europejska ma swoje wymagania i należy do nich się dostosować,jeżeli gmina chce skorzystać z pomocy finansowej - kontynuował Wiceprezes Faliński.

Radny Piotr Wilczyński poprosił o wyjaśnienie kwestii wcześniej podjętych starań o pozyskanie pomocy z zewnątrz na realizację inwestycji, jednak bez powodzenia,o czym mówi się w uzasadnieniu do projektu uchwały .Gmina nie może być dobrym wujkiem i przekazywać swojego majątku ,który jest niemały bez zabezpieczeń dla gminy - mówił radny Wilczyński.

Dyrektor Kloczkowski odpowiadał, że Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie to gminy ,a przekazanie majątku na rzecz Związku jest tylko papierowym przekazaniem .W projekcie uchwały dotyczącym przekazania majątku art.13 ust.2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami zabezpiecza gminie zwrot majątku..

Wcześniej wniosek do ISPY był odrzucony ,bo spółka Miedwie nie miała opracowanego Studium Wykonalności.Obecnie przygotowany jest I etap wstępnej aplikacji dzięki wydatnej pomocy WFOŚiGW w Szczecinie.

Dofinansowanie będzie na pewno dużo większe niż z ISP-y - dodał dyrektor Kloczkowski.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział,że możliwy jest czarny scenariusz i dobrze byłoby zawrzeć w projekcie uchwały zapisy mówiące o tym, że majątek gminy będzie zwrócony w przypadku niedojścia do skutku inwestycji , czy też likwidacji związku..

Dyrektor Związku powiedział,że należy pokazać gotowość podjęcia się realizacji takiej inwestycji,stąd też propozycje takich uchwał. W podstawie prawnej przygotowanych projektów uchwał znajdują się odpowiednie przepisy zabezpieczające interesy gminy .

Pani Kołodziejczak - Dyrektor biura WFOŚiGW mówiła,że Bielice nie są jedyną gminą, która ma postawione takie warunki w zakresie przekazania swojego majątku.

To jest tylko teoretyczne założenie ,że z majątkiem gminy mogłoby się coś stać.Przez okres 5 lat po zakończeniu inwestycji Związek jest operatorem sieci.Poprzez delegata gminy ,którym jest Wójt możliwa jest kontrola zarządzania nad przekazanym majątkiem,który nie straci na swojej wartości wręcz przeciwnie może jedynie ją podwyższyć .

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej - Edward Sadłowski powiedział,że nie ma złej woli po jednej i po drugiej stronie,chodzi jedynie o tryb przekazania i odebrania majątku.Zbyt szybko zdaniem Prezesa ,Związek chce przejąć majątek gminy .Należy rzetelnie przekazywać informacje ,czy jest bezwzględny wymóg 120 mieszkańców na 1 km.sieci ,czy też 78 osób .Czy istnieje możliwość wynegocjowania takiej kwestii. Zdaniem Prezesa ZIR powinien być określony tryb ,nie chodzi o zarządzanie majątkiem.Majatek będzie trwały,ale chodzi o koszty.Powinno to być precyzyjnie określone - mówił Prezes Sadłowski.

Wójt Gminy Bielice mówił, że w 1994 roku powstał Związek ,i że jest trzecim Wójtem i pomimo zmian personalnych na tym stanowisku prace trwają .Są regulacje statutowe ,do których należy się dostosować.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - Ignacy Maćkowiak powiedział ,że jest to majątek gminy , o który należy dbać, zdaniem Ignacego Maćkowiaka źle jest gdy Wójt mówi o Statutcie , a dyrektor o ustawie ,dodając , że Statut nie pozwala na zwrot majątku.Radny Powiatu mówił ,że na jednej z sesji Rady Gminy Bielice powiedział, że chciałby aby gmina Bielice została wyrzucona jak gmina Kozielice ,bo prędzej czy później ponownie zostanie przyjęta do Związku.Przedstawiony projekt uchwały zabezpiecza jedną stronę .Jedny i drugi projekt uchwały uderza w gminę i nie ma co się dziwić , że radni gminy boją się przekazania majątku bez zbezpieczeń bo dbają o interes gminy.Wydzielenie pewnych miejscowości z kanalizacji gminy Bielice może negatywnie odbić się w przyszłości na mieszkańcach ,gdyż zdaniem Ignacego Maćkowiaka mogą być nałożone kary z tego tytułu jakby z automatu. Kontynuując swoją wypowiedź radny powiatu mówił , że należy równolegle przyjrzeć się pewnym sprawom,bo być może okazać się , że Unia Europejska później zarzuci, niezrealizowanie kanalizacji w całej gminie.

Wiceprezes WFOŚiGW Faliński powiedział ,że jeżeli gmina ma być objęta najwyższym obecnie dofinansowaniem z Funduszu Spójności, nie może ubiegać się o inną pomoc unijną w zakresie ochrony środowiska.Gdy będą stopniowo zwracane środki będzie można zacząć nowe zadania.Są szanse ale są i obawy.W ciągu maksymalnie 6 m-cy będziemy wiedzieli jak będzie rozpatrzony wniosek .Spodziewamy się pozytywnego finału Osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego jest bardzo ważne .Kosztem miast będzie wyrównywana cena ścieków, dzięki temu małe gminy skorzystają na tym. Stwarza się szansę pomnażania majątku W porządku każdej sesji może i powinien znaleźć się na stałe punkt dotyczący sprawozdania pana dyrektora Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie ,który na bieżąco będzie zdawał relację radzie gminy o przebiegu prac - mówił Wiceprezes Faliński.

Dyrektor Kloczkowski powiedział, że pomylono pewne organizacje Spółka wodna nie może otrzymać dofinansowania dlatego powstał związek gmin,który jest pod kontrolą i nie ma obaw,że można coś zaprzepaścić.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach.

Po przerwie w sesji nie uczestniczyli sołtysi.

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do realizacji projektu

grupowego pn.”Budowa i modernizacja systemów

kanalizacyjnych w zlewni jeziora MIEDWIE „

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice poinformowali,że projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowano.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn.”Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora MIEDWIE przyjęto 14 głosami „za” i przy 1 głosie przeciwko.

Uchwała Nr XXIV/130/05 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z

majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i

nieruchomości na rzecz Związku Zlewni Jeziora Miedwie.

Dyrektor Związku - Janusz Kloczkowski poprosił o przyjęcie do projektu uchwały daty przystąpienia do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie nie 1994 roku , a 2001 roku ,gdyż taką datę przyjęły w swoich uchwałach pozostałe gminy wchodzące w skład Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Rada Gminy bez głosu sprzeciwu przyjęła propozycję zmiany zapisu korygującego datę wstąpienia gminy Bielice do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie z poprawką dotyczącą dopisania § 2 o treści :” Przekazane przez gminę składniki majątkowe zostaną zwrócone przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w przypadku, gdy :

1/ przedsięwzięcie nie dojdzie do skutku,

2/ likwidacji związku”

Pani Dyrektor biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Krystyna Kołodziejczak stwierdziła,że zapis § 2 w brzmieniu zaproponowanym przez komisje Rady Gminy jest do przyjęcia .

Poprawka dotycząca treści § 2 zaproponowanej przez komisje Rady Gminy została jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęta.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIV/131/05 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W dalszej części sesji nie uczestniczył Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie - Edward Sadłowski.

Ad.7 Sprawozdanie z działalności Wójta gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Bielice - Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym,które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.8 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice

powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy

Bielice.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice przedstawił Wójt - Jan Stefan Adamski, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy Bielice , o czym poinformowali Przewodniczący Komisji.

Rada Gminy jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła projekt uchwały zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny .

Uchwała Nr XXIV / 132 / 05 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIV/133/05 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie

wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice było 6 głosów „za” ,8 głosów przeciwko i 1 głos wstrzymujący się.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice nie został przyjęty - załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w

użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości

niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w

Pyrzycach.

Komisje Rady Gminy Bielice pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, o czym poinformowali Przewodniczący Komisji.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIV/134/05 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w

użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości

niezabudowanej stanowiącej własność Witolda Józak

zam.Chabówko.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały Komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący Komisji.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Witolda Józak zam.Chabówko przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XXIV/135/05 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 14 Informacja na temat stanu dróg powiatowych i gminnych na

terenie gminy Bielice oraz opinii Komisji Rady Gminy Bielice

w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Bogdan Szablewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie w pierwszej kolejności okrężnicy w Nowym Chrapowie skoro niewyjaśniony jest stan prawny drogi nr 338 w Babinie /tzw.łącznik/,która znajuduje się w najgorszym stanie i wymagałaby niezwłocznej naprawy. Takie same stanowiska wyraziły pozostałe Komisje stwierdziły Przewodniczące Komisji ds. Społecznych - Helena Ciesielska i Rewizyjnej - Grażyna Gancarz.

Wójt Gminy Bielice powiedział,że 25 maja 2005 roku dokonano przeglądu dróg na terenie gminy Bielice podczas sesji wyjazdowej,a 30 maja 2005 r. skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach , z treścią którego zapoznał radnych.

Do tej pory brak odpowiedzi . Na razie zostały wykoszone pobocza dróg.

Zrobiona będzie okrężnica w Nowym Chrapowie zgodnie z wolą Rady,która będzie musiała wskazać jakie zmiany muszą być dokonane w budżecie ,aby zabezpieczyć pieniądze na ten cel.

W sprawie spornej drogi w Babinie Wójt powiedział, że chciałby ,aby wniosek wypłynął z Rady Gminy do Starosty o uregulowanie stanu prawnego tej drogi.

Radny Edward Mocarski powiedział,że radzie gminy nie zależy na przejmowaniu przez gminę tej drogi , ale o jednoznaczne określenie stanu

prawnego przytaczając pismo , które skierowane było do radnego powiatu.

Jeżeli droga okazałaby się powiatu byłyby większe szanse na jej naprawę - mówił radny Mocarski.

Radny powiatu - Ignacy Maćkowiak poinformował, że na złożony przez niego wniosek 12.04.2005 roku do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach dot.przebiegu drogi 1550 nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi.Obecnie radny mówił, że zebrał 31 podpisów mieszkańców Babina i na sesji Powiatu zostanie złożony wniosek w sprawie tej drogi..Być może uruchomione zostaną inne działania ,może poprzez Wojewodę- mówił Ignacy Maćkowiak..

Z-ca Wójta - Halina Rabenda powiedziała, że jeżeli działka 338 w Babinie nie została prawnie i geodezyjnie wydzielona ,właścicielem całej działki jest Skarb Państwa. Nie można domniemywać ,że część działki należy do gminy.

Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Seniuk mówił, że nikt nie widział protokołu zdawczo - odbiorczego .Zdaniem Przewodniczącego należy poczekać na decyzję Starosty w sprawie drogi nr 338 w Babinie.

Rada Gminy jednogłośnie bez głosu sprzeciwu poparła wniosek Wójta,aby wystąpić do Starosty Pyrzyckiego o uregulowanie stanu prawnego drogi nr 338 w Babinie.

Wniosek w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi nr 338 w Babinie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.15 Wolne wnioski i zapytania

Radny Edward Mocarski ponowił swój wniosek w imieniu klubu radnych PSL o wprowadzenie punktu stałego do porządku obrad „Zgłaszanie intereplacji i zapytań radnych”po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji.

Przewodniczący Rady - Wiesław Seniuk poinformował , że na następną sesję należy przygotować propozycję zmiany Statutu Gminy Bielice ,aby zmiana mogła być wprowadzona jako stały punkt do porządku obrad.

Radna Maria Piguła nawiązując do preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach na 2004 rok pytała Wójta na jakie cele wydatkowano środki finansowe w kwocie 26 tys.zł nie wykorzystane w roku 2003,a także o to , na jakie cele wykorzystano rezerwę w kwocie 25 tys.zł.,dodając iż miały być w ramach tych środków zakupione komputery do świetlicy socjoteraupeutycznej

Poza tym radna Piguła pytała Wójta jaką kwotę przeznaczono w roku bieżącym na nagrody z okazji Dnia Samorządowca .Ile przeznaczono na nagrody dla Wójta, Z-cy i Skarbnika Gminy, a także dlaczego na miejsce pani Sujki przyjęta jest osoba spoza gminy ,skoro na terenie naszej gminy bezrobocie jest bardzo duże.

Radny Piotr Wilczyński pytał jaki jest stan prawny budynku przy budynkach po zlikwidowanym SKR-ze w Nowym Chrapowie proponowanym na salę wiejską.

Poza tym na sesjach powinien uczestniczyć radca prawny - mówił radny Wilczyński , dodając ,iż na dzisiejszej sesji miał być przegłosowany wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji o konieczności pisania opinii przez radcę prawnego na projektach uchwał Rady Gminy.

Przewodniczący komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych powiedział, że zgłoszony na komisji wniosek został bezpośrednio przekazany do realizacji.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski przypomniał o potrzebie wymiany tablic sołtysom i poprosił o odpowiedź Wójta na jakim etapie jest sprawa dotycząca nadania szkole w Bielicach imienia papieża Jana Pawła II.

Wójt odpowiadając na zgłoszone na dzisiejszej sesji pytania odpowiadał ,że sprawdzi i na następnej sesji przekaże informację na temat wykorzystania środków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Pani Sujka złożyła podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron .Nie było czasu na poszukiwanie odpowiedniej osoby na terenie gminy .Przyjęto w ramach prac interwencyjnych osobę , która zna się na sprawach geodezyjnych,brano pod uwagę kompetencje , a nie koneksje rodzinne, czy znajomości.Przeglądając podania o pracę złożone w Urzędzie Gminy z terenu gminy niestety żadna osoba nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Nagrody dla Wójta przyznaje Rada Gminy , a nie Przewodniczący Rady,.Wójt poinformował, że nie otrzymał żadnej nagrody.Na nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę 8.800 zł.brutto.

Jeżeli chodzi o stan prawny budynku w Nowym Chrapowie , to gmina ma 3/100 udziału w całej nieruchomości.

Wójt odczytał odpowiedź radcy prawnego dotyczącą pisania opinii na projektach uchwał Rady Gminy ,stwierdzając iż wniosek jest bezprzedmiotowy bo podpis i pieczątka na projektach uchwał oznacza brak uwag pod względem formalno-prawnym.Jeżeli są jakiekolwiek uwagi są one przez radcę prawnego nanoszone.

Kompleksowo wymienione będą tablice ogłoszeń i z orzełkiem dla sołtysów na terenie gminy Bielice.

Sprawa nadania imienia szkole w Bielicach Jana Pawła II przekazana jest pani dyrektor szkoły ,która powołała Komitet do tego celu.Procedury są uruchomione.

Działki w Bielicach naprzeciwko szkoły były sprzedane jako uzbrojone tak wynika z operatów szacunkowych./Pytanie radnej Marii Piguły na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej/.

Radny Edward Mocarski powiedział ,że w porządku sesji przed przyjęciem projektu uchwały powinna być wcześniej dyskusja ,jak jest to praktykowane w powiecie.

W związku z pytaniem radnego Dariusza Krzysztofa Chytryj na temat fermy wiatrowej- Wójt mówił, że jest wstępne zainteresowanie terenami w obrębie Parsowa /za wysypiskiem / i obrębie Babinka.Obecnie trwają komputerowe obliczenia pomiarów wiatrów . Po ich analizie powinny być bardziej konkretne informacje w tym zakresie, które będą na sesji niezwłocznie przekazane.

O godz.13.05 obrady XXIV zamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 24-10-2005 15:27:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 24-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 24-10-2005 15:27:44