Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 5/2009
Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
 
w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach regulaminu okresowej oceny pracowników
 
 
Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam Regulamin dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, który stanowi załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 4/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 30 października 2007r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu  okresowej oceny pracowników .
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Kierownik OPS
Anna Maria Kopacka
                                        
   Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 5/2009
Kierownika OPS w Bielicach 
z dnia 11.08. 2009 r.
 
REGULAMIN sposobu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.
 
§ 1
1.      Pracownicy Ośrodka zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.
2.      Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.
 
§ 2
Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.
 
§ 3
1.      Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na 2 lata i nie częściej  niż raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem § 5.
2.      Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącu styczniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia dwóch poprzednich lat. 
3.      Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 stycznia. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen do Wójta.
4.      Ocena pracownika po raz pierwszy zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach dokonywana jest w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
5.      Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:
a)      usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny,
b)      istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska,
6.      W przypadkach, o których mowa:
a)      w ustępie 4 pkt. a - ocena sporządzana jest w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy,
b)      w ustępie 4 pkt. b - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska,
7.      Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.
 
 § 4
1.          W razie negatywnej oceny, pracownik poddawany jest ponownej ocenie nie później niż przed upływem 6 miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny.
2.          Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.
 
§ 5
1.      Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz 4 kryteriów do wyboru przez Oceniającego .
2.      Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:
 
Kryterium
 
 Opis kryterium
 
1. Sumienność
 
 Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 
2. Sprawność
 
 Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki
 
3. Bezstronność
 
 Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich
 
4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
 
 Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin
 
5. Planowanie i organizowanie pracy
 
 Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych
 
6. Postawa etyczna
 
 Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową
 
 
 
3.      Wykaz kryteriów do wyboru i ich opis określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
§ 6
1.      Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.
2.      Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3.      Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:
1)       określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:
-       stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje pięć punktów,
-       stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień te Oceniany otrzymuje cztery punkty,
-       stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty, 
-       stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje 2 punkty.
2)       przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według następującej skali ocen:
-       ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 46 do 50 punktów ,
-       ocena dobra – w przypadku uzyskania od 40do 45 punktów,
-       ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 30 do 39 punktów,
-       ocena negatywna   - w przypadku uzyskania poniżej 30 punktów.
3)       uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwag na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany. 
 
§ 7
1.             Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3 Oceniający przeprowadza z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.
2.             Podczas rozmowy Oceniający:
a)      omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny,
b)      określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia,
c)      omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.
 
 
§ 8
  1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Kierownika, w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny.
  2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
  3. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia. W razie uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi .
 
§ 9
       1.Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oryginał arkusza oceny włącza się do
         akt osobowych pracownika, który otrzymuję kopię potwierdzoną za zgodność z
         oryginałem przez bezpośredniego przełożonego.
3.         Ocena jest przechowywana w części B akt osobowych pracownika.
           
§ 10
1.      W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
2.      Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         załącznik nr 1
                                                                                                        do regulaminu
 
 
Wykaz kryteriów do wyboru wraz z opisem
 
Kryterium
Opis kryterium
1.
Wiedza specjalistyczna
Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.
2.
Umiejętność obsługi urządzeń technicznych
Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.
3.
Znajomość języka obcego (czynna i bierna)
Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:
- czytanie i rozumienie dokumentów,
- pisanie dokumentów,
- rozumienie innych,
- mówienie w języku obcym.
4.
Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji
Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę.
5.
Komunikacja werbalna
Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, przez:
- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,
- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne
   pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,
- wyrażanie poglądów w sposób przekonujący,
- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych 
   spraw/ wykonywanej pracy.
6.
Komunikacja pisemna
Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:
- stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,
- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,
- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,
- budowanie zadań poprawnych gramatycznie i logicznie.
7.
Komunikatywność
Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:
- okazywanie poszanowania drugiej stronie,
- prośbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,
- okazanie zainteresowania jej opiniami,
- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.
8.
Pozytywne podejście do obywatela
Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:
- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
- okazywanie szacunku,
- tworzenie przyjaznej atmosfery,
- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,
- służenie pomocą.
9.
Umiejętność pracy w zespole
Realizacja zadań w zespole, przez:
- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,
- współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,
- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.
10.
Umiejętność negocjowania
Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych, dzięki:
- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,
- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia    
   swojego stanowiska,
- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,
- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,
- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,
- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,
- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.
11.
Zarządzanie informacją/ dzielenie się informacjami
Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:
- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,
- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne
   znaczenie.
12.
Zarządzanie zasobami
Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych, przez:
- określanie i pozyskiwanie zasobów,
- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu
   i kosztów,
- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.
13.
Zarządzanie personelem
Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:
- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację,
 ustalanie realnych terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego    
   efektu działania,
- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,
- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju
   w celu poprawy jakości pracy,
- określanie potrzeb szkoleniowo- rozwojowych,
- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do
 wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,
- ocenę osiągnięć pracowników,
- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz
 motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak
 najlepszych wyników,
- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego
   rozwoju do potrzeb urzędu,
- inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań
   urzędu,
- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
14.
Zarządzanie jakością realizowanych zadań
Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów, przez:
- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działań,
- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,
- modyfikowanie planów w razie konieczności,
- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,
- wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.
 
 
15.
Zarządzanie wprowadzaniem zmian
Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:
- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,
- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,
- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,
- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,
- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,
- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi
   zmianami,
- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,
- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.
16.
Zorientowanie na rezultaty pracy
Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:
- ustalanie priorytetów działania,
- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogących mieć
 przełomowe znaczenie,
- określanie sposobu mierzenia postępu realizacji zadań,
- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie
 się z zobowiązań,
- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia
 podjętych działań.
17.
Podejmowanie decyzji
Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, przez:
- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,
- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,
- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,
- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym ryzykiem
 sprawach,
- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim
 zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.
18.
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, przez:
- wczesne rozpoznawanie sytuacji kryzysowych,
- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,
- dostosowanie działań do zmieniających się warunków,
- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich
   skutkom,
- informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,
- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych, tak żeby można było w
   przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,
- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania
   zmian.
19.
Samodzielność
Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonywania zleconego zadania.
20.
Inicjatywa
- umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i
   informowanie o nich,
- inicjowanie działań i branie odpowiedzialności za nie,
- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania.
 
21.
Kreatywność
Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:
- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami,
- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,
- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,
- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,
- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia
 technicznego,
- zachęcanie do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań.
22.
Myślenie strategiczne
Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:
- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,
- zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,
- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych
 kierunków działania,
- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,
- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,
- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,
- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,
- tworzenie strategii lub kierunków działania,
- analizowanie okoliczności i zagrożeń.
23.
Umiejętności analityczne
Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:
- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,
- dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych i
   interpretowanych danych,
- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,
- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających
   stawianym problemom,
- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej
   analizy,
- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami
   komputerowymi) w celu rozwiązania problemu/ zadania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załącznik nr 2
                do regulaminu 
 
 
 
 
Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
 
Część A
………………………………………………………………………….
(nazwa jednostki)
 
 
 
 
I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego
 
Imię …………………………………………………………………….
Nazwisko ………………………………………………………………
Komórka organizacyjna ……………………………………………….
Stanowisko …………………………………………………………….
Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ……….....
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ……………………...
 
II. Dane dotyczące poprzedniej oceny
 
Ocena/poziom ………………………………………………………….
Data sporządzenia ……………………………………………………..
 
 
 
 
………………                  ………………                               ………………………………
    (miejscowość)                                     (dzień, miesiąc, rok)                                                       (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część B
 
 
I.                   Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie
 
 
 
Nr
Kryteria obowiązkowe
1.
Sumienność
2.
Sprawność
3.
Bezstronność
4.
Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów
5.
Planowanie i organizowanie pracy
6.
Postawa etyczna
 
 
 
Nr
Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ...............................................
                                                                        (należy wpisać miesiąc, rok)
 
 
.....................................................                         ...................................
          (imię i nazwisko oceniającego                                                                                                 (stanowisko)
 
 
............................................................               ....................................
(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)                                                                   (data i podpis oceniającego)
 
II.                Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki
 
 
Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:
 
 
.......................................................                                                 ...................................
                  (imię i nazwisko)                                                                                                                             (data i podpis)
 
 
Zapoznałam/-łem się z kryteriami ocen oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.
 
 
..........................                        .........................                    ............................................
    (miejscowość)                                               (dzień, miesiąc, rok)                                                               (podpis ocenianego)
 
Część C
 
Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego
 
 
 
Dane dotyczące ocenianego:
 
Imię/imiona ............................................................................................
Nazwisko ................................................................................................
Stanowisko .............................................................................................
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ...................................
 
 
Należy wpisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać
 
 
..........................                           .................................    ............................................
 
 (miejscowość)                                                                      (dzień, miesiąc, rok)                                       (podpis oceniającego)
 
Część D
 
Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny
 
Oceniam wykonywanie obowiązków przez:
Panią/Pana ..............................................................................................
W okresie od ...................................... do ...............................................
Na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):
 
bardzo dobrym
 
 
 
Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.
 
 
 
Dobrym
 
 
 
Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.
 
zadowalającym
 
 
 
Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.
 
niezadowalającym
 
 
 
Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.
 
 
i przyznaję okresową ocenę:
 
 
(wpisać pozytywną- jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną- jeżeli poziom niezadowalający)
 
..........................                     .................................    ............................................
 (miejscowość)                      (dzień, miesiąc, rok)             (podpis oceniającego)
 
 
Część E
 
 
Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:
 
Panią/Pana ..............................................................................................
 
 
........................                        ..............................               ............................................
 (miejscowość)                    (dzień, miesiąc, rok)                        (podpis ocenianego)
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-08-2009 12:32:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-08-2009 12:32:07