Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIII z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 25 maja 2005r.


P r o t o k ó ł Nr XXIII/2005

z sesji R A D Y G M I N Y B I E L I C E

z dnia 25 maja 2005 roku

Rozpoczęcie sesji - godz.9.30.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XXIII sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był radny Dariusz Krzysztof Chytryj.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście :Wójt - Jan Stefan Adamski,Z-ca Wójta- Halina Rabenda , Skarbnik - Halina Butkowska oraz sołtysi wsi:Chabowo- Jolanta Lewandowska ,Parsów - Marzena Wolniakowska,Linie- Irena Szczęsna/spóźniła się/ i Stare Chrapowo - Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Wiesław Seniuk otworzył sesją i po powitaniu wszystkich obecnych na sesji, stwierdził że zgodnie z podpisaną listą obecności uczestniczy 14 radnych ,co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący rady Gminy - Wiesław Seniuk przedstawił następujący porządek sesji :

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

  5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

  6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

  7. Informacja Wójta na temat kanalizacji gminy Bielice i wymiany oświetlenia na energooszczędne.

  8. Wolne wnioski i zapytania.

II część sesji wyjazdowa i dokonanie przeglądu dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Bielice.

Zakończenie sesji.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono wniosków o zmianę.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym .

Wójt Gminy Bielice - Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice

powierzonych do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie , o którym mowa wyżej przedstawił Wójt -Jan Stefan Adamski - załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

Przewodnicząca posiedzenia wspólnego - pani Grażyna Gancarz przekazała informację ,że komisje Rady Gminy Bielice pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie.

Uchwała Nr XXIII/129 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice jednogłośnie podjęto 14 głosami „za” która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.7 Informacja Wójta na temat kanalizacji gminy Bielice i wymiany

oświetlenia na energooszczędne.

Wójt Gminy Bielice - Jan Stefan Adamski nawiązując do ostatnich sesji, na których padały pytania , co się robi w zakresie kanalizacji gminy powiedział, że cały czas trwają prace w tym zakresie. Opracowywane jest Studium Wykonalności , którego koszt wynosi 500 tys. zł., żadnej gminy ze Związku Zlewni Jeziora Miedwie nie stać na taki wydatek, a poza tym brak jest fachowców w gminach , którzy sami we własnym zakresie wykonaliby to zadanie. Na sesji w czerwcu br. przedłożony zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sieci kanalizacyjnej na rzecz Benificjenta.

Rada Gminy Bielice uchwałą z 1994 roku przystąpiła do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

W roku bieżącym związek powinien mieć odpowiedź, czy wniosek został przyjęty.

Według pierwszych wyliczeń cena 1 m3 ścieków miała wynosić 21 zł. Była to stawka nie do przyjęcia więc „odcięte” z projektu zostały miejscowości najdalej położone, aby zmniejszyć koszty. Obecnie jest to cena 6 zł/m3 i nie powinna być wyższa. Operator sieci nie dolicza do cen za wodę i ścieki amortyzacji, stąd też cena jest niższa, ale w przyszłości niemożliwe jest pominięcie tego elementu..

Na temat wymiany oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Bielice, Wójt poinformował , że wg wstępnej analizy wykonalności przy 233 punktach które są zamontowane na terenie naszej gminy spłata należności za to zadanie odbywałoby się w 72 ratach przez 6 lat. Koszt projektu modernizacji oświetlenia wyliczono na kwotę 254 tys.266,- zł. niezbędny byłby kredyt na to zadanie ,innym rozwiązaniem byłaby forma nadwyżkowa tzn. gmina ponosiłaby koszty za energię oświetlenia ulicznego w ratach po 50 tys. zł. chociaż faktyczne zużycie energii jest mniejsze o 2/3. Obecnie Energetyka jest jedynym wykonawcą w tym zakresie ,a wszelkiego rodzaju zamówienia muszą odbywać się na zasadzie ustawy o zamówieniach publicznych ,więc należałoby wystąpić do Prezesa Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody w tym względzie.

W m-cu lutym br. w „ENEI” Wójt poinformował, że uczestniczył w konferencji i co dziwne pomimo nowoczesnych opraw koszt konserwacji punktów świetlnych rośnie .Zdaniem Wójta koszt modernizacji oświetlenia niestety byłby bardzo duży ,w konkretnym przypadku naszej gminy musielibyśmy przez 8 lat płacić raty za energię po 50 tys.zł. ,więc skórka nie warta za wyprawkę Najlepszym rozwiązaniem będzie stopniowa wymiana punktów świetlnych, do całkowitej wymiany można przystąpić za rok bądź dwa lata. Podobnego zdania byli radni obecni na sesji ,nie było innych propozycji w tym zakresie.

Dalej Wójt mówił o spotkaniu z kierownikiem Rejonu Energetycznego ze Stargardu Szczecińskiego i ustalono, że koszt gminy za jeden punkt oświetlenia ulicznego wynosić będzie 6,60,-zł. Dodatkowy koszt z tego tytułu wynosić będzie 7.300 ,-zł. Protokół z negocjacji podpisany będzie w przyszłym tygodniu Na terenie naszej gminy będą zamontowane zegary astronomiczne wymienionych będzie 5-7 opraw z sodowych na rtęciowe również nieodpłatnie linka do posesji pana Górskiego w Chabowie.

Radny Wacław Smyk mówił, że jeżeli miejscowości Będgoszcz i Chabówko będą wyłączone z planowanej kanalizacji gminy , to mieszkańcy odwołają się do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej ponieważ w miesiącach letnich nad jeziorem w Będgoszczy przebywa znacznie więcej osób aniżeli w obu miejscowościach , i na pewno jest zanieczyszczenie ujęć ,z którego korzystają mieszkańcy Szczecina.

Wójt odpowiadał, że są wymogi unijne ,które muszą być spełnione i w przypadku tych miejscowości nie odpowiadają wskaźnikowi dotyczącemu ilości osób na 1 km. sieci dlatego też są one wykluczone w kompleksowej kanalizacji gminy. Podobnie gminę Kozielice wyłączono z tego programu, gdyż liczba mieszkańców jest zbyt mała , aby spełnić kryteria unii.

Radny Edward Mocarski nawiązując do ostatniego zebrania wiejskiego w Babinie powiedział, że Wójt poczuł się urażony w sprawie stwierdzenia ,iż „droga” na działce ewidencyjnej nr 338 nie jest drogą powiatową, a gminną. W ślad za tym przesłane zostało pismo Wójta z aktualną mapką sporządzoną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pyrzycach adresowane do sołtysa , do wiadomości radni z Babina oraz Rada Sołecka o wywieszenie na tablicy ogłoszeń ,że to „ja skłamałem a nie Wójt”-mówił radny Mocarski cytując treść tego pisma. Radny kontynuował, że czułby się urażony gdyby sprawa dotyczyła jego osoby lub jego działki, ale zdaniem radnego Mocarskiego Wójt boi się publicznej debaty z radnymi i dlatego nie powinien w ogóle jeździć na zebrania.

W dalszej części swojego wystąpienia radny Edward Mocarski odczytał pismo Zarządu Dróg Publicznych w Pyrzycach dotyczące przedmiotowej drogi, dodając , iż na dzień dzisiejszy nie wiadomo kto jest jej właścicielem .Tak więc pismo Wójta ,które miało być wywieszone na tablicy ogłoszeń nie powinno mieć miejsca.

Następnie radny Mocarski powrócił do sprawy drogi na cmentarz w Babinie że na jednej z sesji wystąpił z wnioskiem o zakup przez gminę kilkuset sztuk krawężników ,które w czynie społecznym byłyby założone przez mieszkańców. Korzyść byłaby obustronna .Pan Wójt kategorycznie nie powiedział ,że nie będą zakupione. Niektórzy radni z Babina potwierdzili ,że ważniejszy byłby chodnik od drogi na cmentarz i od tego wszystko się zaczęło. Budowa chodników leży w gestii powiatu ,a nie gminy .Jeżeli wykonana byłaby droga na cmentarz ,zdaniem radnego Wójt zyskałby duży plus.

Wójt odpowiadając mówił ,że poczuł się urażony, gdy radny zarzucił mu kłamstwo, nie jako Adamski ,ale jako urzędnik .Przesłana była mapka ,starostwo może przekazać gminie tę działkę. Nieporozumieniem jest zarzut radnego Mocarskiego, że „boję się debaty z radnymi”.

Jeżeli chodzi o zakup krawężników nie powiedziałem - mówił dalej Wójt , że nie będzie to zrobione. Z tym ,że jest hierarchia potrzeb .Decyzja Rady Kościelnej nie jest argumentem w sprawie. Nie może się to odbywać na zasadzie narzucenia swojej woli a jedynie w drodze rozmów ,bo decyzję podejmuje nie Rada Kościelna a Rada Gminy.

Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje projekt budowy chodnika ,a gmina dofinansuje to zadanie. Wójt kontynuując swoją wypowiedź, powiedział że rozmawiał z mieszkańcami Babina, Babinka i Parsowa ,którzy uważają, że ze względu na bezpieczeństwo w pierwszej kolejności powinien być chodnik.

Do tematu nie ma co wracać , należy wyjaśnić stan prawny drogi ,i jeżeli zarząd dróg przygotuje dokumentację łatwiej będzie dopasować do tej nawierzchni.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Starostwa Powiatowego w Pyrzycach dotyczące posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego , na którym wypracowano wnioski ,opinie i apele .

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Poza tym Przewodniczący poinformował , że 29 kwietnia 2005 r. uczestniczył w spotkaniu w Pyrzycach na którym obecny był dziekan diecezji w sprawie uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II. Były propozycje, aby w parku naprzeciwko szpitala postawiono pomnik, lub wybudowanie jadłodajni lub hospicjum. Starosta ma przeprowadzić sondę ,co mieszkańcy sądzą na ten temat. W dniu 30 maja 2005 roku ma odbyć się drugie spotkanie na ten temat.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski pytał co jest ze sprawą nadania imienia Jana Pawła II szkole w Bielicach.

Wójt odpowiedział ,że procedury ruszyły w tej sprawie.

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy - Marzanna Maria Subklew powiedziała, że można zaproponować tablicę pamiątkową ,aby uczcić pamięć papieża Jana Pawła II.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice odczytał oświadczenie o wystąpieniu niektórych radnych z klubu radnych „Jedność” w związku z wystąpieniami radnego Michała Bednarczyka bez konsultacji z klubem radnych ,które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny Michał Bednarczyk powiedział ,że na sesjach nie wypowiadał się w imieniu klubu ,ale jako radny .

W związku z pytaniami kierowanymi do Wójta w kwestii nowo postawionych przystanków PKS ,Wójt poinformował ,że koszt jednego kształtuje się w granicy 4 tysięcy złotych.Zadanie to sfinansowano ze środków własnych . Do końca lipca br.gmina powinna mieć odpowiedź w kwestii wniosku o dofinansowanie tego zadania ujętego w wieloletnim planie .Jeżeli będzie wiadomo, że nie będzie wsparcia finansowego z zewnątrz wówczas przystąpimy do wymiany stopniowej przystanków z budżetu gminy - mówił Wójt.

Radny Wacław Smyk powiedział ,że w Chabówku zamiast wymiany przystanku bardziej wskazany jest remont świetlicy .

O godz.9.35 Przewodniczący Rady zamknął I część sesji .

W drugiej części sesji /wjazdowej/ uczestniczyli radni z wyjątkiem radnych :Dariusza Krzysztofa Chytryj/nieobecny również w pierwszej części sesji/,oraz Michała Bednarczyka, Andrzeja Kołobycza i Marii Piguły .Ponadto obecni byli sołtysi wsi :Chabowo - Jolanta Lewandowska ,Starego Chrapowa - Czesław Sudoł, na początku obecna była sołtys wsi Parsów - Marzena Wolniakowska .

Przewodniczący otworzył drugą część obrad sesji /wyjazdowej/ dokonano przeglądu dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Bielice. Wykaz dróg które zdaniem radnych powinny być naprawione w kolejności ustalonej przez komisje Rady Gminy stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

O godz.15.30 Przewodniczący Rady Gminy

Bielice Wiesław Seniuk zamknął II część sesji i zarazem XXIII sesję Rady Gminy Bielice.

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 26-07-2005 13:08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 26-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 26-07-2005 13:08:10