Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXI z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 24 marca 2005r.


P r o t o k ó ł Nr XXI/2005

z sesji R A D Y G M I N Y B I E L I C E

z dnia 24 marca 2005 roku

Rozpoczęcie sesji - godz.10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XXI sesji Rady Gminy Bielice udział wzięło 14 radnych. Nieobecna była radna Grażyna Gancarz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście :Wójt Gminy Bielice-Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - Halina Rabenda , Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska,sołtysi wsi: Linie - Irena Szczęsna i Stare Chrapowo - Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Wiesław Seniuk otworzył sesję i po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdził, że zgodnie z podpisaną listą obecności uczestniczy 14 radnych ,co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady - Wiesław Seniuk przedstawił następujący porządek sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym .

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za

2004 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek rocznych podatku od nieruchomości.

 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice.

 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2004 rok.

 5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały.

 8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania.

 9. Wolne wnioski i zapytania.

W związku z pytaniem radnego Michała Bednarczyka dotyczącym

różnic pomiędzy przedstawionym porządkiem sesji a porządkiem sesji zawartym w zawiadomieniu przesłanym radnym. Wójt wyjaśnił ,że zmiana podyktowana jest faktem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku, które wpłynęło do tutejszego urzędu gminu dopiero po sesji, na której rozpatrywany był między innymi projekt uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli /data wpływu 28.02.05 r., a poprzednia sesja odbyła się 22 lutego 05 r./ tak więc podjęta uchwała zawiera nieaktualny zapis przepisu prawnego, który wcześniej ,czy później należałoby uwzględnić.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku sesji nie zgłoszono wniosków.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto 13 głosami „za”i przy 1 głosie wstrzymującym się /radnego Michała Bednarczyka/.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie

międzysesyjnym.

Wójt - Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na

ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt - Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych mu do wykonania na ostatniej sesji ,które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za

2004 rok.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka zdała sprawozdanie z działalności OPS za 2004 rok ,które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Michał Bednarczyk powiedział, że jedna z podopiecznych zgłaszała mu o sytuacji, która prawdopodobnie miała miejsce a dotyczyła przyznania zasiłku

który następnie musiała zwrócić, pytając panią kierownik o formę przyznawania świadczeń społecznych.

Kierownik OPS - Anna Kopacka odpowiadała, że wszystkie sprawy dotyczące pomocy społecznej załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego tzn. wydawane są decyzje w oparciu o przepisy o pomocy społecznej .Jeżeli Wójt wyrazi zgodę to w obecności radnego zweryfikowane będą dokumenty podopiecznej ,o której mówił pan Bednarczyk ,aby nie było niejasności w tym zakresie.

Ad.7 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za 2004 rok.

Anna Maria Kopacka - koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok, stanowiące załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek

rocznych podatku od nieruchomości

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice - Bogdan Szablewski /Komisji Budżetu ,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych/ i Helena Ciesielska /Komisji ds. Społecznych/ oraz Edward Mocarski w imieniu Komisji Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia stawek rocznych podatku od nieruchomości .

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/119/05 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek rocznych podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Bogdan Szablewski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie

pozytywnie zaopiniowano z poprawką ,aby w § 1 ust.4 dopisać po przecinku „tj. od 20 kwietnia 2005 r. do 19 kwietnia 2006 r.” Opinie pozostałych komisji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały były pozytywne.

Przewodniczący w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie poprawkę Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, aby w § 1 ust. 4 dopisać :”tj.o20 kwietnia 2005 r. do 19 kwietnia 2006 r.”, którą przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” podjął Uchwałę Nr XXI/120/05 ,która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach .

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Bielice za 2004 rok.

Przewodniczący Rady odczytał :

1/ Uchwałę Nr XLII/97/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2004 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

2/ Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 10 marca 2005 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2004, który stanowi załącznik nr 11 do protokołu,

3/ Uchwałę Nr XLII/98/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady gminy Bielice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2004 r.,która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przekazali informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice za 2004 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przekazał członek tej komisji - Edward Mocarski.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/121/05 ,która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi udzielonego absolutorium.

Wójt podziękował za zaufanie i udzielone absolutorium zapewniając, iż dołoży wszelkich starań, aby w roku przyszłym sytuacja finansowa gminy była tak dobra jak w roku bieżącym , a może nawet i lepsza.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Bogdan Szablewski poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie z poprawkami :

1/ aby § 4 otrzymał brzmienie: „Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, które ukończyły 85 lat życia, a dochód osoby lub w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.”

2/ w § 5 / tabela / zamiast zapisów :

-„od 100,01% do 175%” wpisać : „powyżej 100% do 175%

- „od 175,01% do 250,01%” wpisać :”powyżej 175% do 250%”

-„ od 250,01% do 325,01% wpisać :”powyżej 250%do 325%”

- „od 325,01% do 400% wpisać :”powyżej 325% do 400%”

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych - Helena Ciesielska oraz radny Edward Mocarski w imieniu Komisji Rewizyjnej poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały .

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, w pierwszej kolejności zmiany zapisu § 4 . Za przyjęciem poprawki było 13 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się. Poprawka została przyjęta stwierdził Przewodniczący. Za przyjęciem zmian w § 5 /tabela/ byli wszyscy radni - 14 głosów „za”.

Uchwała Nr XXI/ 122/05 podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

Wójt Jan Stefan Adamski poinformował o konieczności wprowadzenia zmian zapisów w § 13 dotyczącym wysokości stypendium z uwagi na wczorajszą informację telefoniczną z Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmniejszeniu dla gminy środków finansowych na ten cel proponując następujące stawki :

w § 13: ust.1 „ do 200%” zastąpić :„ do 120%”

ust.2 „do 175%”zastąpić : „ do 80%”

ust.3 „do120%”zastąpić : „ do 70%”

ust.4 „od 100% do 120%” zastąpić :”do 60%”

ust.5 „od 80%do 100%” zastąpić :” do 50%”

ust.6 „200%” zastąpić:” 120%”

Propozycje zmian podyktowane są brakiem możliwości finansowych gminy jeżeli tylko gminę będzie stać na wyższe stypendia nie będzie z tym problemu, zawsze do sprawy można wrócić.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Bogdan Szablewski przekazał informację ,że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano z poprawką dotyczącą § 17 w ust.2 po wyrazie :”wniosek” dopisać wyrazy w brzmieniu :”o przyznanie stypendium”.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych -Helena Ciesielska i w imieniu Komisji Rewizyjnej -Edward Mocarski poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.

Propozycje zmian zgłoszone przez Wójta zostały jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęte.

Poprawka Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych przyjęta została 13 głosami „za” i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Radny Bogdan Szablewski zgłosił wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice. Wniosek radnego Szablewskiego przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XXI/123/05 podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęto.

Uchwała Nr XXI/124/05 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”

bez odczytywania.

Uchwała Nr XXI/125/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.15 Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Seniuk odczytał opinię prawną w sprawie zgłoszonego na ostatniej sesji wniosku przez radnego Edwarda Mocarskiego dotyczącego wprowadzenia do porządku sesji punktu - „interpelacje radnych” - załącznik nr 18 do protokołu.

Radny Edward Mocarski powiedział ,że klub nie za bardzo chce się zgodzić z interpretacją w tym zakresie.

Radny Bogdan Szablewski powiedział ,że płace Wójta i jego Z-cy powinny być podwyższone z uwagi na utracone prawo do tzw .trzynastki

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski podziękował Wójtowi za ścięcie topoli w Bielicach i poprosił o uporządkowanie przed świętami Wielkanocnymi wjazdu do wsi od strony wsi Linie

Radna Helena Ciesielska podzieliła zdanie radnego Szablewskiego ,żeby wyrównać wynagrodzenia Wójtowi, Z-cy Wójta oraz Skarbnikowi ,w związku z „zabraniem” trzynastek.

Poza tym radna Ciesielska mówiła, że na sesje powinny być zapraszane panie: dyrektor Zespołu Szkół Publicznych i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Przewodniczący Rady powiedział, że w kwestii podwyższenia wynagrodzeń dla Wójta, Z-cy Wójta i Skarbnika należy przygotować propozycje na posiedzenia komisji.

Wójt mówił, że uporządkowany będzie teren przy wjeździe do Bielic o co wnioskował radny Wądołowski. Gmina zobligowana jest do uchwalenia planów rozwoju miejscowości na terenie gminy do końca kwietnia 2005 r. ,aby móc ubiegać się o środki z Unii Europejskiej. Najpierw samorządy poszczególnych miejscowości muszą uchwalić plany rozwoju na zebraniach wiejskich, dlatego też do 5 kwietnia br. zamierzamy je zorganizować na terenie naszej gminy.

Sołtys wsi Stare Chrapowo- Czesław Sudoł powiedział ,że ekipa naprawiająca drogę powinna uporządkować z poboczy nasypy.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzenia z tej okazji radnym oraz sołtysom i ich rodzinom złożyli Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy Bielice.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Wiesław Seniuk stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i o godz.12.05 zamknął XXI sesję Rady Gminy Bielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 26-07-2005 13:06:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 26-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 26-07-2005 13:06:50