Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIII z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004r.


PROTOKÓŁ Nr XIII/2004

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 3 czerwca 2004 roku

Początek sesji - godz.10.00

Miejsce sesji- sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach sesji udział wzięło 14 radnych. W dniu dzisiejszym Rada Gminy stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego pana Zdzisława Haręży wskutek jego śmierci.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt- pan Jan Stefan Adamski, Skarbnik Gminy- pani Halina Butkowska, Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach - pan Marek Jakubiak/ obecny w końcowej części sesji w wolnych wnioskach i zapytaniach, także radca prawny urzędu - pan antoni Bohdanowicz oraz sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Swochowo - pani Krystyna Krzanowska, Linie - pani Irena Szczęsna, Nowe Chrapowo- pan Piotr Wilczyński.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obradom XIII sesji Rady Gminy Bielice przewodniczył Przewodniczący rady - pan Wiesław Seniuk, który przywitał zaproszonych gości oraz radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu quorum do prowadzenia prawomocnej sesji w dniu dzisiejszym, uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłym radnym panu Zdzisławie Haręży.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek sesji, do którego nie wniesiono innych propozycji.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

6. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Zdzisława Haręży w okręgu wyborczym Nr 3.

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Bielice.

8. Projekt uchwały w sprawie nadania Statusu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole szkół Publicznych w Bielicach.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

12. Wolne wnioski i zapytania.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednomyślnie 14 głosami „za”.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Bielice - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwały rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji

do wykonania Wójtowi Gminy.

Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Bielice przedstawił Wójt - pan Jan Stefan Adamski, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Zdzisława

Haręży w okręgu wyborczym Nr 3.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy Bielice poinformowali o pozytywnych opiniach dotyczących projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Zdzisława Haręży w okręgu wyborczym Nr 3.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej przyjęty został jednomyślnie 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XIII/84/04 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Zdzisława Haręży w okręgu wyborczym Nr 3 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - pan Bogdan Szablewski poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Bielice pozytywnie zaopiniowano z poprawką następującą: „w rozdziale VII Kluby Radnych w §89 ust.3 wyraz: „musi” zastąpiono wyrazem „ winno”.

Przewodniczące Komisji: ds. Społecznych i Rewizyjnej poinformowały o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Bielice.

Poprawką zgłoszona przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych przyjęta została jednomyślnie 14 głosami „za”.

Radna pani Marzanna Subklew powiedziała, że projekt uchwały uchwalenia Statusu Gminy Bielice każdy z radnych otrzymał z odpowiednim wyprzedzeniem, więc nie ma potrzeby odczytywania.

Za nie odczytywaniem projektu uchwały dot. Statutu Gminy Bielice bylio wszyscy radni 14 głosów „za”.

Uchwałą Nr XIII/85/04 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach.

Komisje Rady Gminy Bielice pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach przyjęło jednomyślnie 14 głosami „za”.

Uchwałą Nr XIII/86/04 stanowi załącznik Nr8 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

Przewodniczący Komisji: Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - pan Bogdan Szablewski i ds. społecznych - pani Helena Ciesielska poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowego projektu uchwały. Pani Przewodnicząca Komisji rewizyjnej - Grażyna Gancarz przekazała informację, że projekt uchwały również pozytywnie zaopiniowano, ale przy 2 głosach „za” i 1 głosie przeciwko. Pani Przewodnicząca dodała, że osobiście miała wątpliwości i rozmawiała z panią Wójt, czy można różnicować skoro OPS i ZSP są jednostkami organizacyjnymi Gminy. Nie do końca rozwiano moje wątpliwości - kontynuowała pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, dlaczego są dwie tabele i również podstawy przecież są to pracownicy samorządowi.

Pan Wójt wyjaśnił, że pracodawcą dla pracowników szkoły jest dyrektor w urzędzie - Wójt. W przypadkach nieokreślenia przez Ministra najniższego wynagrodzenia wprowadzono możliwość obniżenia nawet do 20% minimalnej pensji.

Sprawa powyższa powinna być załatwiona już w 2001 roku, jest to tylko „zaklepania” istniejącego stanu prawnego.

Radna pani Maria Piguła powiedziała, że nie powinno się różnicować skoro w tabeli wynagrodzeń są widełki i np. sprzątaczka mieści się w kategorii od I-V i w tym przedziale można manewrować, nie potrzeba różnicować i ustalać najniższego wynagrodzenia w różnych wysokościach dla jednostek organizacyjnych Gminy.

Pan wójt powiedział, że przedstawione projekty uchwały dostosowano do stanu faktycznego.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęto 12 głosami „za” i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr XIII/87/04 stanowi załącznik Nr9 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

Opinie Komisji Rady Gminy Bielice były pozytywne ze wskazaniem przez panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, iż przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano przy 2 głosach „za” i 1 głosie przeciwko, tj. podobnie w poprzednim przypadku radnej pani Marii Piguły. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół publicznych w Bielicach przyjęty został 12 głosami „za” i przy 2 głosach wstrzymujących się. Uchwała Nr XIII/88/04 stanowi załącznik Nr10 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Za przyjęciem projektu uchwały zmieniającego wynagrodzenie Wójta Gminy było 13 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się.

Uchwałą Nr XIII/89/04 stanowi załącznik Nr11 do protokołu.

Ad.12 Wolne wnioski i zapytania.

Radna pani Grażyna Gancarz zgłosiła wniosek o zakupienie przez Gminę jednej lub dwóch kabin WC, bo ostatnio goszczono delegację z Niemiec i był ogromny problem z załatwieniem potrzeb fizjologicznych.

Radny pan Wacław smyk zgłosił wniosek o niezwłoczne wykoszenie poboczy dróg na odcinku od Bydgoszczy ponieważ widoczność jest bardzo słaba.

Radna pani Marzanna Subklew pytała, czy są zatrudnieni pracownicy interwencyjni, bo przystanek PKS w Babinie jest bardzo brudny.

Radna pani Maria Piguła zgłosiła wniosek o opróżnienie pojemników na odpady komunalne w Bielicach / selektywna zbiórka odpadów/.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski ponowił swój wniosek o dodatkową tablicę ogłoszeń dla sołectwa Bielice.

Sołtys wsi Nowe Chrapowo - pan Piotr Wilczyński zgłosił wniosek w sprawach:

- potrzeby wykoszenia poboczy dróg przy wyjeździ z drogi od Nowego Chrapowa na drogę powiatową w obrębię Starego Chrapowa,

- dokończenie prac przy basenie p-poż w Nowym Chrapowie,

- naprawienie drogi przy przystanku PKS w Nowym Chrapowie ,

- poprawić mostek przy drodze gminnej w kierunku Nowego Czarnowa.

Radny pan Bogusław Tadeusz Ignasiak pytał o poczynanie w zakresie gruntów, na których się paliło ostatnio w obrębie Babina.

Radny pan Wądołowski pytał o sprawę dot. PETRO- BLACK-u.

Radny pan Dariusz Krzysztof Chytryj pytał czy była już sprawa sądowa z panem Antonim Lechem.

Sołtys wsi Linie - pani Irena Szczęsna pytała, czy w najbliższym czasie podjęte będą działania w kierunku boiska we wsi Linie.

Radny pan Michał Bednarczyk zgłosił wniosek o naprawienie ogrodzenie p-poż w Swochowie, za takim samym, wnioskiem wystąpiła radna pani Maria Piguła. Pan Bednarczyk zaproponował przegląd wszystkich basenów p-poż na terenie Gminy Bielice.

Radna pani Marzanna Maria Subklew pytała pana Wójta, czy jest szansa chociaż w 1/3 na spełnienie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski odpowiadał następująco:

- odnośnie zakupu kabiny WC, jest to problem gdyż nie ma środków finansowych. Jeżeli pojawiają się możliwości i będą fundusze zostaną zakupione, jeżeli nie będzie pieniędzy na zakup to na organizowane imprez będą wydzierżawiane.

W kwestii utrzymania należytego dróg i ich poboczy od marca prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach na ten temat. Obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych powoduje spowolnienie działań z uwagi na wymogi procedury związane z ogłaszanymi przetargami tak się tłumaczą.

Zatrudnionych jest 3 pracowników interwencyjnych, którzy dbają o estetykę wsi na terenie naszej Gminy. W pierwszej kolejności uporządkowano cmentarze. Działają sprzętem tradycyjnym tj. kosami. Wysyłani są do najbardziej pilnych spraw, poprawili świetlicę w Chabówku . Nie wyrabiają się czasie, jest tak dużo zadań.

Zgłoszono do RETHMANNA potrzebę opróżnienia pojemników na odpady komunalnych, także niebawem odpady będą wywiezione.

Jest zamiar ustawienia pojemników na plastik na odcinku od Sali gimnastycznej, sklepem i ośrodkiem zdrowia w Bielicach.

Jeżeli chodzi o tablicę ogłoszeń w Bielicach, będzie powiększony potencjał obecnej tablicy.

W zeszłym roku uznano, że w najgorszym stanie jest basen p-poż w Nowym Chrapowie, więc przy nim wykonano prace. Pracownicy interwencyjni jeszcze pomalują ogrodzenie. Jest to kwestia czasu.

Uszkodzoną barierkę za Nowym Chrapowem widziałem - mówi Wójt, będzie naprawiona przez pracowników interwencyjnych. Droga przy przystanku PKS w Nowym Chrapowie będzie brana pod uwagę po przeanalizowaniu możliwości budżetowych. Być może pod koniec roku uda się wygospodarować jakieś środki.

Zorientuję się w sprawie pola, na którym się paliło w Babinie - mówił pan Wójt.

Radni pan Ignasik i Chytryj mówili, że na drodze gminnej zrobił się basen.

Zadłużenie „PETRO- BLACK” z m-ca na m-c rośnie. Od 1 czerwca część MOP-u została wydzierżawiona i zgodnie z prowadzonymi rozmowami bieżące należności będą wysyłane do nowego podmiotu, a oni będą rozliczali się między sobą. Jest nadzieja, że już w czerwcu Br. będą spływały do Gminy bieżące należności podatkowe od nowego dzierżawcy.

Na 16 czerwca 2004 r. na 8.30 wyznaczono termin rozprawy sadowej z panem Antonim Lechem.

Jest potrzeba wykonania boiska w Liniach, ale niestety z powodu wykonywanej w ostatnim czasie pielęgnacji drzew na cmentarzach w Bielicach i w Babinie pieniędzy nie ma. W Babinie wydano 2 tys. zł. Firmie, a miało być gratis, a w Bielicach 3.600 zł. osobom fizycznym. Radny pan Edward Mocarski powiedział, że zakładano wstępnie, że uda się wykonać prace pielęgnacyjne we własnym zakresie ale nie było wysięgnika i jeżeli we własnym zakresie zaczęlibyśmy robić, być może okazałoby się, że dużo drożej by kosztowało.

Pan Wójt powiedział, że po I półroczu Br. będzie miał rozeznanie, wówczas będzie mógł podjąć działania w tym, czy też w innym kierunku wydatków budżetowych.

Radna pani Maria Pigułą pytała o kwotę przeznaczoną na nagrody dla pracowników Urzędu Gminy.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że dwa razy do roku powinny odbywać się zebrania wiejskie na terenie Gminy jak bywało to w latach poprzednich, można łączyć je z zebraniami strażackimi.

Pan wójt nawiązuje do kwestii zebrań wiejskich powiedział, że dwukrotnie wydano już biuletyn Gminy i jeżeli są osoby zainteresowane, co dzieje się na terenie Gminy nie ma z tym problemu. Poza tym jeżeli frekwencja ma wynosić dwie lub pięć osób należy zastanowić się, czy jest sens ich organizowania.

Radny pan Wacław Smyk powiedział, że na nagrody dla pracowników urzędu z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, który przypada 27 maja przeznaczono 6.700 zł. brutto.

Radny pan Marcin Łapeciński przypomniał o potrzebie zwiększenia ilości punktów oświetlenia ulicznego w obrębie Chabowa / nowe zabudowania /. Pan Wójt odpowiadał, 4 lampach, że pamięta o tych 4 lampach ulicznych, ale na razie nie ma możliwości sfinalizowania sprawy ze względu na finanse.

Pan Wójt przedstawił informację dotyczącą stanu spłaty zadłużenia przez Gminę na dzień dzisiejszy. Niestety planując budżet zakłada się 100% wpływ należności podatkowych, jeżeli realizacja jest niższa należy szukać oszczędności.

Pan wójt powitał Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach pana Marka Jakubiaka, któremu głos oddał pan Przewodniczący obrad.

Pan Kierownik zaapelował o składanie wniosków o dopłaty dla rolników. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym złożenie wniosku, Agencja czynna jest od 6 do 22 nawet w soboty i niedziele od 8-16. Termin składania wniosku upływa 15 czerwca 2004 r. stąd też pan Jakubiak prosił o rozpowszechnienie wśród rolników, aby nie czekali na ostatnią chwilę, i nie zwłocznie przybyli złożyć stosowny wniosek. Przewiduje się, że wypłata nastąpi od m-ca grudnia do marca przyszłego roku.

Radny pan Marcin Łapeciński powiedział, że skoro w gminie są takie problemy finansowe, to dlaczego wypłaca się nagrody pracownikom.

Pan Wójt odpowiedział, że z każdego wynagrodzenia potrąca się 2%, które można wydzielić na nagrody lub dać podwyżkę.

Radny pan Wacław Smyk pytał, czy rolnik ubiegający się o przełożenie lub umorzenie podatku musi dołączyć dokumenty m.in. o zadłużeniach w bankach.

Pan Wójt odpowiadał, że przed rozstrzygnięciem sprawy musi być zebrany materiał dowodowy, jest to wymóg ustawowy.

Pan Radny Smyk nadmienił, że przed 20 lat był sołtysem i 7 lat w Zarządzie Gminy nigdy nie stawiano takich wymagań.

Pani Skarbnik nawiązując do wypowiedzi pana Smyka powiedział, że Ordynacja podatkowa jest już 89 razy nowelizowana, tak więc wszystko się zmienia. Organ podatkowy, czyli Wójt zobowiązany jest do żądania od podatnika wyczerpującego materiału dowodowego.

Pan Wójt podziękował pani Sołtys i Radzie Sołeckiej w Liniach za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu „Biesiady Wiosennej” 2 maja 2004r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrady XIII sesji Rady Gminy Bielice o godz. 1140 zamknął Przewodniczący pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 18-02-2005 14:59:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 18-02-2005 14:59:10