Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVI/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku

                               P r o t o k ó ł Nr XXVI/2009
                                                                       
                     z  s e s j i   R a d y   G m i n y   B i e l i c e
 
                                  z dnia 28 maja 2009 roku
 
 
Początek sesji – godz.9 oo
Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 11 radnych Rady Gminy Bielice.
Nieobecny byli radni :Sławomir Władysław Jędrzejczyk, Zbigniew Kołodziej, Marek Szczęsny, Wiesław Tumasz.
 
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
 
   Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Urzędu Gminy Bielice- Kamela Wilczyńska /do punktu 10 porządku sesji/, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska /do punktu 10 porządku sesji/, kierownik Ośrodka Pomocy   Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka /do punktu 10 porządku sesji/ oraz sołtysi wsi : Babin – Zbigniew Dawidowicz i Linie – Stanisław Zelek.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
W sesji / do punktu 10 / uczestniczył mieszkaniec wsi Swochowo – pan Dariusz Gotowski.
 
    Obrady XXVI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
 
     Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym i powitał zaproszonych gości, radnych oraz mieszkańca gminy Bielice.
 
     Następnie Przewodniczący Rady Gminy Bielice przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
 
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
6. Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową.
7. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.
9.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice.
10. Wyjazd radnych i sołtysów /autobusem szkolnym/ w celu dokonania oceny najpilniejszych potrzeb w sołectwach na terenie gminy Bielice.
11. Zamknięcie sesji.
 
Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
 
   Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 11 głosami ”za”.
 
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.
 
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/145/09 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
 Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/146/09 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową.
 
 Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową. został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/147/09 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
 
 
Ad.7 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.
 
   Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice.
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XVI/148/09 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
 
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.
 
   Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice.
Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/149/09 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
 
Ad.9.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice.
 
Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy Bielice.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.
Uchwała Nr XXVI/150/09 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
 
Ad.10. Wyjazd radnych i sołtysów /autobusem szkolnym/ w celu dokonania oceny najpilniejszych potrzeb w sołectwach na terenie gminy Bielice.
 
 
 W czasie trwania sesji wyjazdowej wypracowano jednogłośnie następujące wnioski do realizacji dotyczące sołectw położonych na terenie gminy Bielice :
 
BIELICE :
 
Wniosek radnego Andrzeja Kołobycza – umiejscowić tabliczki z nazwami ulic,
Wnioski radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego:
 – naprawić odcinek drogi od Banku Spółdzielczego do drogi powiatowej.
Termin realizacji -/do końca września 2009 r./,
- naprawić drogę dojazdową do pól w kierunku Sobiemyśla
Termin realizacji / w roku 2010/ ,
- wybudować nowy filarek na cmentarzu./ do bieżącej realizacji/.
 
Radny – Andrzej Kołobycz – wyjaśnić stan prawny drogi za dawnym placem buraczanym w Bielicach.
 
 Poza tym ustalono potrzebę powiększenia parkingu przy Urzędzie Gminy w Bielicach / w trakcie zagospodarowywania placu w roku 2011/.
 
PARSÓW :
 
1/ dokończyć modernizację drogi Parsów – Parsówek/ do końca 2009 roku/
2/ wybudować chodnik / po lewej stronie od Bielic w kierunku Gryfina od sklepu spożywczo-przemysłowego do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w Parsowie/ w roku bieżącym/. W drugim etapie pozostałą część miejscowości, w terminie uzależnionym od możliwości finansowych gminy/ I etap w 2009 roku około 500 m./
 
3/ wniosek radnej Marzeny Wolniakowskiej - utwardzić drogę w kierunku jeziora / 2009 rok/
 
Radna Marzena Wolniakowska poinformowała, że pan Ograbek rozważa możliwość odsprzedania gruntu gminie z przeznaczeniem na boisko w Parsowie.
Wójt – spróbujemy rozmawiać z potencjalnym oferentem na ten temat w roku 2010.
 
 
BABINEK :
 
Wnioski radnego Artura Kuświka:
- naprawić drogę Babin- Babinek / 2009 rok/
- naprawić drogę gminną przez Babinek oznaczoną w ewidencji geodezyjnej Nr 563/2 o pow.1,18 ha – 2011 rok
- wymienić tablicę ogłoszeń – 2009 r.
 
BABIN :
 
- wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Bielice - postawić wiatę przystankową dla dzieci szkolnych w obrębie kapliczki – do rozważenia w 2010 r.
 
 
CHABOWO :
 
- zagospodarowanie placu w centrum wsi – 2009 rok
 
BĘDGOSZCZ :
 
- naprawić drogę do jeziora w Będgoszczy – 2009 rok
-założyć dwie lampy oświetlenia ulicznego w obrębie ośrodka wypoczynkowego / zrealizować zgodnie z harmonogramem prac, w tym zakresie/
- podłączyć energię elektryczną do świetlicy wiejskiej w Będgoszczy/ do bieżącej realizacji – do końca września 2009 roku/
 
 
CHABÓWKO :
 
- radny Jan Kazimierz Geldner – wyremontować świetlicę wiejską w Chabówku- /2010-2011/.
 
NOWE CHRAPOWO :
 
- budowa świetlicy – w przyszłym roku
 
 
STARE CHRAPOWO :
 
Radny – Marcin Zięcina:
 
- wykosić trawy na terenach gminnych w miejscowości – na bieżąco
- dokończyć budowę chodnika do cmentarza – do 2011 roku
- powiększyć parking przy cmentarzu 
 
 
 
 
LINIE :
 
- wykonać wjazd do kościoła na działce Nr 77 oraz parking przy kościele- do 30.06.2010 r.
- wybudować chodnik po prawej stronie od skrzyżowania w kierunku Pyrzyc- do końca 2010 r.
- poprawić ogrodzenie basenu p-poż – do końca września 2009 roku
 
SWOCHOWO :
 
Radny Mariusz Adam Przepiórka :
 
- dołożyć jedną lampę oświetlenia ulicznego /obręb posesji pana Piskorskiego/
 
Radny Michał Bednarczyk :
 
- naprawić drogę w kierunku cmentarza/bez wycinania zakrzewień/ oraz wybudować parking, po drugiej stronie cmentarza, od strony głównego wjazdu na cmentarz/ uzgodnić z właścicielami działek sąsiadujących/ - 2009 rok
-uporządkować gruzy za wsią w kierunku Dołgie – 2009 rok
- naprawić drogę od boiska w kierunku Kunowa do granicy z gminą Banie- 2010 rok.
 
 
   W związku z wyczerpaniem porządku XXVI sesję Rady Gminy Bielice o godz.12ººzamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.
                                                                           Przewodniczący Rady
                              
                                                                              Edward Mocarski
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 03-07-2009 11:04:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 03-07-2009 11:04:44