Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 4/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

Zarządzenie Nr 4/2009
Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
z dnia 23 czerwca 2009 r.
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Bielicach.

 
                   Na podstawie art. 104 § 1 i 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 i Nr 106,poz. 668, Nr 113, poz. 717,   z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127,  Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,   poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805,  z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615,  z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, z 2008 r.  Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz na podstawie art. 7 pkt.4 ustawy z dn.21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U  Nr 23 poz.1458) ustala się  co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Regulamin Pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników tj. od dnia  30 czerwca 2009 r.
 
 
 
 
 Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach
Anna Maria Kopacka 
 
 
 

 

 

 

R E G U L A M I N   P R A C Y

 

 

      
Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2009r.
Kierownika OPS w Bielicach z dnia 23czerwca 2009 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Podstawa prawna: art. 104  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 póz. 94 z póź. zm.) oraz art.7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U  Nr 223, poz. 1458) - ustalam co następuje:

Rozdział I.  PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2.Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
 
§ 3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu się z Regulaminem pracy - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią, z datą i podpisem pracownika zostaje dołączone do akt osobowych, a wzór tego oświadczenia stanowi załącznik  nr 1 do regulaminu.
 
§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. pracodawcy - należy przez to rozumieć  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.

2. pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

Rozdział II. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

§ 5. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

1. korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,

2. wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego,

3. określenia zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami,

§ 6. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1. zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresu ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, wykorzystując uzdolnienia i kwalifikacje zawodowe pracowników,

3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnianiu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

5. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6. informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

7. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

8. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9. zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

11. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

12. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

13. przeciwdziałać mobbingowi,

14. szanować godność i inne dobra osobiste pracowników.

Rozdział III. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

§ 7. Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

1. zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,

2. terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,

3. wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,

4. jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,

5. wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,

§ 8. 1. Przez zawarcie umowy o pracę pracownicy zobowiązani są do wykonywania na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonego rodzaju.

2. Pracownicy są zobowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

3. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

7. okazywać szacunek, koleżeństwo i pomoc wobec podwładnych i współpracowników,

8. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,

9. zachować trzeźwość w pracy i na terenie zakładu pracy,

10. przestrzegać prawa,

11. być uprzejmym i życzliwym,

12. w miejscu pracy i poza nim swoim zachowaniem, noszonym ubiorem i używanym słownictwem nienaruszać godności i powagi pełnionej funkcji publicznej,
13. stosować się do wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.
§ 9.1. Pracownicy są obowiązani do wykonania każdej zleconej im pracy, odpowiadającej posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym i nie wykraczają poza warunki wynikające z umowy o pracę, chyba, że warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonanie pracy grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

2. Jeśli wymagają tego potrzeby Pracodawcy,  pracownicy są zobowiązani do wykonania także innych prac niż określone w umowie o pracę, w innym miejscu pracy, pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia, odpowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracownika i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika.

3. W razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz w wyniku szczególnych potrzeb Pracodawcy, pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Za wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych. W tych wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedzielę i  święta, według jego wyboru przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze.

§ 10. Pracownicy są zobowiązani stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczęcia pracy znajdować się na stanowiskach pracy w gotowości do pracy.

§ 11. Pracownicy są zobowiązani do utrzymania na stanowisku pracy porządku i czystości a po zakończeniu pracy należycie zabezpieczyć urządzenia i pomieszczenia.

§ 12.1. W zakładzie pracy obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom wydanym przez bezpośredniego przełożonego.

2. W razie wydania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla pracownik, który takie polecenie otrzymał, jest zobowiązany wykonać je, po zawiadomieniu swego bezpośredniego przełożonego.


§ 13. Zabrania się pracownikom:

1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez uzasadnionej przyczyny,

2. opuszczenie miejsca pracy w czasie pracy winno być każdorazowo odnotowane

w "Ewidencji służbowych lub prywatnych wyjść pracowników OPS", podając:

1. czas wyjścia,

2. miejsce, cel

3. czas powrotu,

4. podpis.

3. wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,
4. wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

§ 14.1.  Z pracownikiem, któremu w związku z wykonywaną pracą powierza się mienie pracodawcy z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, pracodawca zawiera oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za mienie powierzone, a wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Jeżeli mienie pracodawcy powierzone zostało określonym pracownikom wspólnie, zawiera się z tymi pracownikami umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, a  wzór tej umowy stanowi załącznik nr  3 do regulaminu.

§ 15. W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:
1. rozliczyć się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,
2. załatwić formalności związane z kartą obiegową zwolnienia,

3. przedłożyć kartę obiegową, dowód osobisty i książeczkę ubezpieczeniową u specjalisty ds. kadr i płac, w celu dokonania adnotacji o ustaniu stosunku pracy.

 § 16. We wszystkich biurach i pomieszczeniach pracy w OPS-u obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 17. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy.

§ 18.Do rażących naruszeń pracowników ustalonego w zakładzie pracy i porządku i dyscypliny pracy , uzasadniających zastosowanie odpowiednich sankcji prawa pracy, nie włączając zwolnienia dyscyplinarnego, należy:
1. złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów , narzędzi i urządzeń technicznych,
2. wykonywanie, bez zezwolenia przełożonego, prac nie związanych z zadaniami wynikającymi z umowy o pracę,
3. nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub  jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
4. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy,
5. niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń przełożonego,
6. nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp,
7. zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
8. niewłaściwy stosunek do przełożonego i współpracowników,
9. nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej i innej tajemnicy przewidywanej w przepisach prawa.


§19.  Przyjęcie do wiadomości obowiązków określonych w regulaminie pracy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych .

Rozdział IV. CZAS PRACY

§ 20.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w budynku OPS lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań.

2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 21.1. Czas pracy pracowników nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu w pięciodniowym tygodniu pracy za który uważa się kolejno przypadające dni od poniedziałku do piątku.

2. Ustala się godziny rozpoczęcia i kończenia pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej od  poniedziałku do  piątku w godzinach od 730 do 1530 ,
 
3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

5. Pracownikowi przysługuje w czasie dnia pracy jedna przerwa śniadaniowa nieprzekraczająca 15 minut.

§ 22.1. Każdorazowe wyjście poza zakład pracy pracownik potwierdza wpisem do książki wyjść z podaniem godziny i celu wyjścia. Po powrocie pracownik wpisuje godzinę przyjścia.

2. Wyjścia prywatne, godzinę wyjścia i przyjścia pracownik wpisuje do książki "wyjść prywatnych".

3. W godzinach przebywania pracowników socjalnych w terenie obsługę klientów w siedzibie MOPS prowadzi pracownik socjalny pełniący dyżur.

 

 

 Rozdział V. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 23.1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę.

2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, za przepracowany miesiąc.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej  kasie UG Bielice  lub  wypłacane jest wyłącznie na wskazany prze niego  rachunek, konto bankowe pracownika, zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

4. Wynagrodzenie przysługujące za pracę za określony miesiąc winno być wypłacone w terminie od dnia 25 do 30 każdego miesiąca.

5. Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom nagrody reguluje Regulamin Wynagradzania.

6. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika podlega ochronie.

Rozdział VI.  URLOPY

§ 24.1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy kodeksu pracy.

2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 25.1. Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem (na wniosek pracownika po wyrażeniu zgody przez pracodawcę).

2. Urlopu niewykorzystanego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi, a pracownik ma obowiązek wykorzystać najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

§ 26. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik obowiązany jest wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

§ 27. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§ 28. Dodatkowe płatne dni urlopu przysługują jeżeli przewidują to przepisy prawa.


ROZDZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 


§ 29.1. Za nie przestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, Pracodawca może stosować:

1. karę upomnienia

2. karę nagany.


2. Za nie przestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów p.poż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - Pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1 – 3.
4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 30. Przedawnienie, tryb ukarania, wymiar kary, sprzeciw pracownika oraz zatarcie kary ujęte są w rozdziale VI Kodeksu Pracy i stosowane są zgodnie z nim.

Rozdział VIII. PRZEPISY BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 31. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 32. Pracodawca jest obowiązany:

1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

2. poinformować pracowników o ryzyku zawodowym określonym w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu,


3. prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążą się z wykonywaną pracą,

5. kierować pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.

§ 33.1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Po odbyciu szkolenia, pracownik podpisuje oświadczenie, które zostaje dołączone do akt osobowych.

§34.1. W razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana  przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

Rozdział IX. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 35.1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

§ 36.1. Pracownik potwierdza zapoznanie się z regulaminem w odrębnym oświadczeniu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie składa się do akt osobowych pracownika.

3. Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.

§ 37. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni  od dnia podania go do wiadomości pracowników, co każdy pracownik potwierdzi w pisemnym oświadczeniu

 

 


Załącznik Nr 1
do Regulaminu Pracy
OPS w Bielicach
 
 
 
 
Oświadczenie o zapoznaniu się
z  regulaminem pracy
 
 

.......................................................................................................................................................
( imię i nazwisko pracownika )
 
.......................................................................................................................................................
stanowisko – komórka organizacyjna
 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielicach.
 Regulaminu Pracy wraz z załącznikami i zobowiązuje  i zobowiązuję się do jego przestrzegania niniejszego regulaminu i ustalonego w zakładzie porządku i czasu pracy.
 

 
 
..................................................                                ....................................................................
                     (data)                                                                          (podpis pracownika)
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Pracy
OPS w Bielicach
OŚWIADCZENIE
O PRZYJĘCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MIENIE POWIERZONE
 
Ja, niżej podpisany/a ....................................................................................................................
Syn/córka ................................ zatrudniony/a .............................................................................
w charakterze ...............................................................................................................................
 
1.      Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia ................................. oraz za wszelkie składniki majątkowe zakładu, które zostaną mi następnie powierzone z zachowaniem właściwego trybu.
2.      Przyjmuję do wiadomości, że z odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 1 wynikają       dla mnie następujące konsekwencje:
a)      obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia na każde zasadne żądanie pracodawcy,
b)      obowiązek pokrycia wszelkiej straty, jaka wynika dla zakładu pracy na skutek zaistniałego niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie  na skutek zaistniałego niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia w/w składników.
Od obowiązku pokrycia strat będę zwolniony/a w zakresie jakim udowodnię, że niedobór albo uszkodzenie powstały na skutek okoliczności, za które stosownie do obowiązujących przepisów nie może mi być przypisana wina.
 
3.      Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do warunków pracy, w których mam wykonywać pracę pracownika materialnie odpowiedzialnego oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszystkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które ewentualnie mogą zaistnieć w przyszłości.
 
4.      Oświadczam, że znane mi są wszystkie przepisy regulujące zasady wykonywania powierzonej mi pracy, a w szczególności art. 114-127 Kodeksu pracy.
 
5.      Stosownie do treści pkt. 2b zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją odpowiedzialnością do niezwłocznego wpłacenia do kasy zakładu pracy równowartości wyliczonej szkody.
 
 
...................................., dnia ...........................                                  ............................................
      miejscowość                                                                                        podpis pracownika
 
Oświadczenie niniejsze zostało złożone w mojej obecności :
 
...................................., dnia ...........................                                  ............................................
      miejscowość                                                                                        podpis pracownika
 

 

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Pracy
OPS w Bielicach

UMOWA  O  WSPÓLNEJ  ODPOWIEDZIALNOŚCI  MATERIALNEJ
 
zawarta w ..................................... w dniu ................................ pomiędzy: ................................
.......................................................................................................................................................
- zwanym dalej PRACODAWCĄ reprezentowanym przez ........................................................
a .................................................................. – zwanymi dalej PRACOWNIKAMI o treści następującej:
 
§ 1.1. PRACOWNICY przyjmują na siebie odpowiedzialność za powierzone mienie PRACODAWCY : .............................................. znajdujące się w .............................................
2.      Powierzenie PRACOWNIKOM mienia o którym mowa w §1 następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 2. 1. PRACODAWCA  zobowiązuje się zapewnić PRACOWNIKOWI warunki należytego zabezpieczenia powierzonego mienia.
            2. PRACOWNICY zobowiązują się do niezwłocznego informowania PRACODAWCY o wszystkich trudnościach związanych z należytym zabezpieczeniem powierzonego im mienia.
§ 3. PRACOWNICY przyjmują na siebie obowiązek rozliczenia się z powierzonego im mienia na każde żądanie PRACODAWCY oraz pokrycie strat powstałych na skutek niedoboru w powierzonym mieniu oraz związanych z nienależytą obsługą powierzonego im mienia.
2. W przypadku strat w powierzonym mieniu nie wynikających z nienależytego zabezpieczenia sprzętu, bądź nienależytej obsługi, straty może ponieść również  PRACODAWCA.
§ 4. Za ewentualne niedobory poszczególni PRACOWNICY ponoszą odpowiedzialność w następujących częściach, określonych w stosunku procentowym:
imię i nazwisko pracownika                          stanowisko                           % odpowiedzialności
.............................................              ....................................               ........................................
.............................................              ....................................               ........................................
.............................................              ....................................               ........................................
 
§ 5. Każda zmiana w składzie PRACOWNIKÓW objętych wspólną odpowiedzialność materialną wymaga zawarcia nowej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
 
 § 6. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 
     § 7. Strony ustalają okres ..... dni kalendarzowych, w ciągu którego nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną, zwany okresem ustalonym w umowie. W razie przedłużenia się nieobecności pracownika ponad ten okres należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego okresu, przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji. 
 
§ 8. 1. PRACODAWCA może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie. W takim przypadku przeprowadzenie inwentaryzacji przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia PRACODAWCY od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
2. PRACOWNIK może wypowiedzieć umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej na piśmie na czternaście dni naprzód. W takim przypadku przeprowadzenie inwentaryzacji przeprowadza się przed upływem okresu wypowiedzenia tej umowy.
 
§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (tekst jednolity z 1996 r. Nr 143, poz. 663).
 
§ 10. Umowę niniejszą sporządzono w ...... egzemplarzach, po jednym dla PRACODAWCY i każdego z  PRACOWNIKÓW.
 
 
.....................................................................                            .....................................................
.....................................................................                                         PRACODAWCA
.....................................................................
                 PRACOWNICY
 

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Pracy
OPS w Bielicach

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE Z WYKONYWANĄ PRACĄ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

L.p.   Źródło zagrożenia Zagrożenie
1   Wpływ szkodliwych czynników biologicznych (grzyby, bakterie, roztocza, wirusy):

• osoby chore

• osoby nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny

• chore zwierzęta

• zaniedbane, brudne lokale mieszkalne  • Najczęstsze choroby:

• gruźlica

• żółtaczka

• wszawica

• świerzb

• grzybica

• HIV
   
2   Nieprzewidywalne zachowania:

• osób chorych psychicznie

• osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków

• osób po odbyciu kary pozbawienia wolności

• zwierząt hodowanych przez klientów  

• utrata: życia, zdrowia, mienia,

• ciężki uszczerbek na zdrowiu

3   Popełnienie przestępstwa na szkodę pracownika socjalnego podczas lub w związku z pełnieniem czynności służbowych  Najczęstsze przestępstwa:

• naruszenie nietykalności cielesnej

• czynna napaść

• zniewaga

• zniesławienie

• groźba popełnienia przestępstwa na szkodę pracownika socjalnego lub jego bliskich

   
4   Czynniki fizyczne:

• zły stan budynków mieszkalnych stwarzających zagrożenie budowlane

• zły stan klatek schodowych, podwórek, dróg dojazdowych

• warunki klimatyczne  

• utrata życia, zdrowia

• ciężki uszczerbek na zdrowiu

• zniszczenie odzieży


          

 


 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 29-06-2009 09:44:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 29-06-2009 09:51:27