Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

Zarządzenie Nr 3/09
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
z dnia 20 maja 2009 r.
                                                                                               
 
 
w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
        w Bielicach
 
 
            Na podstawie art.36 i 39  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2008r. Nr 223 poz.1458) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 
 
Ustalam co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam do stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Regulamin Wynagradzania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2009r. i  podlega opublikowaniu na stronie BIP i w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
Anna Maria Kopacka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Regulamin Wynagradzania
Pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bielicach
 
            Na podstawie art. 772 KP oraz art.36 i 39  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2008r. Nr 223 poz.1458) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( DZ.U z 2009 r. Nr 50 poz.398) ustalam co następuje:
 
§ 1. Regulamin wynagradzania określa zasady i warunki wynagradzania za prace oraz inne świadczenia związane z pracą, a także warunki ich przyznawania.
 
§ 2. Warunki wynagradzania określone w regulaminie nie naruszają przepisów kodeksu pracy i innych ustaw określających prawa i obowiązki pracowników oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 
§ 3. Postanowienia regulaminu dotyczące wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.
 
§ 4. Regulamin wynagradzania podaje się do wiadomości każdemu pracownikowi, przed przystąpieniem do pracy a zapoznanie się z jego treścią pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, które zostaje dołączone do akt. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
 
§ 5. Podstawą wynagradzania i zaszeregowania pracowników jest:
1) tabela minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, która określona w załączniku Nr 1 do regulaminu.
2) tabela stanowisk zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników – załącznik Nr 2 do regulaminu.
 
§ 6. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego i premii, pracownikowi przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia związane z pracą:
1. dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastającego o 1% za każdy następny przepracowany rok, aż do osiągnięcia 20%.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia oraz inne okresy zaliczone do okresu zatrudnienia.
3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje również za dni nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub  zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie przysługujący pracownikom, do obowiązków których należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2008r. Nr 115 poz.728 z póź. zm.). Dodatek wypłacany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatek ten wliczany jest do podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
5. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłacony zgodnie z art.151 Kodeksu Pracy.
6. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.
 
§ 7. Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, przysługujące pracownikom to:
1.      Świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art.92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia doświadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
2.      Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art.92 i 2731 Kodeksu Pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość tych świadczeń.
3.      Odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości:
- po 10 latach pracy w urzędach- w wysokości 2- miesięcznego wynagrodzenia
- po 15 latach pracy w urzędach – w wysokości 3 – miesięcznego wynagrodzenia
- po 20 latach pracy w urzędach – w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia.
     4. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania
            po jego rozwiązaniu zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie
            przysługuje odprawa pośmiertna na warunkach i wysokości określonej w art. 93
            Kodeksu Pracy.
    5.    Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego
6.    Zwrot kosztów delegacji służbowych wg zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra
        Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku  w sprawie wysokości oraz
        warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
        państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
        na obszarze kraju
( Dz. U z 2002 r. Nr 160 poz.1080 z póź. zm.)
    7.   Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw,,13 pensja” wypłacana na podstawie przepisów o
            tym wynagrodzeniu tj. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym        
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( tekst
jednolity: Dz. U Nr 160 oz. 1080 z 1997 r. z póź. zm. )
 
 
§ 8. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia mogą być przyznane nagrody pieniężne:
 
1.      Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia przez Kierownika OPS na wniosek przełożonego.
2.      Nagroda pieniężna może być przyznana przez kierownika pracownikom zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej w szczególności za:
- szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wybitne zaangażowanie,
-wykonanie czynności wykraczających poza zakres czynności, obowiązków i
 odpowiedzialności na danym stanowisku pracy.
      3. Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej nagrodę przyznaję Wójt Gminy Bielice.
 
 
§ 9. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami płatne jest co miesiąc z dołu w terminie od dnia 25 do 30 każdego miesiąca.
 
§ 10.1. Wynagrodzenie wypłacone jest w gotówce do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej w kasie Urzędu Gminy w Bielicach.
2. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie wynagrodzenie jest wypłacone na wskazane konto bankowe.
3. Informacje o wysokości wynagrodzenia pracowników podlega ochronie.
 
§ 11.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 
 
Kategoria zaszeregowania
Minimalna kwota wynagrodzenia zasad. w zł
Maksymalna kwota wynagrodzenia zasad. w zł
I
1 100
2.000
II
1 120
2.100
III
1 140
2.200
IV
1 160
2.300
V
1 180
2.400
VI
1 200
2.500
VII
1 220
2.600
VIII
1 240
                   2.700
IX
1 260
2.800
X
1 280
                   2.900
XI
1 300
3.000
XII
1 350
3.100
XIII
1 400
3.200
XIV
1 450
3.300
XV
1 500
3 .400
XVI
1 550
                   3.500
XVII
1 600
                   3.600
XVIII
1 650
3.700
XIX
1 700
3 800
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 
 
 
 
 
TABELA STANOWISK ZASZEREGOWANIA
I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH
 
 
Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy
(w latach)
1.
Inspektor
IX-XII
Wyższe
2
Średnie
4
2.
Referent
V-VIII
Średnie
3
3.
Starszy prac. socjalny
XII-XV
dyplom w zawodzie
5
4.
Pracownik socjalny
XI-XIV
dyplom pracownika socjalnego według odrębnych przepisów
 
5.
Specjalista pracy socjalnej
XIII-XV
wyższe według odrębnych przepisów
3
dyplom pracownika i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
6.
Aspirant pracy socjalnej
IX-X
Średnie
-
 
 
                                                                      
                                                                                                         
 
                                                                                              Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2009
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 
                                                                                                                     
 
                                  
                                               Oświadczenie o zapoznaniu się
                                              z Regulaminem wynagradzania
                                              w Ośrodku Pomocy Społecznej
 
 
 
………………………………………………………………………………………..
                                               ( imię i nazwisko pracownika)
 
 
………………………………………………………………………………………..
                                               ( stanowisko)
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Regulaminem wynagradzania.
 
 
 
 
…………………………………….          …………………………………………..
( data podpis)                                                          ( podpis pracownika)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 29-06-2009 09:32:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 29-06-2009 09:50:53