Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVII z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2004r


PROTOKÓŁ Nr XVII/04

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 26 listopada 2004 roku

Rozpoczęcie sesji - godz.10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XVII sesji Rady Gminy Bielice udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był pan Dariusz Krzysztof Chytryj.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - Halina Rabenda, Skarbnik - Halina Butkowska oraz sołtysi wg załącznika do protokołu listy obecności, która stanowi za łącznik nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był radny Powiatu Pyrzyckiego - Ignacy Maćkowiak.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice Wiesław Seniuk otworzył sesję i po powitaniu radnych i zaproszonych gościach oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady Wiesław Seniuk przedstawił następujący porządek dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji rady Gminy Bielice.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji Wójtowi.

 6. Projekt uchwał w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy Bielice.

 7. Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 8. Projekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnymi leśnym.

 9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

 10. projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

 11. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice.

 13. wolne wnioski i zapytania.

Porządek sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku sesji.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęło jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

Wójt Jan Stefan Adamski przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie na temat swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

Sprawozdanie z realizacji uchwały rady gminy Bielice podjętych na ostatniej sesji przedstawił Wójt Jan Stefan Adamski, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Bielice przekazali informacje, iż projekt uchwały w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy Bielice pozytywnie zaopiniowano.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” - podjęła Uchwałę nr XVII/101/04 w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy Bielice, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.7 projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Rada gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła Uchwałę XVII/102/04 w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie poinformowali Przewodniczący poszczególnych Komisji. Rada Gminy Bielice w obecności 14 radnych jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości rolnym i leśnym nr XVII/103/04, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przejmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu, rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Bogdan Szablewski, Komisji ds. Społecznych - Helena Ciesielska i komisji rewizyjnej - Grażyna Gancarz/ dodała, że opinia pozytywna przy 2 głosach „za” i jednym głosie przeciwko / poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowego projektu uchwał.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji - 12 głosami „za” i przy 2 głosach przeciwko - podjęła uchwałę nr XVII/104/04 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przejmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że był za proponowaną stawkę żyta przejmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok, bo pan Wójt na komisji obiecał, że w roku następnym będą ulgi i stawki w podatku m.in. od nieruchomości na nie zmienionym poziomie.

Ad. 10 projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

Przewodniczący komisji Budżetu, rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Bogdan Szablewski przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały. Przewodniczący Komisji ds. Społecznych - Helena ciesielska powiedziała, że projekt uchwały przedłożony przez Wójta zaopiniowano pozytywnie z poprawka, aby wprowadzić § 3 w brzmieniu: „ zwalnia się z opłaty targowej handel obwoźny artykułami spożywczymi w miejscowościach, w których nie funkcjonują stałe punkty sprzedaży handlu detalicznego”. Przewodniczący Komisji rewizyjnej - Grażyna Garncarz poinformowała o pozytywnej opinii komisji dot. Projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej, ale miał być wyjaśniona kwestia zapisu § 2.1, czy nie ma sprzeczności z prawem proponowany zapis.

Pan Wójt powiedział, że propozycje zmian tak komisji ds. społecznych dot. Wprowadzenia zapisu o zwolnieniu z opłaty targowej handlu obwoźnego artykułami spożywczymi w miejscowościach, w których brak jest stałego punktu sklepowego jak również kwestię dot. zapisu § 2.1 przedmiotowego projektu uchwały konsultowanego z Regionalną Izbą Obrachunkową w szczecinie i okazuje się, że nie ma żadnych przeciwwskazań wprowadzenia zmiany jak również pozostawienie treści § 2.1 Pracownik RIO w rozmowie telefonicznej zalecał zrezygnowanie z imiennego wskazywania inkasentów pomimo wcześniejszej sugestii na szkoleniu, iż jest to wymóg i należy go spełnić. Nie proponujemy zmiany projektu uchwały w sprawie określenia inkasentów wysokości wynagrodzenia za inkaso ponieważ w przypadku naszej gminy nie będzie dezorganizowało to pracy. Szczególnie trudności mogą wystąpić w gminach uzdrowiskowych, w których pobiera się opłatę miejscową, gdyż rotacja w zatrudnieniu inkasentów jest duża i wówczas powstaje niedogodność, iż przy każdej zmianie personelu, rada musiałaby się zbierać i dokonywać zmian w uchwale.

Poprawkę Komisji ds. Społecznych dotyczącą wprowadzenia § 3 Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 14 głosami „za”.

Rada gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XVII/105/04 w sprawie ustalenia opłaty targowej, która stanowi załącznik na 10 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Komisje: Budżetu, rolnictwa i spraw Gospodarczych oraz ds. Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały poinformowali przewodniczący tych komisji.

Natomiast przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że komisja skierowała projekt uchwały pod obrady Rady gminy, ponieważ zdaniem komisji jest wiele nieprecyzyjnych zapisów, które można różnie interpretować. Po przeprowadzonej dyskusji na temat proponowanego projektu uchwały Wójt stwierdził, że jest skłonny wycofać projekt uchwały z dzisiejszych obrad, ale nie ma takiej potrzeby, gdyż jest ona czytelna.

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie radna pani Grażyna Garncarz zgłosiła wniosek formalny o przełożenie rozpatrywania projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na termin późniejszy.

Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Seniuk poddał pod głosowanie wniosek dotyczący odesłania projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia, za którym było 13 głosów „za” i 1 głos wstrzymujący się.

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego nie był rozpatrywany przez Radę Gminy na dzisiejszej sesji.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji stałych poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice.

Radny - Michał Bednarczyk powiedział, że prawdopodobnie nie może być zapisu w uchwale o jej ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. Dlatego też radny zwrócił się do Wójta o przekazanie sołtysom informacji o obowiązujących od 1 stycznia 2005 roku stawkach opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice. Poza tym radny zwrócił uwagę, aby staranniej przygotowywać projekty uchwał podkreślając, że nie powinien być zastosowany skrót wejścia w życie uchwały dot. opłat za cmentarze tzn. zamiast: „1 stycznia 2004 r” zdaniem radnego winno być „1 stycznia 2004 roku”.

Rada Gminy w Bielicach w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji - jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/106/04 w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys wsi Stare Chrapawo - Czesław sudoł podziękował Wójtowi za wykonanie wycinki krzewów przy drodze Stare Chropawo - Nieborowo prosząc o wycinkę niektórych drzew przy tej drodze.

Radny - Michał Bednarczyk pytał o sprawę nowych przystanków PKS, które obiecano radnym i na zebraniach wiejskich, że będą zakupione latem, później jesienią, i do tej pory nic nie zmieniło się w tym zakresie.

Radny - Marcin Łapecński zgłosił wniosek o pozbieranie śmieci wyrzuconych na poboczu drogi do Bydgoszczy.

Sołtys wsi Chabówko - Jan Geldner pytał, czy otrzyma odpowiedź na podanie składane w tutejszym urzędzie.

Radna Maria Piguła zgłosiła wniosek, że w Bielicach od skrzyżowania do końca ulicy Jana Pawła /kierunek w stronę pana Wojcieszka Kazimierza / nie świeci się oświetlenie uliczne. Poza tym radna pytała o termin realizacji dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego przy drodze do cmentarza w Bielicach.

Jgnacy Maćkowiak poprosił o wcześniejsze zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice, podkreślając fakt, iż na sesję otrzymał zawiadomienie dopiero wczoraj, a chciałby uczestniczyć w obradach. Radny powiatu pyrzyckiego wyraził swoja opinię na temat wycofania projektu uchwały w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego stwierdzając, że dobrze się stało i nie była ona podejmowana na dzisiejszej sesji, bo podobną podjęła Rada Powiatu i jest z nią wiele problemów, tak więc jak najbardziej wskazany był spokój w podejściu do tej sprawy - mówił pan Maćkowiak.

Radny - Stanisław Wądołowski pytał Wójta kiedy będzie kontynuowana budowa chodnika w Bielicach. Wójt odpowiadał na zgłoszone w dniu dzisiejszym wnioski i zapytania następująco:

- sprawa przystanków związana jest z finansami. „Miałem do wyboru, czy wyzerować debet gminy, czy zakupić przystanki”. Na pewno przedsięwzięcie będzie zrealizowane przed końcem zimy - zapewniał Wójt.

Radna Helena Ciesielska pytała, czy do Lini będzie zakupiony przystanek. Wójt stwierdził, że jeżeli zniszczono betonowy przystanek, to nowy nie przetrzyma. Wójt mówił, że pamięta o sprawie przystanków, ale są przyczyny obiektywne uniemożliwiające zrealizowanie tego zadania w jednym czasie, dlatego też będą one sukcesywnie wymieniane.

- śmieci przy wyjeździ na drogę nr 3 będą usunięte,

- odpowiedzi na podania nie należy oczekiwać natychmiast. Jeżeli mają się odbyć jakieś imprezy w danej miejscowości należy wcześniej powiadomić Urząd Gminy, w celu ujęcia ich w harmonogramie imprez organizowanych na terenie gminy.

Sołtys Chabówka - Jan Geldner powiedział, że chodzi o stoły i krzesła do świetlicy, o które pisał i nie ma odpowiedzi, a jedynie obietnice pani Wójt, że będą. Będzie organizowany Sylwester jeszcze wcześniej Andrzejki, mamy z depozytu z sali wiejskiej z Chabowa stoły i krzesła - mówił sołtys Chabówka dodając, że na następnej imprezie uczestnicy będą siedzieli po turecku.

Wójt raz jeszcze przypomniał o konieczności przekazywania do Urzędu Gminy z odpowiednimi wyprzedzeniami informacji o planowanych imprezach.

- w m-cu wrześniu br. złożone było pismo o zamontowanie lampy ulicznej i do tej pory brak odpowiedzi na ten temat. „Będę jeszcze interweniował w tej sprawie” - mówił Wójt

jeżeli chodzi o dalszą budowę chodnika w Bielicach, to dyrektor zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach zapewniał, że prace mają być zakończone do końca miesiąca tego roku. Termin rozpoczęcia prac miał nastąpić 15 listopada br. wykonawca wyłoniony był w drodze przetargu, w umowie przewidziano bardzo duże kary za nieterminowe wykonanie tego zadania.

- pani Alina będzie uczulona, aby wcześniej przesyłała zawiadomienie o terminie sesji.

Wójt poprosił o wyrażenie opinii w sprawie zorganizowania spotkania informacyjnego z Policją, na temat kompetencji poszczególnych instytucji do załatwienia spraw przez mieszkańców. Radni wyrażali opinie, aby zorganizować takie spotkanie po nowym roku.

Wójt powiedział, że wykonanie jest ogrodzenie kompleksu boiska przy szkole w Bielicach. Dzięki zaangażowaniu w pracy Z-ca Wójta, skarbnik i niektórych pracowników urzędu udało się pozyskać dofinansowanie na budowę zespołu boiska w kwocie 455 tys. zł.

Radny - Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że należy wywieźć gruz złożony za oczyszczalnią ścieków w Bielicach.

Sołtys wsi Parsów Marzena Wolniakowska pytała, kiedy oddana będzie do użytku sala gimnastyczna w Bielicach.

Wójt odpowiadał, że wykonawca usuwa wady, i dopóki nie zostaną one wyeliminowane dopóki nie będzie oddania sali do użytku.

Radny - Edward Mocarski zwrócił się z wnioskiem o zakupienie 2 okien do Domu Strażaka w Babinie, nadmieniając fakt, iż wstawiono 3 nowe okna we własnym zakresie, na które wydano ok. 4.500 tys. zł. bez robocizny. Strażacy nie wyrazili zgody na zakupienie używanych okien, o takie możliwości informował Wójt podczas wcześniejszych rozmów.

Wójt nawiązuje do wypowiedzi radnego pana Mocarskiego powiedział, że rozmawiał z komendantem Państwowej Straż pożarnej w Pyrzycach panem Lebiegą, który przekazał informację, iż maja być w przyszłym roku pieniądze na zakup tych dwóch okien do Domu Strażaka w Babinie.

Radny Edward Mocarski mówił o potrzebie pomalowania Domu Strażaka w Babinie.

Sołtys wsi Chabowo - Jolanta Lewandowska pytała, kiedy będzie remont sali w Chanowie.

Wójt odpowiedział, że pomalowano elewację zewnętrzną świetlicy, polepiono dach i na razie finanse nie pozwalają na wykonywanie remontów w tej sali. Jeżeli tylko pojawią się możliwości, pieniądze skierowane będą na remont tejże sali, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że chodzi o bardzo duże środki finansowe nawet kilkanaście tysięcy złotych, tak więc nie będzie to proste do zrealizowania - mówił Wójt.

Sołtys wsi Parsów Marzena Wolniakowska prosiła o uwzględnienie w planach także remontu sali w Parsowie.

Wójt powiedział, że w pierwszym rządzie zaplanowano wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Starym Chrapowie. Jeżeli tylko możliwości gminy pozwolą o ubieganie się o pomoc z zewnątrz, bo niestety wymagany jest udział środków własnych w każdym przedsięwzięciu, na pewno będą czynione starania o środki z zewnątrz.

Z-ca Wójta poinformowała, że do 14 stycznia przyszłego roku gmina może składać wnioski do ZPOR - u. Pani Skarbnik dodała, że gmina musi mieć 25%, aby ubiegać się o dofinansowanie a w przypadku sfinansowania zadania gminy musi mieć 50% środków własnych. Trzeba więc ustalić chronologię zadań, bo decydujący jest udział własny.

Z-ca Wójta powiedziała, ze przygotowany jest wniosek o pomoc finansową do POMERANII na zorganizowanie dużej imprezy w roku przyszłym w Swochowie, możemy pozyskać sprzęt nagłaśniający, sanitariaty itp.

Wójt powiedział, że punkt gdzie to tylko możliwe, aby uzyskać wsparcie finansowe. Ale nie należy zapomnieć o konieczności posiadania realnego pieniądza nie tego tylko na papierze.

Trzeba planować zadania jednym strumieniem, tam gdzie jest impreza wówczas będzie możliwe pozyskanie środków finansowych zewnątrz.

Radny - Michał Bednarczyk powiedział, że optymistycznie zabrzmiała informacja Wójta, więc dobrze byłoby zdaniem radnego zaciągnąć kredyt 100 -150 tys. zł. na wsparcie zadań gminy. Radny przypomniał konieczność naprawienia drogi przez Swochowo i jeżeli nie ma środków własnych należy zaciągnąć kredyt na ten cel, oczywiście nie zadłużając się jak poprzednicy, ale umiarkowanie zrealizować zadania gminy.

Wójt i Skarbnik wyjaśnili wymogi proceduralne jakie gmina musi spełnić w związku z zamiarem zaciągnięcia przez gminę kredytu lub pożyczki. W roku 2006 gmina będzie mogła zaciągnąć zobowiązanie i stanie niewiarygodnym partnerem dla banku - mówiła pani Skarbnik wskazując, iż głównym problemem są zbyt niski dochody gminy.

W związku z wyczerpaniem porządku XVII sesję Rady Gminy Bielice o godz. 11.45 zamknął Przewodniczący obrad Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:39