Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Urzędu Gminy Bielice

Zarządzenie Nr 51/2009
Wójta Gminy Bielice
z dnia 15 czerwca 2009
 
 
 
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Gminy w Bielicach.
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
 
 
 
§1.  Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Bielicach z dniem 1 lipca 2009r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego traci moc Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Bielice oraz Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 października 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach,
Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 października 2007 r. , Zarządzenie Nr 88/07 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2007 r. , Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2008 r.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 r.
 
 
 
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                           Zdzisław Lech Twardowski
 
 
 
 
 
                                          Załącznik do Zarządzenia Nr  51/2009
                                          z dnia 15 czerwca 2009 r.
                                          Wójta Gminy Bielice
                                          w sprawie nadania Regulaminu   Organizacyjnego
                                          Urzędowi Gminy w Bielicach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 
URZĘDU GMINY
 W BIELICACH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bielice 2009
 
Rozdział I
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Bielicach.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Bielice;
2)    Urzędzie –należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bielice;
3)    Radzie –należy przez to rozumieć Radę Gminy Bielice;
4)    Wójcie –należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bielice;
5)    Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Bielice;
6)    Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Bielice;
7)    Komórkach organizacyjnych urzędu – należy przez to rozumieć wydział i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Bielice;
8)    Gminnych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone do realizacji zadań Gminy;
9)          Ustawie o samorządzie gminnym – należy   przez  to  rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001r.  Nr 142,  poz.  1591  z poźn. zm.);
10)     Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
11)     Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Bielice.
§ 3. 1. Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o  podziale   zadań  i  kompetencji określonych     w   ustawach  szczególnych pomiędzy  organy  gminy  a  organy   administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 24  lipca  1998 r. o  zmianie   niektórych   ustaw   określających kompetencje organów administracji publicznej – w  związku z reformą ustrojową    państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.);
4) ustawy z  dnia  21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458);
5) Statutu Gminy Bielice;
6) niniejszego Regulaminu;
7) Uchwał Rady Gminy Bielice oraz Zarządzeń Wójta Gminy Bielice.
2.Urząd realizuje zadania:
1) własne Gminy – wynikające z ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom;
2) zlecone – z zakresu   administracji  rządowej,    których  wykonanie   zlecono Gminie na mocy obowiązujących aktów normatywnych;
3) powierzone – na podstawie porozumień  z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
4) inne – wynikające  z przepisów    szczególnych .
§4. Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Bielice, ul. Niepokalanej 34,
74-202 Bielice.  
§5. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§6. Urząd jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przy pomocy, której Wójt wykonuje zadania. 
§7. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.                                                                                                                                                                                   
§8. Urząd jest czynny w dniach  roboczych od poniedziałku do piątku                             w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
 
Rozdział II
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
 
 
§9. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1)    praworządności;
2)    służebności wobec społeczności lokalnej;
3)    racjonalnego i oszczędnego gospodarowania mieniem publicznym;
4)    jednoosobowego kierownictwa;
5)    kontroli wewnętrznej;
6)    planowania pracy;
7)    podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielnych pracowników;
8)    wzajemnego współdziałania.
 
§10. Celem Urzędu jest zapewnienie należytego, sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych, zleconych i powierzonych Gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego Gminy.
 
§11. Wyznaczone cele działania Urząd realizuje poprzez:
1)    planowanie procesów zachodzących w organizacji;
2)    przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał                           i zarządzeń oraz wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;
3)    wykonywanie  na      podstawie     upoważnień,    czynności       faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy;
4)    zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
5)    przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy;
6)    realizację innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;
7)    zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady; posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy;
8)    prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, w tym w wersji elektronicznej;
9)    wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a)    przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji;
b)    prowadzenie wewnętrznego obiegu akt;
c)     przechowywanie akt;
d)    przekazywanie akt do archiwum, obieg dokumentów w Urzędzie odbywa się również w wersji elektronicznej.
 
§12. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Za prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi w Urzędzie odpowiada Skarbnik.
3. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przy zastosowaniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro przyjętego Zarządzeniem Nr 10/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 lutego 2009r.
 
§13. 1. Urzędem jednoosobowo kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza                           i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań, dokonując podziału czynności dla poszczególnych pracowników oraz egzekwuje indywidualną odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań.
2. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to pełną odpowiedzialność przed Wójtem.
 
§14. 1.W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań i obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej odpowiada Sekretarz.                  3. Zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie, opisane zostały w rozdziale XII.
 
§ 15. 1. Pracownicy Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa                   i Regulaminu w zakresie właściwości rzeczowej.
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do współdziałania w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
3. Jeżeli zlecone zadanie (sprawa) należy do właściwości wydziału lub większej ilości pracowników samodzielnych stanowisk, wówczas odpowiedzialnym za jej załatwienie jest wydział lub pracownik samodzielnego stanowiska wyznaczony przez Sekretarza lub Wójta.
 
 
 
Rozdział III
 
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI URZĘDU
 
 
§ 16. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. 
2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Bielice.
3. Czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, dokonuje Wójt.
4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu.
 
§ 17. 1. Wójt  kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
2. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Sekretarz.
3. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizację pracy Urzędu.
4. Skarbnik Gminy – jako Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników i sprawuje nad nimi nadzór.
5. Wójt w drodze zarządzenia może powierzyć Sekretarzowi i Skarbnikowi nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi.
 
§ 18. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą komórki organizacyjne, dla których ustala się odpowiednie symbole literowe (po symbolach literowych należy wstawić inicjały swojego imienia i nazwiska):
 
1)    Wójt Gminy     WG
 
2)    Sekretarz Gminy – SG
 
3)    Skarbnik Gminy – SK
 
4)    Wydziału Budżetu i Finansów – BiF
 
a)    Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej.
b)    Stanowisko ds. Prowadzenia Kasy, Podatku VAT, Świadczeń Pracowniczych i Przedmiotów Nietrwałych.
c)     Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat, Środków Trwałych.
d)    Stanowisko ds .Płac i Rozliczeń Finansowych.
 
5)     Samodzielne stanowisko pracy ds. Obywatelskich – SO, Wojskowych – SW, Obronnych OB.   
 
6)     Samodzielne stanowisko pracy ds.. Ochrony Środowiska – OCHŚ, Gospodarki Wodnej i Leśnej - GWL, Melioracji i Łąkarstwa – MŁ, Funduszy Europejskich – FE.
 
7)    Samodzielne stanowisko pracy ds. Rolnictwa – R, Gospodarki  Mieszkaniowej – GM, Gospodarki Nieruchomościami – GN.
 
8)    Samodzielne stanowisko pracy ds. Inwestycji, Budownictwa i Remontów – IB, Gospodarki Przestrzennej – GP, Drogownictwa – DR, Zamówień PublicznychZP.
 
9)          Samodzielne stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych – WNB, Promocji gminy - PG, Zdrowia - ZR.
 
10)     Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Biura Rady Gminy – BRG, Działalności Gospodarczej - DG, Archiwum – AR.
 
11)     Samodzielne stanowisko pracy ds. Oświaty - , Kultury i Sportu – KS, Turystyki i Rekreacji – TR i Gospodarki Komunalnej – GK.    
 
12)     Samodzielne stanowisko pracy ds. Informacji Niejawnych, ABI i IBT - IN, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – OCiZK, Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP,  Zaopatrzenia  –  ZP.
13)     Pracownicy obsługi:
 
a)    Sprzątaczka,
b)    Pracownik ogólno – gospodarczy,
c)     Kierowcy autobusów,
d)    Kierowca samochodu BUS- konserwator.
e)     Kierowcy gminnych jednostek OSP
14)           Sekretarka - OS
                 
§ 19. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 
§ 20. Plan zastępstw stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Bielicach określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 
 
Rozdział IV
 
ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA
 
 
§ 21. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    podejmowanie czynności w zakresie prawa pracy oraz wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy;
3)    udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej oraz realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji;
4)    wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej, zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz kierowanie tymi sprawami;
5)    kontrolowanie i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje;
6)    organizowanie edukacji społeczeństwa, dotyczącej przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych;
7)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
8)    reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej;
9)    załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków i interpelacji (postulatów) radnych;
10)     przedkładanie na Sesję Rady sprawozdań z wykonywania Uchwał Rady;
11)     ogłaszanie oraz przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i RIO;  
12)     ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu;                   
13)     gospodarowanie funduszem płac;
14)     załatwianie skarg i wniosków;
15)     nadzorowanie realizacji budżetu Gminy;
16)     inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy;
17)     koordynowanie i opracowywanie projektów planów rozwoju gospodarczego Gminy;                                                                          
18)     zapewnienie przestrzegania prawa, czynności kancelaryjnych oraz terminowości wykonywanych zadań przez wszystkich pracowników komórek organizacyjnych Urzędu;
19)     okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk, w celu uzgadniania ich współdziałania oraz realizacji zadań;
20)     rozstrzyganie sporów pomiędzy komórkami organizacyjnymi,                              w szczególności dotyczących podziału zadań;
21)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
22)     przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
23)     poświadczanie własnoręczności podpisu w zakresie określonym w przepisach szczególnych;
24)     przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania                  w jego imieniu decyzji administracyjnych;
25)     wydawanie przepisów porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki i mogących zagrozić bezpieczeństwu i życiu;
26)     nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie;
27)     wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych;   
28)     rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność pracowników Urzędu;        
29)     wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwały Rady i Regulamin.
 
§22. Do wspólnych kompetencji Sekretarza i Skarbnika należy                                w szczególności:
1)    nadzór i koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów i pracowników samodzielnych stanowisk z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu;
2)    wydawanie w imieniu Wójta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów i pracowników samodzielnych stanowisk;
3)    reprezentowanie Urzędu – w imieniu Wójta – w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych;
4)    nadzorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości;
5)    współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych                w zakresie swego działania;
6)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
7)    wspólne ustalenie procedur postępowania w sprawach wymagających udziału wydziałów i pracowników samodzielnych stanowisk;  
8)    domaganie się i egzekwowanie od pracowników oraz kierowników przygotowania, opracowania i dostarczania dokumentów, materiałów niezbędnych do wykonania swojej pracy lub podporządkowanemu wydziałowi;
9)    dokonywanie podziału zadań między stanowiska pracy oraz określenie w opisie stanowiska pracy wymogów dla danego stanowiska, zakresu, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika;
10)     wydawanie poleceń podległym pracownikom i kontrolowanie sposobu ich wykonania;
11)     uczestnictwo w sesjach Rady;
12)     wnioskowania w sprawie kar i nagród dla podległych pracowników.                                                                                                                           
§ 23. 1. Do zadań i odpowiedzialności Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1)    organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;
2)    prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw Gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika;
3)    opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego;
4)    nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego;
5)    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
6)    nadzór nad  sprawami związanych z wyborami do organów państwowych, samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych oraz spisami GUS, WUS;
7)    przekazywanie danych statystycznych ( związanych z kadrami) do GUS;
8)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących administracji bezpieczeństwa informacji;
9)          pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do bezpośrednio podległych pracowników;
10)     podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;  
11)     nadzór nad realizacją zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
12)     nadzór nad terminowym przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego  skargi lub wniosku i przygotowanie, odpowiedzi przez wskazanego pracownika;
13)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu;
14)     sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;
15)     prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych przez organy kontroli w Urzędzie Gminy;
16)     przeprowadzanie kontroli wewnętrznej  pracowników bezpośrednio podległych, a w szczególności:
a)    w zakresie przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego;
b)    w zakresie przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych;
c)    w zakresie realizacji wniosków z kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej;
17)     nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Wójta; 
18)     sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie   stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników Urzędu: Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Polityki Bezpieczeństwa, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp, p.poż., o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę Urzędu;
19)     nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania i obsługi kancelaryjno – technicznej ( e-urząd), poczty elektronicznej;
20)     nadzór nad wprowadzaniem informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
21)     dokonywanie oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników (występowanie z wnioskami o wyróżnienie, nagradzanie, karanie, itp..);
22)     udział w Sesjach Rady Gminy; 
23)     opracowywanie projektów zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji Urzędu oraz występowanie z inicjatywą zmian;
24)     przygotowywanie dokumentów związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze oraz udział w pracy komisji rekrutacyjnej;
25)     przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej dla bezpośrednio podległych pracowników;
26)     prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, a szczególności:
a)    prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek podległych;
b)    prowadzenie rejestru zatrudnionych pracowników;
c)     przygotowywanie umów o pracę, angaży, przeszeregowań, nagród, kar;
d)    przygotowywanie dokumentów dotyczących z rozwiązaniem umów o pracę;
e)     prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich;
f)      podpisywanie wniosków urlopowych pracowników Urzędu Gminy;
g)    opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników samodzielnych stanowisk oraz Kierowników Wydziałów i podległych jednostek;
h)    opracowywanie rocznego planu urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu Gminy;
i)       prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych pracowników;
j)      prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników Urzędu;
k)    nadzór czasu pracy pracowników Urzędu;
l)       dokonywanie okresowych ocen pracowników samodzielnych stanowisk pracy;
27)     dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników – organizowanie szkoleń pracownikom Urzędu;
28)     prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników Urzędu;
29)     wdrażanie do pracy nowych pracowników samodzielnych stanowisk oraz Kierowników Wydziałów;
30)     informowanie Wójta o konieczności zmian w obsadzie personalnej Urzędu;
31)     prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia;
32)     czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu dyscypliny pracy i kultury osobistej;
33)     zapewnienie dostępu do przepisów prawnych – program LEX;
34)     rozdzielanie i dekretowanie korespondencji do Wydziału BiF, samodzielnych stanowisk pracy , GBP i OPS;
35)     uzgadnianie regulaminu ZFŚS z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentownia jej interesów;
36)     dokonywanie poświadczeń własnoręczności podpisu w zakresie udzielonego upoważnienia;
37)     stwierdzanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;
38)     nadzór nad pracami komisji przetargowych; 
39)     nadzór nad osobami odbywającymi: staż, przygotowanie zawodowe, praktyki (przydzielanie opiekunów, itp.);
40)     opracowywanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania Urzędu;
41)     wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
42)     nawiązanie współpracy z osobą zajmującą się sprawami BHP oraz koordynacja i nadzór wszystkich spraw związanych z BHP pracowników (w tym: szkolenia, wypadki, itp.);
43)     pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
44)     przewodnictwo w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
            
§ 24. 1. Skarbnik jest jednocześnie Głównym Księgowym budżetu Gminy.
2. Do zadań Skarbnika należy zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz racjonalnego wykorzystania budżetu Gminy a w szczególności:
1.     koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy pracowników Wydziału BiF;
2.     nadzór nad zbieraniem niezbędnych danych do opracowania projektu budżetu Gminy w tym materiałów z samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych Gminy;
3.     przekazanie informacji z uchwalonego budżetu pracownikom samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, zgodnie z ustawa o finansach publicznych;
4.     nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO;
5.     analizowanie budżetu pod katem wykorzystania środków pozabudżetowych           i innych, będących w dyspozycji Gminy oraz zapewnienie prawidłowego dysponowania tymi środkami;
6.     opracowywanie projektów Uchwał w sprawie budżetu Gminy i jego zmian;
7.     opracowywanie niezbędnych instrukcji, regulaminów zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rachunkowości i innych przepisów związanych z finansami publicznymi oraz Zarządzeń Wójta dotyczących gospodarowania środkami publicznymi;
8.     zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych;
9.     planowanie pozyskiwania dochodów Gminy (podatki, dochody ze sprzedaży, zezwoleń i innych opłat);
10.      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym pracownikom do dokonywania kontrasygnaty;
11.      opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy;
12.      opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie;
13.      nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku Gminy;
14.      przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez Gminę kredytów, pożyczek, udzielenia poręczeń, gwarancji bankowych, itp.;
15.      lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych;
16.      naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ;
17.      nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia księgowości finansowej oraz prawidłowego wykorzystania środków finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy;
18.      współdziałanie i nadzór w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym również środków unijnych, w dalszej części prowadzenie kontroli merytoryczno – finansowej, aż do ostatecznego rozliczenia;
19.      nadzór nad osobami odbywającymi: staż, przygotowanie zawodowe lub praktyki w podległym Wydziale;
20.      przygotowanie planu i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej pracownikom bezpośrednio podległym;
21.      przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze do podległego Wydziału oraz udział w pracy komisji rekrutacyjnej;
22.      przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej dla bezpośrednio podległych pracowników;
23.      prowadzenie polityki personalnej Wydziału, w tym:
a)    ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników,
b)    nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp oraz  p.poż.;
c)     kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, ewidencji czasu pracy, zachowań etycznych,
d)    ocena okresowa pracowników Wydziału oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności,
e)     sporządzanie planów urlopowych i dostarczenie Sekretarzowi;
24.      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
a)    organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy;
b)    bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów;
c)     nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości;
25.      sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych, wystąpienia komisji Rady oraz wystąpień pokontrolnych;
26.      kontrolowanie wyciągów bankowych i dokonywanie podziału dokumentów finansowych skierowanych do Wydziału;
27.      przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców, wykonawców robót, usług zleconych, itp.;
28.      przechowywanie  umów z dostawcami, wykonawcami robót, usług zleconych, itp.;
29.      prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Gminę i Urząd;
30.      rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów dotyczących podległego Wydziału oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia;
31.      koordynowanie i nadzorowanie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z instrukcją;
32.      odpowiedzialność za koordynację działań w podejmowaniu decyzji o wyodrębnianiu bądź nie wyodrębnianiu w budżecie gminy środków stanowiących „fundusz sołecki”, współpraca z sołtysami, przygotowywanie projektu uchwały, rozliczanie przyznanych środków;
33.      sporządzanie wieloletnich i rocznych programów inwestycyjnych Gminy przy współpracy pracownika ds. Inwestycji i Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych;
34.      współpraca z samodzielnymi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie obrony cywilnej, praw obronnych i zarządzania kryzysowego;
35.      planowanie i realizowanie budżetu Gminy w zakresie finansowania zadań przygotowania obronnego Gminy, realizowanych przez organy Gminy, wskazane w planowaniu operacyjnym i programach obronnych;
36.      kontrolowanie realizacji zadań finansowych w zakresie zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy;
37.      nadzorowanie, kontrolowanie, dostarczanie dokumentów i współpraca z firmą dokonującą ubezpieczeń na rzecz Urzędu Gminy;
38.      wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;
 
 
Rozdział V
 
ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY 
 
§ 25. 1. Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie należy, a w szczególności:
1)     prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych i podatkowych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2)     pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, jednostkom organizacyjnym Gminy w wykonywaniu ich zadań;
3)     współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania;
4)     opracowywanie propozycji do wieloletniego planu inwestycyjnego, programów gospodarczych i budżetu;
5)     współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;
6)     przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
7)     sporządzanie sprawozdań GUS, analiz i bieżącej informacji o realizacji powierzonych zadań;
8)     przechowywanie i archiwizowanie akt;
9)     stosowanie zasad dotyczących obiegu dokumentów, w tym również elektronicznego;
10)      stosowanie obowiązujących przepisów prawa i procedur, między innymi: przestrzeganie i znajomość Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu    Organizacyjnego, Polityki Bezpieczeństwa, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp,  p.poż., o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę Urzędu;
11)      usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
12)      współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu dla prawidłowej realizacji procesów zachodzących w organizacji;
13)      współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwami) i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykonywania ich zadań statutowych;
14)      opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady oraz Zarządzeń, Regulaminów i niezbędnych instrukcji;
15)      przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty radnych, wystąpienia komisji Rady oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców;
16)      zapewnienie przestrzegania informacji niejawnych;
17)      wykonywanie określonych przez Wójta zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, referendów, konsultacji i zebrań wiejskich;
18)      współdziałanie z administracją rządową w zakresie prac zleconych związanych z obroną cywilną, prawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;
19)      współdziałanie z referatem finansowym, stanowiskami pracy oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
20)      umacnianie obronności RP, przygotowywanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w zakresie określonym w ustawach;
21)      uczestniczenie w samoobronie ludności, współpracy (służbie) w ramach działań obrony cywilnej, realizowanych przez Urząd oraz wykonywanie świadczeń na rzecz obrony – na zasadach i w zakresie określonym w przepisach szczególnych;
22)      udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej mienia gminnego;
23)      przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przy wykonywaniu zamówień składanych przez Gminę oraz zadań zleconych i powierzonych;
24)      przygotowywanie i przekazywanie do działu promocji, informacji do umieszczenia na stronie internetowej Gminy, w BIP-e oraz gazecie lokalnej „Nasz Powiat”.
25)      wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta lub Sekretarza.
 
2. Wydział Budżetu i Finansów i jego wewnętrzne stanowiska pracy realizują zadania, do których należą w szczególności:
1)      prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie dochodów i wydatków Gminy;
2)      przygotowywanie projektów i realizacji uchwał organów Gminy w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz okresowego składania informacji o jego wykonaniu;
3)      współdziałanie w zakresie opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy;
4)      obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w zakresie planowania i terminowości spłat;
5)      prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
6)      rozliczenie podatku VAT;
7)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości i analiz w zakresie prowadzonych spraw;
8)      sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
9)      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
10)prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
11)prowadzenie ksiąg rachunkowych;
12)prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia;
13)rozliczanie i uzgadnianie inwentaryzacji;
14)rozliczanie inwestycji i remontów;
15)dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
16)dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
17)prowadzenie ewidencji księgowej wpłat opłaty skarbowej, stanowiącej dochód Gminy oraz naliczanie opłaty skarbowej;
18)prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
a)    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
b)    prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych oraz nadzór i kontrola poboru podatków przez inkasentów;
c)     gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
d)    windykacja i egzekucja zaległości podatkowych;
e)     przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
f)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
g)    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
h)    przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
i)       pozyskiwanie informacji na temat projektów pozabudżetowych (unijnych);
j)      przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
19)współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy - rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, itp.;
20)prowadzenie obsługi finansowej ZFŚS;
21)prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
22)kompletowanie dokumentacji i rozliczeń delegacji służbowych i ekwiwalentów;
23)kompletowanie dokumentacji i księgowanie środków trwałych;
24)sprawdzanie rachunków pod względem formalno – rachunkowym;
25)sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów;
26)prowadzenie spraw związanych z udzieleniem i rozliczaniem dotacji lub pomocy finansowej, w tym:
a)    prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej otrzymania dotacji celowych i środków otrzymanych z funduszy pomocowych;
b)    przekazywanie i rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym dotacji udzielonej z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy;
27)wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych zgodnych z  poleceniami Wójta Gminy, a w szczególności:
a)        sporządzanie wykazu majątku Gminy zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym lub lokalnym zasięgu oraz określenie wielkości strat z powyższego tytułu;
b)        określenie globalnych strat finansowych Gminy poniesionych w ich wyniku;
c)        sprawozdawczość w powyższym zakresie;
d)        opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego objętego zadaniami Wydziału Budżetu i Finansów, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy lub portalu internetowym Gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji w trybie ustalonym z pracownikiem obsługującym strony internetowe.
28)W zakresie płac i rozliczeń ZUS należy w szczególności:
a)    kompletowanie dokumentacji wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego tj. zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich itp.;
b)    naliczanie i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń;
c)     kompletowanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego;
d)    prowadzenie rozliczeń ZUS oraz ubezpieczeń zdrowotnych tj. tworzenie dokumentów:
-       ubezpieczeniowych;
-       rozliczeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS;
e)     sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych;
f)      tworzenie dokumentów RMUA dla ubezpieczonych;
g)    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp – 7 itp.;
h)    naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami;
i)       przygotowywanie dokumentacji związanej z emeryturami i rentami;
j)      sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
29)w zakresie księgowości podatkowej należy w szczególności:
a)    prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat;
b)    bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji;
c)     dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych;
d)    kwartalne zamykanie kont kwitariuszy, uzgadnianie inwentaryzacji z urządzeniami księgowymi;
e)     wypisywanie pokwitowań w kwitariuszach przyjmowanych wpłat od podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych;
f)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
g)    sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
h)    bieżące księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz uzgadnianie z wymiarem i księgowością budżetową poszczególnych podatków;
i)       ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ( osoby fizyczne i prawne);
j)      prowadzenie zabezpieczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej zaległości podatkowych i nie podatkowych;
k)    pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń, prowadzenie księgowości podatkowej;  
l)        wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych;
m) prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi;
n)    przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości;
o)    przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie ww. podatków; 
p)    kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
q)    przekazywanie dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby z tyt. odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
r)     przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
s)     prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
t)      ewidencja i wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych   i prawnych;
u)    prowadzenie ewidencji podatników i ewidencji księgowej opłaty od posiadania psów;
v)     wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego;
w) sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie:
-  wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
-  skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych;
-  udzielonych ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty;
x)     dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających);
y)     wydawanie zaświadczeń:
-       wysokości posiadanych zaległości / nie zaleganiu / z tytułu podatków i opłat lokalnych;
-       dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych;
-       opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
z)     rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
-       umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
-       odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych;
-       zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
-       zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości;
§ 26. Do zadań na stanowisku pracy ds. Obywatelskich , Wojskowych , Obronnych , należy:
 
1.Do zakresu Spraw Obywatelskich:
1)    wydawanie dowodów osobistych;
2)    prowadzenie ewidencji ludności i kartoteki ewidencyjno-adresowej;
3)    prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców;
4)    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań
i wymeldowań osób decyzją administracyjną;
5)    wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
6)    prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
7)    prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń i zbiórek publicznych;
8)    sporządzanie wykazów dla szkół;
9)    sporządzanie sprawozdań dla Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Statystycznego;
10)     współpraca z Powiatowymi Komendami Policji, prokuraturą, sądami, jednostkami Straży Granicznej, Wojskowymi Komendami Uzupełnień oraz z innymi urzędami w zakresie udzielania informacji dotyczących danych osobowych, informacji o dowodach osobistych i informacji adresowych;
 
2. Do zakresu spraw wojskowych:
1) organizowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych;
2) sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych;
3) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu;
4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi;
5) reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 
3. Do zakresu spraw obronnych:
1)    opracowania i aktualizowania dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:
a)    planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;
b)    dokumentów stanowiska kierownika i przemieszczania się na zapasowe miejsce pracy Wójta;
2)    opracowania, prowadzenia i aktualizowania dokumentów stałego dyżuru;
3)    wykonywania zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowania projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy oraz opracowania:
a)    planu świadczeń osobistych w czasie pokoju;
b)    planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
c)     planu świadczeń rzeczowych w czasie pokoju;
d)    planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
e)     zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy;
4)    opracowania i aktualizowania dokumentów (planu) akcji kurierskiej;
5)    planowania i organizowania szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:
a)    opracowanie programów szkolenia obronnego;
b)    opracowanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych;
c)     opracowanie dokumentów ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską;
     d) prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych
    i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
 
§ 27. Do zadań na stanowisku pracy ds. Ochrony środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa, Funduszy Europejskich, należy:
 
1. W zakresie ochrony środowiska:
1)    Współdziałanie ze służbami komunalnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz Gminy;
2)    utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie Gminy, w tym:
a)    kontrola prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Gminy;
b)    tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi takie działania;
c)     zapewnienie należytego stanu sanitarnego i czystości na terenie Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami;
3)    wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie;
4)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez podmioty do tego zobowiązane;
5)    opracowywanie programów ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;
6)    występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przez kontrolowane podmioty przepisów o ochronie środowiska;
7)    przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo wodne, o ochronie zwierząt;
8)    nadzorowanie i współpraca z instytucjami zajmującymi się wywozem nieczystości z terenu Gminy;
9)    współpraca z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania zieleni;
10)           współdziałanie z inspekcją sanitarną w sprawach dotyczących gospodarki odpadami;
11)           współpraca z Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w zakresie opiniowania programów gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi;
12)           współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska i SANEPID-em w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód, ziemi i powietrza;
13)           określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
14)           organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
15)           organizowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki;
16)           współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz innymi jednostkami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
17)           przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywną oraz decyzji o odebraniu zwierzęcia osobom je utrzymującym;
18)           zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
19)           realizacja zadań wynikających z przepisu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach: realizacja gminnego planu gospodarki odpadami, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody;
20)           prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód;
21)           prowadzenie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
22)           wydawanie decyzji:
a)    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
b)    nakazującej wykonanie urządzeń zabezpieczających wodę i ziemię przed zanieczyszczeniami (budowa bezodpływowych zbiorników ścieków);
c)     w sprawie ustanawiania ograniczeń, co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowisk uciążliwość w zakresie hałasu, wibracji i zanieczyszczeń powietrza;
23)           wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
24)           nadzór, kontrola i ewidencja nad zasobami i tworami przyrody, takimi jak parki, pomniki przyrody, rezerwaty;
25)           oznakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt;
26)           ewidencja i kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
27)           ewidencja i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków;
28)           ochrona powietrza atmosferycznego;
29)           ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych.
30)           wnoszenie uwag i wniosków oraz opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
31) Ścisła współpraca pracownikiem ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami .
 
2. W zakresie gospodarki wodnej, leśnej, melioracji i łąkarstwa:
1)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką wodną na terenie Gminy, w tym:
a)    organizowanie robót konserwacyjno-remontowych na wiejskich sieciach wodociągowych;
b)    prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz wnioskowanie o przeprowadzenie robót melioracyjnych na gruntach celem utrzymania właściwej gospodarki wodnej;
c)     organizowanie wykonawstwa i zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych;
2)    nadzór nad prawidłową gospodarką zadrzewieniową na terenie Gminy;
3)    nadzorowanie, opiniowanie i współpraca z dzierżawcami obwodów łowieckich;
4)    opiniowanie rocznych planów łowieckich
5)    koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;
6)    współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;
3 Do zakresu funduszy europejskich:
1)    analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych;
2)    sporządzanie i redakcja wniosków o udzielenie dofinansowania i nadzór nad ich wdrażaniem;
3)    współpraca z organizacjami i instytucjami - lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi, w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych na realizację zadań publicznych;
4)    prowadzenie bazy danych o projektach, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przygotowywanych do realizacji, będących w trakcie realizacji oraz zrealizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne;
5)    koordynowanie, nadzorowanie, raportowanie oraz ocena skuteczności prac wydziałów oraz jednostek organizacyjnych aplikujących o dotacje i wdrażających projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej;
6)    inicjowanie i współorganizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla pracowników Urzędu w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych;
7)    Sprawozdawczość w powyższym zakresie.
4. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 
§ 28. Do zadań na stanowisku pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej , Gospodarki Nieruchomościami , należą w szczególności:
1. W zakresie rolnictwa:
1)    sporządzanie wykazu użytkowników gruntów, sporządzanie list wymiennych i bilansu gruntów, organizacja przeprowadzania pełnych spisów rolnych;
2)    przekazywanie rolnikom informacji o możliwościach zbytu płodów rolnych
i zwierząt gospodarskich oraz innych spraw związanych z rolnictwem;
3)    prowadzenie dokumentacji poszczególnych gospodarstw indywidualnych
i wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na wniosek zainteresowanych i innych;
4)    współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, wsi, rolników;
5)    prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód;
6)    prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym oraz sporządzanie zeznań świadków;
7)    koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych;
8)    kontrolowanie zasiewów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii;
9)    prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych;
10)     przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie spisów rolnych.
11)     organizacja i nadzór nad przygotowaniem dożynek gminnych;
12)     koordynowanie współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (Koła Gospodyń Wiejskich).
 
2. W zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:
1)    przygotowywanie nieruchomości gminnych do zbywania – sprzedaż, oddanie                       w użytkowanie wieczyste, przyjmowanie i dokonywanie darowizn, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, zamiana, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi – w merytorycznym zakresie wydziału oraz dokumentacji w tym zakresie;
2)    sprzedaż lokali wraz z gruntami (współwłasność, współużytkowanie wieczyste) na wniosek najemcy lokalu i z urzędu;
3)    prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;
4)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizn na rzecz Skarbu Państwa i innych jednostek samorządowych;
5)    prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne przy tworzeniu gminnych osób prawnych lub gminnych jednostek organizacyjnych;
6)    tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gmin i zorganizowanie działalności inwestycyjnej, poprzez nabywanie odpłatne lub nieodpłatne gruntów od Skarbu Państwa i od jednostek samorządu terytorialnego;
7)    prowadzenie czynności zmierzających do rozwiązywania umów użytkowania wieczystego;
8)    organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów oraz sporządzanie podawanych do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
9)    prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości;
10)     przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
11)     przygotowywanie wniosków o dokonywanie zmian w księgach wieczystych;
12)     przygotowywanie wniosków o ustalanie wysokości opłat adiacenckich dla właścicieli gruntów oraz użytkowników wieczystych, którzy korzystają z działki bez obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste lub obowiązku uiszczania opłat za cały okres;
13)     przygotowywanie wniosków o korzystanie z prawa pierwokupu;
14)     prowadzenie zbiorów danych osobowych zawartych w:
a)    ewidencji decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
b)    rejestrze sprzedanych nieruchomości;
c)     rejestrze dzierżawców nieruchomości;
15)     sporządzanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych;
16)     prowadzenie ewidencji umów dzierżawy i najmu oraz kontrola w zakresie ich wykonania;
17)      prowadzenie spraw o naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;
18)     przygotowanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania w sprawie ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
19)     rozpatrywanie wniosków użytkowników wieczystych w sprawie przyznania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
20)     przygotowywanie porozumień o ustaleniu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia;
21)     prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych stawek procentowych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, użytkownikom wieczystym;
22)     przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach odwoławczych skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
23)     opracowywanie dokumentów i przeprowadzanie postępowania w celu ustalenia wykonawców usług w zakresie określania wartości nieruchomości i podziałów nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
24)     przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do formalno – prawnegoobrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;
25)     wydawanie zawiadomień o nadawaniu numeracji porządkowej nieruchomości;
26)     prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub zmianą nazw ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
27)     prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości i przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów;
28)     składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw Gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi;
29)     prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze negocjacji wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne;
30)     prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem scaleń i podziałów nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowego na cele inne niż rolne i leśne;
31)     sporządzanie informacji o mieniu gminnym.
 
3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej sprawy:
1)    dotyczące wynajmowania przez te same osoby lub małżonków dwóch mieszkań;
2)    skierowań na najem lokali mieszalnych o czynszu regulowanym, lokali socjalnych i zamiana oraz pomieszczeń przynależnych, najmu zwolnionych izb w lokalach wspólnych, najmu lokali na czas oznaczony;
3)    wyrażania zgody na podnajem części i całości lokalu;
4)    przekwaterowania do lokalu poprzednio zamieszkałego osób obcych pozostałych w lokalu bez tytułu prawnego po śmierci najemcy oraz pozostałych w nim po śmierci najemcy, dotyczące zmiany lokali;
5)    usuwania skutków samowoli lokalowej;
6)    realizacji orzeczeń sądowych w zakresie przydziału pomieszczeń zastępczych;
7)    rozstrzygania sporów między wynajmującym a najemcą dotyczących opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego;
8)    wyrażanie zgody na podział samodzielnego lokalu mieszkalnego na lokale odrębne;
9)    kwalifikowanie osób do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne;
10)     prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. umorzeń zaległego czynszu za lokale stanowiące własność Gminy;
11)     prowadzenie spraw dot. najmu udziałów w nieruchomościach z lokalami mieszkalnymi na terenie wiejskim;
12)     administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym:
a)    ewidencjonowanie zasobów mieszkaniowych;
b)    wymiar czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;
4. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
5. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
6. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
 
§ 29. Do zadań na stanowisku pracy ds. Inwestycji, Budownictwa
i Remontów, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych,
należy w szczególności:
 
1. W zakresie inwestycji, budownictwa i remontów:
1)    Planowanie i realizacja inwestycji gminnych:
a)    analiza techniczno-ekonomiczna wniosków instytucji i zakładów podległych Gminie;
b)    przygotowanie wyjściowych materiałów do projektowania                                        i kosztorysowania wybranych celowych przedsięwzięć gminnych;
c)    koordynacja działań projektowych i realizacyjnych zadań gminnych;
d)    bieżące nadzorowanie realizowanych przedsięwzięć;
e)    uczestnictwo w odbiorach robót.
2)    Przygotowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów w zakresie:
a)    budownictwa;
b)    budowy i modernizacji dróg gminnych, ulic, mostów i placów;
c)    budowy oświetlenia drogowego, placów i skwerów;
d)    budowa   i   modernizacja   urządzeń  komunalnych:  sieci  wodociągowo-
kanalizacyjnej, wysypiska odpadów, ujęć wody, sieci kanalizacji deszczowej;
e)    zaopatrzenia w energię;
f)      realizacji remontów kapitalnych w wyżej wymienionym zakresie.
3)    sprawowanie nadzoru oraz udział w odbiorach technicznych zleconych do wykonania robót związanych z obsługą eksploatacyjną i remontową;
4)    nadzorowanie i organizowanie remontów zleconych w budynku Urzędu oraz na terenie Gminy;
5)    przygotowywanie przetargów i umów na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych;
6)    współpraca z poszczególnymi stanowiskami pracy w zakresie zlecania i sporządzania projektów i kosztorysów inwestorskich dla robót remontowo-budowlanych planowanych przez Gminę;
7)    zlecanie sporządzenia projektów i kosztorysów inwestorskich;
8)    egzekwowanie rękojmi i gwarancji za jakość wykonanych robót oraz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
9)    współpracowanie ze stanowiskami pracy w zakresie planowania wydatków inwestycyjnych i remontowych.
 
2. W zakresie gospodarki przestrzennej:
1)    koordynacja prac związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
2)    koordynacja prac związanych z uchwalaniem miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania Gminy;
3)    przygotowywanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice;
4)    dokonywanie w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy;
5)    sprawowanie nadzoru nad opracowaniem wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów w nawiązaniu do ustaleń studium (art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
6)    wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej (decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
7)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  i o ustaleniu warunków zabudowy(art. 57 ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
8)          stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnych (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
9)          przygotowywanie zaświadczeń, opinii, wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania i innych dokumentów wydawanych na podstawie planu przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
10)     prowadzenie rejestru otrzymanych pozwoleń na budowę i użytkowanie;
11)     realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na stronie internetowej wynikających z zadań własnych;
12)     prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie oryginałów, w tym uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
13)     wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów;
14)     przygotowywanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne;
15)     przygotowywanie projektów uchwał dotyczących sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
16)     przekazywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego marszałkowi województwa (art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 
 
 
3. W zakresie drogownictwa:
1)    prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych gminnych;
2)    sporządzanie:
a)    projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych;
a)    przygotowywanie planów remontów dróg i urządzeń drogowych, materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia przetargów w zakresie dróg gminnych oraz innych tematów z zakresu drogownictwa;
b)    projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych;
3)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i egzekucja należności, a w szczególności na:
a)    prowadzenie robót w pasie drogowym;
b)    umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem dróg;
c)     umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym;
d)    umieszczenie reklam w pasie drogowym;
e)     lokalizacji zjazdów publicznych i indywidualnych;
4)    uzgadnianie przejazdów przez drogi gminne dla celów wojskowych;
5)    koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
6)    prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych gminnych;
7)    wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy;
8)    współdziałanie z zarządem dróg publicznych w zakresie:
a)    budowy, remontów, modernizacji, oznakowania, utrzymania i ochrony dróg oraz ciągów dla pieszych;
b)    usuwania zadrzewień, w celu poprawy widoczności na drogach;
9)    utrzymanie, ewidencja i konserwacja oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie Gminy;
10)           pełnienie nadzoru i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez Gminę Bielice przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i Komendą Policji.
 
4. W zakresie zamówień publicznych:
1)    przygotowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
2)    prowadzenie i koordynowanie prac związanych z udzielaniem zamówień;
3)    koordynowanie działań stanowisk pracy w zakresie udzielania zamówień publicznych;
4)    udzielanie instruktażu w zakresie procedur;
5)    prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w Urzedzie;
6)    przygotowywanie dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej;
7)    prowadzenie spraw komisji przetargowej;
8)    sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
9)    przedkładanie Wójtowi kompletnej dokumentacji.;
10)           pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych;
11)           przedstawianie Wójtowi rozstrzygnięć przetargowych;
12)           uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym;
13)           przygotowanie szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z osobą odpowiedzialną za dane zamówienie ;
14)           współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych;
 
5.Ścisła współpraca z Sołtysami zajmującymi się nadzorem i kontrolą nad osobami wykonującymi prace zlecone (przygotowanie zawodowe, prace społeczno – użyteczne, );
6. Współpraca oraz załatwianie wszystkich spraw związanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy oraz nadzór i koordynacja pracy (rozliczanie czasu pracy, urlopów, pisanie opinii, dostarczenie niezbędnych dokumentów do księgowości, itp.):
a)    osób wykonujących prace społecznie – użyteczne;
b)    osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ramach robót publicznych, interwencyjnych;
7. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
8. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
9. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
10.Współpraca z pracownikiem ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa, Funduszy Europejskich.
11.Ścisła współpraca z pracownikiem ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 30. Do zadań na stanowisku pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Promocji gminy, Zdrowia należy w szczególności:
 
1.W zakresie windykacji należności budżetowych należy w szczególności:
1)    prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat;
2)    bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji;
3)    dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych;
4)    kwartalne zamykanie kont kwitariuszy, uzgadnianie inwentaryzacji z urządzeniami księgowymi;
5)    wypisywanie pokwitowań w kwitariuszach przyjmowanych wpłat od podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych;
6)    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
7)    sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw;
8)    bieżące księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz uzgadnianie z wymiarem i księgowością budżetową poszczególnych podatków;
9)    ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ( osoby fizyczne i prawne);
10)           prowadzenie zabezpieczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej zaległości podatkowych i nie podatkowych;
11)           pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń, prowadzenie księgowości podatkowej;  
12)           przekazywanie dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby z tyt. odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
13)           przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
14)           ewidencja i wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
15)           wydawanie zaświadczeń:
-       wysokości posiadanych zaległości / nie zaleganiu / z tytułu podatków i opłat lokalnych;
 
2. Do zakresu promocji należy:
1) współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi
      oraz krajowymi w celu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego
     Gminy;
2)    organizowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach promujących rozwój gospodarczy Gminy;
3)    organizacja oraz uczestnictwo we wszelkich konferencjach prasowych i innych kontaktach Wójta i władz Gminy ze środkami przekazu, udzielanie informacji zgodnie z upoważnieniem Wójta;
4)    śledzenie środków przekazu, zbieranie i analiza publikacji dotyczących działalności władz Gminy oraz przygotowywanie stanowiska w tym zakresie;
5)    przygotowywanie planów i harmonogramów działalności promocyjnej Wójta oraz materiałów promocyjnych Gminy;
6)    prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Wójta, w tym organizowanie przyjazdów gości zagranicznych oraz wyjazdów delegacji Wójta;
7)    podejmowanie innych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez: opracowywanie folderów, informowanie o możliwościach inwestowania w Gminie;
8)    opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy;
9)    współpraca z innymi wydziałami, Sołectwami w celu promowania Gminy na targach, wystawach i festynach;
10)           prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem i realizacją gminnych imprez masowych;
11)           przygotowywanie niezbędnych materiałów umożliwiających obejmowanie przez Wójta patronatem imprez okolicznościowych;
12)           udział w przygotowywaniu i redagowaniu Gminnej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz gazety lokalnej „Nasz Powiat”.
 
3. Do zakresu zdrowia:
1)    prowadzenie przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia ludności;
2) organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Bielice.
 
4. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 
 
§ 31. Do zadań na stanowisku ds. Informacji Niejawnych, ABI i IBT, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia , należy:
1. Do zakresu ochrony informacji niejawnych:
1)    organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2)    organizowanie ochrony informacji w systemie teleinformatycznym;
3)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4)    okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
5)    opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
6)    organizowanie i prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7)    ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niejawnych;
8)    opracowywanie szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” i ich bieżąca aktualizacja;
9)    przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta, wobec kandydatów na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”;
10)     przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;
11)     prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osoby posiadającej poświadczenie, jeżeli zostały ujawniono nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy;
12)     prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
13)     współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Informacji.
14)     prowadzenia kancelarii tajnej
2. W zakresie Administracji Bezpieczeństwa Informacji i IBT:
1)    nadzorowanie oraz przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych a w szczególności:
a)    czuwanie nad wdrażaniem instrukcji bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych  w Urzędzie, oraz dbanie o bieżące jej uaktualnianie stosownie do zmieniających się technologii informatycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu;
b)    określanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie;
c)     identyfikowanie i analizowanie zagrożenia oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu;
d)    określanie potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
e)     monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania.
2)    stwarzanie właściwych warunków organizacyjno-technicznych gwarantujących bezpieczeństwo systemów informatycznych (w miarę możliwości finansowo-lokalowych Urzędu Gminy), a w szczególności:
a)    nadzorowanie lokalizacji pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kopie awaryjne zbiorów danych osobowych;
b)    nadzorowanie instalowania krat i systemów alarmowych adekwatnych do zagrożenia systemów informatycznych;
c)     nadzorowanie zakupu systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania antywirusowego oraz systemów kryptograficznych podnoszących bezpieczeństwo danych osobowych oraz gwarantujących spełnienie wymogów określonych ustawą, zakupu pamięci masowych, pamięci taśmowych oraz innych urządzeń i nośników umożliwiających wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych w systemach informatycznych,;
d)    nadzorowanie właściwego prowadzenia i zabezpieczenia okablowania sieci komputerowej służącej do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa podsłuchu lub zniszczenia infrastruktury sieciowej;
e)     nadzorowanie tworzenia bezpiecznego systemu energetycznego zasilającego system informatyczny;
f)      nadzorowanie zakupu niszczarek do dokumentów zawierające dane osobowe, szaf pancernych do przechowywania kopii zapasowych danych osobowych z systemów informatycznych;
g)    nadzorowanie nad sposobem przydziału haseł dla użytkowników poszczególnych systemów informatycznych i częstotliwości ich zmiany oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
h)    nadzorowanie metody i częstotliwości wykonywania kopii awaryjnych, częstotliwości sprawdzania systemów informatycznych na obecność wirusów komputerowych oraz metody ich usuwania;
i)       nadzorowanie sposobu i czasu przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych i wydruków.
3)    prowadzenie ewidencji:
a)    zbiorów zawierających dane osobowe;
b)    oprogramowania przetwarzającego dane osobowe;
c)     osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
d)    pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe;
e)     upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
4)    przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych celem rejestracji zbioru lub aktualizacji danych przy ścisłej współpracy z administratorem systemów i Kierownikiem;
5)    upoważnieniena wniosek Wójta pracowników do przetwarzania danych osobowych;
6)    szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa użytkowania systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.
3. Do zakresu spraw obrony cywilnej:
1)    opracowania i aktualizowania planu obrony cywilnej Gminy;
2)    opracowania i uzgadniania rocznych planów działania;
3)    organizowania, prowadzenia i koordynowania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
4)    organizowania szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
5)    przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
6)    tworzenia i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;
7)    przygotowania i organizowania ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
8)    planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
9)    planowania i zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
10)     koordynowanie w Gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
11)     planowania zapewnienia ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;
12)     zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;
13)     integracja sił obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
14)     opiniowania projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
15)     ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze Gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
16)     współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej;
17)     przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
18)     prowadzenia magazynu i ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej;
19)     ustalania zadań i kontrolowania ich realizacji oraz koordynowania i kierowania działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze Gminy;
20)     opracowania informacji dotyczących realizowania zadań w zakresie obrony cywilnej;
 
 
 
4.Do zakresu zarządzania kryzysowego:
1)    obsługa i funkcjonowanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
2)    kierowania działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy, w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej;
3)    kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie Gminy;
4)    realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a)    opracowanie i przedkładanie Staroście Pyrzyckiemu do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;
b)    realizowanie zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego;
5)    zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
6)    wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;
7)    przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
8)    realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
9)    zapewnienie na obszarze Gminy:
a)    pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
b)    współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c)     nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
d)    współpracy z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
e)     realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa;
 
5.Do spraw ochotniczych straży pożarnych:
1)    zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, wyposażenia, sprzętu, paliwa, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń;
2)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych;
3)    współdziałanie z Powiatową Strażą Pożarną oraz Jednostkami OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
4)    przedkładanie Wójtowi planów wydatków z budżetu Gminy na działalność jednostek OSP oraz na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie;
5)    realizacja zatwierdzonego planu wydatków na działalność p.poż.;
6)    prowadzenie ewidencji jednostek OSP na terenie Gminy oraz jej członków;
7)    nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych;
8)    organizowanie szkoleń dla członków OSP w zakresie p.poż.;
9)    prowadzenie ewidencji sprzętu p.poż. w poszczególnych jednostkach OSP na terenie Gminy;
10)     nadzorowanie spraw związanych z ubezpieczeniem sprzętu OSP oraz członków jednostek OSP;
11)     wydawanie i rozliczanie  kart drogowych i kart pracy motopomp;
12)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia kierowców OSP;
13)     przechowywanie i nadzór nad dokonywaniem wpisów do książki obiektu budowlanego dotyczących remiz strażackich;
14)     nadzór nad przeglądami technicznymi pojazdów strażackich;
 
6.Do zakresu zaopatrzenia:
 
1)          zakup materiałów biurowych, środków czystości;
2)          zakup odzieży ochronnej;
3)          prowadzenie rejestru pieczęci Urzędu, pracowników Urzędu oraz Rady Gminy (zamawianie, przechowywanie, niszczenie);
4)          prenumerata czasopism;
5)          nadzór nad pracownikiem  (rozliczanie czasu pracy, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, czystości, narzędzia, potwierdzenia odbioru wymienionych środków, itp.):
a)    sprzątaczki;
7. Udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie.
8. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do organów państwowych, samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych.
9. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 
§ 32. Do zadań na stanowisku pracy ds. Obsługi Biura Rady Gminy – BRG, Działalności Gospodarczej - DG, Archiwum – AR, należy:
 
1. Do zakresu obsługi Biura Rady Gminy należy:
 
1)      obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady Gminy, komisji Rady i radnych;
2)      przygotowywanie organizacyjno – techniczne pomieszczeń pod obrady sesji, komisji i spotkań radnych;
3)      sporządzanie protokołów z przebiegu obrad komisji i sesji oraz sporządzanie i opracowywanie materiałów dokumentacyjnych w tym: interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich właściwym kierownikom, pracownikom samodzielnych stanowisk;
4)      opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy wnioskowanych przez Komisje Rady i Radnych:
5)      nadzorowanie terminowego przygotowania dokumentów Wójta będących przedmiotem obrad Rady i jej komisji;
6)      przekazywanie do realizacji uchwał Rady Gminy kierownikom, pracownikom samodzielnych stanowisk oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych;
7)      przesyłanie uchwał Rady Gminy organom nadzorującym oraz przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego;
8)      prowadzenie spraw związanych z rejestracją delegacji Radnych oraz Przewodniczącego;
9)      organizowanie szkoleń radnych;
10)występowanie lub przygotowanie wystąpień do kierowników, pracowników samodzielnych stanowisk, dyrektorów jednostek organizacyjnych o dostarczenie potrzebnych materiałów, niezbędnych do podjęcia właściwych rozstrzygnięć;
11)prowadzenie zbioru przepisów gminnych oraz zapewnienie wglądu zainteresowanym do Uchwał Rady Gminy, protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji w siedzibie Urzędu;
12)nadzór nad przygotowywaniem i oddaniem projektów uchwał Rady i zapewnienie ich terminowego doręczenia;
13)prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i innych postanowień Rady i komisji Rady oraz zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
14)prowadzenie ewidencji protokołów z zebrań wiejskich, podejmowanych uchwał, wniosków i postulatów mieszkańców sołectw.
15)Przekazywanie informacji dotyczących uczestnictwa Wójta w różnego rodzaju uroczystościach, zebraniach spotkaniach itp. na stanowisko zajmujące się promocją gminy.
16) Odbiór, przechowywanie, analizowanie i prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych i oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka składanych przez radnych oraz pracowników Urzędu Gminy Bielice wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy; 
 
2 W zakresie działalności gospodarczej:
1)    przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym w przepisach szczególnych i informowanie organów administracji rządowej o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami prawa;
2)    prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzących działalność na terenie Gminy;
3)    prowadzenie spraw związanych z ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie będących hotelami;
4)    wykonywanie zadań dotyczących ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych:
a)    dokonywanie wpisów i ich zmian w zakresie ewidencji działalności gospodarczej;
b)    wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
c)     wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;
d)    udzielanie informacji o przedsiębiorcach;
5)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych;
6)    wydawanie decyzji w zakresie przewozów;
7)    przeprowadzanie kontroli w zakresie udzielonych zezwoleń;
8)    udzielanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
9)          wydawanie decyzji w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych;
10)     prowadzenie procedury w zakresie naliczania należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
11)     wydawanie zaświadczeń o uiszczaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
12)     przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
13)     przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zadań merytorycznych.
3.W zakresie spraw archiwalnych:
 
1)    przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej od poszczególnych stanowisk urzędu,
2)    opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczenie,
3)    udostępnienie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
4)    przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
5)    inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
6)     udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
7)    dbałość o czystość i bezpieczeństwo archiwum zakładowego, w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami,
8)    bieżące archiwowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Instrukcji Kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
9)    wykonywanie innych zadań związanych z bieżącym, prawidłowym prowadzeniem archiwum zakładowego.
4.Prowadzenie spraw związanych z organizacją:
a) wyboru ławników;
b)    wyboru sołtysów i rad sołeckich;
5.Czynny udział w Lokalnej Grupie Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
 
§ 33. Do zadań na  stanowisku pracy ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Gospodarki Komunalnej , Turystyki i Rekreacji, należy:
1.W zakresie oświatynależy w szczególności:
1)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych, a także siecią szkół i przedszkoli;
2)    sprawdzanie i opiniowanie przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
3)    koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych przedszkoli i szkół oraz zadań edukacyjnych dofinansowywanych przez gminę;
4)    koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Wójta dla dyrektorów i nauczycieli;
5)    przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
6)    prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły;
7)    występowanie z inicjatywą w zakresie nagród, odznaczeń, wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów;
8)    przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów szkół i placówek, w zakresie realizacji zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego;
9)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
10)           prowadzenie zadań związanych z systemem informacji oświatowej;
11)           kontrola spełnienia obowiązku nauki;
12)           wykonywanie analiz i danych statystycznych dotyczących szkół, przedszkoli, opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej;
13)           współpraca z Kuratorium Oświaty;
14)           przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady oraz niezbędnych regulaminów dotyczących stanowiska pracy;
15)           nadzór merytoryczny nad szkołami.
2.     W zakresie gospodarki komunalnej
1)    nadzorowanie i współpraca gospodarstwa komunalnego w zakresie:
c)    funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych;
d)    funkcjonowania oczyszczalni ścieków;
e)    realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
2)    opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3)    wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w szczególności przygotowanie informacji dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
4)    utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie Gminy (w tym: czystości ulic, chodników i placów;
   5)utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń komunalnych,
       a w szczególności:
a)    słupów i tablic ogłoszeniowych, studni publicznych;
b)    sieci kanalizacji deszczowej, w tym rowów odwadniających;
c)     placów zabaw;
d)    sieci wodno-kanalizacyjnej;
    6)utrzymanie zieleni przy współpracy z pracownikiem ds. ochrony środowiska;
   7)koordynowanie,nadzór, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami na terenie Gminy;
   8)utrzymanie ciągów spacerowych, parków i innych miejsc wypoczynku;
   9) dekoracja budynku Urzędu w okresie świąt, uroczystości państwowych, itp;
 10) prawidłowej eksploatacji i zagospodarowania stałych urządzeń komunalnych;
 11) realizacja uchwał w zakresie nazewnictwa  placów;
 12)planowanie wydatków na eksploatację i remonty kapitalne gminnych urządzeń i obiektów komunalnych na dany rok budżetowy;
  13)prowadzenie ewidencji zużycia wody, opału, energii elektrycznej;
  14)współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zabezpieczenia miejsc zakwaterowania dla ludności z ewakuacji doraźnej z terenów zagrożonych i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 15) sprawowanie nadzoru oraz udział w odbiorach technicznych zleconych do wykonania robót związanych z obsługą eksploatacyjną i remontową;
 16) sprawowanie nadzoru administratora zasobu mieszkaniowego w zakresie:
a)    polityki remontowej;
b)    stanu technicznego i eksploatacji budynków;
c)     okresowej oceny utrzymywania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno – porządkowym oraz zachowania warunków bezpieczeństwa pożarowego;
d)    przechowywanie i nadzór nad dokonywaniem wpisów do książki obiektu budowlanego dotyczących budynków komunalnych;
  17) nadzór nad pracownikami (m.in.: prowadzenie pełnej dokumentacji – kart drogowych , tachografów, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, czystości i narzędzia):
a)    kierowców autobusów szkolnych;
b)    kierowcy samochodu marki BUS do przewozu osób niepełnosprawnych.
c)     pracownika ogólno- gospodarczego.
18) współpraca oraz załatwianie wszystkich spraw związanych z Ośrodkiem
       Pomocy Społecznej i Sądem Rejonowym oraz nadzór i koordynacja pracy.
- osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu;
 19)ścisła współpraca z pracownikiem ds.Inwestycji i Budownictwa,  Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych w zakresie realizacji powierzonych zadań, w szczególności poprzez udział w przygotowywaniu przetargów i umów na wykonanie robót inwestycyjnych bądź remontowych obiektów stanowiących mienie Gminy;.
20) współpraca z pracownikiem ds. Funduszy Europejskich w zakresie sporządzania wniosków umożliwiających pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań z zakresu działania ze stanowiska;
21) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem oraz kontrolą targowisk.
 
3. W zakresie sportu, turystyki i rekreacji:
1)    nadzór i realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku;
2)    współpraca z organizacjami pozarządowymi;
3)    współpraca z klubami sportowymi;
4)    koordynowanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sportu;
5)    organizowanie i koordynowanie imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, itp.;
6)    prowadzenie ewidencji zakupu i zużycia sprzętu sportowego.
 
4.Do zakresu kultury należy:
1)    przygotowywanie propozycji dotyczących organizowania działalności kulturalnej oraz tworzenia, likwidacji gminnych instytucji kultury;
2)    prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań Gminy z zakresu kultury, w szczególności nad gminnymi instytucjami (świetlicami) kultury;
3)    koordynowanie, nadzorowanie i uczestnictwo w przygotowywaniu imprez masowych;
4)    prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
5)    prowadzenie rejestru zabytków oraz dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy;
6)    ścisła współpraca z gminnymi instytucjami (świetlicami) kultury w czasie trwania sezonu letniego i zimowego;
7)    planowanie wydatków na eksploatację i remonty świetlic;
8)    sprawowanie nadzoru oraz udział w odbiorach technicznych zleconych robot dotyczących świetlic;
9)    sprawowanie nadzoru nad mieniem zgromadzonym w świetlicach;
10)     prowadzenie spraw z zakresu wynajmu i dzierżawy świetlic;
11)     prowadzenie ewidencji zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicach;
12)     przechowywanie oraz nadzór nad dokonywaniem wpisów do książek obiektów budowlanych dotyczących świetlic;
13)     nadzorowanie i kontrolowanie pracy biblioteki gminnej.
14)     współpraca z sołtysami dotycząca wydatkowania i rozliczania funduszy sołeckich;
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska;
6. Prowadzenie ewidencji kosztów obsługi ksero i co miesięczne rozliczanie się w kasie Urzędu Gminy oraz współpraca z serwisem obsługi technicznej Konica Minolta.
 
§ 34. Do zadań na stanowisku Sekretarki należy :
1)    przyjmowanie wniosków w sprawach organizacyjnych Urzędu, mających na celu usprawnienie pracy Urzędu;
2)    przygotowywanie pomieszczeń, organizacja i obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez Wójta i Sekretarza;
3)    obsługa kancelaryjno- biurowa Wójta i Sekretarza;
4)    przyjmowanie, rozdział, rejestracja, wysyłanie korespondencji i przesyłek (w zastępstwie) zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
5)    obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych oraz współpraca z operatorem sieci telekomunikacyjnej w zakresie telefonizacji urzędu;
6)    prowadzenie ewidencji kosztów fax-u;
7)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
8)    prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta;
9)    prowadzenie listy obecności (wpisywanie dni wolnych, urlopów, itp.);
10)     prowadzenie zeszytu wyjść służbowych i prywatnych;
11)     wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
12)     przygotowywanie środkom przekazu informacji z pracy Wójta, Rady Gminy, Urzędu Gminy;
13)     dbałość o aktualność i estetykę wywieszanych materiałów na tablicy informacyjnej przy sekretariacie;
14)     przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska;
15)     prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Wójta;
16)     całość prac związanych z obsługą sekretariatu, a w szczególności:
a.      dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu;
b.     obsługa gości i interesantów;
c.     dbanie i odpowiedzialność za powierzone mienie (m.in. naczynia, sztućce, itp.);
17)     współpraca i załatwianie wszystkich spraw związanych z Powiatowym Urzędem Pracy oraz nadzór i koordynacja pracy (rozliczanie czasu pracy, urlopów, pisanie opinii, dostarczanie niezbędnych dokumentów do księgowości, itp.):
a.      stażystów;
b.     osób na przygotowaniu zawodowym;
c.     praktykantów;
18)     organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, innych uroczystości (sala, sprzęt, zaproszenia, zaopatrzenie, itp.);
19)     obsługa informacyjna świąt państwowych i gminnych oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych;
20)     dbałość o estetykę wszystkich tablic informacyjnych oraz o aktualność wywieszanych materiałów (współpraca z poszczególnymi pracownikami odpowiedzialnymi za tablice ze swojego stanowiska pracy);
21)     prowadzenie rejestru świąt, uroczystości, itp., w których uczestniczy Wójt oraz przygotowywanie okolicznościowej korespondencji i wystąpień;
22)     prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
23)     obsługa poczty elektronicznej;
24)     prowadzenie kancelarii „e-urząd”;
25)     udział w przygotowywaniu i redagowaniu Gminnej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz gazety lokalnej „Nasz Powiat”.
26)     obsługa fotograficzna podczas odbywających się imprez kulturalno – sportowych na terenie gminy Bielice organizowanych przez Urząd Gminy Bielice.
Rozdział VI
 
NAWIĄZANIE STOSUKU PRACY, SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA ORAZ OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
 
§ 35. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie jest otwarty i konkurencyjny.
2. Kryteria i procedury przeprowadzania naboru określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska   urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bielicach”.
 
§ 36. 1. Pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie są skierowani do odbycia służby przygotowawczej.
2. Szczegółowe zasadyodbycia służby przygotowawczej określa „Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Bielicach”.
 
§ 37. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia okresowej oceny określa „Regulamin okresowej oceny pracowników”.
 
 
Rozdział VII
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW
§ 38. 1. Wójt podpisuje pisma, dokumenty i akty prawne wynikające z kompetencji określonych w przepisach prawnych oraz inne pisma, jeśli ich podpisanie Wójt zastrzegł dla siebie.
 
2. Skarbnik i Sekretarz podpisują pisma i dokumenty pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.
 
3.     Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem wraz z pieczątką, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony na jednej z kopii .
4.     Dokumenty przedstawione do podpisu Wójtowi lub Sekretarzowi powodujące powstanie wydatków finansowych muszą być parafowane przez Skarbnika.
 
 
Rozdział VIII
 
OBIEG DOKUMENTÓW
 
§ 39. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.
 
§ 40. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.
 
 
 
 
Rozdział IX
 
ZASADY UDZIELANIA UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW
 
§ 41. 1. Wójt udziela indywidualnie upoważnieniaw granicach jego umocowania, a w szczególności:
1)    do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
2)    do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Sekretarza lub innych pracowników urzędu;
3)    do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
4)    udziela pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
5)    do powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarza lub innych pracowników;
6)    upoważnienia Sekretarza lub innego pracownika do prowadzenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia
7)    udziela pełnomocnictw Kierownikom jednostek organizacyjnych;
2. Skarbnik może upoważnić podległego sobie pracownika do składania kontrasygnaty przy dokonywaniu czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego.
3. Upoważnienia sporządza się w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje i ewidencjonuje pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarki, drugi egzemplarz upoważniony pracownik, trzeci egzemplarz umieszcza się w aktach osobowych.
5. Bieżącą ewidencję upoważnień i pełnomocnictw prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarki.
 
 
Rozdział X
 
ORGANIZACJA, PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE ORAZ ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
 
§ 42. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi.
 
§ 43. Wójt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 8.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.15, w miarę potrzeby, w obecności pracowników Urzędu.
 
§ 44. 1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłaszanych skarg i wniosków, zgodnie z przepisami i zasadami współżycia społecznego.
2. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.
3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu lub przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie ich rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
4. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek.
5. W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
§ 45. 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku Sekretarki.
2. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i kontroluje Sekretarz.
 
 
Rozdział XI
 
TRYB UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE                                I ZAPYTANIA RADNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA KOMISJI RADY
 
§ 46. 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Wójta ewidencjonujepracownik ds. Obsługi Biura Rady Gminy.
2. Odpowiedzi na interpelacje udzielane są w terminie 21 dni, a na zapytania w terminie 14 dni od daty ich rejestracji przez pracownika ds. obsługi Biura Rady Gminy.
3. Projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania przygotowane przez właściwych rzeczowo pracowników należy przedłożyć do podpisu Wójtowi lub Sekretarzowi.
§ 47. 1. Na zapytania radnych zgłaszane na sesji Rady – w sprawach prostych, nie wymagających dodatkowych wyjaśnień – odpowiedzi udziela Wójt bądź wyznaczony przez niego pracownik.
2. W uzasadnionych przypadkach bądź na wniosek radnego odpowiedzi udzielane są na piśmie.
 
 
Rozdział XII
 
KONTROLA WEWNĘTRZNA W URZĘDZIE
 
§ 48. 1. Nadzór iKontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:
1)    Wójt lub osoba działająca na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta – w odniesieniu do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
2)    Sekretarz i Skarbnik w stosunku do podległych pracowników, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji;,
3)    Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
4)    Zespoły powołane doraźnie w zakresie ustalonym przez Wójta.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 są zobowiązane w ramach powierzonych im zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowości wykonywania przez tych pracowników przypisanych im czynności.
3. Celem kontroli jest:
a)    zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań i obowiązków Urzędu przez poszczególnych pracowników Urzędu;
b)    ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości;
c)     naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałanie im w przyszłości.
4. Kontrola przeprowadzona jest wg planu kontroli wewnętrznej zaakceptowanej przez Wójta.
5. Kontrola poszczególnych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywana jest pod względem:
a)    legalności;
b)    gospodarności;
c)     rzetelności;
d)    celowości;
e)     terminowości;
f)      skuteczności.
6. Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić protokół w terminie 14 dni od daty jej zakończenia, który powinien zawierać:
a)    datę i przedmiot kontroli;
b)    imiona i nazwiska osób kontrolowanych;
c)     syntetyczny opis stanu faktycznego;
d)    stwierdzenie niesprawiedliwości oraz ich skutki;
e)     wydane zalecenia oraz termin ich realizacji;
f)      osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości;
g)    pouczenie o prawie wniesienia wyjaśnień;
h)    podpis kierownika wydziału, osób kontrolowanych oraz kontrolujących.
5.     Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach.
6.     O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.
7.     W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby kontrolowane, wówczas osoby te zobowiązane są do złożenia pisemnego wyjaśnienia w terminie 3 dni od daty odmowy.
 
 
Rozdział XIII
 
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
2.Zespół Szkół Publicznych w Bielicach
3.Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach
 
 
Rozdział XIV
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 49. Realizacja zadań, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych może następować na podstawie umów prawa cywilnego.
 
§ 50. Interpretacje postanowień niniejszego regulaminu oraz udzielanie wyjaśnień z tym związanych stanowią kompetencję Wójta.
 
§ 51. W Urzędzie Gminy stosowane są instrukcje, regulaminy i inne unormowania prawne wprowadzone Zarządzeniami Wójta.
 
§ 52 Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2
 
 
 
PLAN ZASTĘPSTW STANOWISK PRACY
W URZĘDZIE GMINY W BIELICACH
 
 
  1. Stanowisko ds. Informacji Niejawnych, ABI, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych.
 
2.   Stanowisko pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki Komunalnej
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Inwestycji, Budownictwa i Remontów, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych.
 
3.   Stanowisko pracy ds. Obsługi Biura Rady, Działalności Gospodarczej, Archiwum
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami w zakresie spraw bieżących .
 
4.   Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji
i Łąkarstwa, Funduszy Europejskich
-    zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Windykacji Należności Budżetowych, Promocji Gminy, Zdrowia.
 
5.   Stanowisko pracy Sekretarki zastępuje stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie prowadzenia korespondencji Urzędu (przyjmowanie, wysyłanie).
 
6.   Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami dodatkowo zastępuje stanowisko Sekretarki w zakresie bieżących spraw obsługi sekretariatu, BIP.
 
7.   W Referacie Finansów- zastępstwa określone są w zakresach czynności poszczególnych stanowisk.
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SCHEMAT_ostat4.xls (XLS, 45.00Kb) 2009-06-25 12:54:25 332 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 25-06-2009 12:54:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-07-2009 08:39:56