Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVIII z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2004r


PROTOKÓŁ Nr XVIII/04

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 17 grudnia 2004 roku

Rozpoczęcie sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XVIII sesji Rady Gminy w Bielice udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny był pan radny Edward Mocarski.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - Halina Rabenda, Skarbnik - Halina Butkowska oraz sołtysi wsi: Parsów - Marzena Wolniakowska i Stare Chropawo - Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na sesji obecni byli: Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczenicie - Edward Sadłowski i Radny Powiatu - Ignacy Maćkowiak.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Wiesław Seniuk otworzył sesję i po powitaniu radnych, zaproszonych gości oraz Prezesa ZIR i radnego Powiatu Pyrzyckiego oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wnoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające n podejmowanie prawomocnych uchwał w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady - Wiesław Seniuk przedstawił następujący porządek sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku sesji.

 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

 4. Informacja o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w zakresie sprzedaży mienia komunalnego gminy.

 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji Wójtowi.

 7. Projekt uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Polityki Społecznej Gminy Bielice.

 9. Projekt uchwał w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na 2005 rok.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zakończenie sesji.

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku sesji.

Propozycji zmian nie zgłoszono.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad. 4 Informacja o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w zakresie sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pani Grażyna Garncarz odczytała protokół Komisji z kontroli w zakresie sprzedaży mienia komunalnego gminy przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2004 roku w Urzędzie Gminy w Bielicach.

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

Wójt - Jan Stefan Adamski przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy Bielice Przedstawił wójt - Jan Stefan Adamski, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” - podjęła Uchwałę Nr XVIII/ 107/04 w sprawie zmian budżetu Gminy Bielice na 2004 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Polityki społecznej Gminy Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniował komisje Rady Gminy, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Przewodniczący obrad przedstawił poprawki zgłoszone na komisjach tzw. kosmetyczne, ich wykaz stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” - podjęła Uchwałę Nr XVIII/108/04 w sprawi zatwierdzenia Strategii Polityki społecznej Gminy Bielice, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” - podjęła Uchwałę Nr XVIII/109/04 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2005 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2005 rok.

W pierwszej kolejności Przewodniczący komisji stałych Rady gminy Bielice przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie. Po czym Przewodniczący odczytał uchwałę Nr CCVI/490/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w szczecinie z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2005 rok, której kserokopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w sesji jednogłośnie 14 głosami „za” - podjęła Uchwałę Nr XVIII/110/04, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 - minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący obrad odczytał pismo Burmistrza Pyrzyc dotyczące ponownego rozpatrzenia kwestii utworzenia Wspólnej Straży Miejskiej, którego kserokopia stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Po czym dodał, że w okresie wcześniejszym Rada dyskutowała na taką propozycję, która została odrzucona. Jeżeli są inne propozycje do sprawy można powrócić.

Radny - Stanisław Wądołowski pytał Wójta, czy wjazd od strażnicy OSP w Bielicach pozostanie jeden.

Wójt odpowiadał, że między nowym garażem a chodnikiem oczyszczony będzie teren. Płot będzie przestawiony przy granicy z działką sąsiednią. Zjazd do hydroforni będzie terenem zielonym. Do strażnicy będzie jeden odpowiedni wjazd, aby łatwiejsze było korzystanie z garażu.

Radny - Andrzej Kołobycz pytał o kwestię budowy chodnika w Bielicach, tzn. dokąd w roku bieżącym będą wykonane prace.

Wójt mówił, że gmina dołożyła do tej inwestycji 5 tys. zł. na wykonanie chodnika ogłoszony był przetarg, w wyniku którego okazało się, że koszty są bardzo wysokie. Wjazdy są bardzo szerokie stąd też ograniczono zakres prac. Dlatego tez w roku bieżącym nie będzie wykonany planowany odcinek chodnika. Wójt zwrócił się do radnego Powiatu Pyrzyckiego o interweniowanie aby w roku przyszłym budowę tego chodnika w Bielicach kontynuowano. Następnie Wójt powiedział, że myśli o położeniu nowego chodnika przed Urzędem Gminy i do biblioteki, a płyty chodnikowe posłużyłyby na poszerzenie o jedną płytę chodnika między przystankiem PKS a sklepem w Bielicach. Prace wykonane byłyby wykonane we własnym zakresie.

Wójt poinformował, że wykonawca ogrodzenia boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach naprawił odcinek drogi, w której była wyrwa przy skręcie z Parsowa do Parsówka, bo były kłopoty ponieważ autobusy miały kłopoty z przejechaniem tego odcinka.

Radny - Ryszard Wądołowski zwrócił się do Wójta o naprawienie również odcinka drogi przy posesji Bondaruka w kierunku cmentarza w Bielicach.

Wójt odpowiadał, że jeżeli będą wykonywane jakieś prace drogowe przy okazji będzie naprawiony ten odcinek drogi.

Ponadto Wójt dodał, że zamontowano dodatkową lampę uliczną przy drodze do cmentarza w Bielicach. Udrożniono przepust i nie stoi już woda na tej drodze. W roku przyszłym być może uda się również poprawić ten odcinek, o którym mówił radny Wądołowski.

Marzena Wolniakowska - sołtys wsi Parsowa pytała, czy w jej miejscowości jest szansa na budowę chodnika w roku przyszłym.

Radny - Andrzej Kołobycz pytał o sprawę nie wyciętego drzewa na cmentarzu w Bielicach.

Wójt powiedział, że nie może sobie wydać zezwolenia na wycinkę tak więc zwrócono się z pismem do Starostwa w Pyrzycach o wydanie zgody. Ze względu na duże prawdopodobieństwo, że drzewo może przewrócić się na linię energetyczną, więc jak tylko gmina otrzyma zgodę wykonania prac zlecone będzie firmie specjalizującej się w wykonywaniu takich prac. W ciągu ostatnich dwóch lat przeznaczono znaczne środki finansowe z budżetu gminy na podcięcia drzew na cmentarzach. Także w roku przyszłym będą wykonane prace wykończeniowe. W miejscowościach Stare Chrapowo i Chabowo poprawione będą śmietniki na cmentarzach.

Śmieci z cmentarzy wywożone są bez przerwy, również na święta będą opróżnione śmietniki.

Radny - Stanisław Ryszard Wądołowski poprosił o poprawienie informacji o opłatach za kwatery grobowe, aby dodane było, że opłata wynosi się na okres 20 lat.

Wójt podzielił zdania radnego i na następną sesję będzie uzupełnienie poprzez dodanie proponowanego zapisu. Oczywiście osoby, które wniosły opłaty w okresie wcześniejszym nie będą dopłacać do ustalonej przez Radę Gminy wysokości opłat. Obowiązek taki dotyczyć będzie osób wykupujących kwatery od 1 stycznia 2005 roku, bo od tego dnia obowiązywać będą nowe opłaty.

Radny Dariusz Krzysztof Chytryj pytał Wójta o plany w zakresie remontów dróg na terenie Gminy Bielice w roku przyszłym.

Wójt odpowiadał, że w babinie za sołtysem wsi będzie naprawiona droga gminna. Złożony będzie wniosek o modernizację drogi między Chabowem a Nowymi Liniami. Kwota w budżecie Gminy jest niska, ale nie oznacza, że jest to wielkość ostateczna. Gmina otrzyma środki na boiska przy Zespole szkół w Bielicach, ale najpierw musi zabezpieczyć przynajmniej 50% planowanej inwestycji.

Zdaniem radnego Chytryj w pierwszej kolejności należałoby naprawić tzw. łącznik w Babinie, a nie drogę za wsią.

Wójt odpowiadał, że koszty naprawy drogi są duże, ale jest to przy zakresie i może być niebezpieczna. „Na 100% nie obiecuję, ale zorientuję się w kosztach”. Jeżeli okaże się, że potrzeba będzie 40 tys. zł. łącznik i podobna kwota na drogę Chabowa - Nowe Linie, to ta druga będzie remontowana, bo z drogi tej korzysta duża liczba mieszkańców dojeżdżając do pracy. Poza tym na remont dróg gruntowych Gmina otrzyma środki, a na inne drogi nie.

Sołtys Parsowa - Marzena Wolniakowska pytała, czy naprawiona będzie droga do jeziora w Parsowie przy posesji p. Michaluk, i kto jest jej właścicielem.

Wójt odpowiadał, że przed świętami lub zaraz po nich będzie nawieziona przyczepa grysu na tę drogę.

W Babinie będzie budowany chodnik w pierwszej kolejności - mówił Wójt.

Radny Piotr Wilczyński zgłosił wniosek o utwardzenie placu przy przystanku PKS w Nowym Chrapowie. Poza tym ponownie radny Wilczyński monitował o uruchomieniu lampy ulicznej przy skrzyżowaniu w Nowym Chrapowie.

Wójt powiedział, że wysłane jest pismo do Energetyki, ale póki co nie ma odpowiedzi. Zamówione są trzy lampy energooszczędne i trwa to już 3 miesiące. Wskazano, aby jedna lampa ustawiona była przy wjeździe, druga przy wyjeździe z Chabowa /skrzyżowanie - posesja pana Kontroniewicza /. Uruchomiony będzie punkt oświetleniowy w Nowym Chrapowie, o co wnioskował pan radny - Wilczyński.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - Ignacy Maćkowiak powiedział, że zaniepokoiła go wypowiedź Wójta, że wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie chodnika w Bielicach do przystanku PKS, bo prace powinny być zgodne dokumentacją, tak więc Ignacy Maćkowiak stwierdził, że wyjaśni te sprawę w Starostwie.

Należy zastanowic się, czy warto przystępować do Straży Miejskiej, z inicjatywą taką występował Burmistrz Pyrzyc, który także wystąpił z propozycją przekazania dróg do powiatu. Poza tym pan Maćkowiak pytał o kwestię realizacji wcześniej sygnalizowanej sprawy zwrotu opłat za auta sprowadzane zza granicy. Do tej pory nie wyrównano diety dla członka Komisji Wyborczej - mówił pan Maćkowik.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby rolniczej - Edward Sadłowski poprosił, aby zawiadomienie na sesje przesyłać na adres domowy, a nie do firmy. Następnie pan Sadłowski nawiązał do pisma skierowanego do wszystkich Gmin na temat opiniowania aktów prawa miejscowego. Jeżeli nie będą one konsultowane z izbą rolniczą może spowodować to wstrzymanie budżetu gminy. Trzydzieści kilka gmin przysłało projekty uchwał w sprawie ceny żyta i w zasadzie są one pozytywnie opiniowane. Po czym dodał: „ wstyd mi, że Przewodniczący Rady Gminy Bielice nie uczestniczy prawie we wszystkich spotkaniach, tak więc jest prośba, aby Pan Przewodniczący Rady uczestniczył w posiedzeniach Powiatowych ZIR”. Pan Wójt uczestniczy prawie we wszystkich spotkaniach, tak więc jest prośba, aby Pan Przewodniczący Rady uczestniczył sam lub rekomendował Przewodniczącego Komisji Rolnictwa. Pan Sadłowski zwrócił się z pytaniem, czy Gmina ma zdolność kredytową, bo dwudziestu paru rolników złożyło wniosek o utworzenie związku producentów i będzie potrzeba poręczenia kredytowego zwracając się zarazem do radnego powiatu pana Maćkowiaka, aby wcześniej w tej sprawie interweniował u Starosty Pyrzyckiego.

Pan Sadłowski pytał o ustalenie z Komornikiem Sądowym, o których wspominał pan wójt w swoim sprawozdaniu. Poza tym, czy odbyły się spotkania z Telekomunikacją na temat powiększenia centrali telefonicznej w Bielicach.

Wójt odpowiadał, że sprawa dróg i utrzymania Wspólnej straży Miejskiej były dyskutowane na konwecie Wójtów i Burmistrzów i wszystkie małe gminy stanowczo powiedziały - nie Burmistrzowi Pyrzyc. Jeżeli chodzi o opłaty za auta sprawozdanie zza granicy to zgłosiłem dyrektorowi Wydziału Komunikacji - mówił Wójt, aby osoby z terenu danej gminy na własnym terenie. Natomiast, jak odzyskać wcześniej wniesione opłaty na razie sprawa nie została rozstrzygnięta. Jeżeli chodzi o zgłoszenie dotyczące nie wypłaconej diety dla członka Komisji wyborczej, to nie jest to dieta, a zwrot kosztów podróży, i będą one do końca roku zwrócone. Pani Alina Pluta będzie uczulona, aby zawiadomienia kierować na adres domowy zgodnie z sugestią Prezesa ZIR. W kwestii opiniowania projektów uchwał Rady gminy dot. ceny żyta, Wójt podkreślił, że Rada obniża średnia cenę żyta, a nie ja podwyższa zgodnie z delegacją ustawową dla organu gminy. Odpisy na izbę rolniczą SA przez naszą gminę respektowane, sumiennie odprowadzane są przypisane prawem należności. Po wnikliwym zapoznaniu się z ustawą o izbach rolniczych to w przypadku zmiany okręgów podatkowych istnieje obowiązek opiniowania projektów uchwał Rady z izbą i w sprawach dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. We wszystkich pozostałych jest priorytet dla radnych, żeby podejmować uchwały, które nie będą „biły po kieszeni”.

Wysłaliśmy pismo do Telekomunikacji, bo nosiliśmy się z zamiarem skomputeryzowania biblioteki Bielicach, ale niestety z uwagi na bardzo wysokie koszty zamysł nie ma powodzenia.

W ciągu ostatnich dwóch lat udało mi się odzyskać 200 tys. zł. zaległości podatkowych, które kiedyś w ogóle nie były ściągnięte - mówił Wójt. Kontynuując swoja wypowiedź powiedział, że gmina ma zdolność kredytową, ale musi w pierwszej kolejności realizować swoje zamierzenia ,na co musi mieć zabezpieczenie. Była propozycja utworzenia Funduszu Poręczeń Kredytowych udziałem m.in. gmin z powiatu pyrzyckiego, które nie weszły w to przedsięwzięcie, bo nie stać nas na to.

Skarbnik Gminy przedstawiła informację dotyczącą wymagań w zakresie spełnienia warunków przez gminę zdolności kredytowych.

Sołtys Starego Chropawa - Czesław Sudoł wnioskował, aby oświetlenie uliczne było włączone całą noc.

Przewodniczący Rady Gminy podzelował za udział w sesji zapraszając wszystkich uczestników na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się zaraz po tej sesji, na które zaproszono ks. Proboszcza i o godz. 11.30 zamknął XVIII sesję Rady Gminy Bielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:22