Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XV z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2004r


PROTOKÓŁ Nr XV/04

z sesji Rady Gminy B i e l i c e

z dnia 28 września 2004 roku

Rozpoczęcie sesji - godz.10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

W obradach XV sesji Rady Gminy Bielice udział wzięło 12 radnych .Radni nieobecni: pan Dariusz Krzysztof Chytryj, Edward Mocarski i pani Maria Piguła.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto w obradach sesji udział wzięli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta -Halina Rabenda, Skarbnik Gminy-Halina Butkowska, sołtysi wsi: Linie - pani Irena Szczęsna ,Parsów-pani Marzena Wolniakowska, Stare Chrapowo -pan

Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak.

Obradom XV sesji Rady Gminy Bielice przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy - pan Wiesław Seniuk, który stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnej sesji w dniu dzisiejszym oraz przedstawił porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad XV sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Gminy Bielice.

 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

 5. Ślubowanie nowo wybranego radnego.

 6. Zmiana w składzie osobowym Komisji Rady Gminy Bielice.

 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIII i XIV sesji do wykonania Wójtowi.

 9. Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2004 roku.

 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

 11. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice.

 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice.

 14. Projekt uchwały w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonych w Bielicach.

 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

 16. Wolne wnioski i zapytania.

Protokoły Nr XIII /04 i Nr XIV/04 z sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Ad.4 Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice - pan Wiesław Seniuk wręczył zaświadczenie o wyborze na radnego panu Piotrowi Wilczyńskiemu.

Ad.5 Ślubowanie nowo wybranego radnego.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego obrad roty ślubowania, nowo wybrany radny pan Piotr Wilczyński złożył ślubowanie.

Ad.6 Zmiana w składzie osobowym Komisji Rady Gminy Bielice

Radny pan Piotr Wilczyński wraził zgodę na pracę w Komisji Budżetu ,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych w miejsce pana Zdzisława Haręży.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV/91/04 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.7 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Bielice - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od dnia 03 czerwca 2004 roku do dzisiejszej sesji, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy powierzonych na XIII i XIV sesji

do wykonania Wójtowi .

Wójt - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice podjętych na XIII i XIV sesji stanowiące załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.9 Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2004 roku

Przewodniczący obrad odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. W związku z pytaniem pana Przewodniczącego Rady w sprawie dość niskiego wykonania dochodów w dziale 700 -28% z tytułu dzierżaw i najmu lokali, użytkowania wieczystego ,sprzedaży mienia gminnego .Pan Wójt odpowiadał ,że były organizowane przetargi ,ale nie było chętnych do nabycia nieruchomości , i to był powód stosunkowo niskiego wykonania planu dochodów w dziale 700 .

Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2004 roku stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice:

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - pan Bogdan Szablewski

2/ ds. Społecznych - pani Helena Ciesielska

3/ Rewizyjnej - pani Grażyna Gancarz

przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok przyjęty został jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV/92/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i

Szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Budżetu.

Komisje Rady Gminy Bielice pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie , o czym poinformowali Przewodniczący Komisji.

Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV/93/04 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla

Gminy Bielice

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy Bielice , o czym poinformowali ich Przewodniczący .

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Środowiska dla Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV / 94 / 04 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy

Bielice

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice poinformowali ,że projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowano.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV / 95 / 04 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonych w

Bielicach

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały Komisje Rady Gminy, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonych w Bielicach przyjęty został jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV / 96 / 04 w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonych w Bielicach stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni

Jeziora Miedwie

Komisje Rady Gminy Bielice pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie poinformowali Przewodniczący poszczególnych Komisji.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Uchwała Nr XV / 97 / 04 w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Gmin Zlewni

Jeziora Miedwie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił , że akces do pracy w klubie radnych PSL wyraził nowo wybrany radny pan Piotr Wilczyński.

Poza tym pan radny zwrócił się do pana Ignacego Maćkowiaka - radnego Powiatu Pyrzyckiego o przekazanie informacji dotyczącej zamierzeń powiatu w sprawie dalszej budowy chodnika w Bielicach. Ponadto pan radny poprosił o wyjaśnienie , co dzieje się z wodą w Bielicach.

Radny pan Michał Bednarczyk zgłosił , aby na najbliższą sesję Rady Gminy przygotować sprawozdanie z realizacji zgłoszonych wniosków na sesjach,posiedzeniach komisji oraz na zebraniach wiejskich od początku obecnej kadencji.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł podziękował za udział w Dożynkach Gminnych i panu Wójtowi za docenienie pracy Rady Sołeckiej w Starym Chrapowie.

Następnie pan Sołtys zgłosił wnioski w sprawach:

 • konieczności podcięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej po lewej stronie drogi jadąc od Starego Chrapowa w kierunku Pyrzyc,

 • potrzeby usunięcia wystającego elementu metalowego pozostawionego po likwidowanym słupie na drodze gminnej Stare Chrapowo-Nieborowo,

 • przeprowadzenia przez Wójta rozmów z Policją , aby nie utrudniali życia rolnikom w czasie wzmożonych prac ,co niestety miało miejsce w

 • roku bieżącym podczas żniw,

 • ujęcia w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na elewację sali wiejskiej w Starym Chrapowie.

Sołtys wsi Linie - pani Irena Szczęsna pytała pana Wójta , czy w Liniach będzie robione boisko w Liniach , jeżeli tak , to kiedy.

Radny - pan Piotr Wil czyński zgłosił wniosek , aby wycięto krzewy pod tablicą ogłoszeń w Nowym Chrapowie , a także naprawiono barierkę przy drodze gminnej Nowe Chrapowo-Czarnowo.Na ostatnim zebraniu wiejskim w Nowym Chrapowie padła propozycja , aby budynek po sklepie Gminnej Spółdzielni przekazać dla samorządu mieszkańców na salę wiejską.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak poinformował ,że ogłoszony jest przetarg nieograniczony na budowę dalszej części chodnika w Bielicach,który w roku bieżącym będzie realizowany.

Ponadto pan Maćkowiak powiedział , że w najbliższym czasie będą rozdysponowywane grunty /300 ha/ po spółce LINIEX, i dlatego też wskazane byłoby zorganizowanie spotkania z zarządcą na ten temat.Następna kwestia poruszona przez pana Maćkowiaka dotyczyła elewatorów , magazynów na składowanie zboża przez rolników .W obecnej sytuacji rolnicy nie mają żadnej pomocy ,więc pan Wójt będąc na konwencie Wójtów i Burmistrzów mógłby ten problem przedstawić do rozpatrzenia - mówił pan radny Powiatu Pyrzyckiego zwracając się również do pana Wójta z prośbą ,aby do tworzonej Rady Społecznej ds. porządkowych wytypować kompetentne osoby .Powiat i gminy będą odpowiadać za likwidację eternitu na obszarze przez siebie administrowanym.

Radna pani Marzanna Maria Subklew powiedziała , że od kwietnia br.w ogóle nie otrzymuje zawiadomień o posiedzeniach Rady Społecznej ZOZ-u w Pyrzycach.

Radna pani Helena Ciesielska dodała,że posiedzenia ZOZ-u zwoływane były na godziny popołudniowe , co powodowało kłopoty dla mnie i pani Subklew , gdyż nie ma odpowiedniej komunikacji ,aby móc wrócić do domu - mówiła pani Ciesielska.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak powiedział,że sesje Rady Powiatu Pyrzyckiego i większość innych spotkań odbywa się w godzinach popołudniowych , aby umożliwić osobom pracującym udział w działalności społecznej.

W związku ze zgłoszonymi w dniu dzisiejszym wnioskami i zapytaniami odpowiedzi udzielał pan Wójt - Jan Stefan Adamski następująco:

Prowadzono rozmowy na temat posiedzeń Rady Społecznej ZOZ-u na początku bieżącego roku i prosiłem - mówił Wójt o zmianę godzin posiedzeń , ale okazało się ,że późniejsze godziny są odpowiedniejsze dla lekarzy.

Do tej pory dokonano przeglądu w miejscowości Linie pod kątem stanu pokryć dachowych eternitem i w części wsi Parsów , na dzień dzisiejszy trudno określić , czy będzie możliwe w najbliższym czasie przygotowanie informacji w tym zakresie , gdyż jest to czasochłonne ,jeden pracownik byłby całkowicie wyłączony z pracy w Urzędzie Gminy przez kilka dni.

Ze względu na koszty nie doszedł do skutku zamysł utworzenia Straży Miejsko - Gminnej.

Sprawa wykupu elewatorów będzie trudną do załatwienia, niemniej jednak przedstawię- mówił Wójt na konwencie propozycję,aby nadwyżki budżetowe w formie „zrzutki” przekazać na poczet jeżeli nie na kupno , to na ich wydzierżawienie.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Agencji Nieruchomości Rolnych o przetargach dotyczących gruntów po LINIEX-ie przekażemy je w teren.

Pan Wójt podziękował radnemu Powiatu Pyrzyckiego za poparcie w kwestii dalszej budowy chodnika w Bielicach ,na to zadanie powiat przeznaczył 27 tys. zł., ja zobowiązałem się - mówił Wójt dołożyć z budżetu gminy 5 tys.zł.

Wycięte będą krzaki pod tablicą ogłoszeń w Nowym Chrapowie, naprawiona również będzie barierka przy drodze gminnej Nowe Chrapowo- Czarnowo.W sprawie przeznaczenia budynku po sklepie w Nowym Chrapowie na salę wiejską do tej pory nie rozmawiałem z Prezesem Gminnej Spółdzielni - kontynuował Wójt ,ale w najbliższym czasie temat będzie podjęty.

Pod koniec września br. w Liniach dokonywana będzie niwelacja terenu pod boisko sportowe.

Wykopane zostaną pozostałości po słupie na drodze gminnej Stare Chrapowo-Nieborowo przez pracowników interwencyjnych .Zgłosimy wniosek do Zarządu Powiatu o podcięcie gałęzi przy drodze Stare Chrapowo-Pyrzyce.

Nie powinno być przypadków utrudniania życia rolnikom w okresie jesiennym , na ten temat rozmawiałem z panem komendantem , jeszcze przypomnę się - zapewniał pan Wójt.

Pan Wójt podziękował Radzie Sołeckiej w Starym Chrapowie za Dożynki Gminne, dodając ,że gmina pomoże wykonując elewację sali wiejskiej w Starym Chrapowie.

Niebawem minie półmetek pracy obecnej kadencji Rady Gminy, więc wniosek radnego pana Bednarczyka jest zasadny, aby przygotować sprawozdanie z realizacji wniosków, jeżeli nie uda się wykonać tego zadania na najbliższą sesję , to na pewno przedstawię na następnej sesji Rady Gminy - mówił Wójt.

SANEPiD w Pyrzycach dokonywał kontroli jakości wody z ujęcia wodociągowego w Bielicach i okazało się ,że w wodzie są drobnoustroje, które likwidowane są przy użyciu chloru. W dniu dzisiejszym po raz drugi woda jest chlorowana i nie przewiduje się następnych tego typu działań .Po tych zabiegach woda ma odpowiadać normom sanitarnym-mówił Wójt.

Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda poinformowała , że w dniach od 1-2 października 2004r.na Zamku Książąt Pomorskich organizowany jest Festiwal Wiejskich Inicjatyw Europejskich ,prosząc zainteresowanych sołtysów o odpowiedź w dniu dzisiejszym.

W związku z wyczerpaniem porządku obrady XV sesji Rady Gminy Bielice o godzinie 11.45 zamknął Przewodniczący obrad pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:07