Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XII z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 marca 2004r.


PROTOKÓŁ Nr XII/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 30 marca 2004 roku

Początek sesji - godz. 1000

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych.

Radni nieobecni: pan Zdzisław Haręża i pan Marcin Łapeciński.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, Kierownik Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo - pan Czesław Stefaniak oraz sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Linie - pani Irena Szczęsna, Nowe Linie - pan Bolesław Gapys, Swochowo - pani Krystyna Krzanowska, Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Mackowiak i pan Stanisław Sękowski spośród publiczności.

Obradom XII sesji Rady Gminy w Bielicach przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk, który przywitał zaproszonych gości, radnych oraz publiczność.

Na podstawie podpisanej listy przez radnych pan Przewodniczący stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji, do czego radni nie wnieśli uwag i wniosków.

Porządek obrad sesji przedstawił się nastepująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

6. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo na 2003 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach na 2003 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach na 2003 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej za 2003 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

12. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednomyślnie 13 głosami "za".

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Bielice - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice przedstawił pan Jan Stefan Adamski - Wójt

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo za 2003 rok

Prezes Klubu Sportowego - pan Czesław Stefaniak złożył sprawozdanie z działalności za 2003 rok, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie finansowe dotyczące wydatków na klub sportowy "UNIA" w 2003 roku.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał pana Prezesa, czy oprócz Gminy Bielice sa inni sponsorzy.

Pan Stefaniak odpowiadał, że sporadycznie pan Legiędź kupił piłkę, lub drobny sprzęt sportowy, poza tym pan piekarz ze Swochowa. Pan Prezes dodał, że zaangażował już 800 zł własnych środków, których nie domaga się zwrotu.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał, czy sportowcy nie powinni prać strojów we własnym zakresie.

Pan Prezes mówił, że rachunki za pranie nie są duże, w okresie wcześniejszym próbowano takiego rozwiązania, ale niestety powstał tylko chaos, gdy przed meczem okazywało się, że brakuje strojów lub jakość po praniu pozostawiała wiele do życzenia, więc nie można mówić, że można w ten sposób zaoszczędzić.

Pan Przewodniczący Rady - Wiesław Seniuk powiedział, że porównując dofinansowanie przez gminy klubów tej samej klasy jest większe, aniżeli ze strony naszej gminy.

Radna pani Maria Piguła mówiła, że powinno się docenić starania pana Stefaniaka, dzięki któremu coś się dzieje na terenie gminy, a nie negować.

Pan Stanisław Sękowski mówił, że przeznaczane kwoty z budżetu na klub "UNIA" Swochowo są symboliczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w i w województwie nie ma się czym chwalić.

Jest 45 kompletów w 5 kolorach na jedno pranie. Pranie samodzielne powoduje większe koszty. Ludzie związania z klubem większość czasu w roku poświęcają na prace społeczne.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że na terenie gminy są jeszcze inne miejscowości nie tylko Swochowo. W poprzedniej kadencji to pan Sękowski jako radny był przeciwny sprawie wybudowania boiska w Babinie.

Pan radny Mocarski kontynuując swoją wypowiedź mówił, że nikt nie jest przeciwny UNII Swochowo, ale należy pamiętać, że z puli środków na kulturę fizyczną są również inne wsie, w których społecznie wykonuje się prace np. w Babinie koszenie boiska, we własnym zakresie pospawano bramki, z gminy zakupiono tylko grunt pod boisko za 2 tys. zł, który obecnie ma dużo wyższą wartość rynkową.

Pan Stanisław Sękowski powiedział, że nie był przeciwko budowie boiska w Babinie.

Pan radny Mocarski mówił, że dowodem są protokoły z sesji.

Pan Stanisław Sękowski nawiązując do tego stwierdzenia powiedział, że nie obchodzą go paszkwile na swój temat i że wszystko co robi nie chwali się, że osobiście to zrobił.

Radna pani Grażyna Gancarz podziękowała panu Prezesowi Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo za złożenie sprawozdania ze swojej działalności, mówiąc iż docenia pracę społeczną pana Stefaniaka.

Pani radna podkreślała, że chciałaby, aby w Liniach było takie samo albo i lepsze jak w Swochowie. Swego czasu przeznaczono teren pod boisko nie bardzo nadające się do tego celu. dlatego też "nie dam" Wójtowi spokoju, aby boisko w Liniach było zrobione.

Pan Wójt powiedział, że rozumie radną panią Gancarz, być może uda się poczynić działania w tym kierunku, na pewno nie będzie takie samo boisko jak w Swochowie, ale na miarę możliwości gminy.

W tegorocznym budżecie zaplanowano większe środki finansowe na sport o 6 tys. zł, więc nie ma podstaw do kłótni. Reaktywowano Społeczna Radę Sportu, która będzie opiniowała gdzie i w jakiej wysokości należy przeznaczyć środki na sport. Interesuje mnie, aby był to sport masowy - mówił pan Wójt.

Radna pani Helena Ciesielska mówiła, że UNIA nie jest klubem Swochowa, ale jest klubem reprezentującym gminę, to tylko zbieg okoliczności, że najlepsze boisko jest w Swochowie i w nazwie klubu jest użyte. Nie należy dopuścić do sytuacji, aby klub wypadł z ligi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Babinie założono klub sportowy. Radni powinni zachęcać do działania, a nie zniechęcać działaczy przyczyniających się do ożywiania działalności na terenie gminy. Pan Prezes Klubu "UNIA" Swochowo poparł wypowiedź pani radnej Ciesielskiej, że jest to klub reprezentujący gminę, nie samą miejscowość.

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2003 rok

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Kopacka przedstawiła sprawozdanie z działalności OPS za 2003 rok, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach sesji.

Ad 8 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2003 rok

Koordynator Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach - pani Anna Kopacka złożyła sprawozdanie z działalności komisji stanowiące załącznik Nr 8 do protokołu.

W związku z pytaniem pana Czesława Sudoła - sołtysa wsi Stare Chrapowo na temat formy udzielanej pomocy rodzinom alkoholików Z-ca Wójta - Halina Rabenda, która jest Przewodniczącą komisji odpowiadała, że z gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udziela się wsparcia finansowego /zapomóg/ rodzinom dotkniętym patologią. Środki finansowe zgodnie z ustawą przeznaczane na profilaktykę.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Bielice przekazali informacje, że projekt uchwały w powyższej sprawie komisje pozytywnie zaopiniowały.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r. jednomyślnie 13 głosami "za" został przyjęty.

Uchwała Nr XII/80/04 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje tutejszej Rady, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok przyjęto jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XII/81/04 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Grażyna Gancarz odczytała wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bielice, który stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Następnie pan Przewodniczący Rady - Wiesław Seniuk odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

Kserokopia uchwały RIO stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Bielice przyjęty został jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XII/82/04 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Pan Przewodniczący Rady pogratulował panu wójtowi dobrego wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Pan Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium, dodał że sytuacja była ciężka, w tym roku nie będzie łatwiej, niemniej jednak nie zaprzestanie się działań, aby sprostować zamierzeniom Rady.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały Komisje Rady Gminy Bielice, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Ębielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego przyjety został jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XII/83/04 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił wnioskii zapytania w sprawach:

- zwolnienia pani Kałużnej z obowiązku zwrotu bonifikaty ze względu na jej trudną sytuację życiową,

- wynik sprawy sadowej z panem Antonim Lechem,

- czy egzekwowane są należności podatkowe od pani Nowak,

- potrzeby uprzątnięcia gałęzi na cmentarzu po ostatnich pracach porządkowych.

Pan Wójt nawiązując do wystąpienia pana radnego Wądołowskiego odpowiadał, że nie upłynął okres karencji tj. 10 lat od momentu sprzedaży przez gminne lokalu mieszkalnego pani Kałużnej, który został zbyty w formie aktu notarialnego m-cu lutym br.

Wniosek pana radnego pan Wójt przyjął jako inicjatywę, która będzie wstępem do rozpatrzenia tej sprawy.

Pan antoni Lech domaga się od gminy 80 tys. zł + odsetki. Na 16 czerwca ustalony jest termin kolejnej rozprawy sądowej, obecnie przygotowywane są dokumenty sprzeciwiające się żądaniom powoda.

Wystawione są tytuły wykonawcze na zaległości pani Nowak sprawa jest u komornika sadowego.

Pracownicy odpowiedzialni za przecinkę drzew nie dopilnowali, aby podopieczni, którym przydzielono drewno posprzątali po sobie. Do świąt wielkanocnych uporządkowane będą cmentarze - mówił pan Wójt.

Radny pan Wacław Smyk zgłosił wniosek o potrzebie naprawy dróg /połatanie/ w Będgoszczy i Chabówku.

Pani Z-ca Wójta nawiązując do wniosku radnego pana Smyka powiedziała, że pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach obiecał, że w pierwszej kolejności gmina Bielice będzie załatwiona.

Radny pan Andrzej Kołobycz zgłosił, że nie wszystkie lampy oświetlenia ulicznego w Bielicach się świecą.

Pan Wójt mówił, że na bieżąco są zgłaszane wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie, "mam zamiar rozmawiać z szefem energetyki, że jeżeli nie będzie poprawy świadczenia usług nie będę płacić za eksploatacje". Pan Andrzej Kołobycz powiedział, że należy przestawić zegary oświetlenia ulicznego.

Sołtys wsi Nowe Linie - pan Bolesław Gapys zgłosił wnioski w sprawach:

- oznakowanie skrętu do Nowych Linii /z drogi powiatowej/

- połatania drogi do Nowych Linii,

- naprawy drogi gminnej Nowe Linie - Chabowo.

Pan Ignacy Mackowiak w imieniu PSL pogratulował panu Wójtowi otrzymania od rady absolutorium.

Sytuacja finansowa powiatów jest bardzo ciężka z uwagi na wypowiedzi polityków /Oleksego/ banki wstrzymały się z kredytowaniem powiatów.

Pan Mackowiak powiedział, że Starosta obiecał, że do końca kwietnia br. naprawione będą drogi na terenie gminy Bielice.

Ponadto pan radny Powiatu Pyrzyckiego dodał, że jeżeli pojazd będzie uszkodzony w wyniku złej nawierzchni drogi, kierowca ma prawo domagać się odszkodowania od zarządu dróg.

Pan Maćkowiak przekazał informację o decyzji rozwiązania Komitetu Protestacyjnego założonego w 1999 roku, pozostałe środki ok. 700 zł przekazane będą na kulturę i sport. Należy utrzymywać dobre rzeczy, na terenie całej gminy, należy mierzyć siły na zamiary nie odwrotnie - kontynuował pan Maćkowiak.

Pan Przewodniczący powiedział, że tegoroczna zima nie była dokuczliwa mimo to sytuacja dziur się powtarza.

Pan Wójt odpowiadał, że pani Z-ca Wójta atakuje zarząd dróg, obecnie wkopywane są znaki, w następnej kolejności będą tablice kierunkowe. Stopniowo będą wymienione na terenie całej gminy. Długotrwałe procedury przetargowe w związku z ustawą o zamówieniach publicznych przeciągają w czasie terminy realizacji niektórych zamierzeń.

Naciski ze strony gminy na pewno będą w dalszym ciągu.

Pan Wójt podziękował za zaangażowanie sołtysom wsi Linie, Parsów i Chabowo i uporządkowanie swoich miejscowości. Nie będzie odstępstwa od zapowiedzianych kontroli w zakresie posiadania pojemników na odpady przez mieszkańców naszej gminy, jeżeli takowego pojemnika nie ma i nie jest w stanie udokumentować gdzie pozbywa się śmieci jest możliwość podania takiej osoby do Sądu Grodzkiego.

W Liniach zostały przewrócone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, czyn ten został zgłoszony na policję, więc jest nadzieja na złapanie wandali tego czynu.

Na propozycję pani radnej Ciesielskiej, aby przenieść pojemniki bliżej osiedla w Liniach pan Wójt mówił, że obawia się, że nie były by to pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów.

Jeżeli chodzi o drogę Nowe Linie - Chabowo okazało się, że jest to częściowo droga powiatowa, więc nie może być finansowana przez gminę.

Radny pan Edward Mocarski pytał, kiedy będą nowe przystanki PKS.

Pan Wójt powiedział, że do VIII br. potrzeba 600 tys. zł na wykończenie sali przy ZSP w Bielicach, więc na razie nie będzie na przystanki środków. Nie wiadomo jaki będzie VAT na materiały budowlane, dlatego "chcę maksymalnie zakupić materiałów budowlanych".

Radna pani Grażyna Gancarz powiedziała, że wszyscy powinni być dumni ze szkoły w Bielicach, ale należy pamiętać, że to nie ten Wójt zaczynał budowę i zaciągał w związku z tym zadłużenia.

Radny pan Wacław Smyk mówił, że radni poprzedniej kadencji chcieli szkoły w Parsowie, a teraz przyszło się sądzić gminie z tego powodu.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł zgłosił wniosek o zakup piłki, aby pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych przenieśli budkę PKP pod salę w Starym Chrapowie.

Ponadto pan sołtys zgłosił wniosek o wycięcie krzaków przy zakręcie z drogi Linie do Nieborowa przy Starym Chrapowie i konieczności załatania dziur.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że przykro słuchać wymawiania szkoły w Bielicach, która jest jedną z najpiękniejszych w województwie zachodniopomorskim.

Pani Z-ca Wójta przypomniała wszystkim radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2004roku.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XII sesji Rady Gminy Bielice o godz. 1215 zamknął Przewodniczący pan Wiesław Seniuk, składając najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:07:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:07:00