Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXV/2009 z Sesji Rady Gminy Gminy z dnia 23 kwietnia 2009 roku


P r o t o k ó ł Nr XXV /2009

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Początek sesji - godz.10oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 13 radnych Rady Gminy Bielice. Radni nieobecni : Marzena Wolniakowska i Wiesław Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Urzędu Gminy Bielice -Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Sebastian Kaczmarek, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach - Czesław Fiałko, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi wg załączonej do protokołu listy obecności zaproszonych gości, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był pan Zdzisław Wiśniewski - mieszkaniec/ wyborca gminy Bielice.

Obrady XXV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy - Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca możliwości pozyskiwania środków na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2008.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2008 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo.

14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

15. Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ulicy Jana Pawła II 34a.

16. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032

18. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice.

19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i zapytania.

22. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek XXVI sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”, który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu

 

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Ad. 4. Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotycząca możliwości pozyskiwania środków na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Pan Sebastian Kaczmarek - Kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów WFOŚ i GW w Szczecinie omówił nowe zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie / obowiązujące od wczoraj/,które stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.

Następnie pan Sebastian Kaczmarek poinformował o ustalonej liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2009, na które składają się :

I. Ochrona wód i gospodarka wodna.

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

III. Ochrona atmosfery.

IV. Ochrona przyrody.

V. Edukacja ekologiczna.

VI. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

VII. Monitoring środowiska.

Opis priorytetowych zadań zawiera załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt - dokonano inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Bielice. Wiele niepokoju budzi fakt braku pomocy finansowej dla samorządów. Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do wypełnienia stosownej informacji. Formularze znajdują się w Urzędzie Gminy w Bielicach. Wypełnione formularze należy składać w urzędzie gminy lub do sołtysów do dnia 15 marca każdego roku.

Każda likwidacja wyrobów zawierających azbest musi być zgłoszona pisemnie na specjalnym formularzu / dostępny w urzędzie gminy lub u sołtysów/

Demontaż, przewóz i złożenie azbestu musi być wykonane przez firmę posiadającą aktualną koncesję oraz na wyznaczonym składowisku. Najbliższy zakład mieści się w miejscowości Dalsze k. Myśliborza.

Otrzymane faktury za poniesione koszty likwidacji wyrobów zawierających azbest należy przechowywać. W razie uzyskania w przyszłości dotacji ze źródeł zewnętrznych będzie możliwa refundacja części poniesionych kosztów przy zachowaniu warunków:

- demontaż przez specjalistyczną firmę

- składowanie tych wyrobów na składowisku

- posiadanie faktury lub rachunku poniesionych kosztów

Ze strony gminy może być ewentualnie zorganizowana zbiórka i transport, ale już nie pokryjemy kosztów utylizacji, bo na to nie będzie nas stać. Dlatego powinno być wsparcie ze strony państwa. Rolnik, czy emeryt usunie eternit z dachu, ale jest pytanie, kogo będzie stać na nowe pokrycie dachowe.

Na dzisiejszej sesji będzie przyjmowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice na lata 2009-2032”- mówił Wójt.

Sebastian Kaczmarek - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju, Polityką Ekologiczną Państwa i strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Ogłoszony jest konkurs Azbest 2009 - 29 maja 2009 roku mija termin składania wniosków w tym konkursie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są gminy, powiaty województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania zawarte w gminnych/ powiatowych programach usuwania azbestu i współfinansowaniu ze środków własnych gmin/powiatów z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne/ również wspólnoty mieszkaniowe. Problem może stanowić założenie nowego pokrycia dachowego, ale istnieje możliwość wzięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na korzystnych warunkach.

Wójt - nasze trzy ujęcia wody są w złym stanie technicznym. Najgorsza sytuacja była w Bielicach. Dlatego przystąpiono do modernizacji hydroforni. Całkowity koszt inwestycji będzie wynosił ok.250 tys.zł, na co będzie zaciągana pożyczka w WFOŚ i GW, oczywiście po podjęciu stosownej uchwały na dzisiejszej sesji. Być może w najbliższym okresie pozostałe dwa ujęcia wody w Nowym Chrapowie i Babinie także będą wymagały modernizacji. W związku z tym Wójt pytał, czy będzie możliwe zaciągnięcie kredytu jeżeli pożyczka nie będzie spłacona.

Sebastian Kaczmarek - gminy mogą zaciągać zobowiązania kredytowe przed spłatą pożyczki, czy też kredytu jeżeli spełnią kryterium dochodowości i uzyskają pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radny Piotr Wilczyński - jaki jest czas na realizację wniosku.

Sebastian Kaczmarek - jeżeli jest dobry to kwestia miesiąca do 1,5.

Szczegółowe zasady określa Regulamin konkursu na udzielanie dotacji ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie. Podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań obowiązują kryteria oceny :

1/ kryterium zgodności z Polityką Ekologiczną Państwa oraz strategią rozwoju województwa zachodniopomorskiego,

2/ kryterium zgodności z listą przedsięwzięć priorytetowych,

3/ kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej

4/ kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej,

5/ kryterium efektywności finansowej i ekonomicznej,

6/ kryterium oceny technicznej,

7/ kryterium stanu przygotowania zadania,

8/ pozostałe kryteria wyboru zadań.

Przewodniczący Rady- czy jest szansa na otrzymanie pomocy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli gmina nie realizowałaby kompleksowej kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach /nieskanalizowanych/ na terenie gminy Bielice.

Sebastian Kaczmarek - jeżeli chodzi o szczegółowe kwestie związane z planowanymi inwestycjami z zakresu ochrony środowiska, pan kierownik prosił o kontakt z WFOŚ i GW.

Podpisano list intencyjny w sprawie mogilników. Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 25 mogilników czyli miejsc, w których składowane są przeterminowane środki ochrony roślin, które w znaczący sposób zagrażają środowisku naturalnemu- mówił pan Kaczmarek.

Z uwagi na obowiązki, w dalszej części sesji nie uczestniczył pan Sebastian Kaczmarek - kierownik Zespołu Obsługi Wniosków i Umów WFOŚ i GW w Szczecinie.

 

Ad.5 Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2008.

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach - Czesław Fiałko przedstawił sprawozdanie dotyczące analizy stanu porządku i bezpieczeństwa gminy Bielice za rok 2008, które stanowi załącznik 6 do protokołu.

Radny - Zbigniew Kołodziej - jakie działania podejmuje Policja w sprawie podpalania trzcin.

Z-ca Komendanta - wypalanie traw bez akcji uświadamiającej nie odniesie pożądanego skutku. W tym zakresie sukcesów nie mamy - mówił pan Komendant.

Radny Zbigniew Kołodziej - ale osoby takie są bezkarne. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca.

Komendant - odnotowuje się coraz mniej takich przypadków, a jeżeli już zajdzie taka okoliczność kierujemy sprawy do Sądu Grodzkiego.

Radny Piotr Wilczyński - jakie działania Rada mogłaby podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bielice.

Komendant - byłem zwolennikiem Straży Międzygminnej.

Sołtys wsi Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak - jak wygląda sprawa narkotyków na terenie naszej gminy w porównaniu do innych gmin.

Komendant - podziękował za dobrą współpracę z dyrekcją Zespołu Szkół Publicznych oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielicach. Odnotowano pojedyncze przypadki posiadania narkotyków.

Radny Mariusz Adam Przepiórka -wskazane byłyby kamizelki odblaskowe dla uczniów tutejszej szkoły.

Komendant - jeżeli będzie sponsor, na pewno kamizelki trafią do bielickiej szkoły.

W ubiegłym roku rozdano ponad tysiąc kamizelek odblaskowych.

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2008 rok.

Kierownik OPS - Anna Maria Kopacka przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2008 rok, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.

Sprawozdanie, którym mowa wyżej przedstawiła koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2008 rok- Anna Maria Kopacka, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między

sesjami.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

 

Ad.9 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych

na XXIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

 

Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady - Edward Mocarski - raz w roku zorganizować zbiórkę pojemników po olejach silnikowych na terenie gminy Bielice.

Radny Piotr Wilczyński - pytał na jakim etapie jest sprawa przejęcia przez gminę działki w miejscowości Linie.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski - wyciąć krzaki przy ogrodzeniu cmentarza w Bielicach .

Radny Jan Kazimierz Geldner - w imieniu wyborców z Będgoszczy zgłosił wniosek o zawieszenie dwóch lamp na słupach energetycznych w obrębie ośrodka wypoczynkowego oraz o doprowadzenie energii elektrycznej do świetlicy w Będgoszczy.

 

Przewodniczący ogłosił 5 - minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o czytanie projektów uchwał w największym skrócie, ponieważ radni posiadają stosowne projekty uchwał.

Wniosek radnego został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Przewodniczący komisji tutejszej Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/136/09 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/137/09 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

 

Rada Gminy 12 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła projekt uchwały w powyższej sprawie.

 

Uchwała Nr XXVI/138/09 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego.

Przewodniczący poszczególnych komisji przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Uchwała Nr XXVI/139/09 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ulicy Jana Pawła II 34a.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ulicy Jana Pawła II 34a.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXVI/140/09 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęto projekt uchwały w powyższej sprawie.

 

Uchwała Nr XXVI/141/09 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032

 

Przewodniczący komisji Rady przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/142/09 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.17. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice.

Wójt poinformował, że z inicjatywy Komisji ds. Społecznych po mojej akceptacji przygotowano projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice- mówił Wójt.

 

Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice , został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

Uchwała Nr XXVI/143/09 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad.18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina odczytał wniosek komisji o udzielenie Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok, który stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady - Edward Mocarski odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie :

- wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2008 rok.,

- wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

Opinie stanowią załączniki Nr 20 i 21 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XXV/144/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi otrzymanego jednogłośnie absolutorium za 2008 rok.

Ignacy Maćkowiak - w imieniu Zarządu Gminnego i Powiatowego PSL złożył gratulacje Wójtowi z tytułu jednogłośnie otrzymanego absolutorium, zapewniając o wspieraniu przez PSL w działaniach Wójta na rzecz społeczności gminnej.

 

Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na zapytanie radnego Wilczyńskiego w sprawie przejęcia działki w Liniach mówił, że słowa rozeszły się z czynami, ponieważ dwa dniu po posiedzeniu komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice przysłano pismo, że wniosek gminy będzie przedmiotem rozstrzygnięć przez władze najwyższe. Nie zamierzam zostawić tej sprawy- kontynuował Wójt.

Będą niezwłocznie wycięte krzaki przy murze cmentarza w Bielicach/ wniosek radnego Wądołowskiego/.

Jeżeli chodzi o lampy oświetleniowe, to nie jest to sprawa prosta. Na ten temat rozmawiałem z panem sołtysem Będgoszczy i na jutro jesteśmy umówieni w tej sprawie. W najbliższym czasie doprowadzony będzie prąd do świetlicy w Będgoszczy /wnioski radnego Geldnera/.

 

Ad.20. Wolne wnioski i zapytania.

Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. Z planowanych zadań do realizacji w roku bieżącym, Wójt wymienił m.in.podpisanie umów na :

- budowę świetlicy w Liniach

- budowę drogi na tzw. wybudowę w Bielicach,

- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chabowo,

Realizowana będzie inicjatywa gminy dotycząca utworzenia przedszkola w Bielicach.

W roku przyszłym przewiduje się modernizację świetlicy w Bielicach oraz budowę świetlicy w Nowym Chrapowie. A także remont drogi Swochowo - Kunowo. Poza tym inne niezbędne zadania na terenie gminy Bielice.

Wójt poinformował o trwających uzgodnieniach z burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino na temat budowy drogi Parsów - Parsówek / do granic z gminą Gryfino/ i terminu zapłaty za realizację tego zadania.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak - w ostatnim okresie, mieszkańcy społecznie wykonali następujące prace w swojej miejscowości :

- wycinkę krzaków w kierunku lasu,

- zebrano pobocze przy drodze w kierunku Nieborowa,

- wymieniono dwie pary drzwi w świetlicy,

- posiano trawę i zabetonowano bramki do gry w piłkę ,

i inne drobne prace.

Sołtys mówił, że mieszkańcy oczekują od gminy dokończenia parkingu przy cmentarzu, nowego śmietnika na cmentarzu w Starym Chrapowie. Zdaniem pana Sołtysa odnowienia wymagają szafki p-poż. Poza tym należy interweniować do zakładu energetycznego w sprawie umocowania gniazda bocianiego na słupie energetycznym w Starym Chrapowie / okolice posesji p.Ociepy/- mówił sołtys Maćkowiak.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXV sesji Rady Gminy Bielice o godzi.13.00 zamknął Przewodniczący Rady - Edward Mocarski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-06-2009 09:00:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 08-06-2009 08:58:58