Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XI z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 26 lutego 2004r.


PROTOKÓŁ Nr XI/2004

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 26 lutego 2004 roku

Początek sesji - godz. 1000

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był radny pan Zdzisław Haręża.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Linie - pani Irena Szczęsna, Nowe Chrapowo - pan Piotr Wilczyński, Swochowo - pani Krystyna Krzanowska, Będgoszcz - pan Mirosław Samoćko.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Do przerwy na sesji obecny był pan Waldemar Wojcieszek - osoba spośród publiczności.

Obradom XI sesji Rady Gminy Bielice przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

Na początku obrad pan Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych gości oraz radnych.

Na podstawie podpisanej listy obecności przez radnych pan Przewodniczący stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przed przystąpieniem do przedstawienia porządku obrad sesji, pan Przewodniczący poprosił pana Wójta o przybliżenie dodatkowego punktu tj. 17, który nie był opiniowany na posiedzeniach komisji, a dot. projektu uchwały w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 241/17 położonej w Bielicach.

Pan Wójt omawiając przedłożony projekt uchwały w powyższym zakresie, stwierdził że nie chce podejmować decyzji w sprawie, która pośrednio wiąże się z jego osobą, ponieważ działka 241/7 pod budowę garażu przy tzw. Domu Nauczyciela nabyła w roku ubiegłym od gminy pani Kałużna aktem notarialnym sprzedała ją synowi Wójta pod warunkiem, że gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświadczenie w takiej sprawie składa Wójt w kancelarii notarialnej. Wobec zaistniałych okoliczności pan Wójt poprosił, aby przed sfinalizowaniem sprawy stanowisko w formie opinii wyraziła Rada Gminy Bielice stąd też projekt uchwały w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 241/17 położonej w Bielicach.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wniesiono uwag i wniosków.

Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na IX i X sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice przedłożył Wójt pan Jan Stefan Adamski, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Bielice za 2003 rok

Przewodniczący Komisji tutejszej Rady Gminy złożyli w następującej kolejności sprawozdania ze swojej działalności za rok 2003:

1/ pan Bogdan Szablewski dot. komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,

2/ pani Helena Ciesielska dot. Komisji ds. Społecznych,

3/ pani Grażyna Gancarz dot. Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Bielice za 2003 rok stanowią załączniki od Nr 6 do Nr 8 do protokołu.

Ad. 7 Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na 2004 rok

Pan Przewodniczący - Wiesław Seniuk przedstawił plan pracy Rady Gminy Bielice na 2004 rok, który stanowi załącznik Nr 9 do protokołu, dodając, iż planuje się również zorganizowanie szkolenia dla wszystkich radnych na miejscu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2004 rok

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady gminy Bielice, tj. pan Bogdan Szablewski, pani Helena Ciesielska i pani Grażyna Gancarz przedstawili plany pracy na 2004 rok.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2004 rok został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/70/04 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek rocznych podatku od nieruchomości pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Przedmiotowy projekt uchwały przyjęty został 12 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr XI/71/04 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego

Przewodniczący Komisji Rady Gminy poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/72/04 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/73/04 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na 2004 rok

Przewodniczący Komisji Rady gminy Bielice poinformowali, że projekt uchwały budżetowej komisje pozytywnie zaopiniowały.

Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr XII/25/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2004 rok, której kserokopia stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny pan Bogdan Szablewski zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach sesji.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 - minutową przerwę w obradach sesji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na 2004 rok przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/74/04 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 199/1 położonej w obrębie Linie

Opinie Komisji w powyższej sprawie były pozytywne, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 199/1 położonej w obrębie Linie przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/76/04 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 13/11 położonej w Chabówku.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały Komisje Rady Gminy, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 13/11 położonej w Chabówku przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/77/04 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice

Pan Wójt nawiązując do kwestii taryf za wodę i ścieki mówił, że od roku ubiegłego obowiązuje nowe uregulowanie prawne w tym zakresie. Do tej pory były możliwości negocjowania opłat, obecnie przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych przedkłada wniosek taryfowy wraz z kalkulacją, który może być przez gminę przyjęty lub nie. W przypadku niezatwierdzenia taryf wchodzą one w życie na mocy ustawy po 70 dniach od dnia złożenia wniosku.

Prezes Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie - p0an Kurzaj będąc na posiedzeniu Komisji Gospodarczej informował, że spółka nie jest prywatną, działa natomiast pod egida Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, tak więc nie może ona przynosić zysku, wobec czego odpada argument, że chcą "zedrzeć skórę".

Na posiedzeniach komisji dyskutowano nad propozycjami przedsiębiorstwa postanawiając ostatecznie, aby wójt negocjował ze spółką najkorzystniejsze rozwiązanie dla gminy jak również i jej mieszkańców.

Wywiązując się z tego zobowiązania znalazłem rozwiązanie tzw. salomonowe - mówił Wójt. Otóż rok temu Rada Gminy Bielice zatwierdziła Wodociągom Zachodniopomorskim Spółce z o.o. w Goleniowie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Bielice, z którego wynika iż na rok 2004 zaplanowano 42 tys. zł na wydatki inwestycyjne. Zaproponowałem - kontynuował pan Wójt spółce w Goleniowie, przeniesienie wydatków inwestycyjnych na gminę. Większość sąsiednich gmin zwalnia firmy z podatku od nieruchomości lub stosuje dopłaty miesięczne. W naszym przypadku byłoby o tyle lepiej, że będzie istniała możliwość sprawdzenia, czy faktycznie zamontowano (wymieniono) jakieś urządzenia. Wzięcie na siebie obowiązku ponoszenia kosztów inwestycyjnych stanowić będzie jakby dopłatę gminy dla przeciętnego odbiorcy ponieważ nie wzrosną drastycznie opłaty za wodę i ścieki, podwyżka będzie minimalna. opłata abonamentowa będzie o tyle korzystna, gdyż firma na własny koszt będzie remontowała i dokonywała przeglądów liczników. Stawki są bardzo wysokie, ale powyższa propozycja wydaje się najlepsza. Mamy podstawy do prowadzenia rozmów z uwagi na wydobywające się dokuczliwe "zapachy" w Bielicach.

W roku ubiegłym wzywany był projektant sieci kanalizacyjnej, spółka z Goleniowa i w Urzędzie gminy prowadzono rozmowy na ten temat. Jeżeli Rada zatwierdzi taryfy za wodę i ścieki będzie argument do naciskania na firmę, aby wyeliminowano nieprzyjemne zapachy skoro podniesione zostały opłaty. W roku ubiegłym nie mogliśmy upierać się przy tym ponieważ nie były podwyższane stawki.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zaproponował, aby na tablicach ogłoszeń wywiesić informację o wysokościach opłat za wodę i ścieki obowiązujących w sąsiednich gminach, a także obowiązujące na naszym terenie stawki.

Pan Wójt odpowiadał, że gminy sąsiednie przystępują dopiero do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, więc informacje w tym zakresie będą możliwe dopiero po 10 marca br.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że ma zastrzeżenie do pkt. 3 projektu uchwały dot. opłaty abonamentowej, dlaczego ma ona być wprowadzona skoro wodomierze stanowią własność odbiorców wody.

Pan Wójt mówił, że podobna sytuacja jest w przypadku telekomunikacji, która pobiera opłatę abonamentową pomimo faktu, iż abonenci zakupili aparaty telefoniczne we własnym zakresie. Płaci się opłatę abonamentową zakładowi energetycznemu za przesył energii.

Co było możliwe, wynegocjowaliśmy z Goleniowem. Jeżeli zobowiązali się do legalizacji i wymiany liczników na własny koszt nie mają podstaw do wliczania w taryfę.

Sołtys wsi Nowe Chrapowo - pan Piotr Wilczyński powiedział, że rachunek ekonomiczny jest prosty przez 5 lat odbiorca poniesie koszt na opłatę abonamentową w wys. 90 zł, a wodomierz kosztuje 50 zł więc zakład będzie na plus. Zdaniem pana sołtysa nie należy zgadzać się na opłatę abonamentową.

Radny pan Bogdan Szablewski powiedział, że opłata abonamentowa nie jest opłatą za licznik, jest to opłata stała na takie wydatki firmy jak np. podatki. Poza tym opłata nie jest duża, bo wynosi niecały 1m3 wody.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice było 8 głosów "za", 2 głosy przeciwko i 4 głosy wstrzymujące się.

Uchwała Nr XI/78/04 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu działki Nr 241/17 położonej w Bielicach

Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu działki Nr 241/17 położonej w Bielicach przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XI/79/04 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad. 18 Wolne wnioski i zapytania

Pan Przewodniczący Rady poinformował, że druki oświadczeń majątkowych radni otrzymają wraz z materiałami na najbliższą sesje Rady.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał wójta o następujące sprawy:

dotyczaca sprzedaży lokalu mieszkalnego w tzw. Domu Nauczyciela w Bielicach przez panią Kałużną, czy upłynął już termin, a jeżeli nie czy zostanie zwrócona przez ww udzielona przez gminę bonifikata zgodnie z obowiazujacą uchwałą Rady gminy,

czy organizowaniem zebrań wiejskich na terenie gminy zajmie się Wójt, czy też sołtysi we własnym zakresie,

czy sołtysi będą przeprowadzali kontrole posiadania przez rolników ubezpieczenia OC,

konieczności przedstawienia przez Przewodniczącego Klubu Sportowego UNIA Swochowo sprawozdania ze swej działalności.

Radny pan Edward Mocarski zgłosił wniosek ustny w imieniu klubu radnych PSL o nadanie szkole w Bielicach imienia Jana Pawła II.

Radny pan Marcin Łapeciński zwrócił się do sołtysów o wytypowanie jednej lub dwóch osób z sołectwa do Społecznej Rady Sportu, aby nie była tworem martwym a aktywnie działała na terenie naszej gminy.

Jest zamysł utworzenia amatorskiej Ligi Piłki Nożnej - mówił radny pan Łapeciński.

Pan przewodniczący powiedział, że należy wysondować, czy są osoby chętne do prowadzenia takiej działalności.

Radna pani Helena Ciesielska poddała pod rozwagę, czy nie wystąpić na przyszłą sesję z projektem uchwały o wstrzymaniu się ze sprzedażą mieszkania w Bielicach stomatologowi i przesłać następnie uchwałę St5arosdtwu w Pyrzycach.

Radny pan Michał Bednarczyk przekazał uwagi co do wykonanej podcinki drzew przy kościele w Swochowie, niestety została ona wykonana wykraczając poza zakres przewidywanych prac. W związku z tym, że planuje się czyszczenie, porządkowanie części cmentarza w Swochowie powinna być kompetentna osoba z urzędu, aby wskazać co może być zrobione w ramach tych prac, a nie jak to miało miejsce przy kościele w Swochowie, że nie było żadnego nadzoru.

Ponadto pan radny powiedział, że podtrzymuje swój wniosek w sprawie budowy przystanków w Swochowie i Babinie. Pan radny pytał również sprawę związaną z zadłużeniem PETRO-BLACK-u.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że gmina nie powinna przekazywać sprawy sprzedaży mieszkań służby zdrowia Starostwu, a wykonać to jak najszybciej, aby pomóc tym ludziom. Mieszkania znajdują się w opłakanym stanie technicznym.

Sołtysi wsi Będgoszcz - pan Mirosław Samoćko pytał, czy z urzędem gminy ustalana była wymiana tabliczek z numerami domów, bo w ostatnim czasie pojawili się chętni do tych prac informując, iż jest to uzgodnione z gminą.

Poza tym pan sołtys zgłosił wniosek o wytyczenie części gruntu pod plac dla dzieci (boisko) w Będgoszczy oferując, że własnym zakresie wykona prace ciągnikiem.

Pan Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym wnioski i zapytania mówił, że:

- mieszkania dla nauczycieli gmina sprzedała w 1998 roku, karencja wynosi 10 lat, oficjalnie do urzędu nie wpłynął akt notarialny w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przez panią Kałużną.

Jeżeli faktycznie mieszkanie zostało sprzedane przed upływem karencji, sprzedający będzie musiał zwrócić udzieloną ulgę.

- Zebranie wiejskie odbyło się w Starym Chrapowie, na którym obecni byli sołtys i jego żona oraz dwóch mieszkańców. Zainteresowani w kwestii zorganizowania zebrania wiejskiego powinni być mieszkańcy, naie ma żadnego problemu, aby zebrania wiejskie na terenie gminy się odbyły, wcześniej jednak rada sołecka danego sołectwa powinna przygotować propozycje terminu najwcześniej powinny być one planowane na marzec ze względu na niskie temperatury.

Kontrole rolników w zakresie OC przypisano jako zadanie gminy na mocy ustawy, nie jest to wymysł gminy. Oprócz tego obowiazku trzeba będzie skontrolować ile jest eternitu na pokryciach dachowych wynika to z wymogów unijnych, dlatego od marca ruszą kontrole.

Pan Wójt podziękował sołtysom wsi Nowe Chrapowo i Babinek za sporządzenie wykazu szamb bezodpływowych w ich miejscowościach.

Radna pani Grazyna Gancarz powiedziała, że należałoby zaprosić pana Stefaniaka na sesję, aby zdał sprawozdanie z działalności klubu "UNIA" Swochowo.

Pan Wójt powiedział, że zapraszał pana Stefaniaka na sesję grudniową jak również na dzisiejszą, otrzymał odpowiedź, że być może uda mu się przybyć na godz. 1300. Jeżeli tylko przyjdzie, wówczas poproszę go - mówił pan Wójt, aby na piśmie złożył odpowiednia informacje.

Radny pan Michał Bednarczyk powiedział, że pan Stefaniak nie będzie w stanie zdać sprawozdania finansowego ponieważ to urząd gminy prowadzi księgowość.

Radna pani Grażyna Gancarz powiedział, że radni powinni mieć informację ile pieniędzy i na co wydaje się dla klubu "UNIA" Swochowo, jaka jest relacja w stosunku do osiągnięć klubu.

Pan Wójt powiedział, że na najbliższą sesję przygotowana taka informacja.

W roku ubiegłym reaktywowana była Społeczna Rada Sportu, która umarła śmiercią naturalną. Jest ona bardzo ważnym organem doradczym dla Wójta, aby sensownie wydać pieniądze na kulturę fizyczną, wykorzystanie środków finansowych będzie sprawiedliwsze jeżeli taka rada będzie działać, a nie istnieć tylko na papierze.

Sprzedaż mieszkań ZOZ-u, temat nie jest sprawą nową, z tego co przekazywali mieszkańcy tego bloku trwa od 10 lat, ale nie było zrozumienia Zarządu Gminy, który odsuwał ich podania nie wyrażając zgody na sprzedaż. gmina jest organem władającym nieruchomością, a nie właścicielem, Wójt mówił, że jest za sprzedażą tych mieszkań, forma natomiast należy do starostwa. Nie będzie przeciągania w czasie - zapewniał pan Starosta, z mojej strony będą naciski o jak najszybsze załatwienie sprawy - kontynuował pan wójt.

Zdaniem radnego pana Stanisława Ryszarda Wądołowskiego za sprzedaży należałoby wyłączyć mieszkanie stomatologa, bo z tego co wiadomo buduje on dom w Baniach i może odejść z pracy. Jeżeli mieszkanie pozostałoby, wówczas łatwiej byłoby o dentystę.

Pan Wójt odpowiadał, że obecnie nie ma problemu z kadrą medyczną. Kiedys było związanie niektórych grup zawodowych np. nauczycieli czy też lekarzy z miejscem pracy poprzez przydział mieszkań służbowych obecnie od tego się odchodzi, gdyż nijak się ma do rzeczywistości.

Na dzień dzisiejszy kontrakt podpisany przez lekarza ogólnego z Narodowym Funduszem Zdrowia jest na 2 - 3 tygodni, a stomatologa na 3 dni i okaże się, że w ciągu roku dentysta pracuje 1 miesiąc.

Swego czasu było sprzedane mieszkanie dla nauczyciela j. niemieckiego nauczającego w tutejszej szkole, jednakże lepsze warunki płacowe zadecydowały o odejściu z pracy do innej miejscowości i przez 1,5 miesiąca poszukiwano germanisty, podobnie może być z lekarzem, mieszkanie nie jest już jednym z najważniejszych powodów przy wyborze pracy.

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk powiedział, że sprzedając lokale mieszkalne należy umiejętnie to wykonać, aby łącznik między ośrodkiem zdrowia a budynkiem mieszkańców ZOZ-u nie pozostał niczyj.

Pan Wójt mówił, że być może w roku bieżącym uda się sfinalizować kwestię sprzedaży mieszkań.

- Sprawdzę - mówił Wójt jak wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew przy kościele w Swochowie. Nieformalnie zgłaszał ks. wikary o zamiarze porządkowania na poniemieckiej części cmentarza w Swochowie.

Radny pan Michał Bednarczyk mówił, że chodzi tylko o wycinkę krzaków i niezbędna jest obecność pracownika urzędu gminy.

Pan Wójt nawiązując do sprawy wycinki drzew stwierdził, że w zezwoleniu określony jest zakres prac, ale niestety czasami głupota ale również i bieda sprawiają takie zamieszanie.

Przewodniczący rady - pan Wiesław Seniuk powiedział, że należałoby zinwentaryzować istniejący drzewostan na terenie gminy.

- W związku z tym, że na rok bieżący planuje się więcej środków na inwestycje, więc będzie możliwe wykonanie przystanków w Swochowie i Babinie.

- Zadłużenie "PETRO-BLACK" sięga już setek tysięcy złotych, do tej pory jedynie komornik "ściągnął" część należności.

- Pani Z-ca Wójta odpowiadając na wniosek sołtysa pana Mirosława Samoćko mówiła, że nie będzie problemu z wydzieleniem terenu na plac zabaw dla dzieci w Będgoszczy.

- Nie było porozumienia gminy z firmą oferującą wymianę tabliczek z numerami domów, jeżeli ktoś mówi o uzgodnieniu z gminą należy wykonać telefon i wtedy będzie jasne, czy jest to naciąganie, czy tez nie - mówił pan Wójt.

Radny pan Edward Mocarski mówił, że na terenie gminy Gryfino są postawione bardzo ładne przystanki autobusowe, więc można zasięgnąć informacji w tej sprawie.

Pan Wójt odpowiadał, że z Z-cą wójta oglądali już przystanki w Kołbaczu i Starym Czarnowie, koszt jednego wynosi ok. 2 tys. zł jest to przyzwoita cena i możliwa do zrealizowania przez gminę. Sukcesywnie będą wymieniane przystanki autobusowe na terenie gminy Bielice - kontynuował pan Wójt.

Radna pani Grażyna Gancarz zgłosiła wniosek w sprawie konieczności naprawienia odcinka drogi powiatowej Pyrzyce - Linie szczególnie tuż za torami w kierunku do Starego Chrapowa gdzie wyrwy sa bardzo głebokie.

Pan wójt nawiązując do wniosku pani radnej mówił, że prowadził rozmowy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach panem Kibałą na temat stanu dróg, być może w dniu dzisiejszym uzupełniona będzie wyrwa na drodze Linie - Swochowo. Na pewno nie zaprzestaniemy nacisków kontynuował pan Wójt.

W związku z wyczerpaniem porządku obrady XI sesji Rady Gminy Bielice o godz. 1220 zamknął Przewodniczący Rady gminy Bielice pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:06:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:06:09