Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IX z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 16 grudnia 2003r.


PROTOKÓŁ Nr IX/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 16 grudnia 2003 roku

Początek sesji - godz. 1000

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecna była radna pani Maria Piguła.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Linie - pani Irena Szczęsna, Będgoszcz - pan Mirosław Samoćko, Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. . Obradom IX sesji Rady Gminy w Bielicach przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

Na początku obrad pan Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych gości oraz radnych.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad sesji, do którego nie wniesiono wniosków::

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2004 rok..

8. Projekt uchwały w sprawie zamiany działek położonych w Bielicach.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach.

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice - działka Nr 42/7 obrębie Swochowo.

11. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Opinia w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Bielicach został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Bielice - pan Jan Stefan Adamski złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej przedstawił Wójt - pan Jan Stefan Adamski ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski poprosił pana Wójta o informację dotyczącą ewentualnego przyjęcia przez gminę mienia PKP.

Pan Wójt mówił, że na terenie naszej gminy oprócz torowisk PKP posiada nieruchomość na której stoi zdewastowany budynek w Bielicach.

Były prowadzone rozmowy z dyrektorem PKP i po przeanalizowaniu sprawy okazuje się, że nie opłaca się gminie czynienie starań w tym zakresie ponieważ rocznie z tytułu podatku od nieruchomości gmina otrzymuje 80 tys. zł za pośrednictwem urzędu skarbowego, na pewno nie uzyskanoby tak znacznych wpływów w przypadku sprzedaży przejętego od PKP mienia.

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi Gminy Bielice

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej przedstawił Wójt Gminy Bielice Jan Stefan Adamski stanowiące załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad 6 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

Przewodniczący posiedzenia wspólnego - pan Bogdan Szablewski poinformował, że projekt uchwały komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IX/61/03 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2004 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2004 rok Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały, o czym poinformował Przewodniczący posiedzenia wspólnego pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2004 rok przyjęty został 11 głosami "za", przy 1 głosie przeciwko i 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr IX/62/03 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zamiany działek położonych w Bielicach

Opinia komisji na posiedzeniu wspólnym w powyższej sprawie była pozytywna, poinformował pan Bogdan Szablewski, który przewodniczył posiedzeniu.

Projekt uchwały w sprawie zamiany działek położonych w Bielicach przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IX/63/03 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie poinformował przewodniczący posiedzenia wspólnego pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IX/64/03 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice działka Nr 42/7 w obrębie Swochowo

Opinia komisji Rady Gminy w powyższym zakresie była pozytywna stwierdził Przewodniczący posiedzenia wspólnego - pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice - działka Nr 42/7 w obrębie Swochowo przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IX/65/03 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu wspólnym stwierdził pan Bogdan Szablewski, który przewodniczył posiedzeniu.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IX/66/03 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 12 Opinia w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

Pan Wójt wyjaśnił, że z inicjatywą utworzenia Straży Miejskiej wystąpił burmistrz Pyrzyc, która obsługiwałaby m.in. teren naszej gminy w przypadku wyrażenia akcesu przystania na tę propozycję.

Opinie radnych wyrażane na sesji na temat utworzenia wspólnie Straży Miejskiej były negatywne.

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania

Pan Wójt odczytał pisma, które przekazane będą sołtysom do wywieszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach w sprawach:

konieczności zgłaszania wszelkich zmian personalnych do Urzędu Skarbowego w Pyrzycach,

/Komunikat Urzędu Skarbowego stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/ licencji na publiczne wykorzystywanie utworów muzycznych

/Pismo ZAiKS stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/.

Ponadto pan Wójt poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach przygotował decyzje "klęskowe" dla rolników, a pieniądze sa do odebrania w kasie urzędu.

Zdaniem radnego pana Stanisława Ryszarda Wądołowskiego państwo nie potraktowało rolników jednakowo warunkując otrzymanie pomocy tylko przez właścicieli gospodarstw, których powierzchnia nie przekracza 20 ha.

Poza tym środki na pomoc "klęskową" dla rolników nie powinny być realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, a przez gminę. Sytuacja taka może powodować negatywne skutki na przyszłość bo jest to wstęp uczenia ludzi dawania pieniędzy z ośrodków pomocy społecznej.

Dlatego tez pan radny widzi potrzebę zwrócenia uwagi panu wojewodzie na tę nieprawidłowość.

Radna pani Helena Ciesielska zgłosiła wniosek o interwencję Zachodniopomorskich wodociągach w Goleniowie, aby rachunki za wodę i ścieki były jak poprzednio za okres dwóch miesięcy, a nie za cztery miesiące, ponieważ mieszkańcy z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową nie są w stanie płacić. Być może rozwiązaniem byłyby książeczki - mówiła pani radna Ciesielska, aby stworzyć najdogodniejsze warunki do regulowania opłat, bo obecnie firma odcina dopływ wody za niepłacenie rachunków, jeżeli należność rozłożona będzie na mniejsze raty uniknie się nieprzyjemnych sytuacji.

Radny pan Wacław Smyk podziękował panu Wójtowi za przystanek w Będgoszczy, prosząc o wyremontowanie świetlicy w Chabówku.

Radny pan Zdzisław Haręża mówił, że Nowym Chrapowie nie ma nic, młodzież nie ma nawet boiska, ani świetlicy, dlatego też zdaniem pana radnego należałoby przymierzyć się do budowy, która rozłozona byłaby na lata. Pan radny podziękował panu Wójtowi za odnowienie basenu p-poż, nadmieniając potrzebę wykonania okrężnicy w Nowym Chrapowie.

Sołtys wsi Będgoszcz Mirosław Samoćko powiedział, że szpital w Pyrzycach "kuleje", więc dobrze by było, aby radni i sołtysi przekazali swoje diety, pracownicy urzędu pieniądze na bieżące potrzeby np. zakup żywności. Pan sołtys mówił, że sam zawoził ziemniaki i marchew co było mile przyjęte.

Radny pan Dariusz Krzysztof Chytryj powiedział, że zbyt trudne dla strażaków będzie podcięcie gałęzi na cmentarzu w Babinie, z uwagi na bliskie sąsiedztwo pomników, które mogłyby być uszkodzone podczas takiego zabiegu.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił ponownie, że w Bielicach sołtys ma za mała tablicę ogłoszeń. Nawiązując do wypowiedzi pana sołtysa Będgoszczy, pan radny Wądołowski powiedział, że chętnie przekazałby dietę ale powinno dostrzegać się w pierwszej kolejności potrzeby na miejscu.

Radny pan Edward Mocarski ponowił swój wniosek o przedstawienie znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu" w Parsowie, który obecnie wisi na tle przystanku przez co jest mało widoczny.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski mówił, że kiedyś była tablica drewniana koło posesji pani Szustak i powinna obecnie tam się znajdować bez oszklenia.

Sołtys wsi Będgoszcz - pan Mirosław Samoćko mówił, że wszyscy tylko żądają, a może coś od siebie powinno się dać np. we własnym zakresie wykonać tablicę, pan radny powiedział, że z własnych pieniędzy kupił niezbędny brakujący materiał przy montowaniu przystanku w Będgoszczy nie oczekując, że gmina da.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł mówił, że przy wymianie dowodów osobistych, pani urzędniczka powinna przesyłać do urzędu skarbowego informacje dot. wszelkich zmian.

Następną kwestią poruszoną przez pana sołtysa była sprawa braku kontroli przez starostwo w zakresie melioracji.

Pan sołtys poprosił o wyjaśnienie dlaczego gmina występuje ze Związku Gmin Wiejskich, czy teraz zapisani będziemy do gmin niemieckich.

W związku ze zgłoszonymi na dzisiejszej sesji wnioskami i zapytaniami odpowiedzi udzielał pan Wójt informując, że:

- jeśli chodzi o przekazywanie informacji o wszelkiego rodzaju zmianach personalnych do urzędu skarbowego, interesant zobowiązany jest do wypełniania formularza NIP, gmina nie ma możliwości wykonania tego za petenta,

- na terenie gminy wykonano ok. 40% melioracji urządzeń szczegółowych, gdyby Agencja Nieruchomości Rolnych przekazałaby 100 tys. zł na ten cel prace wykonanoby w 100% . Niezależne jest to ode mnie mówił pan Wójt.

- wystąpienie ze Związku Gmin Wiejskich podyktowane jest faktem braku jakichkolwiek korzyści dla gminy, rocznie ponoszona jest składka ok. 647 zła nic w zamian nie otrzymujemy, nie musimy zapisywać się do Związku Gmin Niemieckich, bo zdecydował aspekt ekonomiczny,

- w projekcie budżetu na rok przyszły przewidziano środki na remont świetlic, więc będzie wówczas możliwość przeznaczenia środków na do Chabówka,

- za dawna szkoła w Nowym Chrapowie jest boisko, którego właścicielem jest gmina. Na sport w roku przyszłym będzie więcej pieniędzy, ale nie chcę obiecywać rzeczy nierealnych np. że rozpoczęta będzie budowa świetlicy - mówił Wójt najwcześniej w 2005r. będzie realny termin do rozważania nowych zadań inwestycyjnych.,

- tablica ogłoszeń do Bielic będzie wykonana w I kwartale przyszłego roku,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach nie wywiązał się ze swoich obietnic, sprawy się przeciągają bo na wszystkie prace muszą być przetargi, zgłoszony będzie wniosek w sprawie znaku w Parsowie,

- 12 grudnia br. ubezpieczyłem cmentarze na terenie gminy - mówił Wójt bo miałem obawę wykonywania jakichkolwiek prac, związanych z podcinką konarów drzew.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że rozmawiał ze strażakami, którzy boja się wykonania podcinki gałęzi bez wysięgnika. W związku z tym, że 23 grudnia odbędzie się posiedzenie zarządu OSP można poruszyć tę kwestię z komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, który ma na swoim stanie wysięgnik.

Radny pan Wacław Smyk poprosił o odpowiedź, czy prawidłowo wykonano spadek dachu na nowo wybudowanym budynku po p. Tkaczuk w Chabówku. Pani Z-ca Wójta - Halina Rabenda odpowiedziała, że rozmawiała z panią Haliną Sauermann, która stwierdziła, że wszystko jest w porządku.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł mówił, że wcześniej ogłaszał wniosek o ograniczenie prędkości w Starym Chrapowie.

Pan Wójt odpowiedział, że jest negatywna odpowiedź Policji w tej sprawie.

Radna pani Marzanna Maria Subklew mówiła, że mieszkańcy mają pretensje, że tablica ogłoszeń w Babinie jest pusta.

Pan Wójt powiedział, że co najmniej co 2 tygodnie są informacyjne przekazywane z urzędu sołtysom do wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Zdaniem pana Sudoła ogłoszenia na tablice ogłoszeń powinny być na większym formacie, bo niektóre są mało czytelne.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Seniuk złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia świąteczne informując, że 30 grudnia br. odbędzie się uroczysta sesja noworoczna.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady X sesji zamknął Przewodniczący Rady Gminy - pan Wiesław Seniuk.

Zakończenie sesji - godz. 1110.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:04:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:04:52