Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 6 listopada 2003r.


PROTOKÓŁ Nr VIII/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 6 listopada 2003 roku

Początek sesji - godz. 1020

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych Radni nieobecni na sesji: pani Maria Piguła i pan Dariusz Krzysztof Chytryj.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Spóźnił się radny pan Edward Mocarski.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, Projektant - pani Rita Frączak, Radca Prawny - pan Antoni Bohdanowicz / uczestniczył w końcowej części wolnych wniosków/.

Sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Chabowo - pani Jolanta Lewandowska, Nowe Chrapowo - pan Piotr Wilczyński, Nowe Linie - pan Bolesław Gapys.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. . Obradom VIII sesji Rady Gminy w Bielicach przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

Na początku obrad pan Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych gości oraz radnych.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, dla terenów położonych w części obrębu Będgoszcz

11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 46/4 położonej w Swochowie

12. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 42/7 położonej w Swochowie.

13. Wolne wnioski i zapytania.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono wniosków.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Bielicach został przyjęty jednomyślnie 12 głosami "za" / Z uwagi na spóźnienie w głosowaniu nie bral udział radny pan Edward Mocarski/.

Ad. 4 Informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych

Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Seniuk odczytał informacje dot. analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Urzędy Skarbowe w: Gryfinie w sprawie Z-cy Wójta i Pyrzycach dotyczące pozostałych osób obowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

Pani Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach - Marzanna Maria Subklew odczytała informację Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przesłanych oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie o którym mowa wyżej przedstawił Wójt - pan Jan Stefan Adamski.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pan Wójt odczytał odpowiedzi Ministra Finansów, w związku z pismami Rady gminy w Bielicach i Samorządowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego w sprawie rekompensaty gminom utraconych wpływów z tytułu zastosowania ulg w podatku rolnym z uwagi na klęskę suszy.

Pisma Ministra Finansów stanowią załączniki Nr 5 i 6 do protokołu.

Na sesję przybył radny pan Edward Mocarski.

Następnie pan Wójt przekazał informację o nie zastosowaniu w gminie Ębielice umorzeń podatkowych. Podania rozpatrywane były indywidualnie zgodnie z sugestią Rady Gminy. Prolongowano spłatę należności podatkowych na kwotę 7 006 zł. Rozumiejąc trudną sytuację dożywianiem w szkole objęte zostały również dzieci rolników. Przydzielono także konserwy mięsne dla rodzin rolników - mówił pan Wójt.

Pan Wójt odczytał pismo PETRO - BLACK o zawieszenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości, umorzenie odsetek, zmniejszenie wysokości podatków oraz o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Drugim pismem odczytanym przez pana Wójta był wniosek Prezesa Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie o zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Po czym pan Wójt dodał, że wstrzymał się z udzielaniem odpowiedzi do dzisiejszej sesji prosząc o opinię Rady Gminy w tych sprawach.

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach podjętych na ostatniej sesji Rady, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Przewodniczący Komisji Rady Gminy w Bielicach poinformowali że projekt uchwały w powyższej sprawie, pozytywnie zaopiniowano.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok został przyjęty jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr VIII/55/03 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przez komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowany, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej przyjęty został jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr VIII/56/03 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r.

Pan Przewodniczący obrad poprosił autorkę opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części terenu w obrebie Będgoszcz panią Ritę Frączak o wyjaśnienie powstałej sytuacji.

Pani projektant mówiła, że w roku 2001 przedłożony do zaopiniowania plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Będgoszcz był bez zastrzeżeń.

Jednakże z uwagi na zarzut grupy prywatnych właścicieli i toczącym się postępowaniem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dopiero w roku bieżącym zakończono sprawę z pozytywnym rozstrzygnięciem dla gminy, tak więc pojawiła się możliwość uchwalenia przedmiotowego planu.

Niestety zmieniły się wymagania Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie rozwiązań komunikacyjnych proponowanych w zmianach do planu, które zdaniem organu nadzoru obecnie są zbędne pomimo wcześniejszej akceptacji. W porozumieniu z panem Wójtem - mówiła pani Rta Frączak plan został skorygowany wg wymagań urzędu wojewódzkiego.

Pani Z-ca Wójta - Halina Rabenda pytała panią Ritę Frączak, czy podejmując dzisiaj uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Będgoszczy jest dobrze przygotowana.

Pani Rita Frączak odpowiadała, że niestety urząd wojewódzki jest nieprzewidywalny, powinno być dobrze bo dostosowano się do wymagań i wszystkie zbędne rzeczy zostały wykreślone.

Zdaniem radnego pana Michała Bednarczyka sprawa została niewłaściwie załatwiona, bo przed przedstawieniem do uchwalenia Radzie Gminy projekty uchwały należało ponownie dokonać uzgodnień z Urzędem Wojewódzkim.

Pani Rita Frączak powiedziała, że procedura uzgadniania jest ściśle określona, nie ma możliwości poddania do ponownego uzgadniania.

Należy iść trybem wskazanym przez prawo. Zespół projektowy zrobił wszystko, aby opracowanie zostało przyjęte.

Radny pan Michał Bednarczyk stwierdził, że nie zgadza się z argumentacją pani Rity Frączak, ponieważ 2 letni okres był zbyt długi, tak więc wcześniej powinny być uzgodnienia.

Zdaniem pani Rity Frączak gmina byłaby na prawie, ale niepotrzebna jest wojna z urzędem wojewódzkim, tak więc lepszym rozwiązaniem jest dostosowanie się do wymagań urzędu wojewódzkiego, aby nie przeciągać sprawy.

Pani Z-ca Wójta mówiła, aby nie było tak, że za miesiąc lub dwa uchwała będzie znowu uchylana.

Pani Rita Frączak powiedziała, że tak nie będzie.

Pan Wójt mówił, że jest to sprawa pomiędzy zespołem urbanistycznym i urzędem wojewódzkim bez udziału Rady Gminy.

Pani Rita Frączak stwierdziła, że wszystkie koszty związane z bindowaniem, materiały biurowe pokrywane będą przez projektanta, nie przez gminę.

Zdaniem radnego pana Stanisława Ryszarda Wądołowskiego nie podjecie w dniu dzisiejszym uchwały spowoduje blokadę i przeciąganie sprawy.

Po przeprowadzonej dyskusji pan Przewodniczący poprosił o opinie komisji w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy przekazali informacje o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesji.

Na pytanie zadane przez radną panią Helenę Ciesielską, czy jeżeli będą zarzuty innych osób sprawa nie wróci, pani Rita Frączak odpowiadała, że wyczerpany został termin na składanie protestów i zarzutów do opracowania projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Będgoszcz.

Radna pani Grażyna Gancarz pytała, czy poszerzenie dróg dojazdowych do działek spowodowałoby zmniejszenie powierzchni działek, pani Rita Fraczak odpowiadała, że oczywiście z tym, że minimalna powierzchnia działki rekreacyjnej wynosi 1 250 m2. Wielkość działki narzucona była przez Biuro Konserwacji Przyrody wszystkim gminom. Tak więc nie spowodowałoby to utrudnień posiadaczom działek, bo działki są duże.

Uchwała Nr VIII/57/03 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, dla terenów połozonych w części obrębu Będgoszcz.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy w Bielicach poinformowali, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, dla terenów położonych w części obrębu Będgoszcz pozytywnie zaopiniowano.

Przedmiotowy projekt uchwały przyjęto jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr VIII/58/03 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 46/4 położonej w Swochowie

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 46/4 położonej w Swochowie przyjęto jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr VIII/59/03 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 42/7 położonej w Swochowie

Opinie Komisji Rady Gminy w powyższym zakresie były pozytywne, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 42/7 połozonej w Swochowie został przyjęty jednomyślnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr VIII/60/03 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania

Radny pan Wacław Smyk mówił, że na posiedzeniu komisji społecznej było powiedziane, że nikt nie będzie przyjety na stanowisko pani Kwiatkowskiej, poza tym radny pytał dlaczego na sesji nie będzie mecenasa.

Pan Wójt odpowiedział, że nikt nie został zatrudniony, 2 osoby pracują w ramach prac interwencyjnych. Obowiązki ze stanowiska ds. obsługi rolnictwa zostały podzielone na pracowników urzędu gminy.

Jeżeli chodzi o pana mecenasa, to jest w urzędzie gminy i pracuje - mówił Wójt.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski nawiązując do pisma pani Nowak powiedział, że nie należy odstępować od windykacji należności podatkowych. W przypadku uiszczenia części należności przez panią Nowak należałoby pomóc w formie częściowego umorzenia odsetek - kontynuował radny pan Wądołowski.

Pan Wójt powiedział, że gmina odzyskała prawie 60 tys. zł z zadłużeń pani Nowak za pośrednictwem Komornika Sądowego w Gryfinie.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że byłby za częściowym umorzeniem odsetek pani Nowak jeżeli dobrowolnie uiściłaby część należności podatkowych.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski podziękował Wójtowi za starania i doprowadzenie do wybudowania chodnika przy wjeździe do Bielic prosząc o dalsze działania, aby po drugiej stronie jezdni również założono chodnik.

Pan Wójt mówił, że zaangażował się osobiście w sprawę chodnika, ale również i pan Maćkowiak. W maju br. wygasło pozwolenie na budowę chodnika, okres oczekiwania był więc długi, ale zgodnie z obietnicą udało się sfinalizować zamierzenie. Był to szczególnie niebezpieczny odcinek. Koszt tej inwestycji wyniósł 11 tys. 700 zł. Mam zamiar doprowadzić, aby w całej swojej wypowiedzi pan Wójt mówił, że modernizowana jest droga na tzw. wybudowę w Bielicach. Przy zaangażowaniu minimalnych środków gminy wymieniono kratkę ściekową pomimo tego, że jest to droga powiatowa będzie spływ nadmiaru wody do rowu.

Ze względu na duże zadłużenie szpitala w Pyrzycach zrozumiałym jest, że trudno było wymagać od Starosty realizacji budowy chodników w całej miejscowości, ale w okresie późniejszym na pewno będzie zamierzenie wykonane.

Radny pan Wacław Smyk mówił, że z 26 lutego jest rozporządzenie Rady Ministrów o podwyżce dla wójtów, a płaca wyszła od 1 stycznia czy jest to zgodne z prawem, pytał radny pan Smyk prosząc mecenasa o pisemną odpowiedź.

Radca prawny - pan Antoni Bohdanowicz poprosił, aby pan radny Smyk złożył na piśmie zapytanie, na które otrzyma pisemną wykładnię prawną, dodając iż w Rozporządzeniu Rady Ministrów jest mowa o dodatku specjalnym, który przysługuje wójtowi / burmistrzowi, prezydentowi/ staroście oraz marszałkowi województwa w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie.

Radna pani Marzanna Maria Subklew prosiła o wyjaśnienie dlaczego dzieci, które do tej pory oczekiwały na autobus szkolny na przystanku w Babinie obecnie muszą przychodzić do skrzyżowania dróg przy wjeździe do Babinka, co jest sytuacją bardzo niebezpieczną.

Pan Wójt mówił, że nic mu nie wiadomo na ten temat zapewniając że sprawa zostanie załatwiona z przewoźnikiem.

W związku z tym, że na posiedzeniu komisji wyszła sprawa Gimbusa sporządzono rozliczenie za okres 2 m-cy, z którego wynika iż o 0,80 zł jest niższy koszt Gimbusa na 1 km od przewoźnika /2.20 zł koszt 1 km dla przewoźnika, a 1,40 zł za 1 km ponoszony przez gminę - Gimbus/. Za 2 m-ce zaoszczędzono 6 600 zł po odliczeniu kosztów związanych z pokrywaniem wydatków na dowóz dzieci do Nowielina zysk gminy wynosi 3 600 zł. Pełna informacja będzie po zakończeniu roku szkolnego - mówił pan Wójt.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że wobec tego należy podjąć działania o pozyskanie drugiego Gimbusa.

Pan Wójt powiedział, że nie jest to sprawa prosta, wniosek o przyznanie Gimbusa składany był kilka razy.

Pan Wójt powiedział, że radny pan Smyk na dzisiejszej sesji mówił o rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lutego, a na poprzedniej sesji miał pretensje, że na zebraniu wyborczym 5 lutego "nic nie powiedziałem o dodatku specjalnym".

Rada Gminy bez głosu sprzeciwu powierzyła Wójtowi do załatwienia sprawę dot. Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie.

Sołtys wsi Nowe Linie - pan Bolesław Gapys mówił, że zgłaszał kilka razy o potrzebie naprawy dróg gminnych do Nieborowa i Chabowa, ale nic do tej pory nie zrobiono. Wobec czego mieszkańcy wsi Nowe Linie wystosują postulat i w ogóle nie będą płacić podatku.

Pan Wójt odpowiedział, że drogi są uszkodzone więc mieszkańcy będą obciążeni kosztami i wtedy mogą nie płacić podatku.

Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda zaprosiła na biesiadę jesienną, która odbędzie się w najbliższą niedzielę w Bielicach na sali wiejskiej o godz. 1500. Przewidywanych jest wiele atrakcji np. loteria fantowa, aukcja oraz wystepy zespołu "Chrapowiacy".

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady VIII sesji Rady Gminy w Bielicach o godz. 1155 zamknął Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:01:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:01:43