Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VII z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r.


PROTOKÓŁ Nr VII/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 11 września 2003 roku

Początek sesji - godz. 1020

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych Nieobecny usprawiedliwiony był radny pan Bogusław Tedeusz Ignasiak..

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Spóźnili się radni: pan Marcin Łapeciński i pan Edward Mocarski.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, radca prawny Urzędu Gminy /przybył w trakcie trwania sesji/ - pan Bogdan Bohdanowicz, Prezes Zachodniopomorskiej Izby rolniczej w Szczecinie - pan Edward Sadłowski, sołtysi wsi Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Linie - pani Irena Szczęsna, Babin - pani Halina Wyder, Chabowo - pani Jolanta Lewandowska, Swochowo - pani Krystyna Krzanowska i Chabówka - pan Jan Geldner.

Lista zaproszonych gości na sesję stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak. Obradom VII sesji Rady Gminy w Bielicach przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk. Na początku pan Przewodniczący Rady gminy powitał zaproszonych gości oraz radnych. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

6. Informacja Wójta z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielice.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębu Będgoszcz.

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 71/6 zlokalizowanej w miejscowości Chabówko.

15. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika.

16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach.

17. Projekt uchwały w sprawie wniosku o pomoc finansową w celu złagodzenia skutków suszy na terenie gminy Bielice.

Przerwa

18. Przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławnika.

19. wybór ławnika w głosowaniu tajnym.

20. Wolne wnioski i zapytania.

Porządek obrad sesji został przyjęty jednomyślnie.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Bielicach został jednomyślnie.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Wójt pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji Wójtowi przedstawił - pan Jan Stefan Adamski - wójt, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Pan Wójt poinformował, że wpłynęło do tutejszego urzędu kilkanaście podań o umorzenie podatku rolnego, podkreślając iż powinny one wpłynąć dopiero po 15 września, bo zgodnie z Ordynacją podatkową umarza się zaległości podatkowe, a prolonguje należności przed terminem płatności podatku. spodziewając się większej ilości podań, pan Wójt powiedział, że chciałby zasięgnąć opinii Rady Gminy w tym zakresie.

Kontynuując swoją wypowiedź, pan wójt poinformował o aktualnej sytuacji finansowej gminy, realizacji spłat kredytów, zaległości względem spółki "DOM BUD", potrzeb związanych ze zbliżającym się sezonem grzewczym i przeznaczeniem kwoty ok. 45 tys. zł na zakup oleju opałowego. Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych za II kwartał wynoszą 65 tys. zł. Jeżeli "DOM BUD" będzie domagał się odsetek będą dodatkowo odsetki karne. W przypadku prolongowania spłaty rat kredytów należy liczyć się z kosztami. Z tytułu zastosowania ewentualnych umorzeń gmina otrzyma w roku przyszłym mniejszą subwencję. Zakładając częściowe umorzenie należności podatkowych, nie będzie można różnicować podmiotów tak więc skorzystałyby również spółki. Dlatego tak istotne jest stanowisko Rady w tej sprawie.

Pan Wójt poruszył temat dodatku specjalnego, informując iż kwestia ta podlega kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i pkt 31 protokołu nie pozostawia cienia wątpliwości, że przysługuje on Wójtowi.

Radny pan Wacław smyk powiedział, że chodzi mu tylko o to ze wójt będąc na zebraniach wyborczych nie powiedział prawdy twierdząc, że będzie miał wynagrodzenie jak poprzedni wójt, nie informując mieszkańców o dodatku specjalnym.

Ad. 6 Informacja Wójta z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2003 roku

Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Seniuk odczytał Uchwałę Nr CXLV/307/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bielice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r., która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu..

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski nawiązując do przekazanej radnym informacji z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2003 roku stanowiącej zał. 7 do protokołu, przekazał informacje w tym zakresie.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok, o czym poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Pani Grażyna Gancarz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dodała, że zdaniem komisji Społeczna Rada Sportu przy Urzędzie Gminy w Bielicach powinna opracować preleminarz wydatków, w którym ujęte będą wszystkie miejscowości z terenu naszej gminy z propozycjami w zakresie kultury fizycznej i sportu. Poza tym przedstawiciel klubu sportowego "UNIA" Swochowo powinien być zaproszony na sesję aby mógl pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok został przyjęty 12 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr VII/42/03 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przez komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowany, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie zmian zatwierdzonego planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2003 rok został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/43/03 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazując opinię pozytywną swojej Komisji dodała, iż zostały przekazane uwagi pani Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Projekt uchwały zmianiajacy uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok został przyjety jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/44/03 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że wskazane byłoby, aby sołtysów zapytać o zdanie na temat proponowanych statutów sołectw. Ponieważ jeden z sołtysów miał zastrzeżenia, że nie ma zapisu o 3% odpisie na samorządy.

Pan Wójt wyjaśnił, że od kilku lat nie ma takiego obowiązku wydzielania środków na samorządy w budżetach gmin.

Sołtysi otrzymali projekty statutów już w czerwcu br. i do tej pory nie zgłoszono propozycji zmian, były informacje o możliwości zapoznania się z treścią proponowanych na dzisiejszą sesję statutów.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw został przyjety 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr VII/45/03 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielice

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały Komisje, o czym poinformowali Przewodniczący poszczególnych Komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad został przyjety 11 głosami "za", przy 1 głosie przeciwko i 2 glosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr VII/46/03 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

Przewodniczący Komisji Rady Gminy w Bielicach poinformowali, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie przez komisje zaopiniowany.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr VII/47/03 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części obrębu Będgoszcz

Na pytanie radnego pana Edwarda Mocarskiego w sprawie wycofania projektów uchwał dot. Parsowa, pan Przewodniczący odczytał pismo pani Rity Frączak urbanisty informujące o niespełnieniu przez wnioskodawcę obowiązku uiszczenia opłat za opracowanie formalno - prawne. Pismo stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębu Bedgoszcz został przez Komisje Rady gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowany, przekazali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębu Będgoszcz przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/48/03 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 71/6 zlokalizowanej w miejscowości Chabówko

Przewodniczący Komisji Rady Gminy poinformowali, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 71/6 zlokalizowanej w miejscowości Chabówko przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/49/03 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika

Przewodniczący komisji Rady Gminy w Bielicach przekazali, że zdaniem Komisji Rada powinna powołać Zespół w składzie 3 - osobowym składający się z radnych.

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Grażyna Gancarz dodała, że komisja proponuje pana Edwarda Mocarskiego, który wyraził zgodę na pracę w Zespole.

Radny pan Michał Bednarczyk zgłosił panią Z-cę Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach - panią Marzannę Subklew, która wyraziła zgodę.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił pana Andrzeja Kołobycza, który również wyraził zgodę na pracę w Zespole.

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/50/03 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Bielicach komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowały, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Przedmiotowy projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/51/03 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie wniosku o pomoc finansową w celu złagodzenia skutków suszy na terenie gminy Bielice

Pan Przewodniczący Rady gminy odczytał projekt uchwały będący inicjatywą komisji ds. Społecznych Rady Gminy w Bielicach.

Po czym pan Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny pan Edward Mocarski zwrócił się z pytaniem, jakie działania poczynił pan Wójt, w związku z klęska tegorocznej suszy.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Samorządowego Konwentu Powiatu Pyrzyckiego w tej sprawie, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 19 do protokołu, skierowane do Prezesa Rady Ministrów.

Pan Wójt mówił, że do tej pory nie ma odpowiedzi pana Premiera.

Pomimo wystąpień Wojewody Zachodniopomorskiego o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej spowodowanej długotrwałą suszą w roku bieżącym, na terenie województwa nie uzyskał zgody. W związku z tym gminy nie mogą liczyć na rekompensaty ze strony państwa w przypadku umorzenia podatku rolnego.

Radny Powiatu Pyrzyckiego - pan Ignacy Mackowiak powiedział, że jest problem, bo gmina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji jak również rolnicy.

Minister Rolnictwa będąc na spotkaniu w Pyrzycach przekazał informację, że na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie wyraził zgody Minister Finansów. Jedyną możliwą formą pomocy dla rolników została pomoc socjalna i kredyty. Z posiadanych danych tylko Wójt Kozielic wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. W najbliższą sobotę Starosta Pyrzycki będzie prowadził rozmowy z posłami panem Kopciem i Długoborskim na temat tegorocznej suszy. Należy szukać rozwiązań - mówił pan Maćkowiak, np. województwa lubuskie i wielkopolskie próbują przez Związek Gmin Wiejskich. Dokonano oceny strat w rolnictwie spowodowanej długotrwałą suszą m.in. na terenie naszej gminy. Wszystkie wnioski są w Banku Spółdzielczym w Bielicach podpisane przez komisję wojewódzką i wojewodę. Jest potrzeba prowadzenia rozmów z bankiem kontynuował pan Maćkowiak kierując swoje słowa do pana wójta, aby jak najmniejsze restrykcje stosowano względem rolników, którzy nie będą spełniali warunków otrzymania kredytu preferencyjnego. Rolnicy ubiegający się o kredyt muszą kserować protokoły strat w gospodarstwie rolnym, które niezbędne będą do umorzeń - twierdził pan Maćkowiak.

Skup zbóż przeprowadzono na zasadach sprzed trzech lat i to mówiłem na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa kontynuował pan Maćkowiak.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej kontynuował pan Maćkowiak.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie - pan Edward Sadłowski powiedział, że obecna sytuacja w rolnictwie jest sprawdzianem dla wszystkich samorządowców. Z posiadanych informacji wynika, iż na 114 gmin 94 gminy w województwie zachodniopomorskim są poszkodowane w wyniku tegorocznej suszy. Wójtowie będą umarzać podatek, jest wykaz takich gmin, który mogę udostępnić - mówił pan Sadłowski dodając, że na 381 gospodarstw rolnych, 121 wnioskuje i kredyt klęskowy na 2 mln. zł. Póki nie będzie innych decyzji, na tę formę pomocy mogą obecnie liczyć rolnicy nawet wtedy, gdy zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej nie pójdą za tym środki finansowe. Można poszukać pieniędzy z zewnątrz, aby pomóc rolnikom. Oficjalnie chcę złożyć wniosek w imieniu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, podobnie o pomoc powinni wystąpić sołtysi i indywidualni rolnicy mówił pan Sadłowski.

Pan Jan Stefan Adamski - Wójt Gminy Bielice powiedział, że są w naszym województwie gminy nadmorskie i mogą one umarzać podatek, ale w innej sytuacji sa gminy typowo rolnicze, które nie mogą sobie na to pozwolić.

Do 15 września można występować o prolongatę należności podatkowych, a po 15 września o umorzenie.

Dożywianie w formie gorących posiłków w bielickiej szkole ma być uruchomione nie tylko dla dzieci z rodzin popegerowskich, ale również dla dzieci rolników.

Jeżeli będzie wniosek o umorzenie niezbędny jest protokół strat. Jeżeli będzie jakaś propozycja jak zrobić, aby pomóc w najcięższych przypadkach, może wywiad środowiskowy. Indywidualnie z tym się zgadzam - mówił Wójt. Nie było zresztą do tej pory, abym odmówił prolongaty podatku.

Radny pan Wacław Smyk pytał skąd się wziął wymóg składania oświadczeń przez podatników.

Pan Wójt odpowiedział, że nie jest wróżką, aby znać sytuację wszystkich podatników. Mogę zasięgnąć opinii z ośrodka pomocy społecznej aby mieć wszystkie dane.

Radny pan Wacław Smyk powiedział, że są rolnicy, którzy przez lata nic nie robili, a domagają się pomocy.

Pani sołtys wsi Parsów - Marzena Wolniakowska mówiła, że są rolnicy którzy ponieśli mniejsze nakłady i plony mieli mniejsze, ale byli rolnicy, którzy dali duże nakłady, a plony mają bardzo małe.

Sołtys wsi Babin - pani Halina Wyder mówiła, że jest problem i należy się zastanowić, aby pomóc rolnikom. Być może z ośrodka pomocy społecznej, nie każdy ma dzieci w szkole, może udzielić pomocy zakupując węgiel.

Sołtys wsi Chabowo - pani Jolanta Lewandowska mówiła, że pomimo aktu posiadania samochodu, którzy wykazany będzie w oświadczeniu majątkowym należy wziąć pod uwagę, że nie był on kupiony z tegorocznych żniw. Za co mamy kupić opał, czy też paliwo, niezbędna jest inna forma pomocy oprócz kredytu. Inaczej ośrodek pomocy społecznej powinien przeprowadzić wywiady środowiskowe, aby właściwie udzielać pomocy.

Pan Wójt mówił, że są rolnicy, którzy przez 10 lat nic nie robili, są tez rolnicy, których dotknęła klęska suszy, dlatego potrzeba zebrać informacje, aby trafnie ocenić komu należy udzielić pomocy.

Radny pan Bogdan Szablewski powiedział, że nie powinno być "hurtowego" umarzania podatku. Ubiegając się o umorzenie, podatnik musi podać przyczyny uniemożliwiające uregulowanie należności podatkowych.

Każda z tych osób musi podać jakie posiada dochody, bo rodzin żyjących tylko z rolnictwa jest niewiele, np. w Starym Chrapowie 2 rodziny, w Bielicach może trzy rodziny. Każdy może zwrócić się o pomoc, ale rozpatrywać należy indywidualnie.

Pan Edward Sadłowski powiedział, że radca prawny powinien reagować na to co się mówi, to nie wójt ale wojewoda powołuje komisję do oszacowania strat w gospodarstwach.

Od 5 czy tez 6 lat nie można zmienić parametrów przy skupie zbóż, bo w krajach Unii Europejskiej automatycznie są obniżane, jeżeli występują klęski takie np. jak susza.

Jeżeli strata w gospodarstwie rolnym jest wyższa od kwoty podatku to zgodnie z literą prawa należy się rolnikowi umorzenie, chcę wiedzieć, czy będzie automatycznie czy też indywidualnie udzielane - kontynuował pan Szablewski.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że zapotrzebowanie na kredyt klęskowy wynosi 18 mln. zł, a możliwości banku wynoszą 2 mln zł. Zdaniem radnego pana Zdzisława Haręży rolnicy nie byli odpowiednio poinformowani o obowiązujących regułach w związku z tegoroczną suszą.

Pani Maria Piguła wyjaśniła, że była członkiem komisji szacującej szkody i nawet po terminie była możliwość składania wniosków przez rolników.

Pani Halina Wyder - sołtys wsi Babin powiedziała, że w roku bieżącym dobrze zorganizowano akcje informacyjną na terenie naszej gminy w sprawie suszy. Każdy sołtys otrzymał informacje, które były wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski mówił, że poprzedni pracownik ds. rolnych pani Teresa, niestety kiedy była proszona o większą ilość ogłoszeń podczas rozmowy telefonicznej stwierdziła, że kto będzie chciał sam sobie przyjdzie i weźmie. Pracownik ten nie był pomocny rolnikom.

Radny pan Edward Mocarski w imieniu klubu PSL poprosił o przerwę. Przewodniczący Rady ogłosił 15 - minutową przerwę w obradach sesji.

Projekt uchwały w sprawie wniosku o pomoc finansowa w celu złagodzenia skutków suszy na terenie gminy Bielice został jednomyślnie przyjęty 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/52/03 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad. 20 Przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach na lawnika

Przewodniczący Zespołu - pan Edward Mocarski odczytał pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie liczby ławników niezbędnej do wyboru przez tutejszą Radę na kadencję lat 2004 - 2007 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, które stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad. 21 Wybór ławnika w głosowaniu tajnym

Jednomyślnie 14 głosami "za" powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1/ Bogdan Szablewski

2/ Grażyna Gancarz

3/ Maria Piguła

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji Skrutacyjnej.

Spośród siebie na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrany został pan Bogdan Szablewski, który objaśnił sposób głosowania tajnego w sprawie wyboru ławnika.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, na ławnika wybrana została pani Anna Makaś. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika został jednomyślnie przyjęty 14 głosami "za".

Uchwała Nr VII/53/03 stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Ad. 22 Wolne wnioski i zapytania

Pan Wójt nawiązując do składania oświadczeń przy ubieganiu się o ulgi podatkowe poinformowali, że inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zarzucili, że do wniosków nie dołączano przedmiotowych oświadczeń, obowiązek ten wynika z ordynacji podatkowej od 1997 roku.

Pan Edward Sadłowski powiedział, że jest ustawa z 1984r. o podatku rolnym i tego należy trzymać cytując art. 13 lit. c ust.1.

Pani skarbnik - Halina Butkowska mówiła, że w przedostatniej kontroli był już zarzut dot. braku oświadczeń przy podaniach o ulgi podatkowe jednakże obowiązek taki nie był wdrożony w życie (art. 67 ordynacji podatkowej stanowi o wymogu składania oświadczeń). Ustawa o podatku rolnym jest, ale oprócz niej obowiązuje także ordynacja podatkowa, więc musi być spójność.

Pan Wójt poinformował o piśmie Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie dot. propozycji spotkania na temat kwot mlecznych, zwracając się do sołtysów o określenie najdogodniejszego terminu dla rolników na przeprowadzenie szkolenia przez pracowników ARR.

Zdaniem sołtysów należy zaproponować termin 18 września 2003r. na godz. 1800 w Urzędzie gminy w Bielicach.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił o opinię w sprawie ewentualnego powołania Komisji Statutowej, która zajęłaby się zweryfikowaniem tego aktu prawnego i opracowała propozycje zmian dot. m.in. uregulowań w zakresie pracy Komisji Rewizyjnej. Radni poparli tę inicjatywę.

Radny pan Edward Mocarski zgłosił wniosek, aby w skład komisji Statutowej weszli przewodniczący komisji Rady Gminy.

Rada Gminy 13 głosami "za" i 1 głosie wstrzymującym się powołała Komisję Statutową w składzie:

Helena Ciesielska - Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych

Grażyna Gancarz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bogdan Szablewski - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.

Wszyscy Przewodniczący wcześniej wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej.

Uchwała Nr VII/54/03 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

W związku z tym, że 20 września 2003r. w Letninie odbędą się dożynki powiatowo - gminne na delegatów naszej gminy, którzy wyrazili zgodę na udział w dożynkach wytypowano panią sołtys wsi Linie Irenę Szczęsną oraz radnego pana Marcina Łapecińskiego, którzy dobiorą sobie po dwie osoby z mieszkańców swoich miejscowości.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że w zbyt małym stopniu było nagłośnione o miejscu dożynek gminnych na naszym terenie.

Skoro szuka się wszędzie oszczędności, może zrezygnować z organizowania dożynek, a środki przeznaczyć dla ludzi potrzebujących pomocy.

Pani Halina Wyder - sołtys wsi Babin powiedziała, że podczas spotkania w lipcu br. z sołtysami i radami sołeckimi padło pytanie, czy organizować dożynki w tym roku i to nie Wójt chciał, ale była to wola ludzi.

Pan Wójt dodał, że w posiedzeniu Komisji ds. Społecznych, na którym obecni byli członkowie Rad Soleckich była propozycja pana Wądołowskiego poparta przez uczestników i ja się dostosowałem, znalazłem na ten cel pieniądze - mówił pan Wójt.

Radny pan Wacław Smyk powiedział, że pan Wójt skłamał, że w lutym wpłynęło Rozporządzenie w sprawie dodatku specjalnego, bo faktycznie było to 8 stycznia 2003r.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że być może dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie spotkania z sołtysami, na którym zaopiniowanoby podania o umorzenia podatku rolnego. Pan Wójt powiedział, że na pewno zasięgnie opinii radnych może dodatkowo sołtysów, ale nie tak jak proponuje pan Wądołowski, żeby wszystkich zwoływać do urzędu

Pan Edward Sadłowski powiedział, że są dwie drogi rozwiązania problemu:

1/ zmiana w budżecie gminy i zmniejszenie wpływów z tytułu podatku rolnego,

2/ indywidualne rozpatrywanie podań

z tym że do 15 września powinny wpłynąć wszystkie podania, aby nie zamykać drogi rolnikom - mówił pan Sadłowski.

Pan Wójt powiedział, że przyjmuje zasadę rozpatrywania podań indywidualnie, nie hurtowo zasięgając opinii osób zorientowanych w sytuacji rolników. Należy pamiętać o konsekwencjach, gdyby zastosowano hurtowe umorzenie III i IV raty dla przyszłorocznego budżetu gminy.

Pan radny Andrzej Kołobycz powiedział, że raczej podania powinny być indywidualnie rozpatrywane o umorzenie podatku rolnego.

Pan Ignacy Maćkowiak mówił, że od niedawna jest sekretarzem Gminnym PSL i wystapi o interpretację, bo nie zgadzam się co do wprowadzenia obowiązku składania oświadczeń przez rolników, gdyż dotyczą one osób, które płacą podatek dochodowy - twierdził pan Maćkowiak, dodając iż Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powinien podobnie uczynić.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że przy rozpatrywaniu podań o umorzenie powinien uczestniczyć sołtys danej wsi, wójt i pracownik merytoryczny.

Radna pani Marzanna Maria Subklew mówiła, że nie każdy szacował szkody z tytułu tegorocznej suszy, bo nie każdy chciał wystepować o kredyt klęskowy.

Pani sołtys Chabowa - Jolanta Lewandowska pytała, czy osoby, które nie mają protokołów strat mogą złożyć podanie o umorzenie.

Radny pan Bogdan Szablewski powiedział, że oczywiście, bo to rolnik sam szacuje jakie straty poniósł.

Pan Wójt powiedział, że rolnik, który nie ma na zapłacenie podatku składa wniosek. Inną formą ulgi jest także prolongata. Jeżeli się uda może udzielona będzie pomoc z ośrodka pomocy społecznej.

Umorzenia będą tylko w sporadycznych przypadkach, nie wyklucza się prolongowania spłaty należności podatkowych.

Poza tym mogę umorzyć odsetki od nieterminowych wpłat podatku - mówił Wójt.

Radny pan Wacław Smyk pytał pana Wójta, czy do końca grudnia br. nie będzie przyjęta osoba do urzędu gminy, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o jedną osobę.

Pan Wójt odpowiadał, że nie będzie.

Pan Wacław Smyk mówił, że dzwonił do mecenasa, który oznajmił, iż nic mu nie wiadomo o pokrewieństwie Z-cy Wójta pani Rabendy z panem Kogutem, z którym gmina toczy postępowanie sądowe w sprawie działki Nr 56 w Chabówku.

Jeżeli okaże się, że gmina przegra sprawę w sądzie, zdaniem pana Radnego będzie podejrzenie o matactwo.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zawnioskował o dodatkową tablicę ogłoszeń, z podobnym wnioskiem wystąpiła pani sołtys Parsowa Marzena Wolniakowska.

Radny pan Edward Mocarski zgłaszał, że od Będgoszczy do Babina jest mocno zarośnięty rów. Poza tym za posesją pana Subklew w Babinie jest bardzo zarośnięta działka, która powinna być wykoszona.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady VII sesji Rady Gminy w Bielicach o godz. 1330 zamknął Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:01:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:01:17