Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VI z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 17 czerwca 2003r.


PROTOKÓŁ Nr VI/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 17 czerwca 2003 roku

Początek sesji - godz. 1020

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych Nieobecny był radny pan Michał Bednarczyk.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Spóźnił się radny pan Wacław Smyk

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi wsi Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Nowe Linie - pan Bolesław Gapys, Swochowo - pani Krystyna Krzanowska i Chabówka - pan Jan Geldner.

Na sesji obecny był również radny powiatu pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak.

Lista osób zaproszonych na sesję stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Obradom VI sesji Rady gminy w Bielicach przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk. Na początku pan Przewodniczący Rady gminy powitał radnych, zaproszonych gości. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący projekt porządku obrad dzisiejszej sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów z terenu gminy Bielice.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2008.

9. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gminnych nieruchomości budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Bielice z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg, spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych..

11. Wolne wnioski i zapytania.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono wniosków oraz uwag.

Zawiadomienia o sesji stanowią załącznik Nr 3 do protokołu.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Bielicach został jednomyślnie przyjęty 13 głosami "za". podczas głosowania nieobecny był radny pan Wacław Smyk.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Wójt pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

W trakcie składania sprawozdania z działalności Wójta przybył radny pan Wacław Smyk.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach podjętych na ostatniej sesji przedstawił Wójt - pan Jan Stefan Adamski. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Przewodniczący Komisji Rady Gminy w Bielicach poinformowali, iż projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok został przez komisje pozytywnie zaopiniowany.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok został przyjęty 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr VI/37/03 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów z terenu gminy Bielice

Komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów z terenu gminy Bielice, o czym poinformowali Przewodniczący Komisji.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety dla sołtysów z terenu gminy Bielice przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VI/38/03 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2008

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przez komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowany, o czym poinformowali Przewodniczący poszczególnych Komisji.

Przybył sołtys wsi Chabówko pan Jan Geldner.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2008 został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VI/39/03 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Przewodniczący komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych pan Bogdan Szablewski, Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych pani Helena Ciesielska i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Grażyna Gancarz poinformowali, że projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gminnych nieruchomości, budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków komisje pozytywnie zaopiniowały.

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gminnych nieruchomości , budowli i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków przyjęty został 12 głosami "za" przy 1 głosie przeciwko i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr VI/40/03 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Bielice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg, spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy poinformowali, że projekt uchwały w powyższej sprawie został przez komisje pozytywnie zaopiniowany.

Na pytanie zadane przez radnego pana Stanisława Ryszarda Wądołowskiego, czy ściągnięto jakiekolwiek należności od pani Nowak - pan wójt odpowiedział, że gmina musi zapłacić komornikowi4 800 zł za prowadzenie czynności egzekucyjnych,, a czy uda się coś wyegzekwować, to się okaże.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Bielice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg, spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr VI/41/03 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania

Radny pan Wacław Smyk pytał pana Wójta, jak zakończyła się sprawa sądowa w sprawie działki Nr 56 w Chabówku i kiedy będzie mecenas.

Pan Wójt odpowiadał, że 26 czerwca 2003r. odbędzie się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił następujące wnioski w sprawach:

- konieczności uzupełnienia nawierzchni drogi w Bielicach po przeprowadzonej kanalizacji,

- nie przeznaczania do sprzedaży lokalu mieszkalnego lekarza pana Janusza Pawlaka,

- potrzeby dodatkowej tablicy ogłoszeń w Bielicach.

Radny pan Andrzej Kołobycz zgłosił wniosek, aby naprawiono drogę w kierunku cmentarza w Bielicach, szczególnie przy posesji pani Przybył.

Radny pan Zdzisław Haręża zgłosił następujące wnioski w sprawach:

- dokończenia ogrodzenia basenu p-poż w Nowym Chrapowie i wykonania konserwacji,

- naprawienia okrężnicy w Nowym Chrapowie (zajazd autobusowy),

- podjęcia działań, gdyż woda w Nowym Chrapowie jest niezdatna do picia.

Radny pan Edward Mocarski pytał, czy gmina poniosła koszty tytułu otrzymania gimbusa.

Pani sołtys wsi Parsów - Marzena Wolniakowska zgłosiła wniosek ścięcia gałęzi na cmentarzu w Babinie.

Sołtys wsi Chabówko - pan Jan Geldner pytał, czy pan wójt monitował wojewodzie, że z powodu suszy na polach zapowiadają się tragiczne zbiory.

Pan Przewodniczący Rady odczytał wypowiedź pana Edwarda Sadłowskiego zamieszczoną w Głosie Szczecińskim na temat tegorocznej suszy.

Sołtys wsi Nowe Linie - pan Bolesław Gapys mówił, że miała być robiona droga Nowe Linie - Chabowo i do tej pory nic w tym kierunku nie zrobiono.

Pan Przewodniczący Rady skierował zapytanie do radnego powiatu pyrzyckiego o przewidziane środki w budżecie na drogi powiatowe.

Radny powiatu pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak powiedział, że środki finansowe na drogi nie ulegną zmianie. Jednynie w przyszłym roku skorygowany będzie wieloletni plan modernizacji dróg ponieważ wszystkie prace zaplanowano w okolicy Pyrzyc.

W związku z tym, że za tydzień w Bielicach odbędzie się sesja wyjazdowa Rady Powiatu Pyrzyckiego, pan Ignacy Maćkowiak zwrócił się do tutejszej Komisji rolnictwa o rozeznanie do tego czasu strat spowodowanych długotrwałą suszą na terenie gminy Bielice.

Ignacy Maćkowiak kontynując swoją wypowiedź mówił, że jest zapewnienie o dużych środkach finansowych dla osób niepełnosprawnych, które rozdysponowane będą przy pomocy Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach. Do tej pory słabo zaangażowała się gmina Bielice, bo dopiero jedna rodzina zgłosiła się o udzielenie pomocy, a osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia jest znaczna ilość.

Poza tym pan Ignacy Maćkowiak powiedział, że gmina Bielice nie dala ani złotówki do dojazdu dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy do Nowielina.

Ponieważ tylko jedna osoba z naszej gminy wystąpiła o nieodpłatne przekazanie na własność do 2 ha gruntów przez Agencję własności Rolnej Skarbu Państwa osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które były pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk powiedział, że jest warunek - grunty muszą być w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zalesienie.

Radny pan Ignacy Mackowiak stwierdził, że nie ma to znaczenia. Radny Powiatu Pyrzyckiego pan Ignacy Mackowiak zaproponował rozważenia kwestii wystąpienia do burmistrza Pyrzyc o przekazanie gruntów od kanału Czarnego do Nieborowskiego w obrębie Starego Chrapowa gminie Bielice.

Radny pan Wacław Smyk pytał, czy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach była kontrola, o którą wnioskował pan radny Bednarczyk.

Radny pan Andrzej Kołobycz poprosił o wyjaśnienie dlaczego zaklejona jest tabliczka na drzwiach siedziby stowarzyszenia producentów zbóż.

Pan Jan Stefan Adamski - Wójt gminy Bielice odpowiadając ma zgłoszone na dzisiejszej sesji wnioski i zapytania mówił, że:

- w tegorocznym budżecie powiatu jest mniej środków na drogi.

Niemniej jednak będą naciski na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach, aby naprawiono uszkodzone nawierzchnie dróg, bo gminy na to nie stać.

- należy uaktualizować wywieszane informacje na tablicach ogłoszeń.

Z naszej strony zmniejszane sa formaty pism przekazywanych sołtysom do wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Zakupiona będzie brakująca siatka na ogrodzenie basenu w Nowym Chrapowie, nie będzie on napełniany wodą z powodu braku środków, brak środków finansowych uniemożliwia dokonanie naprawy odcinka drogi w Nowym Chrapowie.

16.05.2003r. wpłynęła decyzja z SANEPID-u w Pyrzycach o jakości wody w Nowym Chrapowie, która do 31.07.2003r. dopuszczona jest do spożycia. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do poprawy jakości wody pitnej, co będzie egzekwowane.

Koszty poniesione na gimbusa to ubezpieczenie, tablice próbne, stałe oraz koszt przyprowadzenia tego gimbusa.

Niektórzy sołtysi dbają o swoje miejscowości np. w Nowym Chrapowie sołtys zadbał o basen stąd też propozycja podwyższenia diet sołtysom, aby ich dowartościować.

Na tip top jest na cmentarzach w Bielicach, Chabowie i Starym Chrapowie na Babin zabrakło środków, ale w najbliższym czasie gałęzie zostaną usunięte. Pracownik gospodarczy jest jeden a natłok spraw jest ogromny.

Jutro o godz. 11 powinien być w urzędzie pan mecenas.

Pan Bieńkowski deklaruje sprzęt i ludzi do naprawy drogi Nowe Linie - Chabowo, ale gmina nie ma pieniędzy na zakup materiału.

W sprawie suszy będzie nacisk z każdej strony, służb rolnych, z tym, że decyzja o ewentualnym ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej nie należy do gminy. Będę monitował - mówił pan Wójt w imieniu Rady i swoim własnym.

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych powinno być już od września ubiegłego roku. Pani dyrektor niestety nie zjawiła się do tej pory.

Pani Z-ca Wójta Halina Rabenda dodała, że pani dyrektor miała przedstawić kalkulację cenową jednakże do dnia dzisiejszego nie pojawiła się.

Wystąpię pismem do burmistrza Pyrzyc - mówił pan Wójt o przekazanie działki na której sa strusie lub zaproponuję zamianę.

Od 5 maja 2003r. jest kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, na jednym ze spotkań stowarzyszenia padła propozycja dotycząca użyczenia lokalu dla pracowników zatrudnionych ds. referendum europejskiego, ja nie nagabywałem - mówił pan Wójt. Panie z kontroli mogły siedzieć na górze, ale zdezorganizowałoby to pracę w urzędzie. Stowarzyszenie nie spotyka się często, a jeżeli już to można korzystać z sali konferencyjnej urzędu gminy. Ostatnio było około 30 osób na zebraniu stowarzyszenia, tak więc niemożliwe byłoby, aby wszyscy pomieścili się w użyczonym lokalu.

Pan Wójt zapewniał, że nie ma problemu z udostępnieniem sali konferencyjnej na spotkania stowarzyszenia. Na czas kontroli zaklejona została tabliczka na drzwiach siedziby stowarzyszenia.

Radny pan Dariusz Krzysztof Chytryj pytał, jak będzie wyglądała sprawa dowozu dzieci od nowego roku szkolnego.

Pan Wójt odpowiedział, że nie da rady jeden gmimbus obsłużyć terenu całej gminy, aby dowieść dzieci do szkoły. Potrzeba 2 i 1/2 autobusu, tak więc przewóz dzieci realizowany będzie gimbusem i przez przewoźnika, który ma podpisaną umowę na 3 lata. Umowa z przewoźnikiem będzie aneksowana.

Nauczanie w szkole będzie na jedna zmianę, chociaż groziło dwuzmianowością, udało się rozwiązać ten problem.

Kierowca gimbusa będzie zatrudniony na stałe. koszty związane z dowozem dzieci myślę - mówił pan wójt będą niższe.

W związku z tym, że ponownie mieszkańcy służby zdrowia wystąpili pismem o umożliwienie sprzedaży lokali mieszkalnych, wystąpiłem pismem - mówił pan Wójt do Starosty Pyrzyckiego z zapytaniem w tej kwestii, otrzymałem zgodę, ale pieniądze ze sprzedaży muszą wrócić do starostwa. Zgoda starosty jest, ale gmina nie ma pieniędzy a przygotowanie procedury sprzedaży.

Jeżeli inny lekarz będzie chciał przyjść do pracy, to będzie dojeżdżał, albo zadba i kupi lub wybuduje dom, gdyż nie jest to grupa społeczna słabo sytuowana. Sprzedano mieszkanie dla fachowca od nauczania języka obcego w tutejszej szkole i niestety pani nauczycielka zrezygnowała z pracy.

Radna pani Grażyna Gancarz mówiła, że może być problem z zawiązaniem wspólnoty, gdy nie będzie zgody wszystkich osób zamieszkujących w bloku. Tak stało się w Liniach, jedna osoba nie zgodziła się na zawiązanie wspólnoty i 54 rodziny pozostały na bruku.

Poza tym pani radna sygnalizowała o trudnościach na osiedlu w Liniach związanych z brakiem dopływu wody prawie, że codzienne na godzinę są przerwy, po których jest tak olbrzymie ciśnienie że nie sposób umyć naczyń. Problem występuje od maja do października każdego roku - mówiła pani Gancarz.

Sołtys wsi Chabówko - pan Jan Geldner pytał, czy w okresie wakacyjnym będą organizowane jakieś atrakcje dla dzieci.

Pan Wójt nawiązując do wypowiedzi radnej pani Gancarz powiedział, że 29 maja 2003r. przeprowadził rozmowę z przedstawicielami Zachodniopomorskich Wodociągów w Goleniowie, którzy mieli sprawdzić co jest przyczyną częstych przerw w dostawie wody. Jeszcze raz będę interweniował w tej sprawie - mówił pan Wójt.

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk powiedział, że jest zły punkt poboru wody przez spółkę w Liniach, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.

Radny powiatu pyrzyckiego - pan Ignacy Maćkowiak mówił, że kiedy był prezesem Stowarzyszenia zgromadzone dokumenty w siedzibie w której obecnie pracują panie z kontroli RIO były wartości na kwotę dwóch budżetów gminy. Poza tym w lokalu tym znajdują się dokumenty pan z kontroli, a cały zarząd ma klucze do biura.

Inne gminy chciałyby, aby siedziba stowarzyszenia była u nich, ale chodzi o przerejestrowanie w sadzie. Pan Maćkowiak dodał, że został honorowym Prezesem Stowarzyszenia Producentów Zbóż.

Pani Halina Rabenda - Z-ca Wójta poinformowała, że w okresie wakacyjnym będzie zorganizowany 2 tygodniowy wypoczynek dla dzieci w tutejszej szkole sfinansowany z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O terminie będą mieszkańcy powiadomieni. Informacja przekazana będzie do wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej zaprosił wszystkich na zawody powiatowe do Swochowa na 21 czerwca 2003r.

Radny pan Wacław Smyk powiedział, że gmina zawarła umowę z Niemcami a oddała cmentarz poniemiecki.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady VI sesji Rady Gminy w Bielicach o godz. 1120 zamknął Przewodniczący pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:00:47