Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr V z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r.


PROTOKÓŁ Nr V/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 10 kwietnia 2003 roku

Początek sesji - godz. 1020

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych Nieobecny był pan Zdzisław Haręża, który usprawiedliwiał swoją nieobecność pobytem w szpitalu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi wsi wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Seniuk przewodniczył obradom sesji. Na początku otworzył V sesję Rady Gminy w Bielicach. Przewodniczący obrad powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie podpisanej przez radnych listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący projekt porządku obrad dzisiejszej sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2002r.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok..

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bielice.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

15. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności dojścia i dojazdu na działce Nr 210/4 na rzecz działki Nr 210/5 położonych w Parsowie.

16. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący klubu radnych PSL - pan Edward Mocarski powiedział, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy nie był przedstawiony do zaopiniowania przez Komisje Rady Gminy.

Pan Wójt odpowiadał, że nie nadążamy ze wszystkimi sprawami.

Radny pan Michał Bednarczyk mówił, że sprawa wynagrodzenia Wójta była tak roztrząsana na poprzedniej sesji, tak więc nie jest to nic nowego. Dyskutowanie nad tą sprawą nic nie da, bo wszystko już zostało powiedziane.

Porządek obrad sesji został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Bielicach został jednomyślnie 4 głosami "za" przyjęty.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym

Wójt pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pan Wójt dodał, że w I kwartale br. spłacono ponad 300 tys. zł zadłużenia gminy. Oprócz tego regulowane były faktury, których termin określono na ten rok pomimo wykonanych robót w zeszłym roku, m.in. dla DOM-BUD-u do tego dochodzą jeszcze rachunki bieżące. Prowadzone są negocjacje z DOM-BUD-em na temat terminów spłaty przez gminę należności finansowych.

Bardzo dużym kosztem dla gminy jest również utrzymanie kotłowni olejowej z uwagi na rosnącą cenę paliwa w stosunku do października ubiegłego roku, podwyżka o 1/3. Do tego dochodzi przedłużenie okresu grzewczego ze względu na aurę.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady gminy w Bielicach powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji przedstawił pan Jan Stefan Adamski stanowiące załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że powinien być odczytany protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej, a nie sprawozdanie. Słyszy się głosy, że Komisji chodziło tylko o to, aby "wsadzić" swoich ludzi do pracy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - pani Grażyna Gancarz odczytała protokół z kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach oraz zalecenia pokontrolne.

Pani Gancarz zaznaczyła, że wokół kontroli w OPS-ie narosło wiele nieścisłości i nieporozumień. Jeszcze komisja nie skończyła pracy, a dane osoby były wzywane do ośrodka pomocy. Zbulwersowało to członków Komisji Rewizyjnej - mówiła pani Przewodnicząca.

Radny pan Michał Bednarczyk mówił, że kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, która pomimo braku doświadczenia wykazała szereg rażących nieprawidłowości. Radny wyraził obawę, że komisja nie jest zbyt kompetentna dlatego zaproponował dla dobra gminy, pana Wójta potrzebę skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli kompleksowej do Urzędu Wojewódzkiego, aby ustalić ostatecznie co się dzieje w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jeżeli te błędy się potwierdzą, a może będą jeszcze większe to trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że z wypowiedzi pana Bednarczyka wynika, że chce się zrobić czystkę.

Komisja chciała coś znaleźć, społeczeństwo jest małe wszyscy się znają dlatego zdaniem pana Mocarskiego powinien być ekspert spoza tej gminy. Byłem przeciwny, aby pani Ciesielska brała udział w pracach Komisji z uwagi na to, że wykonywała pracę w tamtym okresie w Urzędzie - mówił pan Mocarski, dodając że Komisja nie umieszczała nazwisk kontrolowanych osób, bo byłoby to niehumanitarne. Jeżeli nie będzie przy następnej kontroli w składzie kontrolnym osoby spoza gminy, radny zapowiedział, że nie będzie brał udziału w takiej kontroli.

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2002r.

Pani Anna Kopacka - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach przedstawiła sprawozdanie z działalności OPS za 2002r., które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok przedstawiła pani Anna Kopacka - Pełnomocnik Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Pan Przewodniczący - Wiesław Seniuk zwrócił się do pani kierownik o sporządzenie wykazu osób niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną, aby była możliwość zweryfikowania, czy wszystkie osoby są wyszczególnione.

Przewodniczący ogłosił 10 - minutową przerwę.

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk odczytał opinię:

1) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bielicach,

2) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2002 rok, które stanowią załączniki Nr 8 i 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Pan Bogdan Szablewski i Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Pani Helena Ciesielska poinformowali, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Projekt uchwały został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr V/20/2003 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bielicach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2002 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które stanowią załącznik Nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - pan Bogdan Szablewski i komisji ds. Społecznych - pani Helena Ciesielska poinformowali, że projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice komisje pozytywnie zaopiniowały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice został jednomyślnie przyjęty 14 głosami "za".

Uchwała Nr V/31/2003 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Komisje Rady gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr V/32/2003 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bielice

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych pan Bogdan Szablewski poinformował, że opinia była negatywna ponieważ nie było uzgodnień z Przedsiębiorstwem nt. cen za wodę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - pani Grażyna Gancarz przekazała informację, że opinia komisji była negatywna, bo toczyły się dopiero rozmowy na temat stawek za wodę i ścieki z przedstawicielami Goleniowa. Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych - pani Helena Ciesielska poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały komisja pozytywnie zaopiniowała.

Pan Wójt odczytał informację pracownika merytorycznego urzędu gminy dotyczącą zgodności przedłożonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bielice ze Studium.

Informacja stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny pan Wacław Smyk powiedział, że jego zdaniem Prezesowi Zachodniopomorskich Wodociągów w Goleniowie zależy na uchwaleniu wieloletniego planu, aby mógł ubiegać o pieniądze w bankach.

Pan Przewodniczący Rady powiedział, że każdy zakład przygotowuje się, aby mógł skorzystać ze środków unijnych. Poza tym jest wymóg ustawowy ciążący na eksploatatorze urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, do opracowania i przedłożenia wieloletniego planu Radzie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bielice przyjęto 7 głosami "za", przy 4 głosach przeciwko i 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr V/33/2003 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Projekt uchwały w sprawie Komisje pozytywnie zaopiniowały, o czym poinformowali ich Przewodniczący za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, która w dniu dzisiejszym otrzymała projekt uchwały.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał, czy uchwała ta dotyczyć będzie funduszu reprezentacyjnego.

Pani skarbnik wyjaśniła, że uchwała ta nie będzie jednorazowa na rok. Nie dotyczy ona funduszu reprezentacyjnego. Ustawa nakłada na gminy obowiązek podjęcia takiej uchwały, jeżeli będą przekazywane dotacje budżetu gminy. Na posiedzeniu Komisji mówiono o górnej kwocie 1 tys. zł, ale nie można póki co umieścić w budżecie, bo nie ma danych na jakie cele będą przeznaczone środki, wiąże się z różną klasyfikacją budżetową.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał, czy pan Wójt zwróci się znowu o przyznanie funduszu reprezentacyjnego.

Pan Wójt odpowiedział, że nie zwróci się o przyznanie funduszu reprezentacyjnego.

Radna pani Helena Ciesielska mówiła, że taka uchwała powinna być już w okresie wcześniejszym podjęta.

Pani skarbnik powiedział, że do tej pory nie było formalnego załatwienia tej sprawy przez naszą gminę. Wszystko zależy od Rady Gminy, czy Wójtowi przyznać fundusz reprezentacyjny, zaznaczając iż przedłożony projekt uchwały nie dotyczy tegoż funduszu.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr V/34/2003 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu .

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych pan Bogdan Szablewski poinformował, że na posiedzeniu wspólnym przed poprzednią sesją opinia był pozytywna.

Radny pan Wacław Smyk pytał, czy są na tę podwyżkę pieniądze.

Pani skarbnik odpowiedziała, że pieniądze były uchwalone na cały rok. Planując budżet przyjmowano wykonanie za rok poprzedni. Wynagrodzenia były na większym poziomie aniżeli w roku bieżącym, pieniądze są i jeżeli jest ustawowy obowiązek muszą być.

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy przyjęty został głosami 8 "za", przy 3 głosach przeciwko i 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr V/35/2003 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności dojścia i dojazdu na działce Nr 210/4 na rzecz działki Nr 210/5 położonych w Parsowie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przyjęto jednomyślnie 14 głosami za"

Uchwała Nr V/36/2003 w sprawie ustanowienia służebności dojścia i dojazdu na działce Nr 210/4 na rzecz działki Nr 210/5 położonych w Parsowie stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady odczytał pismo wójta Gminy Bielice w sprawie nadużywania funkcji radnego przez pana Wacława Smyka, które stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że sytuacje opisane w piśmie nie będą miały miejsca, potwierdzając iż miał zgłoszenia od pracowników o zaistniałych sytuacjach.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał czy będą wypłacane diety dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i czy będzie przyznana dieta dla komendanta gminnego OSP pana Świercza uzasadniając swój wniosek, że w innych gminach komendanci otrzymują po 100 lub 50 zł miesięcznie.

Radny pan Wacław Smyk pytał jak się zakończyła sprawa sądowa o zasiedzenie. Ponadto pan radny pytał Wójta skąd się wzięły pieniądze na wypłatę trzynastek dla pracowników, skoro pan Wójt z chwilą objęcia funkcji mówił, że nie ma środków finansowych. Pan Wójt odpowiadając na zgłoszone zapytania mówił, że sprawa związana ze strażakami jest do załatwienia. Jeżeli chodzi o trzynastki fundusz płac był planowany na podstawie wykonania za zeszły rok, a poprzednie płace wójta i jego z-cy były wyższe.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że każde przedsiębiorstwo będące w złej kondycji finansowej nie wypłaca trzynastek. Poza tym poprzedni Wójt miał większy staż pracy i nie można tego porównywać. Przy planowaniu budżetu nie mówiono o tym, tak więc przy ustalaniu podatków trzeba będzie zwrócić na to uwagę - mówił radny pan Wądołowski.

Radny pan Wacław Smyk pytał z jakich pieniędzy zorganizowano choinkę w szkole w Bielicach.

Pan Wójt nawiązując do wypowiedzi radnego pana Wądołowskiego powiedział, że o 59 tys. zł będzie mniej wydanych środków finansowych na administrację jak w roku poprzednim.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski mówił, że obligatoryjnie przysługują diety za udział strażaków przy gaszeniu pożaru.

Pan Wójt mówił, że również obligatoryjnie trzynastki.

Poza tym choinkę w szkole sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bez wyróżniania dzieci na lepsze i gorsze.

Zdaniem pana radnego nie powinno tak być.

Radna pani Grażyna Gancarz powiedziała, że dla dzieci z rodzin patologicznych byłoby to upokarzające, tak więc lepszym chyba rozwiązaniem było nieróżnicowanie dzieci.

Radna pani Helena Ciesielska mówiła, że na posiedzeniu komisji ds. Społecznych omawiano Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członkowie komisji wyrażali pogląd, iż nie należy robić podziału wśród dzieci na lepsze i gorsze.

Radca prawny Urzędu - pan Antoni Bohdanowicz odpowiadał na pytanie radnego pana Smyka dotyczące zakończenia sprawy sądowej o zasiedzenie, stwierdzając iż Sąd I instancji uznał zasiedzenie. Od tego wyroku złozona została apelacja do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sąd nie rozpatrywał sprawy pod kątem czy teren zajmowany był kiedyś cmentarzem ale, czy była dobra czy zła wiara w sprawie. Wg. zeznań świadków Sąd przyjął, że nastąpiła dobra wiara stwierdzając zasiedzenie. Ostatecznie Sąd Okręgowy rozpozna sprawę i orzeknie, czy wyrok I instancji jest prawomocny.

Radny pan Dariusz Chytryj zgłosił wniosek o podcięcie gałęzi na cmentarzu w Babinie. Poza tym pan radny przypomniał, że na zebraniu wyborczym poruszono kwestię ogrodzenia boiska od drogi powiatowej a także o potrzebie naprawy drogi do jeziora i łącznika koło posesji pana Mocarskiego w Babinie.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł powiedział, że jakość wody jest bardzo zła, pytając czy są prowadzone jakiekolwiek badania. Poza tym należałoby przyjżeć się wydatkowaniu środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej, aby była to pomoc w formie rzeczowej, a nie pieniężnej zdaniem pana sołtysa. Pan sołtys pytał również o sprawę dotyczącą cisa przy kościele w Starym Chrapowie, czy będzie w tym zakresie działanie. Duży problem stanowi dojazd mieszkańców do Szczecina, tak więc należałoby prowadzić rozmowy z posiadaczami BUS-a, aby rozwiązać jakoś ten temat. Przez brak kontenerów na selektywną zbiórkę odpadów zawalone są rowy butelkami, należałoby wysłać pracownika urzędu, aby sprawdzić czy wszyscy mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz śmieci. Z uwagi na niszczenie dróg gminnych powinny być ustawione znaki zakazu wjazdu ciężkimi maszynami i samochodami. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości jazdy pojazdów przez miejscowości to komendant Policji z którym rozmawiał jest za ty - mówił Czesław Sudoł. Radna pani Helena Ciesielska powiedziała, że w każdej wsi powinno być boisko na terenie gminy. Poza tym pani radna pochwaliła panią sołtys wsi Linie Irenę Szczesną za zmobilizowanie młodzieży do sprzątania śmieci w całej miejscowości.

Sołtys wsi Chabowo - pani Jolanta Lewandowska zgłosiła, że w Chabowie jest dzikie wysypisko śmieci, z którym coś należałoby zrobić.

Niezbędny byłby pojemnik na papiery w Chabowie mówiła pani sołtys. Ponadto pochwaliła radnego Chabowa za zorganizowanie młodzieży do posprzątania miejscowości.

Sołtys wsi Nowe Linie - pan Bolesław Gapys zgłosił, że po lewej stronie przy wjeździe do Nowych Linii są 2 albo 3 lipy, które stanowią zagrożenie.

Radny pan Wacław Smyk pytał kiedy będzie naprawiona droga gminna Chabowo - Chabówko.

Radny pan Michał Bednarczyk powiedział, że niezbędna jest wiata dla dzieci oczekujących na autobus szkolny szczególnie jesienią i zimą. Koszt takiej wiaty szacowany był na ok. 1 tys. zł.

Pan radny mówił, że wiele spraw bulwersuje, ale poprzednicy skapali gminę w długach, a teraz trzeba to ciągnąć. Jako drugą sprawę pan radny Bednarczyk zgłosił potrzebę zainterweniowania, aby usunięte zostały kable telekomunikacyjne na słupach elektrycznych na odcinku od p. Wodarczyka do końca wsi Swochowo. Poza tym pan radny zgłosił, że należy wysłać imienne pisma o oczyszczenie placu przy panu Matuszewskim w Swochowie.

Konieczne byłoby również naprawienie drogi gminnej Swochowo - Bielice chociażby nawieść kilka wywrotek żużlu - kontynuował pan radny Bednarczyk. Radny pan Stanisław Wądołowski zgłosił wniosek o dodatkową tablicę ogłoszeń do Bielic, prosząc aby przekazywane do wywieszenia materiały były na mniejszym formacie papieru.

Radny pan Wądołowski pytał o osobę odpowiedzialną w urzędzie za organizowanie imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy. Radny pan Edward Mocarski poinformował, że gmina Bielice została wytypowana, że mają się odbyć powiatowe zawody OSP, najprawdopodobniej w Swochowie, dlatego też potrzebni są sponsorzy tej imprezy.

Pan radny zwrócił się do pana Wójta o załatwienie wyjazdu autokarem dla strażaków z terenu gminy Bielice 4 maja 2003r. do Jesionowa.

Sołtys wsi Chabowo - pani Jolanta Lewandowska pytała, czy w Chabowie jest OSP i co się stało z wózkiem pożarniczym.

Pan Wójt odpowiadał, że nie ma. Radny pan Mocarski dodał, że z Chabowa zabrany został wózek pożarniczy do straży w Babinie. Jeżeli jednostka zostanie odbudowana to zostanie on zwrócony. Jest szansa na odbudowanie, straży w Chabowie, bo nie została wyrejestrowana - mówił pan radny Mocarski. Sołtys wsi Nowe Linie - pan Bolesław Gapys zgłosił wniosek o doposażenie sali wiejskiej w Nowych Liniach i dowiezienie krzesełek, ponadto pan sołtys mówił o potrzebie wymiany okien.

Pan Wójt odpowiadał, że był na cmentarzu w Babinie i pamięta o potrzebie wykonania niezbędnych prac prześwietleń drzew, ale jest duży problem by nie uszkodzić pomników. Oczywiście kwestia finansów tak w przypadku sprawy drogi do jeziora czy też łącznika przy panu Mocarskim.

Nie ma szans wykonania tego z uwagi na ten aspekt, podobnie znany jest i temat ogrodzenia boiska od drogi - zapewniał pan Wójt.

Jeżeli spółka WALDIX zejdzie z ceny zabezpieczony będzie cis przy kościele w Starym Chrapowie.

Zgłaszany był wniosek o ograniczenie prędkości i pan Olewicz wówczas negatywnie ustosunkował się do tej kwestii, będę ponownie rozmawiał. Jeżeli chodzi o dzikie wysypiska śmieci, to ma być przeprowadzona akcja przez PPK w Pyrzycach, które dostarczy do każdego domu worki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Ale pozostaje kwestia kultury, aby każdy dbał o swoją posesję. Przyjrzę się sprawie, czy coś wyjdzie z BUS-em. Jako gmina nie możemy nic zrobić bez przetargu. PKS z uwagi na nierentowne kursy wycofuje autobusy.

Pan Wójt w dalszej części swoich odpowiedzi mówił, że nigdy nie wyrażał się, że nic mnie to nie obchodzi, że to czy tamto musi być kierując swoje słowa do radnego pana Smyka.

Radny pan Smyk mówił, że droga została zaorana.

Pan Wójt powiedział, że jeżeli będzie potrzebna to gmina wznowi granice tylko czy ludzie zapłacą.

Wiem - mówił Wójt, że koszt wiaty jest niewielki, ale już na dzisiejszej sesji padły wnioski na kwotę nie mniejszą jak 25tys. zł.

Radny pan Bednarczyk podkreślał, że chodzi o dzieci, dla których wiata jest konieczna.

Pan Wójt odpowiadał, że oczywiście zdaje sobie sprawę, ale sukcesywnie należy realizować zamierzenia. Kwestia tablic ogłoszeń będzie rozeznana być może uda się to załatwić. Podobnie nie będzie problemu z wyjazdem strażaków do Jesionowa. W dniu dzisiejszym podjęta została uchwała o przyznawaniu dotacji, dzięki której możliwe będzie dofinansowanie straży.

Wypłata diet za udział w akcji gaśniczej dla strażaków będzie w dniu jutrzejszym.

Radny pan Wacław Smyk poprosił o zgłoszenie w Zakładzie Energetycznym potrzebę wymienienia dwóch żarówek oświetlenia ulicznego w Chabówku.

Pan Wójt odpowiadał, że za sprawy sportu odpowiedzialny jest pan Mocarski Ryszard. Dogrywany jest kalendarz imprez z osobami zaangażowanymi, aby terminy ich realizacji nie pokrywały się.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski mówił, że chce zobaczyć co młodzież pokaże ze swej strony.

Pan Wójt mówił, że doposażono sale w Chabówku, spróbujemy również to samo zrobić w Nowych Liniach a jeżeli cos zostanie także w Parsowie.

Radny pan Marcin Łapeciński zgłosił, że nie świeca się trzy lampy w Chabowie i że znak z nazwą miejscowości jest już bardzo zardzewiały i należałoby go wymienić.

W związku z wyczerpaniem porzadku obrady V sesji Rady gminy w Bielicach godz. 1300 zamknął Przewodniczący pan Wiesław Seniuk..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:00:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:00:17