Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IV z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 27 lutego 2003r.


PROTOKÓŁ Nr IV/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 27 lutego 2003 roku

Początek sesji - godz. 1020

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wziął pełny skład Rady Gminy.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: wójt - pan Jan Stefan Adamski, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi poprzedniej i obecnej kadencji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu. A także kierownik O/T Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyrzycach - pan Marek Jakubiak /przy omawianiu pkt 12 porządku obrad sesji/, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie - pan Paweł Kryzan /pkt. 13 porządku obrad sesji/ oraz doradca RCD,RR i OW Barzkowice - pan Józef Korzeniewicz.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Seniuk przewodniczył obradom. Na początku otworzył IV sesję Rady Gminy w Bielicach. Pan Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie podpisanej przez radnych listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący przedstawił następujący projekt porządku obrad dzisiejszej sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi..

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 71/6 położonej w obrębie Chabówko.

7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. społecznych na 2003 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

11. Wręczenie podziękowań sołtysom za pracę w latach 1998 - 2002 oraz zaświadczeń nowo wybranym sołtysom na kadencję 2002 - 2006.

12. Informacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/T Pyrzyce na temat kolczykowania zwierząt.

13. Omówienie kwestii dotyczącej Unii Europejskiej przez Zachodniopomorskie Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie.

14. Wolne wnioski i zapytania.

Do przedstawionego porządku obrad sesji nie wniesiono propozycji zmian. Protokół z ostatniej sesji Rady gminy w Bielicach przyjęto jednomyślnie 15 głosami "za".

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Wójt pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Bielicach przedłożył Wójt - pan Jan Stefan Adamski, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki Nr 71/6 położonej w obrębie Chabówko.

Komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, stwierdził Przewodniczący posiedzenia wspólnego pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki nr 71/6 położonej w obrębie Chabówko został przyjęty został jednomyślnie 15 głosami "za". Uchwała Nr IV/26/03 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2003 rok

Przewodnicząca Komisji d/s Społecznych - pani Helena Ciesielska przedstawiła projekt planu Komisji na 2003 rok..

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2003 rok przyjęto jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr IV/27/03 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Radny pan Michał Bednarczyk wyjaśniał, że zgodnie z ust. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. dodatek specjalny przysługuje Wójtowi w kwocie co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek przyznaje właściwy organ, którym jest Rada Gminy władna do przyznawania wynagrodzenia Wójtowi, które musi mieścić się w widełkach. Rada ma obowiązek stosować się do przepisów prawa. Wątpliwości niektórych radnych dotyczą braku zapisu w Rozporządzeniu, że Rada musi przyznać dodatek specjalny. Nigdy zwrotu takiego nie będzie ponieważ jest zapis, że przysługuje taki dodatek i jest organ do niego uprawniony - mówił pan Bednarczyk.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy było 6 głosów "za", 6 głosów przeciwko i 3 głosy wstrzymujące się.

Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały nie został przyjęty. Nieprzyjęty projekt uchwały stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Radna pani Marzanna Maria Subklew poprosiła o wyjaśnienie, jakie mogą być skutki niepodjęcia takiej uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, że dodatek specjalny został wprowadzony po ustaleniu przez Radę wynagrodzenia, jest to dodatkowy składnik przysługującego Wójtowi wynagrodzenia. Jeżeli Wójt podałby do sądu miałby sprawę wygraną.

Radny pan Bogdan Szablewski powiedział, że przyznanie dodatku specjalnego jest obligatoryjne, podobnie jak innych składników wynagrodzenia.

Radny pan Edward Mocarski powiedział, że Wójtowi przysługuje prawo, ale sam wójt zapewnił, że wynagrodzenie ma wystarczające, więc nie pójdzie do sądu.

Radny pan Edward Mocarski zwrócił się do pana Przewodniczącego Rady Gminy w imieniu klubu PSL, aby w przyszłości nie organizować wspólnych posiedzeń komisji. Każda komisja powinna obradować oddzielnie - mówił pan Edward Mocarski.

Ad. 9 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został na posiedzeniu wspólnym pozytywnie zaopiniowany poinformował pan Bogdan Szablewski, który przewodniczył posiedzeniu.

Rada gminy jednomyślnie 15 głosami "za" przyjęła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

Uchwała Nr IV/28/03 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego - radny pan Bogdan Szablewski informował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych został przyjęty 13 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr IV/29/03 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 11 Wręczenie podziękowań sołtysom za pracę w latach 1998 - 2002 oraz zaświadczeń nowo wybranym sołtysom na kadencję 2002 - 2006

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk wręczył sołtysom poprzedniej kadencji podziękowania za aktywną działalność społeczną zaangażowanie w życie samorządu lokalnego oraz współpracę z Radą Gminy.

Wójt - pan Jan Stefan Adamski wręczył nowo wybranym sołtysom zaświadczenia o wyborze na sołtysa składając gratulacje.

Ad. 12 Informacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/T Pyrzyce na temat kolczykowania zwierząt.

Kierownik O/T Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Marek Jakubiak przekazał informacje dotyczące kolczykowania zwierząt. Na terenie gminy Bielice zakończona została identyfikacja bydła. System identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli. Jest to najbardziej szczegółowy zbiór danych o gospodarstwach, gruntach i zwierzętach gospodarskich. W oparciu o ten Rejestr będzie możliwość naliczania i wypłacania rolnikom dopłat bezpośrednich do produkcji zwierzęcej i roślinnej, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapisami Ustawy Weterynaryjnej właściciel zwierząt zobowiązany jest do:

- oznakowania zwierząt kolczykami (z wyjątkiem koni),

- informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 7 dni od daty zdarzenia o każdym:

  • urodzeniu się zwierzęcia w gospodarstwie,

  • przemieszczeniu,

  • sprzedaży,

  • wywozie,

  • eksporcie,

  • padnięciu,

  • uboju.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał dlaczego rolnik sprzedając tucznika płaci za świadectwo zdrowia i świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt skoro trzoda jest kolczykowana.

Pan Marek Jakubiak odpowiedział, że przepisy są niejednorodne.

Docelowo będzie prowadzona identyfikacja trzody chlewnej. Jest chaos ponieważ ze względów fizycznych nie można przystąpić do ewidencjonowania trzody póki nie jest zakończona rejestracja bydła. gospodarstwo rolne będzie miało swój numer identyfikacyjny (ewidencyjny).

Sołtys wsi Stare Chrapowo Czesław Sudoł mówił, że rolnicy powinni być wcześniej powiadamiani o wprowadzonych nowych regulacjach prawnych.

Na pytanie zadane przez Przewodniczącego Rady, pan Marek Jakubiak odpowiadał, że systemem identyfikacji i rejestracji zostaną objęte następujące gatunki zwierząt: kozy, owce, trzoda chlewna, konie także jelenie i daniele utrzymywane w warunkach fermowych. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt to przede wszystkim:

- komputerowa baza danych,

- kolczyki z numerem (z wyłączeniem koni),

- dokument identyfikacyjny zwierzęcia tzw. paszport (tylko w przypadku bydła i koni),

- prowadzona przez właściciela w gospodarstwie Księga Rejestracji Stada (z wyłączeniem właścicieli koni).

Celem wdrażanego w Polsce Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt jest:

- ujednolicenie identyfikacji zwierząt,

- kontrola przemieszczania zwierząt,

- monitorowanie sytuacji epizotycznej w kraju przez służby weterynaryjne.

System pozwala także na:

- wspieranie służb hodowlanych (tworzenie rodowodów),

- identyfikacje mięsa wołowego (etykietowanie)

realizację dopłat bezpośrednich (po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej).

Sprawność systemu umożliwi sprzedaż zwierząt, mięsa i jego przetworów na rynkach krajów Unii Europejskiej jeszcze przed przystąpieniem Polski do struktur unijnych.

Sołtys wsi Babinek - pani Agata Trun pytała skąd spółka BRO w Babinku ma świadectwa pochodzenia zwierząt i czy mogą sobie wypisywać skoro sołtys jest uprawniony do ich wydawania.

Radny pan Edward Mocarski mówił, że była kiedyś taka możliwość odbierania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt przez dużych przedsiębiorców.

Pan Marek Jakubiak mówił, że 6 marca 2003r. w Bielicach odbędzie się szkolenie na temat przygotowania gospodarstw do wdrażania wspólnej polityki rolnej i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej organizowane przez RCD,RR i OW w Barzkowicach, na którym szczegółowo omówione będą kwestie związane również z kolczykowaniem zwierząt.

Ad. 13 Omówienie kwestii Unii Europejskiej przez Zachodniopomorskie Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie

Przedstawiciel Zachodniopomorsiego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie - pan Paweł Kryzan wprowadził do tematu związanego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Najpierw zdefiniował pojecie unii europejskiej, która jest stowarzyszeniem państw prowadzących wspólną gospodarkę.

Polska jako kraj charakteryzuje się niskim poziomem PKB na jednego mieszkańca, dlatego wszystkie regiony za wyjątkiem miasta stołecznego kwalifikują się do przyznawania funduszy pomocowych na nadrabianie zaległości gospodarczych. Zgodnie z szacunkami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na działania w regionie można liczyć na środki w wys. 3,7 mld euro w pierwszym roku naszego członkostwa. Kwota ta będzie stopniowo rosła od 5 do 6 mld euro rocznie w przeciągu 3 - 4 kolejnych lat, ale nigdy nie osiągnie 100%. Niezbędny jest udział środków własnych. Dofinansowanie Unii Europejskiej ma uzupełniać fundusze z budżetu krajowego, nie mogą ich zastępować. Rolnictwo będzie polegało na limitowaniu.

Sołtys wsi Babin pani Halina Wyder mówiła, że doradztwo przychodzi późno. Nie wiadomo na co należy się ukierunkować.

Pan Paweł Kryzan powiedział, że największe koszty poniesie rolnictwo. Maksymalne dofinansowanie do produkcji rolnej wyniesie 55%. Zatrudnienie w sektorze rolnym musi ulec zmniejszeniu. Trwają starania aby nasz kraj był płatnikiem netto. Jeżeli jednak nie nauczymy się opracowywania projektów może okazać się, że nic nie otrzymamy. Gospodarka kraju musi stać na odpowiednim poziomie, w przeciwnym razie będą napomnienia, a następnie kary za nieprzestrzeganie wymogów unijnych.

Jest bardzo dużo zaniedbań ze strony centrali. Należy sobie zdawać sprawę, że Unia jest wędką, a nie przysłowiowa rybą, którą należy złowić. Dlatego też wymaga się dużej operatywności, aby móc korzystać z pomocy.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski pytał pana Pawła Kryzana jak głosowałby będąc na miejscu rolnika, dodając iż osobiście jest przeciwny przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Pan Paweł Kryzan zachęcał do wzięcia udziału w referendum, bez względu na to czy jest się za integracja z unią czy też przeciwko.

Głosowałbym za, ponieważ będzie perespektywa rozwoju. Obecnie zbyt dużo się produkuje, więc rynek zbytu się zmniejsza, jeszcze jest szansa, aby zapobiec ewentualnym trudnością.

Radny pan Andrzej Kołobycz powiedział, że jeżeli byłoby tak dobrze, to po co referendum.

Pan Paweł Kryzan odpowiedział, że wymóg ten określony jest w Konstytucji.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł mówił, żeby nie było, że idziemy na kolanach do unii.

Pan Paweł Kryzan powiedział, że nie może być tak, że obywatel miałby dokładać do polskich rolników, nikt na to się nie zgodzi

Kończąc swoją wypowiedź, pan Paweł Kryzan zapewnił, że służy pomocą i postara się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Gminy - pan Wiesław Seniuk odczytał pismo p. Anity i Tomasza Demby o wsparcie finansowe na leczenie ich syna. Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pani Teresa Kwiatkowska - podinspektor Urzędu Gminy w Bielicach informowała o organizowanym przez KRUS konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne. Zgłoszenia należy dokonywać do donia 5 marca 2003 roku. Pani Teresa Kwiatkowska zwróciła się do radnych oraz sołtysów o rozpropagowanie tej akcji w swoim środowisku.

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski poinformował, że PKS negatywnie odpowiedział na pismo w sprawie wznowienia kursów autobusowych w sobotę i w niedzielę. Ponadto z dniem 3 marca 2003r. zamierza się zawiesić kursy wykonywane w dni robocze relacji Pyrzyce - Bielice - Szczecin o godz. 440 i Szczecin - Bielice - Pyrzyce o godz. 1530.

Przeprowadziłem rozmowę - mówił wójt z dyrektorem PKS ds. przewozów pasażerskich, który oznajmił, że w godzinach rannych pasażerów jest od 6 do 8, zadowalająca jest ilość pasażerów korzystających z komunikacji PKS po południu, ale niestety z uwagi na małą liczbę korzystających z autobusu rannego zmuszeni zostali do podjęcia takiej decyzji.

Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest dofinansowanie ze strony gminy w kwocie od 2,5 tys. - 3 tys. zł miesięcznie, na co gminy nie stać. Radny pan Wacław Smyk powiedział, że kiedyś było dofinansowanie gminy na 1/2 roku, jak się okazało po sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy, PKS kłamliwie informował o ilości pasażerów.

Wójt poinformował również o negatywnej odpowiedzi na pismo w sprawie zamontowania publicznych automatów telefonicznych, o które wnioskowali niektórzy sołtysi z terenu naszej gminy.

Sołtys wsi Babin - pani Halina Wyder powiedziała, że należałoby się zastanowić nad kursami szkolnymi, aby przewoźnik nie zabierał mieszkańców ponieważ zmniejsza się ilość pasażerów, co w konsekwencji prowadzi do likwidacji kursów PKS.

Wójt odpowiedział, że były pretensje jak Wójcik nie zabierał ludzi przy okazji dowozu dzieci do szkoły.

Pan Wacław Smyk pytał Wójta na jakim etapie jest sprawa zadłużeń pani Nowak.

Pan Wójt odpowiadał, że zawieszone jest postępowanie egzekucyjne ponieważ pani Nowak ma inwestora strategicznego.

Radny pan Wacław Smyk powiedział, że nie należy odciągać sprawy, tylko egzekwować.

Pan wójt mówił, że egzekucja wiąże się z kosztami komornika, które gmina musi wyłożyć, najlepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie w sprawie spłaty długów.

Radny pan Edward Mocarski pytał, czy na sesje zapraszani są rady Powiatu Pyrzyckiego i prezesa i prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk odpowiedział, że przesyłane sa zawiadomienia o terminie i porządku obrad sesji.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł mówił, że samochody ciężarowe psują drogi gminne, powinien być dla nich zakaz wjazdu. Poza tym brak jest ograniczeń prędkości jazdy pojazdów przez miejscowości na terenie gminy.

Sołtys wsi Stare Chrapowo - Czesław Sudoł mówił, że nie było informacji o potrzebie posiadania świadectwa zdrowia przy sprzedaży tuczników. Co spowodowało, że rolnik na darmo jechał. Sytuacje takie nie powinny mieć miejsca - mówił pan Sudoł.

Sołtys wsi Babin - pani Halina Wyder pytała, kiedy będą wydawane bony paliwowe dla rolników z terenu naszej gminy, dodając iż winno to nastapić jak najszybciej, ponieważ cena paliwa wzrasta przez co rolnicy będą mogli kupić mniejsza jego ilość.

Pan Wójt nawiązując do zgłaszanych wcześniej wniosków i zapytań powiedział, że rozmawiał z Policją i Zarządem Dróg Powiatowych na temat zakazu wjazdu na drogi samochodami ciężarowymi i otrzymał odpowiedź, że jest to niemożliwe.

Pan Czesław Sudoł mówił, że na terenie gminy Gryfino takie zakazy mają miejsce, dlaczego więc u nas nie może być podobnie rozwiązana ta sprawa kontynuował pan Sudoł.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że należy skłonić spółkę "FARMEX" Nowe Linie do naprawienia dróg gminnych w kierunku Chabowa i Nieborowa ponieważ są one zniszczone przez ich ciężkie maszyny rolnicze przy dojeździe do pól.

Poza tym należy wyjaśnić, czy nadal obowiązują świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt skoro wymagane jest tylko świadectwo zdrowia.

Wyegzekwować należy od powiatu, aby zrealizowali wcześniej złożona obietnicę przez poprzedniego starostę, aby wykonano chodniki i poprawiono drogę do cmentarza w Bielicach - mówił pan Wądołowski.

Radny pan Wacław smyk powiedział, że telefon służbowy sołtysa z Chabówka był użyczony do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach ponieważ posiadałem własny numer. W związku ze zmianą sołtysa w Chabówku gmina powinna odsprzedać obecnemu sołtysowi panu Geldnerowi - mówił pan Smyk.

Pan Wwójt mówił, że jest rozgoryczenie, ale na stanowisku jest od 3 m-cy i trudno oczekiwać cudów. Mają być odnawiane znaki drogowe na terenie naszej gminy. Poprzedni zarząd występował. Zainteresuje się sprawą świadectw pochodzenia zwierząt.

Chodnik i drogę do cmentarza w Bielicach obiecywał poprzedni starosta, będę rozmawiał, radny powiatowy pan Maćkowiak na ostatniej sesji poruszył ten temat.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że należy interweniować w sprawie budynku PKP w Bielicach, który jest w bardzo złym stanie technicznym.

Pan radny pytał, czy prawda jest zwolnienie z pracy pana Pluty.

Radny pan Michał Bednarczyk zgłosił wniosek o połatanie dziur na drodze od skrzyżowania do cmentarza w Swochowie.

Radny pan Zdzisław Haręża powiedział, że na zebraniach wyborczych organów sołectw padały wnioski, więc należałoby je wszystkie zebrać i przedyskutować, np. w Nowym Chrapowie sprawa basenu p-poż, tablic ogłoszeń , należałoby się zająć młodzieżą, nie wiem - mówił radny cz w Nowym Chrapowie jest jakieś boisko.

Sołtys wsi Chabówko - pan Jan Geldner pytał, czy sołtysom należą się telefony służbowe.

Pan Wójt mówił, że jedne pracownik dostał wypowiedzenie z pracy, będą następne.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski mówił, żeby nie było tak że teraz się zwalnia, a później przyjmuje do pracy, bo jest to niedopuszczalne.

Pan Wójt powiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg o łatanie dróg. Należy zwracać uwagę, aby nie przybijano na drzewach ogłoszeń. do tego ma prawo sołtys.

Radny pan Wądołowski mówił, że lepiej jest przybijać na drzewie aniżeli na szybie tablicy informacyjnej.

Wójt mówił, że sołectwa nie mają wydzielonych środków finansowych.

Sołtys wsi Parsów - pani Marzena Wolniakowska pytała ile mają wisieć ogłoszenia na tablicy informacyjnej.

Pan Wójt mówił, że jeżeli mija termin należy usunąć z tablicy takie ogłoszenie.

Budynek PKP w Bielicach nie jest gminy, wystąpię do nich z pismem w tej sprawie - mówił Wójt.

Radny pan Wądołowski mówił, że jeżeli organizowany jest określony termin przetargu na sprzedaż obiektów po szkole w Parsowie.

Wójt odpowiadał, ze narazi jest ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży, które musi wisieć 21 dni. Po tym terminie dopiero określone zostaną warunki sprzedaży. Pan Wójt mówił, że zorientuje się w kwestii telefonu, który był telefonem służbowym sołtysa Chabówka.

Pani skarbnik mówiła, że gmina ma duży problem z telefonem służbowym jednego z sołtysów, ponieważ nie regulował rachunków. Telekomunikacja wysłała już 3 czy 4 wezwania do zapłaty przez gminę. Numer został zawieszony, pomimo tego telekomunikacja dokonała jego sprzedaży, żądając od gminy zapłaty rachunków.

Radny pan Andrzej Kołobycz pytał czy w zmienionym dzienniku ustaw jest mowa o podwyżce dla z-cy wójta.

Pan Wójt powiedział, że kwestia wynagrodzenia pracowników leży w kompetencji wójta, który jest kierownikiem urzędu. Bez zgody pracownika nie można ujawniać wysokości jego uposażenia.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady IV sesji Rady Gminy w Bielicach o godz. 1310 zamknął Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

0x08 graphic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 10:59:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 10:59:37