Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr III z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2002r.


PROTOKÓŁ Nr III/2002

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 30 grudnia 2002 roku

Początek sesji - godz. 1100

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji wziął udział pełny skład Rady Gminy. W drugiej części sesji nie brał udziału pan Wacław Smyk.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi wsi: Babinek - Agata Trun, Parsów - pan Władysław Miczkuła, Stare Chrapowo - pan Czesław Sudoł.

W drugiej części sesji uczestniczyli również: ks. Proboszcz - Kazimierz Kotlarz, ks. Wikariusz - Robert Jacenty Domina oraz dzieci przybyłe z księżami przedstawiające Jasełka.

Obrady III sesji Rady Gminy w Bielicach otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Senniuk.

Na podstawie listy obecności, Przewodniczący obrad stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Po czym Przewodniczący przedstawił następujący projekt porządku niniejszej sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta od ostatniej sesji oraz z realizacji uchwał Rady powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie.

6. Projekt w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Bielice.

10. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gminy Polskich Euroregionu POMERANIA.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

14. Wolne wnioski i zapytania.

II część uroczysta opłatkowo - noworoczna

Projekt porządku obrad został jednomyślnie przyjęty 15 głosami "za".

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta od ostatniej sesji oraz z realizacji uchwał Rady powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji.

5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Bielice.

10. Projekt uchwały w sprawie powołania do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

14. Wolne wnioski i zapytania.

II część sesji uroczysta opłatkowo - noworoczna.

Protokół z ostatniej sesji Rady gminy w Bielicach został jednomyślnie 15 głosami "za" przyjęty.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta od ostatniej sesji oraz realizacji uchwał Rady powierzonych do wykonania Wójtowi na ostatniej sesji

Sprawozdania, o których mowa wyżej przedstawił wójt - pan Jan Stefan Adamski, które stanowią załącznik Nr 4 i 5 do protokołu.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy w Bielicach - pan Bogdan Szablewski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został ogólnie pozytywnie zaopiniowany z uwagami dotyczącymi działek Nr 260 o pow. 0,12 ha i Nr 220/5 o pow. 0,0925 ha położonych w Bielicach.

W związku z obawami niektórych radnych, że proponowana sprzedaż przedmiotowych działek odbywać się będzie bez konsultacji z mieszkańcami wsi, którzy na zebraniu wiejskim przeciwni byli przeznaczeniu do sprzedaży działek położonych przy starej szkole w Bielicach. Poza tym ustępujący zarząd przewidział działkę Nr 220/5 pod targowisko w Bielicach, stąd też poproszono pana Wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski powiedział, że wytypowano m.in. ww. działki do sprzedaży ponieważ:

- gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej, dlatego trzeba by było zlecić prowadzenie targowiska innemu podmiotowi,

- sami handlujący zdecydowali, gdzie powinien być plac targowy i nie jest to teren działki Nr 220/5. Najbardziej do handlu odpowiada teren na którym ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które mogą być przesunięte dalej dzięki czemu pozostanie miejsc na prowadzenie handlu,

- dopóki nie było boiska przy nowo wybudowanej szkole w Bielicach nie proponowano do sprzedaży działki Nr 260.

Teren tej działki nie był przeznaczony na boisko, a na plac zabaw dla dzieci, ale lokalizacja nie jest zbyt bezpieczna. Gmina może sprzedać przedmiotowe działki jako budowlane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Mieszkańcy zamieszkujący w budynku po starej szkole w Bielicach skarżyli się na uciążliwości związane z zakłócaniem spokoju, ponieważ były przypadki uderzeń piłką w szyby. Obecnie w Bielicach są dwa boiska i sala gimnastyczna, z chwilą oddania do użytku hali sportowej w miejscu tymczasowego boiska będą docelowo zagospodarowane tereny pod boiska.

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski powiedział, że w planie działka Nr 220/5 przeznaczona jest na cele handlowe i tak powinno pozostać. Obecnie nawet opłaty targowej nie pobiera się, bo nikt nie chce zadrażnień, gdyby był taki plac handlujący zobowiązani byliby do uiszczenia należności z tego tytułu. Nie musiałaby być to wygórowana stawka skoro nie ma toalety, wody. Gdyby była to symboliczna kwota, ale wpływałaby do budżetu. Nie jestem przeciwny przeznaczeniu tych działek do sprzedaży, mówił wówczas radny pan Wądołowski, pod warunkiem, że pan Wójt wskaże inne miejsce wówczas nie będzie problemu.

Nie powinno drażnić się mieszkańców, bo większość imprez organizowana jest przy starej szkole w Bielicach - kontynuował pan Wądołowski wyrażając swój sprzeciw co do sprzedaży działek Nr 220/5 i Nr 260 w Bielicach, dopóki nie będzie opinii zebrania wiejskiego.

Pan Wójt mówił, że zebranie wiejskie na którym omawiano sprawę sprzedaży budynku po byłej szkole odbyło się 20 lutego 2002r. wtedy nie było jeszcze boiska, które powstało z inicjatywy pana Kuźniara.

Radny pan Edward Mocarski zgłosił wniosek o wyłączenie dwóch sporych działek z przeznaczeniem ich do sprzedaży na dzisiejszej sesji. w sprawie tych działek powinni opowiedzieć się mieszkańcy wsi Bielice - mówił pan Edward Mocarski.

Radny pan Bogdan Szablewski powiedział, że skoro sa już dwa boiska w Bielicach, czym jest sens utrzymywania tylu boisk. Na placu zabaw przy starej szkole spotykają się z podjęciem decyzji w tej sprawie.

Za wnioskiem radnego pana Mocarskiego, aby wyłączyć z projektu uchwały dwie działki oznaczone nr 220/5 i nr 260 położone w Bielicach było 13 głosów "za", 1 głos wstrzymujący się.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie (z wyłączeniem ww. działek) został przyjęty jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/17/02 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy w Bielicach - pan Bogdan Szablewski przekazał informację, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży przyjęty został jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/18/02 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice został przez komisje pozytywnie zaopiniowany, o czym poinformował pan Bogdan Szablewski, który przewodniczył posiedzeniu wspólnemu komisji.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej został jednomyślnie przyjety 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/19/02 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, poinformował Przewodniczący posiedzenia wspólnego pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2003 rok został przyjęty 8 głosami "za", przy 6 głosach przeciwko i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr III/20/02 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Bielice.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy, poinformował Przewodniczący posiedzenia wspólnego - pan Bogdan Szablewski. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Bielice został przyjęty jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/21/02 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu kontroli.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy, stwierdził pan Bogdan Szablewski, który przewodniczył posiedzeniu wspólnemu. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA został jednomyślnie przyjęty 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/22/02 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego - pan Bogdan Szablewski poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok został przyjęty jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/24/02 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - pan Bogdan Szablewski, ds. Społecznych - pani Helena Ciesielska, Rewizyjnej - pani Grażyna Gancarz poinformowali, że projekt uchwały w powyższej sprawie został przez komisje pozytywnie zaopiniowany. Przewodniczący obrad - pan Wiesław Seniuk odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2003r.

Uchwała RIO stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok został przyjęty jednomyślnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr III/25/02 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania

Radny pan Stanisław Ryszard Wądołowski zwrócił się do pana Wójta z propozycją rozważenia ewentualnego rozszerzenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Zdaniem pana radnego w skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele z większych miejscowości z terenu naszej gminy.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 - minutową przerwę, zamykając I część obrad sesji.

Po przerwie odbyła się II część sesji uroczysta z udziałem zaproszonych gości. Dzieci szkolne na początku wystąpiły z Jasełkami.

Po czym głos zabrał; Przewodniczący Rady Gminy, pan Wójt oraz ks. Proboszcz przekazując życzenia noworoczne, wszyscy obecni składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

0x08 graphic
O godz. 1415 Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk zamknął obrady III sesji Rady Gminy w Bielicach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 10:59:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 10:59:06