Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 12 grudnia 2002r.


PROTOKÓŁ Nr II/2002

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 12 grudnia 2002 roku

Początek sesji - godz. 1000

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny usprawiedliwiony był radny pan Zdzisław Haręża.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtys wsi: Babinek - pani Agata Trun i Parsów - pan Władysław Miczkuła.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielicach - pan Wiesław Seniuk przewodniczył obradom II sesji. Na wstępie otworzył obrady. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta od I sesji.

5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i przekształcenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

8. Projekt uchwały w sprawie wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

11. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych na 2003 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

17. Wolne wnioski i zapytania.

Projekt porządku obrad, stanowiący załącznik Nr 3 do protokołu został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta od I sesji.

5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i przekształcenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

8. Projekt uchwały w sprawie wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które wygasają z upływem roku budżetowego.

11. Projekt uchwały w sprawie obnize4nia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2003 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

17. Wolne wnioski i zapytania.

Protokół z I sesji Rady gminy w Bielicach został jednomyślnie przyjęty 14 głosami "za"

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta od I sesji

Wójt pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od I sesji, tj. od 20 listopada 2002 roku, które stanowi załącznik Nr4 do protokołu.

Radny pan Edward Mocarski poprosił o przybliżenie sprawy wydania przez Wójta negatywnej decyzji na ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki siedliskowej w Parsowie.

Wyjaśnień w tej kwestii udzieliła pani Z-ca Wójta Halina Rabenda informując o niespełnieniu przez wnioskodawcę warunku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha fizycznego, bądż przeliczeniowego. Jeżeli tylko będzie posiadaczem lub użytkownikiem gruntu o pow. 1 ha nie będzie przeszkód do wydania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej działki.

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przez komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowany, o czym poinformowali ich przewodniczący: pan Bogdan Szablewski- Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, pani Helena Ciesielska- Komisja ds. Społecznych i pani Grażyna Gancarz- Komisja Rewizyjna.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr II/5/02 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i przekształcenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Komisje Rady Gminy w Bielicach pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie, o czym poinformowali Przewodniczący Komisji.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i przekształcenia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty Uchwała Nr II/6/02 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- pan Bogdan Szablewski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie proponując pozostawienie dotychczasowych wysokości diet tj. dla radnych 60,-zł a dla Przewodniczącego Rady- 550, zł.

Taką samą opinię wyraziła Komisja d/s Społecznych, stwierdziła Przewodnicząca Komisji- pani Helena Ciesielska.

Natomiast Komisja Rewizyjna przy 2 głosach "za" i 1 głosie przeciwko pana Edwarda Mocarskiego, który był za pozostawieniem diet na tym samym poziomie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały proponując pozostawienie diety dla radnych w wys.60,-zł. a obniżenie diety dla Przewodniczącego do wysokości 450, - zł./mc.

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk powiedział, że diety są jednymi z najniższych, niemniej jednak proponuje obniżenie diety dla Przewodniczącego Rady do 450, zł.

Radny pan Michał Bednarczyk zgłosił wniosek, aby obniżyć dietę dla Przewodniczącego Rady do 500, - zł.

W pierwszej kolejności, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję Komisji Rewizyjnej dot. obniżenia diety dla Przewodniczącego Rady do 450, zł..

Za propozycją Komisji Rewizyjnej było 6 głosów "za" i 8 głosów przeciwko.

Wniosek został odrzucony.

Za wnioskiem radnego pana Michała Bednarczyka, aby dietę dla Przewodniczącego Rady ustalić na 500,-zł.miesięcznie było 6 głosów "za", 7 głosów przeciwko i 1 głos wstrzymujący się. Wniosek radnego pana Michała Bednarczyka został również odrzucony.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach z propozycjami diet na dotychczasowym poziomie tj. 60,-zł. dla radnego i 550,-zł. dla Przewodniczącego Rady Gminy został przyjęty 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr II/7/02 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy, poinformowali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty został projekt uchwały w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. Uchwała Nr II/8/02 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2002 rok..

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowały Komisje tutejszej Rady, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr II/9/02 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Opinie Komisji dotyczące projektu uchwały w powyższej sprawie były pozytywne stwierdzili Przewodniczący każdej Komisji.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Przewodniczący ogłosił 15- minutową przerwę.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok..

Wójt - pan Jan Stefan Adamski zwrócił się do radnych o poważne potraktowanie sprawy i uchwalenie podatków na poziomie pozwalającym należyte realizowanie zadań gminy. Podkreślając iż radni reprezentują wszystkich mieszkańców tej gminy, a nie własne interesy.

30 listopada br. zmieniona została ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, i niestety w wyniku wprowadzonych zmian zmienione będą wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ponieważ wszystkie grunty zapisane w ewidencji jako rolne podlegać będą podatkowi rolnemu, a nie od nieruchomości. Jeżeli rada chce stosować ulgi i umorzenia to nie można oczekiwać efektów od gminy. Może dojść do zarządu komisarycznego.

Dla mieszkańców nie jest ważne za co płacą, ale ile będą płacić.

Radny pan Edward Mocarski mówił, że w kierunkach do opracowania projektu budżetu na 2003 rok, Zarząd Gminy przyjął iż cena 1 q żyta powinna być obniżona nie mniej niż 10%. Osobiście wyrażając opinię, iż rolnicy powinni płacić podatek od mieszkań, a cena żyta powinna pozostać na dotychczasowym poziomie.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych - pani Helena Ciesielska poinformowała, że jej komisja proponuje podniesienie ceny 1 q żyta z 30, - zł. do 31, - zł. ale uzależniając od zwolnienia rolników z płacenia podatku od nieruchomości za mieszkania.

Jeżeli o 1 zł podniesiono by cenę 1 żyta, do budżetu wpłynęłoby 21 tys. 352, - zł - mówiła pani skarbnik.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych pan Bogdan Szablewski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję wójta, podobne stanowisko wyraziła Komisja Rewizyjna - stwierdziła Przewodnicząca pani Grażyna Gancarz.

Za propozycją Komisji ds. Społecznych, aby cenę żyta określić na 312 zł/1q było 6 głosów "za" i 8 głosów przeciwko.

Propozycja została odrzucona.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2003r. przyjęto 11 głosami "za", przy 2 głosach przeciwko i 1 głosie wstrzymującym się.

Jednakże do sprawy ceny żyta powrócono przy omawianiu podatku od nieruchomości i jednomyślnie ustalono obniżenie ceny 1 q żyta do kwoty 30,60, - zł, unieważniając poprzednie głosowanie. Wpływy do budżetu przy tej stawce wzrosną o 12 tys. 750, - zł mówiła pani skarbnik.

Uchwała Nr II/11/02 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - pan Bogdan Szablewski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję stawek, za wyjątkiem podatku od gruntów zajętych pod jeziora, stawy proponując stawkę 3,37 od 1 ha. Komisja proponuje zwolnienie rolników z podatku od mieszkań, przy powierzchni do 100m2 od budynków pozostałych lub ich części obniżyć do 80% ustaloną stawkę, przy powierzchni powyżej 100m2 obniżyć stawkę do 98% emerytom i rencistom. Ponadto zwolnić z podatku stowarzyszenia zrzeszające producentów rolnych, a także nieruchomości będące w zarządzie gminy.

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych pani Helena Ciesielska poinformowała, że stanowisko jej komisji jest takie jak komisji Budżetu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - pani Grażyna Gancarz proponuje podwyższenie stawki od gruntów pod jeziorami, do 3,37, - zł od 1 ha. W § 1 pkt. 2 lit. e podział budynków pod względem ich zużycia lub powierzchni.

Zwolnić rolników z podatku od mieszkań, nieruchomości będące w zarządzie gminy.

Obniżyć emerytom i rencistom stawkę podatku od pozostałych budynków ustalając symboliczną złotówkę.

Pani skarbnik powiedziała, że w latach poprzednich była 100% ulga dla emerytów i rencistów od pozostałych budynków ponieważ były bardzo wysokie stawki za grunty. Obecnie sytuacja ta ulegnie zmianie. Wg starych stawek emeryt lub rencista za 0,74 ha gruntów płacił 506, - zł, a po zmianie ustawy stanowić to będzie 36, - zł. Straty dla budżetu z tego tytułu wyniosą 30 tys. zł i należy znaleźć źródło ich pokrycia.

Z tytułu zwolnień z podatku od mieszkań rolników do budżetu nie wpłynie 46 tys. zł.

Rada gminy jednomyślnie 14 głosami "za" uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, w tym podwyższenie do 3,37, - zł, za grunty zajęte pod jeziora ...od 1 ha.

Po przeprowadzonej dyskusji na temat zwolnień z podatku od nieruchomości, z wnioskiem wystąpił radny pan Bogdan Szablewski proponując ostatecznie zwolnienie:

1 - nieruchomości lub ich części zajęte przez stowarzyszenia zrzeszające producentów rolnych,

2 - budynki mieszkalne lub ich części stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu podatników podatku rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, (posiadających gospodarstwo rolne),

3 - pozostałe budynki lub ich części określone w § 1 pkt. 2 lit. e stanowiące własność, bądź będące w posiadaniu emerytów lub rencistów, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynków wynajętych innym osobom oraz za wyjątkiem garaży następująco:

- powierzchnię do 100 m2 w 50% ustalonej stawki,

- od pozostałej powierzchni powyżej 100 m2 całkowicie,

4 - nieruchomości lub ich części będące w zarządzie gminy.

Radny pan Michał Bednarczyk powiedział, że nie zgadza się z taką propozycją dot. pozostałych budynków (§ 1 pkt. 2 lit.e) ponieważ jest dużo osób, które nie posiadają ziemi, a mają same budynki i niestety tacy emeryci znacznie odczują finansowe obciążenie.

Za propozycją pana Bogdana Szablewskiego dotyczącą zwolnień z podatku było 10 głosów "za", 3 głosy przeciwko i 1 głos wstrzymujący się.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości przygotowany na sesji Rady został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr II/12/02 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje tutejszej Rady, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr II/13/02 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr II/14/02 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2003 rok

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych pan Bogdan Szablewski odczytał projekt planu pracy komisji na 2003 rok.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych został jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr II/15/02 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - pani Grażyna Gancarz odczytała projekt planu kontroli na 2003 rok.

Rada Gminy jednomyślnie 14 głosami "za" przyjęła projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

Uchwała Nr II/16/02 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 17 Wolne wnioski i zapytania

Radny pan Wacław Smyk zgłosił następujące wnioski w sprawach:

- potrzeby ustawienia przystanku we wsi Będgoszcz,

- naprawienia dwóch przystanków przy trasie A-3 w obrębie Będgoszczy,

- przywrócenia placu szkolnego na boisko w Będgoszczy,

- ustawić jeden przystanek autobusowy i naprawić drugi dla Chabówka,

- zamontować lampę uliczną na skrzyżowaniu w Chabówku,

- ustawić trzy lampy uliczne od Chabówka w kierunku trasy A-3,

- wyremontować świetlicę w Chabówku,

- podnieść teren i położyć nową nawierzchnię przy skrzyżowaniu w Chabówku,

- utwardzić drogę gminną z Chabówka do Chabowa,

- na drodze A-3 oznaczyć linie poziome tzw. lewoskrętny do miejscowości Będgoszcz i Chabówka,

- wpłynąć na pana Wierzbickiego, aby rozgrodził wjazd nad jezioro Będgoszcz,

- w związku z wykopaniem stawu przez pana Borowskiego, powinien być on ogrodzony,

- prowadzić rozmowy z AWRSP, bo istnieje możliwość otrzymania przez gminę działki ok. 1,5 ha gruntów wsi Będgoszcz i Chabówko.

Radna pani Grażyna Gancarz poprosiła, aby korespondencja wychodząca z urzędu adresowana była na Adama Gancarza, ponieważ sołtys jest nieobecny, a do podsołtysa nie dochodzą pisma.

Sołtys wsi Babinek - pani Agata Trun zwróciła się z wnioskiem, aby rozeznać temat zaadaptowania budynku po hydroforni na klub dla mieszkańców sołectwa.

Radny pan Marcin Łapeciński zgłosił wnioski w sprawach:

- potrzeby zainterweniowania w Zakładzie Energetycznym ponieważ nie świacą się lampy uliczne w Chabowie - kierunek Będgoszcz,

- zamontowania lamp ulicznych przy drodze powiatowej naprzeciwko działek budowlanych za Chabowem, ponieważ ostatnio było włamanie do nowo wybudowanego domu i straty z tego tytułu są znaczne,

- zamontować publiczny automat telefoniczny w Chabowie.

Sołtys wsi Babinek - pani Agata Trun zgłosiła wniosek, aby w jej miejscowości ustawić pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Radna pani Maria Piguła zgłosiła wniosek, aby uruchomić jedną lampę w okolicy cmentarza w Bielicach.

Radny pan Michał Bednarczyk poprosił pana wójta, aby przybliżył kwestię związaną z zaciąganym kredytem, tzn. kto będzie kredytodawcą, na jakich zasadach i na jaki cel zostaną przeznaczone środki finansowe.

Pan Wójt wyjaśnił, że jutro będą prowadzone negocjacje z dyrektorem Banku Spółdzielczego w Pyrzycach. Kredyt jest niezbędny, aby zapiąć tegoroczny budżet. Dziura budżetowa wynosi 160 tys. zł. Nie wpłynęły planowane do budżetu podatki m.in. od spółki Petro - Black.

Zaległości tej spółki wynoszą razem z odsetkami ponad 200 tys. zł. Podejmowane były działania, aby jakiekolwiek pieniądze ściągnąć, ale jesteśmy na 7 lub 9 miejscu, przekazywał komornik.

Będą prowadzone negocjacje z panią Nowak, aby wpłynęły na nasze konto należności.

Radny pan Michał Bednarczyk powiedział, że jeżeli pan Wójt będzie skłonny umorzyć jakąś część zaległości pani Nowak, najpierw należałoby wyegzekwować jakieś środki, a później rozmawiać o ewentualnym umorzeniu.

Pan Wójt stwierdził, że będzie negocjował z panią Nowak. Na pytanie zadane przez Radnego pana Stanisława Ryszarda Wądołowskiego dot. niespłaconych przez gminę należności pan Wójt odpowiedział, że długi stanowią ok. 440 tys. zł.

Pani skarbnik odpowiedziała na pytanie również pana radnego Wądołowskiego, że na rok przyszły nie planuje się podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu.

0x08 graphic
W związku z wyczerpaniem porządku obrady II sesji Rady Gminy w Bielicach o godz. 1345 zamknął Przewodniczący obrad pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 10:58:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 10:58:48